Phân tích ANCOVA đơn chiều trong SPSS Statistics

ANCova trong SPSS là một phương pháp thống kê sử dụng để so sánh trung bình của nhóm khi điều chỉnh cho các biến khác. Bài viết này giới thiệu về ANCova trong SPSS và cách thực hiện phân tích này.

Table of Contents

Một cách ANCOVA một chiều

Phân tích sự biến đổi

ANCOVA (Phân tích sự biến đổi) là một phương pháp thống kê được sử dụng để so sánh giá trị trung bình của một biến số phụ thuộc giữa các nhóm, sau khi điều chỉnh cho sự khác biệt trong các biến điều chỉnh. Nó kết hợp cả phân tích phương sai (ANOVA) và hồi quy tuyến tính để ước lượng tác động của biến điều chỉnh lên biến số phụ thuộc.

ANCOVA có thể được sử dụng khi chúng ta muốn kiểm tra xem có sự khác biệt về giá trị trung bình của một biến số phụ thuộc giữa các nhóm, sau khi đã điều chỉnh cho các yếu tố khác. Ví dụ, chúng ta có thể muốn xem xét liệu có sự khác biệt về hiệu suất học tập giữa hai nhóm sinh viên, sau khi đã điều chỉnh cho mức độ thông minh.

Biến số độc lập

Biến số độc lập trong ANCOVA là một yếu tố hoặc nhóm yếu tố mà chúng ta muốn so sánh giữa các nhóm. Ví dụ, trong nghiên cứu về hiệu suất học tập, biến số độc lập có thể là loại trường học (trường công lập và trường tư), trong khi biến số phụ thuộc là điểm số kiểm tra.

Biến số độc lập có thể là một biến phân loại hoặc liên tục. Nếu nó là một biến phân loại, chúng ta gọi nó là yếu tố định tính; nếu nó là một biến liên tục, chúng ta gọi nó là yếu tố liên tục.

Biến số phụ thuộc

Biến số phụ thuộc trong ANCOVA là biến mà chúng ta muốn so sánh giá trị trung bình giữa các nhóm. Ví dụ, trong nghiên cứu về hiệu suất học tập, biến số phụ thuộc có thể là điểm số kiểm tra. Mục tiêu của chúng ta là xem xét sự khác biệt về giá trị trung bình của biến này giữa hai nhóm sinh viên.

Biến số phụ thuộc có thể được đo bằng cách sử dụng các phép đo khác nhau, ví dụ: điểm số, thang đo, tỷ lệ, hoặc số lần xuất hiện của một sự kiện. Tùy thuộc vào loại biến số phụ thuộc, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp khác nhau để phân tích dữ liệu.

Phân tích sự biến đổi

Phân tích sự biến đổi trong nghiên cứu là một phương pháp thống kê để xem xét sự ảnh hưởng của các biến số độc lập và điều chỉnh lên biến số phụ thuộc. Phân tích này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến và tìm ra những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Đồng thời, phân tích sự biến đổi cũng cho phép kiểm tra các giả thuyết giả định và đánh giá tính tin cậy của kết quả.

Có hai loại phân tích sự biến đổi chính: ANOVA (Analysis of Variance) và ANCOVA (Analysis of Covariance). Trong ANOVA, chúng ta so sánh sự khác nhau giữa các nhóm dữ liệu riêng lẻ, trong khi ANCOVA cho phép điều chỉnh cho các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các bước tiếp theo trong phân tích sự biến đổi bao gồm kiểm tra các giả thuyết giả định, như sự chuẩn tắc của các sai số dư thừa và tính tuyến tính của biến điều chỉnh. Cuối cùng, chúng ta cần kiểm tra sự đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa và hệ số hồi quy để đảm bảo tính tin cậy của kết quả.

Biến số độc lập

Trong phân tích sự biến đổi, biến số độc lập là những yếu tố mà chúng ta xem xét để xác định sự ảnh hưởng lên biến số phụ thuộc. Đây có thể là những yếu tố mà chúng ta muốn nghiên cứu hoặc kiểm soát trong quá trình nghiên cứu. Biến số độc lập có thể là các biến liên tục hoặc rời rạc, và có thể được phân thành các nhóm khác nhau để so sánh.

