3 cách tạo biến mới hiệu quả trong SPSS

Cách tạo biến trong SPSS là một kỹ năng quan trọng giúp bạn xử lý dữ liệu hiệu quả. Bằng cách sử dụng các công cụ và cú pháp đơn giản, bạn có thể tạo ra các biến mới từ dữ liệu sẵn có hoặc tính toán theo công thức. Hãy khám phá bài viết này để nắm vững cách tạo biến trong SPSS và áp dụng linh hoạt vào công việc nghiên cứu của bạn.

Tạo biến mới trong SPSS

Khi làm việc với dữ liệu trong SPSS, có thể cần tạo ra các biến mới để phân tích và hiểu rõ hơn về dữ liệu. Có nhiều cách để tạo biến mới trong SPSS, bao gồm sử dụng lệnh Transform và Compute Variable.

Việc tạo biến mới có thể được thực hiện bằng cách kết hợp các biến hiện có, tính toán giá trị mới từ các biến hiện có hoặc chuyển đổi giá trị của một biến thành một biến mới.

Sử dụng lệnh Transform:

 • Mở file dữ liệu trong SPSS.
 • Chọn “Transform” từ thanh menu chính.
 • Chọn “Compute Variable”.
 • Trong hộp thoại “Compute Variable”, nhập tên cho biến mới vào ô “Target Variable”.
 • Sử dụng công thức tính toán để tạo giá trị cho biến mới trong ô “Numeric Expression”.
 • Nhấn OK để hoàn thành quá trình tạo biến mới.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn tính tổng điểm của hai bài kiểm tra (Test1 và Test2) để tạo một biến mới có tên là “TotalScore”. Bạn có thể sử dụng lệnh Transform để thực hiện việc này.

1. Mở file dữ liệu trong SPSS.

2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính.

3. Chọn “Compute Variable”.

4. Trong hộp thoại “Compute Variable”, nhập “TotalScore” vào ô “Target Variable”.

5. Sử dụng công thức tính toán: Test1 + Test2 trong ô “Numeric Expression”.

6. Nhấn OK để hoàn thành quá trình tạo biến mới.

Cách tạo biến mới bằng lệnh Transform trong SPSS

Lệnh Transform trong SPSS cung cấp nhiều phương pháp khác nhau để tạo biến mới từ các biến hiện có. Các phương pháp này bao gồm tính toán, chuyển đổi giá trị và kết hợp các biến.

Sử dụng lệnh Compute Variable:

 • Mở file dữ liệu trong SPSS.
 • Chọn “Transform” từ thanh menu chính.
 • Chọn “Compute Variable”.
 • Trong hộp thoại “Compute Variable”, nhập tên cho biến mới vào ô “Target Variable”.
 • Sử dụng công thức tính toán để tạo giá trị cho biến mới trong ô “Numeric Expression”.
 • Nhấn OK để hoàn thành quá trình tạo biến mới.

Sử dụng lệnh Recode:

 • Mở file dữ liệu trong SPSS.
 • Chọn “Transform” từ thanh menu chính.
 • Chọn “Recode into Different Variables”.
 • Trong hộp thoại “Recode into Different Variables”, chọn biến cần chuyển đổi từ danh sách “Input Variable”.
 • Nhập tên cho biến mới vào ô “Output Variable”.
 • Thiết lập các quy tắc chuyển đổi giá trị trong phần “Old and New Values”.
 • Nhấn OK để hoàn thành quá trình tạo biến mới.

Hướng dẫn chi tiết tạo biến mới bằng lệnh Compute Variable trong SPSS

1. Mở SPSS và mở tập tin dữ liệu cần làm việc

Trước tiên, hãy mở phần mềm SPSS và sau đó mở tập tin dữ liệu mà bạn muốn thực hiện tính toán để tạo biến mới.

2. Chọn “Transform” và “Compute Variable” từ thanh menu

Sau khi mở tập tin dữ liệu, hãy chọn tab “Transform” trên thanh menu chính của SPSS. Trong danh sách các lựa chọn xuất hiện, hãy chọn “Compute Variable”.

3. Nhập tên biến mới và công thức tính toán

Khi cửa sổ “Compute Variable” xuất hiện, bạn sẽ thấy ô nhập cho tên biến mới và công thức tính toán. Hãy nhập tên cho biến mới vào ô “Target Variable” và sau đó nhập công thức tính toán vào ô “Numeric Expression”. Bạn có thể sử dụng các phép toán cơ bản như +, -, *, / để tính toán giá trị của biến mới.

Ví dụ:

 • Tên biến mới: Total_Score
 • Công thức tính toán: Math_Score + English_Score

4. Kiểm tra và chấp nhận kết quả tính toán

Sau khi nhập tên biến mới và công thức tính toán, bạn có thể nhấn nút “OK” để kiểm tra kết quả tính toán. SPSS sẽ hiển thị một cột mới trong bảng dữ liệu với giá trị được tính toán cho từng hàng dữ liệu. Nếu kết quả là đúng, bạn có thể chấp nhận biến mới bằng cách nhấn nút “OK”.

Tạo biến giả Dummy trong SPSS và cách thực hiện

1. Xác định biến gốc để tạo biến giả Dummy

Trước tiên, bạn cần xác định biến gốc mà bạn muốn tạo biến giả Dummy từ. Biến gốc này có thể là một biến hạng mục hoặc số.

