Cách đọc kết quả thống kê mô tả trong SPSS: Đánh giá biến trung bình và độ lệch chuẩn

Cách đọc kết quả thống kê mô tả trong SPSS giúp bạn hiểu và phân tích dữ liệu một cách chính xác. Với hướng dẫn này, bạn sẽ nắm được các khái niệm cơ bản và biết cách diễn giải kết quả để đưa ra những nhận định chính xác về dữ liệu của mình.

1. Giới thiệu về Thống kê Mô tả trên SPSS: Trung bình, Giá trị nhỏ nhất, Giá trị lớn nhất, Độ lệch chuẩn

Thống kê mô tả là một phương pháp sử dụng để mô tả và tổng hợp các dữ liệu số thành các thông tin thống kê cơ bản. Trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), chúng ta có thể sử dụng các công cụ để tính toán và hiển thị các thông số thống kê mô tả như trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và độ lệch chuẩn.

Trung bình là giá trị tính toán được bằng cách tổng của tất cả các điểm dữ liệu chia cho số lượng điểm dữ liệu. Nó cho biết giá trị trung bình của biến quan sát trong mẫu. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất là hai thông số thể hiện giá trị bé nhất và lớn nhất trong tập dữ liệu. Độ lệch chuẩn đo đạc mức độ phân tán của các điểm dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

Các thông số thống kê mô tả trong SPSS:

 • Trung bình (Mean)
 • Giá trị nhỏ nhất (Minimum)
 • Giá trị lớn nhất (Maximum)
 • Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu về điểm số của 100 sinh viên trong một kỳ thi. Chúng ta muốn biết điểm trung bình, điểm thấp nhất và điểm cao nhất của các sinh viên này để có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của họ. Sử dụng thống kê mô tả trên SPSS, chúng ta có thể tính toán và hiển thị các thông số này dễ dàng.

Sau khi tính toán, chúng ta có thể biết được rằng điểm trung bình là 7.5, điểm thấp nhất là 4 và điểm cao nhất là 9. Đồng thời, độ lệch chuẩn cho biết mức độ phân tán của các điểm số xung quanh giá trị trung bình.

2. Mục đích sử dụng Trung bình trong Thống kê

Trong thống kê, trung bình là một khái niệm quan trọng được sử dụng để đo lường giá trị trung tâm của một tập dữ liệu. Mục đích chính của việc sử dụng trung bình là cung cấp một con số đại diện cho toàn bộ dữ liệu, giúp ta hiểu được tính chất và xu hướng của biến quan sát.

Trung bình thường được sử dụng để:

 • Đánh giá hiệu suất hoặc trạng thái của một nhóm người, đối tượng hoặc sự kiện.
 • So sánh các nhóm khác nhau trong nghiên cứu để xem xét sự khác biệt trong biến quan sát.
 • Xác định xu hướng, mức độ trung lập hoặc phân bố của một biến quan sát.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xem xét điểm số trung bình của sinh viên trong hai lớp A và B để so sánh hiệu suất học tập giữa hai lớp này. Bằng cách tính toán trung bình, chúng ta có thể biết được điểm số trung bình của từng lớp và so sánh chúng để rút ra kết luận về hiệu suất học tập.

Nếu điểm số trung bình của lớp A cao hơn lớp B, chúng ta có thể kết luận rằng lớp A có hiệu suất học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không tính đến trung bình, chúng ta sẽ không thể đưa ra được kết luận này.

3. Đánh giá điểm Trung bình sử dụng đo đạc theo Thang đo Likert

Thang đo Likert là một phương pháp thông qua việc sử dụng các câu hỏi hoặc mục tiêu để đánh giá ý kiến, quan điểm hoặc hành vi của người tham gia. Điểm trung bình được sử dụng để tổng hợp và diễn giải các kết quả từ thang đo Likert.

