Cách phân tích và đánh giá kết quả hồi quy trong SPSS: Hướng dẫn chi tiết

Hãy khám phá cách đọc kết quả hồi quy trong SPSS thông qua tiêu đề này.

Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp trong thống kê và dự báo, được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Mô hình hồi quy tuyến tính giả định rằng có một mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, tức là biến phụ thuộc có thể được diễn giải thông qua các biến độc lập theo công thức toán học.

Phương trình của mô hình hồi quy tuyến tính có dạng: Y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βnXn + ε, trong đó Y là biến phụ thuộc, X1, X2,…, Xn là các biến độc lập, β0, β1,…, βn là các hệ số ước lượng và ε là sai số ngẫu nhiên. Mục tiêu của việc xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính là tìm ra các giá trị của các hệ số ước lượng sao cho sai số ngẫu nhiên nhỏ nhất.

Công thức toán học của hồi quy tuyến tính

Phương trình mô hình hồi quy tuyến tính có dạng: Y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βnXn + ε, trong đó:

 • Y là biến phụ thuộc cần dự báo
 • X1, X2,…, Xn là các biến độc lập được sử dụng để dự báo Y
 • β0, β1,…, βn là các hệ số ước lượng của mô hình
 • ε là sai số ngẫu nhiên

Mục tiêu của việc xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính là tìm ra các giá trị của các hệ số ước lượng sao cho sai số ngẫu nhiên nhỏ nhất. Để đạt được điều này, phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) thường được sử dụng để tìm ra giá trị của các hệ số ước lượng.

Ứng dụng của hồi quy tuyến tính trong phân tích dữ liệu

Hồi quy tuyến tính có rất nhiều ứng dụng trong phân tích dữ liệu và dự báo. Một số ví dụ về việc sử dụng hồi quy tuyến tính bao gồm:

 • Dự báo doanh thu dựa trên chi phí quảng cáo
 • Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu thụ hàng hóa
 • Đánh giá tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc trong nghiên cứu khoa học
 • Dự báo giá nhà dựa trên diện tích, vị trí và các yếu tố khác

Hồi quy tuyến tính là một công cụ mạnh mẽ để phân tích và hiểu sự tương quan giữa các biến trong dữ liệu. Nó cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thay đổi của biến phụ thuộc khi có sự thay đổi của các biến độc lập.

Biến phụ thuộc và biến độc lập

Biến phụ thuộc:

Trong mô hình hồi quy tuyến tính, biến phụ thuộc là biến mà chúng ta muốn dự đoán hoặc giải thích. Nó được ký hiệu là Y và có thể là một biến liên tục hoặc rời rạc. Biến phụ thuộc thường được xem như kết quả của các biến độc lập.

Biến độc lập:

Biến độc lập là các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Chúng được ký hiệu là X và có thể là các biến liên tục hoặc rời rạc. Trong mô hình hồi quy tuyến tính, chúng ta sử dụng các giá trị của các biến độc lập để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xây dựng một mô hình để dự đoán điểm số cuối kỳ của sinh viên dựa trên số giờ ôn tập (biến độc lập). Trong trường hợp này, điểm số cuối kỳ sẽ là biến phụ thuộc và số giờ ôn tập sẽ là biến độc lập. Mô hình hồi quy tuyến tính sẽ giúp chúng ta hiểu mối quan hệ giữa hai biến này và dự đoán điểm số cuối kỳ dựa trên số giờ ôn tập.

Mô hình hồi quy đơn biến SLR (Simple Linear Regression)

Mô hình hồi quy đơn biến SLR là một phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập duy nhất. Trong mô hình này, chúng ta giả định rằng mối quan hệ giữa hai biến có thể được diễn tả bằng một đường thẳng.

Để xây dựng mô hình SLR, chúng ta sử dụng phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) để ước lượng các tham số của đường thẳng. OLS tìm ra đường thẳng sao cho tổng bình phương sai số (sai số là hiệu của giá trị dự đoán và giá trị thực tế) là nhỏ nhất.

