Cách chạy kiểm định Cronbach Alpha trong SPSS

Cách chạy Cronbach Alpha trong SPSS là một quy trình quan trọng để đánh giá tính tin cậy của một bộ câu hỏi hoặc biểu đồ trong nghiên cứu khoa học. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thực hiện Cronbach Alpha trên phần mềm SPSS một cách đơn giản và hiệu quả, từ đó giúp người dùng có thể kiểm tra tính nhất quán và độ tin cậy của các biến trong nghiên cứu của mình.

1. Alpha Cronbach

Alpha Cronbach là một chỉ số thường được sử dụng để đo độ tin cậy nội tại của một bộ câu hỏi hoặc một thang đo. Chỉ số này được tính toán bằng cách xem xét mối quan hệ giữa các mục trong bộ câu hỏi và đo lường mức độ nhất quán của chúng. Giá trị của Alpha Cronbach nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị gần 1 cho thấy sự nhất quán cao hơn.

Để tính toán Alpha Cronbach, ta cần biết tỷ lệ phương sai giữa các mục (variance) và tỷ lệ phương sai của tổng điểm (total variance). Khi các mục có liên quan chặt chẽ với nhau, tỷ lệ phương sai giữa các mục sẽ cao hơn tỷ lệ phương sai của tổng điểm. Điều này cho thấy rằng các mục có tính nhất quán nội tại và có khả năng đo lường cùng một khía cạnh của biến.

Alpha Cronbach có thể được sử dụng để kiểm tra tính tin cậy và hiệu suất của bộ câu hỏi hoặc thang đo. Nếu giá trị Alpha Cronbach cao (gần 1), điều này cho thấy rằng bộ câu hỏi hoặc thang đo có tính nhất quán nội tại. Ngược lại, nếu giá trị Alpha Cronbach thấp (gần 0), điều này cho thấy rằng bộ câu hỏi hoặc thang đo không tin cậy và không phù hợp để sử dụng.

Ưu điểm của Alpha Cronbach:

 • Đơn giản và dễ hiểu
 • Tính toán nhanh chóng và dễ dàng trong các phần mềm thống kê
 • Cho phép đánh giá tính nhất quán nội tại của bộ câu hỏi hoặc thang đo

Nhược điểm của Alpha Cronbach:

 • Giả sử rằng các mục trong bộ câu hỏi có liên quan chặt chẽ với nhau, khiến cho việc tính toán Alpha Cronbach trở thành một vấn đề khó khăn trong trường hợp các mục không liên quan hoặc không có tính nhất quán nội tại.
 • Alpha Cronbach chỉ đo lường tính nhất quán nội tại, không xem xét tính tin cậy bên ngoài (ví dụ: sự ổn định thời gian).

2. Phân tích độ tin cậy

Phân tích độ tin cậy là một phương pháp được sử dụng để đánh giá tính tin cậy của một bộ câu hỏi hoặc một thang đo. Phân tích này có thể giúp xác định mức độ nhất quán và ổn định của bộ câu hỏi hoặc thang đo, từ đó cho phép các nhà nghiên cứu và người điều tra kiểm tra tính chính xác và tin cậy của dữ liệu thu thập.

Có nhiều phương pháp để phân tích độ tin cậy, trong đó phương pháp Alpha Cronbach là một trong những phương pháp thông dụng nhất. Tuy nhiên, còn có các phương pháp khác như Kuder-Richardson (KR-20), Split-half reliability, Test-retest reliability, và Inter-rater reliability.

Ưu điểm của phân tích độ tin cậy:

 • Cho phép kiểm tra tính tin cậy và hiệu suất của bộ câu hỏi hoặc thang đo
 • Giúp xác minh tính chính xác và tin cậy của dữ liệu thu thập
 • Giúp tăng độ tin cậy và đáng tin cậy của nghiên cứu

Nhược điểm của phân tích độ tin cậy:

 • Cần sử dụng mẫu dữ liệu lớn để có kết quả phân tích chính xác
 • Không xem xét các yếu tố bên ngoài như tính ổn định thời gian hoặc sự đồng nhất giữa các người đánh giá khác nhau
 • Phụ thuộc vào việc xác định mục tiêu và mục đích của bộ câu hỏi hoặc thang đo

3. Thang đo đo lường

3.1. Định nghĩa

Thang đo đo lường là một công cụ được sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu để biểu diễn và đánh giá các biến số hoặc thuộc tính của một đối tượng nghiên cứu. Thang đo đo lường có thể được xây dựng từ các câu hỏi, mục tiêu, hay các chỉ số khác nhau, và được sử dụng để xác định mức độ của một biến số trong một phạm vi cụ thể.