Ví dụ:

 • Trong một nghiên cứu về hiệu quả của hai loại thuốc A và B trong việc giảm triệu chứng bệnh X, biến số độc lập là loại thuốc (A hoặc B).
 • Trong một nghiên cứu về tác động của tuổi tác đến khả năng học tập, biến số độc lập là tuổi của các cá nhân trong mẫu.

Biến số phụ thuộc

Biến số phụ thuộc là biến mà chúng ta quan tâm đo lường hoặc quan sát để xem xét sự ảnh hưởng của các biến số độc lập và điều chỉnh. Đây là kết quả chúng ta muốn nghiên cứu hoặc dự đoán trong quá trình phân tích sự biến đổi. Biến số phụ thuộc có thể là các biến liên tục hoặc rời rạc, và có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ:

 • Trong một nghiên cứu về tác động của việc tập thể dục lên sức khỏe, biến số phụ thuộc có thể là chỉ số BMI (Body Mass Index) của các cá nhân trong mẫu.
 • Trong một nghiên cứu về hiệu suất làm việc của nhân viên, biến số phụ thuộc có thể là doanh thu hàng tháng của từng nhân viên.

Biến điều chỉnh

Biến điều chỉnh là các biến mà chúng ta sử dụng để điều chỉnh hoặc kiểm soát sự ảnh hưởng của các biến số độc lập lên biến số phụ thuộc. Điều này giúp chúng ta xác định được tác động riêng của từng biến số độc lập và loại bỏ những yếu tố khác có thể gây nhiễu vào kết quả. Biến điều chỉnh có thể là các biến liên tục hoặc rời rạc, và có thể được chọn dựa trên kiến thức chuyên môn hoặc thông qua quá trình lựa chọn.

Ví dụ:

 • Trong một nghiên cứu về tác động của thuốc A và B đối với triệu chứng bệnh X, tuổi của các cá nhân trong mẫu có thể được sử dụng làm biến điều chỉnh để kiểm soát tác động của tuổi tác.
 • Trong một nghiên cứu về hiệu suất làm việc của nhân viên, số năm kinh nghiệm làm việc có thể được sử dụng làm biến điều chỉnh để kiểm soát tác động của kinh nghiệm.

Giá trị trung bình điều chỉnh

Định nghĩa

Giá trị trung bình điều chỉnh là một phương pháp thống kê được sử dụng để ước lượng giá trị trung bình của một biến phụ thuộc dựa trên các biến điều chỉnh. Phương pháp này cho phép kiểm soát tác động của các biến nhiễu và xác định mức độ tác động của từng biến điều chỉnh lên biến phụ thuộc.

Cách tính

Để tính toán giá trị trung bình điều chỉnh, ta sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính. Trong mô hình này, biến phụ thuộc được giả định có liên quan tuyến tính với các biến điều chỉnh. Công thức chung để tính giá trị trung bình điều chỉnh là:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βnXn

 • Y: Giá trị trung bình của biến phụ thuộc
 • X1, X2,…, Xn: Các biến điều chỉnh
 • β0, β1, β2,…, βn: Các hệ số hồi quy

Sau khi tính toán, giá trị trung bình điều chỉnh sẽ cho ta biết mức độ tác động của mỗi biến điều chỉnh lên biến phụ thuộc.

Biến nhiễu

Định nghĩa

Biến nhiễu là các yếu tố không mong muốn hoặc không kiểm soát trong quá trình nghiên cứu. Chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một thí nghiệm hoặc nghiên cứu và gây ra sai số trong việc xác định mối quan hệ giữa các biến.

Ví dụ

Ví dụ về biến nhiễu có thể là sự khác biệt về tuổi tác, giới tính, hoặc điều kiện sống của các cá nhân trong một nhóm thí nghiệm. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm và gây ra sai số trong việc xác định mối quan hệ giữa các biến.