Mô hình SLR có thể được sử dụng để dự đoán hoặc giải thích biến phụ thuộc dựa trên giá trị của biến độc lập. Tuy nhiên, mô hình này chỉ phù hợp khi có một mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến và không phù hợp cho các mô hình có nhiều biến độc lập.

Mô hình hồi quy bội MLR (Multiple Linear Regression)

Mô hình hồi quy bội MLR là một phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập. Trong mô hình này, chúng ta giả định rằng mối quan hệ giữa các biến có thể được diễn tả bằng một đường thẳng trong không gian nhiều chiều.

Để xây dựng mô hình MLR, chúng ta sử dụng cùng phương pháp OLS như trong SLR để ước lượng các tham số của đường thẳng. OLS tìm ra đường thẳng sao cho tổng bình phương sai số là nhỏ nhất.

Mô hình MLR cho phép chúng ta xem xét ảnh hưởng của nhiều yếu tố đồng thời lên biến phụ thuộc. Chúng ta có thể dự đoán hoặc giải thích biến phụ thuộc dựa trên giá trị của nhiều biến độc lập. Tuy nhiên, chúng ta cần kiểm tra các giả định của mô hình như không có tương quan mạnh giữa các biến độc lập và không có hiện tượng đa cộng tuyến để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Hằng số hồi quy (β0) và hệ số góc (β1, β2, βn)

Hằng số hồi quy (β0)

Hằng số hồi quy (β0) là giá trị của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập đều bằng 0. Nó cho biết mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc khi chúng không thay đổi. Hằng số hồi quy có thể được hiểu như giá trị dự báo ban đầu cho biến phụ thuộc trong trường hợp không có sự tác động từ các biến độc lập.

Hệ số góc (β1, β2, βn)

Hệ số góc (β1, β2, βn) là giá trị thể hiện mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. Mỗi hệ số góc ứng với một biến độc lập và cho biết sự thay đổi của biến phụ thuộc khi một biến độc lập tăng/giảm một đơn vị trong khi các biến khác không thay đổi. Hệ số góc càng lớn hoặc nhỏ, tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc càng mạnh hoặc yếu.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta xây dựng một mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán giá nhà dựa trên diện tích và số phòng ngủ. Hằng số hồi quy (β0) có thể là 50 triệu đồng, điều này cho biết giá nhà dự kiến khi diện tích và số phòng ngủ đều bằng 0. Hệ số góc của diện tích (β1) có thể là 5 triệu đồng/m2, điều này cho biết giá nhà tăng 5 triệu đồng khi diện tích tăng 1m2 trong khi số phòng ngủ không thay đổi. Hệ số góc của số phòng ngủ (β2) có thể là 10 triệu đồng/phòng, điều này cho biết giá nhà tăng 10 triệu đồng khi số phòng ngủ tăng 1 trong khi diện tích không thay đổi.

Sai số trong hồi quy tổng thể và phần dư trong hồi quy mẫu

Sai số trong hồi quy tổng thể

Sai số trong hồi quy tổng thể là hiệu chênh giữa giá trị dự báo của mô hình và giá trị thực tế của biến phụ thuộc. Nó đo lường mức độ chính xác của mô hình trong dự đoán biến phụ thuộc. Sai số trong hồi quy tổng thể càng nhỏ, mô hình càng chính xác.

Phần dư trong hồi quy mẫu

Phần dư trong hồi quy mẫu là hiệu chênh giữa giá trị thực tế của biến phụ thuộc và giá trị dự báo từ mô hình cho các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện. Phần dư này có thể được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình và xác định các điểm dữ liệu ngoại lệ (outliers) hoặc các điểm có sai số lớn.

Ví dụ:

Trong một nghiên cứu về tiêu thụ năng lượng của các căn nhà, ta có thể sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để ước lượng tiêu thụ năng lượng (biến phụ thuộc) dựa trên diện tích và số người sinh sống (biến độc lập). Sai số trong hồi quy tổng thể là hiệu chênh giữa tiêu thụ năng lượng thực tế và tiêu thụ năng lượng dự báo từ mô hình. Phần dư trong hồi quy mẫu là hiệu chênh giữa tiêu thụ năng lượng thực tế và tiêu thụ năng lượng dự báo từ mô hình cho từng căn nhà trong tập huấn luyện.