Các điểm trung bình trong thang đo Likert có thể được hiểu như sau:

 • 1 – 1.99: Mức độ không đồng ý
 • 2 – 2.99: Mức độ không chắc chắn
 • 3 – 3.99: Mức độ trung lập
 • 4 – 4.99: Mức độ chắc chắn
 • 5 – 5.00: Mức độ hoàn toàn đồng ý

Ví dụ:

Giả sử chúng ta đang thực hiện một nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của một công ty. Chúng ta sử dụng thang đo Likert từ 1 đến 5 để đánh giá mức độ hài lòng, trong đó 1 là “Hoàn toàn không hài lòng” và 5 là “Hoàn toàn hài lòng”. Sau khi thu thập dữ liệu từ các khách hàng, chúng ta tính toán điểm trung bình để biết được mức độ hài lòng trung bình của khách hàng.

Nếu điểm trung bình là 4.2, chúng ta có thể kết luận rằng khách hàng có mức độ hài lòng cao với dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, nếu điểm trung bình chỉ là 2.8, chúng ta có thể kết luận rằng khách hàng không hài lòng với dịch vụ.

4. Hai phương pháp để đánh giá điểm Trung bình trong đo đạc theo Thang đo Likert

Có hai phương pháp thông thường để tính toán và diễn giải điểm trung bình trong việc sử dụng thang đo Likert:

Phương pháp Trung tâm:

 • Tính tổng điểm của tất cả các câu hỏi hoặc mục tiêu trong thang đo Likert.
 • Chia tổng điểm cho số lượng câu hỏi hoặc mục tiêu để tính toán điểm trung bình.
 • Diễn giải kết quả dựa trên phạm vi giá trị của điểm trung bình (ví dụ: 1-5).

Phương pháp Trung vị:

 • Sắp xếp tất cả các câu hỏi hoặc mục tiêu theo thứ tự từ thấp đến cao.
 • Tìm giá trị ở vị trí giữa (nếu có số lẻ) hoặc giữa hai giá trị ở vị trí giữa (nếu có số chẵn).
 • Đánh giá kết quả dựa trên phạm vi giá trị của Trung vị (ví dụ: 1-5).

5. Thực hiện Thống kê Mô tả trên SPSS 26: Hướng dẫn từng bước

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để thực hiện Thống kê Mô tả trong SPSS 26:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu vào Dataset.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính.
 3. Chọn “Descriptive Statistics” và sau đó chọn “Frequencies”.
 4. Trong hộp thoại Frequencies, chọn các biến mà bạn muốn tính toán thống kê mô tả cho.
 5. Bấm vào nút “Statistics” để hiển thị danh sách các thông số thống kê có sẵn.
 6. Chọn các thông số mà bạn muốn tính toán (ví dụ: Mean, Minimum, Maximum, Standard Deviation).
 7. Nhấp vào nút “Continue” để quay lại hộp thoại Frequencies.
 8. Nhấp vào nút “OK” để tính toán và hiển thị kết quả thống kê mô tả trong cửa sổ Output.

6. Phân tích và diễn giải điểm Trung bình trên kết quả SPSS

Sau khi thực hiện Thống kê Mô tả trên SPSS và có kết quả, chúng ta cần phân tích và diễn giải điểm trung bình dựa trên thông tin thu được từ SPSS. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất của biến quan sát và đưa ra những khái niệm hay suy luận có ý nghĩa.

Ví dụ:

 • Nếu điểm trung bình của một biến là 3.5, chúng ta có thể kết luận rằng mức độ của biến này là trung lập.
 • Nếu điểm trung bình là 4.8, chúng ta có thể kết luận rằng mức độ của biến này là cao.
 • Nếu điểm trung bình là 2.1, chúng ta có thể kết luận rằng mức độ của biến này là thấp.

Phân tích và diễn giải điểm trung bình cần được thực hiện cẩn thận và dựa trên kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu để đảm bảo sự hiểu rõ và chính xác trong việc suy luận từ kết quả SPSS.

Kết luận: Cách đọc kết quả thống kê mô tả trong SPSS rất quan trọng để hiểu và phân tích dữ liệu. Bằng cách nắm vững các khái niệm và phương pháp đọc kết quả, người dùng có thể tận dụng hiệu quả công cụ SPSS để làm rõ hơn về dữ liệu và đưa ra những kết luận chính xác.