Cách kiểm soát biến nhiễu

 • Sử dụng phương pháp ngẫu nhiên để phân chia nhóm thí nghiệm
 • Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính để điều chỉnh các biến nhiễu
 • Sử dụng phương pháp kiểm soát nhóm đối chứng

Việc kiểm soát biến nhiễu là rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu, để đảm bảo kết quả thu được là chính xác và có ý nghĩa thống kê.

Biến nhiễu hỗn hợp

Định nghĩa

Biến nhiễu hỗn hợp là một loại biến trong phân tích ANCOVA (Analysis of Covariance) được sử dụng để đo lường sự ảnh hưởng của các biến điều chỉnh lên biến phụ thuộc. Biến nhiễu hỗn hợp thường bao gồm cả biến liên tục và biến nhị phân.

Ví dụ

Ví dụ về biến nhiễu hỗn hợp có thể là một nghiên cứu về hiệu quả của một loại thuốc trên việc giảm triệu chứng của một bệnh. Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc là sự giảm triệu chứng, các biến điều chỉnh có thể bao gồm tuổi, giới tính và tình trạng hôn nhân.

Các yếu tố cần xem xét khi xử lý biến nhiễu hỗn hợp:

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
 • Xác định loại dữ liệu của các yếu tố điều chỉnh (liên tục hay rời rạc).
 • Chọn phương pháp xử lý biến nhiễu hỗn hợp phù hợp (ví dụ: phân tích ANCOVA, phân tích hồi quy tuyến tính).

Biến phụ thuộc phân loại

Định nghĩa

Biến phụ thuộc phân loại là một loại biến trong phân tích thống kê được chia thành các nhóm không liên tục và không có thứ tự. Biến này thường được sử dụng để đo lường sự khác biệt giữa các nhóm trong một nghiên cứu.

Ví dụ

Ví dụ về biến phụ thuộc phân loại có thể là một nghiên cứu về hiệu quả của ba loại thuốc A, B và C trong việc điều trị bệnh. Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc là kết quả điều trị (khỏi bệnh, cải thiện hoặc không có hiệu quả), và ba nhóm được so sánh là nhóm dùng thuốc A, nhóm dùng thuốc B và nhóm dùng thuốc C.

Các yếu tố cần xem xét khi xử lý biến phụ thuộc phân loại:

 • Xác định các nhóm trong biến phụ thuộc.
 • Chọn phương pháp thống kê phù hợp để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm (ví dụ: kiểm định ANOVA, kiểm định chi bình phương).
 • Xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả (ví dụ: biến điều chỉnh).

Một cách ANCOVA hai chiều

Phân tích phương sai hiệu chỉnh (ANCOVA) hai chiều là gì?

Phân tích phương sai hiệu chỉnh (ANCOVA) hai chiều là một phương pháp thống kê được sử dụng để so sánh trung bình của các nhóm trong khi điều chỉnh cho sự khác biệt về biến điều chỉnh. Nó kết hợp các yếu tố của phân tích phương sai (ANOVA) và hồi quy tuyến tính đa biến để kiểm tra sự ảnh hưởng của một biến độc lập lên một biến phụ thuộc, trong khi điều chỉnh cho các yếu tố khác.

Cách thực hiện ANCOVA hai chiều

Để thực hiện ANCOVA hai chiều, ta cần có ít nhất ba biến: một biến độc lập, một biến phụ thuộc và một biến điều chỉnh. Đầu tiên, ta tiến hành kiểm tra giả thuyết vô hiệu rằng không có sự khác biệt giữa các nhóm trên biến độc lập. Sau đó, ta xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính để xem liệu có sự ảnh hưởng của biến điều chỉnh lên biến phụ thuộc. Cuối cùng, ta kiểm tra giả thuyết vô hiệu rằng không có sự khác biệt giữa các nhóm trên biến phụ thuộc sau khi điều chỉnh cho biến điều chỉnh.