Phương pháp ước lượng hồi quy tuyến tính bằng OLS (Ordinary Least Squares)

Giới thiệu về phương pháp OLS

Phương pháp ước lượng hồi quy tuyến tính bằng OLS là một trong những phương pháp thường được sử dụng để xây dựng mô hình hồi quy. Phương pháp này dựa trên việc tìm ra đường thẳng có tổng bình phương sai số nhỏ nhất giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Ý tưởng chính của OLS là điều chỉnh các hệ số sao cho tổng các sai số là nhỏ nhất.

Các bước thực hiện OLS

Có một số bước cơ bản để thực hiện ước lượng hồi quy tuyến tính bằng OLS:
1. Chuẩn bị dữ liệu: Thu thập và chuẩn hoá dữ liệu, đảm bảo rằng các biến được đo theo cùng một đơn vị.
2. Xác định mô hình: Chọn biến độc lập và xác định mô hình tuyến tính.
3. Tìm hiểu về giả thiết: Kiểm tra các giả thiết của mô hình, bao gồm giả thiết về độc lập tuyến tính và không có hiện tượng đa cộng tuyến.
4. Ước lượng hệ số: Sử dụng phương trình OLS để ước lượng các hệ số trong mô hình.
5. Đánh giá mô hình: Kiểm tra tính phù hợp của mô hình bằng cách sử dụng các chỉ số như R-squared và R-squared hiệu chỉnh.

Đánh giá độ phù hợp mô hình qua R-squared (R2) và R-squared hiệu chỉnh (Adjusted R2)

R-squared (R2)

R-squared là một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính. Chỉ số này cho biết tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Giá trị của R-squared nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị càng cao thì mô hình càng phù hợp.

Ý nghĩa của R-squared

Giá trị R-squared cho thấy tỷ lệ phương sai được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Nếu R-squared gần 1, tức là mô hình giải thích được một phần lớn biến độc lập trong biến phụ thuộc. Tuy nhiên, R-squared không cho biết về ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

R-squared hiệu chỉnh (Adjusted R2)

R-squared hiệu chỉnh là một phiên bản điều chỉnh của R-squared để đánh giá độ phù hợp của mô hình khi có sự thay đổi về số lượng và chất lượng của các biến độc lập. Chỉ số này cũng nằm trong khoảng từ 0 đến 1, và giá trị càng cao thì mô hình càng phù hợp.

Ý nghĩa của R-squared hiệu chỉnh

R-squared hiệu chỉnh điều chỉnh giá trị R-squared theo số lượng và chất lượng của các biến độc lập trong mô hình. Điều này giúp loại bỏ tác động của việc thêm vào các biến không có ý nghĩa vào mô hình. Vì vậy, R-squared hiệu chỉnh là một công cụ hữu ích để so sánh tính phù hợp giữa các mô hình khác nhau.

Kiểm định t để đánh giá ý nghĩa của các biến độc lập trong mô hình

Trong quá trình xây dựng mô hình thống kê, việc kiểm định t được sử dụng để đánh giá ý nghĩa của các biến độc lập trong mô hình. Kiểm định t cho phép chúng ta xác định xem có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm hoặc biến hay không. Điều này rất hữu ích để xác định xem liệu một biến cụ thể có ảnh hưởng đáng kể tới biến phụ thuộc hay không.

Hướng dẫn sử dụng kiểm định t:

 • Bước 1: Xác định giả thuyết:
 • Đầu tiên, chúng ta cần thiết lập hai giả thuyết: giả thuyết không và giả thuyết thay thế. Giả thuyết không (H0) cho rằng không có sự khác biệt ý nghĩa về trung bình giữa các nhóm hoặc biến, trong khi giả thuyết thay thế (H1) cho rằng có sự khác biệt ý nghĩa.

 • Bước 2: Thu thập dữ liệu:
 • Sau khi thiết lập giả thuyết, chúng ta cần thu thập dữ liệu từ các nhóm hoặc biến mà chúng ta muốn so sánh. Dữ liệu này có thể được thu thập thông qua quan sát, khảo sát hoặc các phương pháp khác tùy thuộc vào bối cảnh nghiên cứu.