2. Chọn “Transform” và “Recode into Different Variables” từ thanh menu

Sau khi xác định biến gốc, hãy chọn tab “Transform” trên thanh menu chính của SPSS. Trong danh sách các lựa chọn xuất hiện, hãy chọn “Recode into Different Variables”.

3. Chọn biến gốc và tạo các biến giả Dummy

Khi cửa sổ “Recode into Different Variables” xuất hiện, hãy chọn biến gốc mà bạn muốn tạo các biến giả Dummy từ. Sau đó, hãy nhấp vào nút “Old and New Values” để xác định các giá trị của biến gốc và các giá trị tương ứng của các biến giả Dummy.

Ví dụ:

 • Biến gốc: Education_Level
 • Giá trị của biến gốc: 1 (Cao học), 2 (Đại học), 3 (Trung học)
 • Các biến giả Dummy: Education_Level_Cao_hoc, Education_Level_Dai_hoc, Education_Level_Trung_hoc

4. Kiểm tra và chấp nhận kết quả tạo biến giả Dummy

Sau khi xác định các giá trị của biến gốc và các giá trị tương ứng của các biến giả Dummy, bạn có thể nhấn nút “OK” để kiểm tra kết quả. SPSS sẽ tạo ra các cột mới trong bảng dữ liệu với các giá trị là 0 hoặc 1 cho từng hàng dữ liệu, phản ánh việc có hay không có một điều kiện được đáp ứng. Nếu kết quả là đúng, bạn có thể chấp nhận các biến giả Dummy bằng cách nhấn nút “OK”.

Ví dụ về tạo biến giả Dummy trong SPSS và cách áp dụng

1. Ví dụ về tạo biến giả Dummy từ biến hạng mục

Giả sử bạn có một biến hạng mục là “Giới tính” với hai giá trị là “Nam” và “Nữ”. Bạn muốn tạo các biến giả Dummy để đại diện cho từng giá trị của biến gốc.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn “Transform” và “Recode into Different Variables” từ thanh menu.
 2. Chọn biến gốc là “Giới tính”.
 3. Nhấp vào nút “Old and New Values”.
 4. Xác định các giá trị của biến gốc: Nam (giá trị cũ) – Giới_tinh_Nam (giá trị mới), Nữ (giá trị cũ) – Giới_tinh_Nu (giá trị mới).
 5. Kiểm tra và chấp nhận kết quả.

2. Ví dụ về tạo biến giả Dummy từ biến số

Giả sử bạn có một biến số là “Tuổi” và bạn muốn tạo các biến giả Dummy để nhóm tuổi thành các khoảng nhất định.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn “Transform” và “Recode into Different Variables” từ thanh menu.
 2. Chọn biến gốc là “Tuổi”.
 3. Nhấp vào nút “Old and New Values”.
 4. Xác định các giá trị của biến gốc: 0-17 (giá trị cũ) – Tuoi_0_17 (giá trị mới), 18-30 (giá trị cũ) – Tuoi_18_30 (giá trị mới), 31-50 (giá trị cũ) – Tuoi_31_50 (giá trị mới), >50 (giá trị cũ) – Tuoi_tren_50 (giá trị mới).
 5. Kiểm tra và chấp nhận kết quả.

Tạo biến nhóm tuổi từ biến tuổi trong SPSS

1. Xác định các khoảng tuổi muốn nhóm

Bạn cần xác định các khoảng tuổi mà bạn muốn nhóm dữ liệu vào. Ví dụ, bạn có thể muốn nhóm dữ liệu thành ba khoảng tuổi: dưới 18, từ 18 đến 30, và trên 30.

2. Chọn “Transform” và “Recode into Different Variables” từ thanh menu

Sau khi xác định các khoảng tuổi, hãy chọn tab “Transform” trên thanh menu chính của SPSS. Trong danh sách các lựa chọn xuất hiện, hãy chọn “Recode into Different Variables”.

3. Chọn biến gốc và tạo biến nhóm tuổi

Khi cửa sổ “Recode into Different Variables” xuất hiện, hãy chọn biến gốc là “Tuổi”. Sau đó, hãy nhấp vào nút “Old and New Values” để xác định các giá trị của biến gốc và các giá trị tương ứng của biến nhóm tuổi.

Ví dụ:

 • Biến gốc: Tuổi
 • Các khoảng tuổi: Dưới 18 (giá trị cũ) – Nhom_tuoi_duoi_18 (giá trị mới), Từ 18 đến 30 (giá trị cũ) – Nhom_tuoi_18_30 (giá trị mới), Trên 30 (giá trị cũ) – Nhom_tuoi_tren_30 (giá trị mới)

4. Kiểm tra và chấp nhận kết quả tạo biến nhóm tuổi

Sau khi xác định các giá trị của biến gốc và các giá trị tương ứng của biến nhóm tuổi, bạn có thể nhấn nút “OK” để kiểm tra kết quả. SPSS sẽ tạo ra một cột mới trong bảng dữ liệu với các giá trị là tên của từng khoảng tuổi, phản ánh việc nhóm dữ liệu vào từng khoảng tuổi. Nếu kết quả là đúng, bạn có thể chấp nhận biến nhóm tuổi bằng cách nhấn nút “OK”.

Trong SPSS, việc tạo biến là một công cụ quan trọng giúp ta xử lý dữ liệu hiệu quả. Bằng cách sử dụng các hàm và công thức tính toán, chúng ta có thể tạo ra những biến mới phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Việc này giúp ta tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phân tích số liệu. Hãy tìm hiểu và áp dụng các phương pháp này để tối ưu hóa công việc của bạn trong SPSS.