Ưu điểm và hạn chế của ANCOVA hai chiều

 • Ưu điểm:
  • Cho phép kiểm tra sự ảnh hưởng của một biến độc lập lên một biến phụ thuộc trong khi điều chỉnh cho các yếu tố khác.
  • Có thể giảm sự nhiễu từ các yếu tố không quan tâm bằng cách điều chỉnh cho các biến điều chỉnh.
  • Cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của biến độc lập và biến điều chỉnh lên biến phụ thuộc.
 • Hạn chế:
  • Yêu cầu mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, có thể làm phức tạp quá trình phân tích dữ liệu.
  • Cần có số lượng mẫu đủ lớn để đảm bảo tính tin cậy của kết quả.
  • Không thể xác định mối quan hệ nhân quả giữa các biến, chỉ có thể tìm ra mối liên hệ tương quan.

Các giả thuyết giả định

Trong phân tích hồi quy tuyến tính, có một số giả thuyết giả định cần được đáp ứng để kết quả của mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê. Các giả thuyết này bao gồm:

1. Giả thuyết về sự độc lập tuyến tính

Giả thuyết này cho rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập là tuyến tính. Điều này có nghĩa là sự thay đổi trong biến phụ thuộc được dự đoán bởi sự thay đổi theo tỷ lệ cố định trong các biến độc lập.

2. Giả thuyết về sự không tồn tại của sai số dư thừa

Giả thuyết này yêu cầu rằng sai số dư thừa (residuals) không có một mô hình hay xu hướng nhất định nào. Sai số dư thừa phải tuân theo phân phối chuẩn với trung bình bằng 0 và phương sai không đổi.

Ví dụ:

 • Nếu các giả thuyết này không được đáp ứng, kết quả của mô hình hồi quy có thể không tin cậy và khó hiểu.
 • Để kiểm tra các giả thuyết này, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp như kiểm định F, kiểm định t tương ứng với từng biến độc lập, và phân tích sai số dư thừa.

Sự đồng nhất của phương sai

Sự đồng nhất của phương sai (homoscedasticity) là một giả thuyết quan trọng trong mô hình hồi quy. Nó yêu cầu rằng phương sai của sai số dư thừa là không đổi qua các mức độ của biến điều chỉnh.

1. Kiểm tra sự đồng nhất của phương sai

Để kiểm tra sự đồng nhất của phương sai, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ phân tán giữa các giá trị dự báo và sai số dư thừa. Nếu biểu đồ này cho thấy một sự khuếch tán ngẫu nhiên xung quanh trục y = 0, tức là không có xu hướng tăng hoặc giảm theo giá trị dự báo, thì giả thuyết về sự đồng nhất của phương sai được đáp ứng.

Ví dụ:

 • Nếu kiểm tra cho thấy sự không đồng nhất của phương sai, chúng ta có thể cân nhắc biến đổi dữ liệu hoặc sử dụng các phương pháp khác như hồi quy không tuyến tính để xử lý vấn đề này.
 • Sự không đồng nhất của phương sai có thể ảnh hưởng đến việc suy diễn và hiểu rõ mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình hồi quy.

Sự chuẩn tắc của các sai số dư thừa

Giả thuyết về sự chuẩn tắc của các sai số dư thừa yêu cầu rằng các sai số dư thừa tuân theo phân phối chuẩn. Điều này có nghĩa là tỷ lệ các giá trị sai số dư thừa xung quanh trung bình là không đổi và tuân theo phân phối chuẩn.

1. Kiểm tra sự chuẩn tắc của các sai số dư thừa

Để kiểm tra sự chuẩn tắc của các sai số dư thừa, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ Q-Q (quantile-quantile plot) hoặc kiểm định Jarque-Bera. Biểu đồ Q-Q so sánh phân phối của các sai số dư thừa với phân phối chuẩn. Nếu các điểm trên biểu đồ nằm gần đường chéo, tức là các sai số dư thừa tuân theo phân phối chuẩn, thì giả thuyết về sự chuẩn tắc được đáp ứng.

