Cách đọc và phân tích kết quả trong SPSS: Bí quyết thành công từ A-Z

Cách đọc kết quả trong SPSS là một bài viết ngắn nhưng súc tích giới thiệu về cách hiểu và phân tích kết quả từ phần mềm SPSS. Bạn sẽ tìm hiểu về các thông số thống kê, biểu đồ và bước tiếp theo để chẩn đoán và diễn giải dữ liệu. Cùng khám phá cách sử dụng SPSS để trở thành một nhà nghiên cứu thành công!

1. Cách đọc bảng thống kê mô tả trong SPSS

Khi bạn thực hiện phân tích dữ liệu trong SPSS, một trong những bước quan trọng là đọc và hiểu bảng thống kê mô tả. Bảng này cung cấp thông tin về các đặc điểm chính của biến số như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, giá trị tối thiểu và tối đa.

Để đọc bảng thống kê mô tả trong SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tìm biến số bạn quan tâm trong danh sách biến.
 2. Xem các giá trị trong cột “Trung bình” để biết giá trị trung bình của biến số.
 3. Xem các giá trị trong cột “Độ lệch chuẩn” để biết sự phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
 4. Xem các giá trị trong cột “Phương sai” để biết mức độ biến thiên của dữ liệu.
 5. Xem các giá trị trong cột “Tối thiểu” và “Tối đa” để biết khoảng giá trị của dữ liệu.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang nghiên cứu về chiều cao của sinh viên. Bảng thống kê mô tả trong SPSS cho biến số “chiều cao” có thể cho thấy giá trị trung bình là 165 cm, độ lệch chuẩn là 5 cm, phương sai là 25 cm^2, giá trị tối thiểu là 155 cm và giá trị tối đa là 175 cm. Điều này cho thấy rằng chiều cao trung bình của sinh viên trong mẫu nghiên cứu là 165 cm, với sự phân tán xung quanh giá trị trung bình khoảng 5 cm.

Lưu ý:

Khi đọc bảng thống kê mô tả trong SPSS, hãy chú ý rằng các giá trị này chỉ áp dụng cho mẫu nghiên cứu hiện tại và không thể tổng quát hóa cho toàn bộ quần thể. Ngoài ra, việc hiểu và đọc các chỉ số khác nhau trong bảng (như phương sai) cũng có thể phụ thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

2. Cách đọc bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha trong SPSS

Kiểm định Cronbach Alpha là một phương pháp thường được sử dụng để đánh giá tính tin cậy của một bộ câu hỏi hoặc biến số trong nghiên cứu. Bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha trong SPSS cung cấp thông tin về các chỉ số liên quan đến tính tin cậy của bộ câu hỏi, bao gồm giá trị Cronbach Alpha và các chỉ số khác như lượng thông tin, số lượng câu hỏi và hiệu suất của từng câu hỏi.

Để đọc bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha trong SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tìm giá trị “Cronbach’s Alpha” trong bảng kết quả.
 2. Xem giá trị này để biết mức độ tin cậy của bộ câu hỏi hoặc biến số. Giá trị Cronbach Alpha thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị cao hơn cho thấy tính tin cậy cao hơn.
 3. Xem các chỉ số khác như “Lượng thông tin”, “Số lượng câu hỏi” và “Hiệu suất của từng câu hỏi” để hiểu rõ hơn về hiệu suất của từng câu hỏi trong bộ câu hỏi.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang nghiên cứu về độ hài lòng của khách hàng đối với một dịch vụ. Bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha trong SPSS có thể cho thấy giá trị Cronbach Alpha là 0.85, lượng thông tin là 0.9, số lượng câu hỏi là 10 và hiệu suất của từng câu hỏi nằm trong khoảng từ 0.7 đến 0.9. Điều này cho thấy rằng bộ câu hỏi được sử dụng để đánh giá độ hài lòng của khách hàng có tính tin cậy cao (Cronbach Alpha = 0.85) và các câu hỏi có hiệu suất tương đối tốt.

Lưu ý:

Khi đọc bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha trong SPSS, hãy chú ý rằng giá trị Cronbach Alpha chỉ cung cấp thông tin về tính tin cậy của bộ câu hỏi hoặc biến số, không phản ánh tính chính xác hay valid của nó. Ngoài ra, việc hiểu các chỉ số khác nhau trong bảng (như lượng thông tin và hiệu suất của từng câu hỏi) cũng có thể phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu của bạn.