3.2. Loại thang đo

Có nhiều loại thang đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, bao gồm:
– Thang tỷ lệ: Được sử dụng để xác định mức độ của một biến số bằng cách so sánh với một tiêu chuẩn hoặc phần trăm.
– Thang rời rạc: Sử dụng để phân loại các giá trị của biến số vào các nhóm riêng biệt.
– Thang tương quan: Được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến số.
– Thang Likert: Sử dụng để đo lường ý kiến hoặc thái độ của người tham gia nghiên cứu thông qua các câu hỏi có mức độ phản hồi từ “rất đồng ý” đến “rất không đồng ý”.

4. Tính nhất quán nội tại

Tính nhất quán nội tại là một khái niệm trong phân tích dữ liệu được sử dụng để xác định mức độ tin cậy và ổn định của các câu hỏi hay mục tiêu trong một bảng câu hỏi. Để xác định tính nhất quán nội tại, chúng ta thường sử dụng chỉ số Alpha Cronbach.

4.1. Chỉ số Alpha Cronbach

Chỉ số Alpha Cronbach là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định tính nhất quán nội tại của các câu hỏi hay mục tiêu trong bảng câu hỏi. Chỉ số này có giá trị từ 0-1, với giá trị cao hơn cho thấy tính nhất quán nội tại cao và tin cậy của bảng câu hỏi.

Để tính toán chỉ số Alpha Cronbach, chúng ta cần biết tỷ lệ phương sai giữa các câu hỏi hay mục tiêu và tỷ lệ phương sai của toàn bộ bảng câu hỏi. Nếu giá trị của chỉ số Alpha Cronbach là 0.7 trở lên, thì bảng câu hỏi được coi là có tính nhất quán nội tại cao.

5. Tương quan điểm mục-tổng điểm đã được sửa

Tương quan điểm mục-tổng điểm đã được sửa là một phép đo được sử dụng để xác định mức độ tương quan giữa các câu hỏi hay mục tiêu trong một bảng câu hỏi. Phép đo này cho phép chúng ta kiểm tra tính nhất quán nội tại và tin cậy của các câu hỏi trong bảng câu hỏi.

Để tính toán tương quan điểm mục-tổng điểm đã được sửa, chúng ta cần biết tỷ lệ phương sai giữa từng câu hỏi hay mục tiêu và tỷ lệ phương sai của toàn bộ bảng câu hỏi. Giá trị của tương quan điểm mục-tổng điểm đã được sửa có thể từ -1 đến 1, với giá trị gần 0 cho thấy không có tương quan, giá trị gần -1 cho thấy tương quan âm và giá trị gần 1 cho thấy tương quan dương.

6. Thang Likert

Thang Likert là gì?

Thang Likert là một công cụ đo lường được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội và tâm lý học để đánh giá ý kiến, quan điểm hoặc thái độ của người tham gia về một vấn đề cụ thể. Thang này được đặt theo tên của nhà tâm lý học người Mỹ Rensis Likert, người đã phát triển phương pháp này vào những năm 1930.

Cách sử dụng thang Likert

Thang Likert bao gồm một loạt các câu hỏi hoặc khẳng định với các mức đánh giá từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 7. Người tham gia sẽ chọn mức đánh giá phù hợp nhất cho từng câu hỏi dựa trên ý kiến cá nhân của mình. Các điểm số sau đó được tổng hợp lại để tính toán kết quả cuối cùng.

Ví dụ:

 • Câu hỏi: “Bạn có đồng ý với tuyên bố sau không? ‘Tôi tin rằng việc bảo vệ môi trường là rất quan trọng’.”
 • Đánh giá: 1 (Hoàn toàn không đồng ý) – 5 (Hoàn toàn đồng ý)
 • Người tham gia chọn: 4 (Đồng ý)

Thang Likert cho phép nghiên cứu viên thu thập dữ liệu số hóa và phân tích kết quả một cách tương đối dễ dàng. Nó cũng giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng của quan điểm và thái độ trong một nhóm người tham gia.

7. Tiêu chí của Nunnally cho Alpha Cronbach

Tiêu chí của Nunnally là gì?

Tiêu chí của Nunnally là một tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá tính tin cậy của các biến đo lường trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khi áp dụng phương pháp Alpha Cronbach để kiểm tra tính tin cậy nội bộ.

Các yếu tố được xem xét theo tiêu chí của Nunnally

 • Số lượng câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu: Theo tiêu chuẩn này, số lượng câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu đo lường nên đủ để đảm bảo tính tin cậy cao.
 • Độ tin cậy nội bộ (internal consistency): Đây là khả năng các câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu đo lường đồng nhất và tương thích với nhau. Độ tin cậy nội bộ được tính bằng phương pháp Alpha Cronbach.
 • Hệ số Alpha Cronbach: Tiêu chuẩn của Nunnally yêu cầu hệ số Alpha Cronbach của biểu mẫu đo lường phải lớn hơn hoặc bằng 0.7 để được coi là có tính tin cậy cao.

Tiêu chí của Nunnally giúp xác định tính tin cậy của các biến đo lường và quan trọng trong việc xác minh tính chính xác và ổn định của kết quả nghiên cứu.