Ví dụ:

 • Nếu kiểm tra cho thấy sự không chuẩn tắc của các sai số dư thừa, chúng ta có thể cân nhắc biến đổi dữ liệu hoặc sử dụng các phương pháp khác để xử lý vấn đề này.
 • Sự không chuẩn tắc của các sai số dư thừa có thể ảnh hưởng đến việc suy diễn và hiểu rõ mô hình hồi quy.

Tính tuyến tính của biến điều chỉnh

Giả thuyết về tính tuyến tính của biến điều chỉnh yêu cầu rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến điều chỉnh là tuyến tính. Điều này có nghĩa là sự thay đổi trong biến phụ thuộc được dự đoán bởi sự thay đổi theo tỷ lệ cố định trong các biến điều chỉnh.

1. Kiểm tra tính tuyến tính của biến điều chỉnh

Để kiểm tra tính tuyến tính của biến điều chỉnh, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ phân tán giữa các biến điều chỉnh và biến phụ thuộc. Nếu biểu đồ này cho thấy một mối quan hệ tuyến tính, tức là không có xu hướng cong hoặc lõm, thì giả thuyết về tính tuyến tính được đáp ứng.

Ví dụ:

 • Nếu kiểm tra cho thấy không có mối quan hệ tuyến tính giữa biến điều chỉnh và biến phụ thuộc, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng các phương pháp khác như hồi quy phi tuyến để xử lý vấn đề này.
 • Tính tuyến tính của biến điều chỉnh là một yếu tố quan trọng để hiểu rõ mô hình hồi quy và suy diễn kết quả.

Sự đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa (homoscedasticity)

Sự đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa yêu cầu rằng hiệp phương sai giữa các sai số dư thừa là không đổi qua các mức độ của biến điều chỉnh.

1. Kiểm tra sự đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa

Để kiểm tra sự đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ phân tán giữa các giá trị dự báo và sai số dư thừa. Nếu biểu đồ này cho thấy một sự khuếch tán ngẫu nhiên xung quanh trục y = 0, tức là không có xu hướng tăng hoặc giảm theo giá trị dự báo, thì giả thuyết về sự đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa được đáp ứng.

Ví dụ:

 • Nếu kiểm tra cho thấy sự không đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa, chúng ta có thể cân nhắc biến đổi dữ liệu hoặc sử dụng các phương pháp khác để xử lý vấn đề này.
 • Sự không đồng nhất của các hiệp phương sai dư thừa có thể ảnh hưởng đến việc suy diễn và hiểu rõ mô hình hồi quy.

Sự đồng nhất của các hệ số hồi quy (homogeneity of regression slopes)

Sự đồng nhất của các hệ số hồi quy yêu cầu rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến điều chỉnh là không khác nhau qua các mức độ của biến điều chỉnh.

1. Kiểm tra sự đồng nhất của các hệ số hồi quy

Để kiểm tra sự đồng nhất của các hệ số hồi quy, chúng ta có thể sử dụng kiểm tra tương tác giữa biến điều chỉnh và biến phụ thuộc. Nếu kiểm tra cho thấy không có tương tác ý nghĩa giữa hai biến này, tức là mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến điều chỉnh là không khác nhau qua các mức độ của biến điều chỉnh, thì giả thuyết về sự đồng nhất của các hệ số hồi quy được đáp ứng.

Ví dụ:

 • Nếu kiểm tra cho thấy sự không đồng nhất của các hệ số hồi quy, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng các phương pháp khác để xử lý vấn đề này, ví dụ như tạo ra các mô hình riêng biệt cho từng mức độ của biến điều chỉnh.
 • Sự không đồng nhất của các hệ số hồi quy có thể ảnh hưởng đến việc suy diễn và hiểu rõ mô hình hồi quy.

Trong nghiên cứu ứng dụng ANCova trên SPSS, chúng ta đã thấy rằng phân tích này giúp kiểm soát hiệu ứng của biến giao lẫn và tăng khả năng phân tích sự khác biệt giữa các nhóm. Điều này cho phép ta đưa ra kết luận chính xác hơn về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong một mô hình. ANCova là công cụ quan trọng để tăng tính tin cậy và đáng tin cậy của kết quả nghiên cứu.