3. Cách đọc kết quả hồi quy đa biến trong SPSS

Hồi quy đa biến là một phương pháp thống kê được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập trong nghiên cứu. Kết quả hồi quy đa biến trong SPSS cung cấp thông tin về các hệ số hồi quy, giá trị t-đơn và p-value của từng biến độc lập, cùng với các chỉ số khác như R-square và F-statistic.

Để đọc kết quả hồi quy đa biến trong SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tìm bảng “Coefficients” hoặc “Model Summary” trong kết quả hồi quy.
 2. Xem các giá trị trong cột “Std. Coefficients” hoặc “B” để biết giá trị của các hệ số hồi quy. Giá trị này cho biết mức độ ảnh hưởng của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc.
 3. Xem các giá trị trong cột “t” để biết giá trị t-đơn của từng biến độc lập. Giá trị này cho biết mức độ chắc chắn của ảnh hưởng của từng biến độc lập.
 4. Xem các giá trị trong cột “Sig.” để biết giá trị p-value của từng biến độc lập. Giá trị này cho biết mức độ ý nghĩa thống kê của ảnh hưởng của từng biến độc lập.
 5. Xem các chỉ số khác như R-square và F-statistic để hiểu rõ hơn về mức độ giải thích và ý nghĩa toàn bộ mô hình hồi quy.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên, và bạn đã thực hiện một phân tích hồi quy đa biến trong SPSS. Kết quả có thể cho thấy rằng có hai biến độc lập: số giờ ôn tập và số tiền chi tiêu hàng tuần. Bảng kết quả hồi quy trong SPSS có thể cho thấy rằng số giờ ôn tập có hệ số hồi quy là 0.5, giá trị t-đơn là 2.5 và p-value là 0.05; số tiền chi tiêu hàng tuần có hệ số hồi quy là -0.3, giá trị t-đơn là -1.8 và p-value là 0.10. Điều này cho thấy rằng số giờ ôn tập có mức độ ảnh hưởng tích cực đến điểm thi cuối kỳ, trong khi số tiền chi tiêu hàng tuần có mức độ ảnh hưởng tiêu cực.

Lưu ý:

Khi đọc kết quả hồi quy đa biến trong SPSS, hãy chú ý rằng các giá trị được hiển thị chỉ áp dụng cho mô hình hiện tại và không thể tổng quát hóa cho toàn bộ quần thể. Ngoài ra, việc hiểu và đọc các chỉ số khác nhau trong bảng (như R-square và F-statistic) cũng có thể phụ thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

4. Phân tích kết quả độ lệch chuẩn và giá trị trung bình trong SPSS

Phân tích kết quả độ lệch chuẩn và giá trị trung bình trong SPSS là một phương pháp thường được sử dụng để xem xét sự phân tán và trung bình của một biến số trong nghiên cứu. Kết quả phân tích này cung cấp thông tin về độ lệch chuẩn, giá trị trung bình, giá trị tối thiểu và tối đa của biến số.

Để phân tích kết quả độ lệch chuẩn và giá trị trung bình trong SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tìm biến số bạn quan tâm trong danh sách biến.
 2. Xem giá trị trong cột “Mean” để biết giá trị trung bình của biến số.
 3. Xem giá trị trong cột “Std. Deviation” để biết độ lệch chuẩn của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
 4. Xem các giá trị trong cột “Minimum” và “Maximum” để biết khoảng giá trị của dữ liệu.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang nghiên cứu về tuổi của người dùng một ứng dụng di động. Kết quả phân tích độ lệch chuẩn và giá trị trung bình trong SPSS có thể cho thấy rằng giá trị trung bình là 30 tuổi, độ lệch chuẩn là 5 tuổi, giá trị tối thiểu là 20 tuổi và giá trị tối đa là 40 tuổi. Điều này cho thấy rằng tuổi trung bình của người dùng ứng dụng di động trong mẫu nghiên cứu là 30 tuổi, với sự phân tán xung quanh giá trị trung bình khoảng 5 tuổi.