8. Tiêu chí của Hair et al. cho Alpha Cronbach

Tiêu chí của Hair et al. là gì?

Tiêu chuẩn của Hair et al. là một tiêu chuẩn khác được sử dụng để đánh giá tính tin cậy của các biến đo lường khi áp dụng phương pháp Alpha Cronbach.

Các yếu tố được xem xét theo tiêu chí của Hair et al.

 • Số lượng câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu: Tiêu chuẩn này khuyến nghị số lượng câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu đo lường nên từ 5 đến 10 để đảm bảo tính tin cậy cao.
 • Độ tin cậy nội bộ (internal consistency): Đây là khả năng các câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu đo lường đồng nhất và tương thích với nhau. Độ tin cậy nội bộ được tính bằng phương pháp Alpha Cronbach.
 • Hệ số Alpha Cronbach: Tiêu chuẩn của Hair et al. yêu cầu hệ số Alpha Cronbach của biểu mẫu đo lường phải lớn hơn hoặc bằng 0.6 để được coi là có tính tin cậy cao.

Tiêu chuẩn của Hair et al. giúp kiểm tra và đánh giá tính tin cậy của các biến đo lường, đồng thời giới hạn số lượng câu hỏi hoặc mục trong biểu mẫu để tránh sự quá tải thông tin cho người tham gia nghiên cứu.

9. Phần mềm SPSS

Phần mềm SPSS là gì?

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội và kinh tế để phân tích dữ liệu số liệu và thống kê. Được phát triển bởi IBM, SPSS cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xử lý, khám phá và hiểu dữ liệu từ các cuộc khảo sát, thí nghiệm và nghiên cứu.

Các chức năng của phần mềm SPSS

 • Nhập dữ liệu: SPSS cho phép người dùng nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như file Excel, file văn bản hoặc trực tiếp từ các cuộc khảo sát.
 • Xử lý và biến đổi dữ liệu: Người dùng có thể thực hiện các biến đổi dữ liệu như chuẩn hóa, tổng hợp, tạo biến mới và loại bỏ giá trị thiếu.
 • Thống kê mô tả: SPSS cung cấp các công cụ để tính toán các chỉ số thống kê mô tả như trung bình, phương sai và tỷ lệ phần trăm.
 • Phân tích dữ liệu: Phần mềm này cung cấp nhiều phương pháp phân tích dữ liệu như kiểm định giả thuyết, hồi quy tuyến tính, phân tích biến số rời rạc và chuỗi thời gian.
 • Biểu đồ và trực quan hóa: SPSS cho phép người dùng tạo biểu đồ và biểu đồ để hiển thị kết quả của mình một cách trực quan.

Phần mềm SPSS là một công cụ hữu ích trong việc xử lý và phân tích dữ liệu số liệu trong nghiên cứu xã hội và kinh tế. Nó giúp nghiên cứu viên tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu và đưa ra các kết luận có căn cứ từ các cuộc khảo sát hay thí nghiệm.

10. Các mục thang đo

Các mục thang đo là gì?

Các mục thang đo là các câu hỏi hoặc khẳng định được sử dụng trong nghiên cứu để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc thái độ của người tham gia về một vấn đề cụ thể. Các mục thang đo được thiết kế để đo lường các khía cạnh khác nhau của một biến trong nghiên cứu.

Các loại mục thang đo

 • Mục thang đo nominal: Loại mục này chỉ yêu cầu người tham gia chọn từ các tùy chọn đã được xác định trước, ví dụ như giới tính (nam/nữ) hoặc tình trạng hôn nhân (đã kết hôn/chưa kết hôn).
 • Mục thang đo ordinal: Loại mục này yêu cầu người tham gia xếp hạng hoặc sắp xếp các tùy chọn theo mức độ ưu tiên, ví dụ như “rất không hài lòng”, “không hài lòng”, “bình thường”, “hài lòng” và “rất hài lòng”.
 • Mục thang đo interval: Loại mục này cho phép người tham gia xác định khoảng cách giữa các tùy chọn, ví dụ như trên một tỷ lệ từ 1-10, người ta có thể cho điểm từ 1-7 để biểu hiện sự hài lòng với sản phẩm.
 • Mục thang đo tỷ lệ: Loại mục này cho phép người tham gia xác định tỷ lệ giữa các tùy chọn, ví dụ như “từ hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”.

Các mục thang đo là công cụ quan trọng trong việc thu thập dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu. Việc lựa chọn loại mục thang đo phù hợp sẽ giúp nghiên cứu viên hiểu rõ hơn về ý kiến và quan điểm của người tham gia.

Cách chạy Cronbach Alpha trong SPSS giúp đánh giá tính đồng nhất của biến đo lường. Qua quá trình phân tích, ta có thể xác định mức độ tin cậy của bài đo và tăng cường chất lượng nghiên cứu. Việc sử dụng công cụ này rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu và người làm quản lý để kiểm tra và cải thiện câu hỏi khảo sát.