 • Bước 3: Tính toán và kiểm tra giá trị t:
 • Chúng ta tính toán giá trị t bằng cách sử dụng công thức t = (X1 – X2) / SE, trong đó X1 và X2 là trung bình của hai nhóm hoặc biến mà chúng ta đang so sánh, và SE là sai số tiêu chuẩn. Sau đó, chúng ta so sánh giá trị t tính toán được với giá trị t critical từ bảng phân phối t để xác định xem có ý nghĩa thống kê hay không.

Ví dụ về kiểm định t:

Giả sử chúng ta muốn xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa nam và nữ trong một bài kiểm tra toán học. Giả thuyết không (H0) là “Không có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa nam và nữ”, trong khi giả thuyết thay thế (H1) là “Có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa nam và nữ”. Chúng ta thu thập dữ liệu từ một nhóm nam và một nhóm nữ, sau đó tính toán giá trị t và so sánh với giá trị t critical để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa hay không.

Hệ số Beta chuẩn hoá và VIF để kiểm tra cộng tuyến

Trong quá trình phân tích hồi quy, việc kiểm tra cộng tuyến là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của kết quả. Hệ số Beta chuẩn hoá và VIF (Variance Inflation Factor) được sử dụng để kiểm tra cộng tuyến trong mô hình hồi quy.

Hệ số Beta chuẩn hoá:

 • Beta chuẩn hoá là một chỉ số đo lường mức độ ảnh hưởng của mỗi biến độc lập lên biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy.
 • Giá trị Beta chuẩn hoá được tính toán bằng cách chia hệ số hồi quy của biến độc lập cho độ lớn của sai số tiêu chuẩn.
 • Giá trị Beta chuẩn hoá có thể nằm trong khoảng từ -1 đến 1, và giá trị gần với 0 cho thấy không có ảnh hưởng đáng kể, trong khi giá trị gần với -1 hoặc 1 cho thấy có ảnh hưởng mạnh.

Ví dụ về Hệ số Beta chuẩn hoá:

Giả sử chúng ta xây dựng một mô hình hồi quy để dự đoán điểm số cuối kỳ của sinh viên dựa trên các biến như số giờ ôn tập, tuổi, và điểm số kiểm tra giữa kỳ. Sau khi tính toán, chúng ta thu được các giá trị Beta chuẩn hoá cho mỗi biến: -0.25 cho số giờ ôn tập, 0.15 cho tuổi và 0.30 cho điểm số kiểm tra giữa kỳ. Điều này cho thấy rằng số giờ ôn tập có ảnh hưởng âm (tiêu cực) đến điểm số cuối kỳ, trong khi tuổi và điểm số kiểm tra giữa kỳ có ảnh hưởng dương (tích cực).

VIF (Variance Inflation Factor):

 • VIF là một chỉ số đo lường mức độ tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy.
 • Giá trị VIF được tính toán bằng cách chia tỷ lệ phương sai của biến độc lập với tổng phương sai của tất cả các biến độc lập khác.
 • Giá trị VIF thấp (thường dưới 5) cho thấy không có sự tương quan cao giữa các biến, trong khi giá trị VIF cao (trên 5) cho thấy có sự tương quan cao và có nguy cơ gây ra hiện tượng cộng tuyến.

Ví dụ về VIF:

Giả sử chúng ta xây dựng một mô hình hồi quy để dự đoán giá trị nhà dựa trên các biến như diện tích, số phòng ngủ và khoảng cách từ trung tâm thành phố. Sau khi tính toán, chúng ta thu được các giá trị VIF cho mỗi biến: 1.2 cho diện tích, 1.5 cho số phòng ngủ và 2.8 cho khoảng cách từ trung tâm thành phố. Điều này cho thấy rằng không có sự tương quan cao giữa các biến trong mô hình hồi quy.

Kết quả hồi quy trong SPSS cung cấp thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa các biến. Để đọc kết quả này, ta cần xem xét các chỉ số như R-square và p-value để hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc. Qua việc áp dụng các phương pháp thống kê chính xác, người dùng có thể tận dụng tối đa khả năng phân tích dữ liệu của SPSS.