Lưu ý:

Khi phân tích kết quả độ lệch chuẩn và giá trị trung bình trong SPSS, hãy chú ý rằng các giá trị này chỉ áp dụng cho mẫu nghiên cứu hiện tại và không thể tổng quát hóa cho toàn bộ quần thể. Ngoài ra, việc hiểu và phân tích các chỉ số khác nhau (như giá trị tối thiểu và tối đa) cũng có thể phụ thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

5. Hướng dẫn cách đọc bảng số liệu trong SPSS chi tiết từ A – Z

Khi làm việc với SPSS, bạn sẽ gặp các bảng số liệu chứa thông tin về kết quả phân tích dữ liệu. Đọc và hiểu các bảng số liệu này là rất quan trọng để có thể diễn giải và báo cáo kết quả nghiên cứu một cách chính xác. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đọc các bảng số liệu trong SPSS từ A đến Z:

A. Bảng thống kê mô tả:

Bảng thống kê mô tả cung cấp thông tin về các đặc điểm chính của biến số như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, giá trị tối thiểu và tối đa.

Các cột trong bảng:

 • Biến: Tên của biến số.
 • Số lượng: Số lượng quan sát cho từng biến số.
 • Trung bình: Giá trị trung bình của biến số.
 • Độ lệch chuẩn: Độ lệch chuẩn của biến số.
 • Phương sai: Phương sai của biến số.
 • Tối thiểu: Giá trị nhỏ nhất của biến số.
 • Tối đa: Giá trị lớn nhất của biến số.

B. Bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha:

Bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha cung cấp thông tin về tính tin cậy của một bộ câu hỏi hoặc biến số trong nghiên cứu.

Các cột trong bảng:

 • Biến: Tên của biến số hoặc bộ câu hỏi.
 • Số lượng câu hỏi: Số lượng câu hỏi trong bộ câu hỏi.
 • Lượng thông tin: Lượng thông tin được cung cấp bởi bộ câu hỏi.
 • Cronbach’s Alpha: Giá trị Cronbach Alpha, thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị cao hơn cho thấy tính tin cậy cao hơn.

C. Bảng kết quả hồi quy đa biến:

Bảng kết quả hồi quy đa biến cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập trong nghiên cứu.

Các cột trong bảng “Coefficients”:

 • Biến: Tên của biến độc lập.
 • B: Giá trị của hệ số hồi quy, cho biết mức độ ảnh hưởng của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
 • Std. Error: Sai số chuẩn của hệ số hồi quy.
 • t: Giá trị t-đơn, cho biết mức độ chắc chắn của ảnh hưởng của biến độc lập.
 • Sig.: Giá trị p-value, cho biết mức độ ý nghĩa thống kê của ảnh hưởng của biến độc lập.

Các cột trong bảng “Model Summary”:

 • R-square: Chỉ số R-square, cho biết mức độ giải thích của mô hình hồi quy (từ 0 đến 1).
 • F: Giá trị F-statistic, cho biết ý nghĩa toàn bộ mô hình hồi quy.

D. Bảng phân tích tương quan:

Bảng phân tích tương quan cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa các cặp biến trong nghiên cứu.

Cách đọc bảng:

 • Giá trị tại hàng i và cột j: Mức độ tương quan giữa hai biến i và j, từ -1 (tương quan âm hoàn toàn) đến 1 (tương quan dương hoàn toàn).

E. Bảng phân tích phương sai:

Bảng phân tích phương sai cung cấp thông tin về mức độ biến thiên của từng biến trong nghiên cứu.

Cách đọc bảng:

 • Giá trị tại hàng i và cột j: Phần trăm phương sai của biến i được giải thích bởi biến j.

Lưu ý:

Khi đọc các bảng số liệu trong SPSS, hãy chú ý rằng việc hiểu và diễn giải các chỉ số khác nhau có thể phụ thuộc vào loại dữ liệu, mục tiêu nghiên cứu và ngữ cảnh cụ thể của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về cách đọc bất kỳ bảng nào, luôn tìm kiếm thông tin chi tiết về nó hoặc tham khảo các nguồn tài liệu thống kê để có sự hiểu rõ hơn.

Để đọc kết quả trong SPSS, người dùng cần nắm vững các thuật ngữ và biểu đồ thống kê. Hơn nữa, việc hiểu rõ ý nghĩa của từng chỉ số và khả năng phân tích dữ liệu là quan trọng. Bằng cách áp dụng những kiến thức này, người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu và diễn giải kết quả từ SPSS một cách chính xác và hiệu quả.