Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS và cách đánh giá hiệu quả

Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS là một phương pháp quan trọng để đánh giá sự biến đổi và phân tán dữ liệu trong một tập dữ liệu. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS bằng cách sử dụng công thức và hướng dẫn chi tiết.

1. Độ lệch chuẩn trong SPSS

Độ lệch chuẩn là một khái niệm quan trọng trong thống kê, được sử dụng để đo đạc mức độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu. Trong SPSS, độ lệch chuẩn được tính bằng cách tính căn bậc hai của phương sai.

Công thức tính độ lệch chuẩn SPSS:

Để tính độ lệch chuẩn trong SPSS, ta sử dụng công thức sau:

Standard Deviation = √Variance

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu gồm 5 số: 4, 6, 8, 10, và 12. Đầu tiên, ta tính giá trị trung bình của tập dữ liệu này (mean) là 8. Sau đó, ta tính phương sai (variance) theo công thức (x – mean)^2/n. Trong trường hợp này, tổng các bình phương sai là ((4-8)^2 + (6-8)^2 + (8-8)^2 + (10-8)^2 + (12-8)^2)/5 = 16/5 = 3.2. Cuối cùng, ta tính căn bậc hai của phương sai để có độ lệch chuẩn (standard deviation) là √3.2 = 1.79.

Đánh giá độ lệch chuẩn trong SPSS:

Độ lệch chuẩn cho biết mức độ phân tán của các giá trị trong tập dữ liệu. Giá trị càng cao thể hiện sự phân tán càng rộng, và ngược lại, giá trị càng thấp thể hiện sự phân tán càng hẹp. Điều này cho phép ta đánh giá mức độ biến thiên của dữ liệu và xác định mức độ chính xác của kết quả thống kê.

Một số điểm chú ý khi đánh giá độ lệch chuẩn:

 • Nếu độ lệch chuẩn gần bằng 0, tức là các giá trị trong tập dữ liệu gần nhau và không có sự biến thiên lớn.
 • Nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn giá trị trung bình, tức là các giá trị trong tập dữ liệu có xu hướng gần nhau và không có sự biến thiên lớn.
 • Nếu độ lệch chuẩn lớn hơn giá trị trung bình, tức là các giá trị trong tập dữ liệu có sự biến thiên lớn và không gần nhau.

2. Công thức tính độ lệch chuẩn SPSS

Công thức tính độ lệch chuẩn mẫu trong SPSS:

Để tính độ lệch chuẩn mẫu trong SPSS, ta sử dụng công thức sau:

S = √(Σ(xi – x̄)² / (n-1))

Trong đó:

 • S là độ lệch chuẩn mẫu
 • xi là giá trị của từng quan sát
 • x̄ là giá trị trung bình của tất cả các quan sát
 • n là số lượng quan sát trong mẫu

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu gồm 5 quan sát: 10, 12, 14, 16, và 18. Để tính độ lệch chuẩn mẫu trong SPSS, ta áp dụng công thức như sau:

S = √((10-14)² + (12-14)² + (14-14)² + (16-14)² + (18-14)² / (5-1)) = √(4+0+0+4+16/4) = √24/4 = √6 ≈ 2.45

Công thức tính độ lệch chuẩn tổng thể trong SPSS:

Để tính độ lệch chuẩn tổng thể trong SPSS, ta sử dụng công thức sau:

σ = √(Σ(xi – μ)² / N)

Trong đó:

 • σ là độ lệch chuẩn tổng thể
 • xi là giá trị của từng quan sát
 • μ là giá trị trung bình của tất cả các quan sát
 • N là số lượng quan sát trong tổng thể

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu gồm 10 quan sát: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Để tính độ lệch chuẩn tổng thể trong SPSS, ta áp dụng công thức như sau:

σ = √((5-9)² + (6-9)² + (7-9)² + (8-9)² + (9-9)² + (10-9)² + (11-9)² + (12-9)² + (13-9)² + (14-9)² / 10)

3. Đánh giá độ lệch chuẩn trong SPSS

Độ lệch chuẩn trong SPSS được sử dụng để đo đạc mức độ biến thiên của dữ liệu. Đánh giá độ lệch chuẩn trong SPSS có thể được thực hiện bằng cách so sánh giá trị độ lệch chuẩn với các giá trị tham chiếu hoặc thông qua việc so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau.

Đánh giá theo giá trị tham chiếu:

Trong nghiên cứu khoa học, có một số giá trị tham chiếu phổ biến để đánh giá độ lệch chuẩn. Ví dụ, nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn 1/10 của phạm vi quan sát, ta có thể cho rằng biến thiên là nhỏ và dữ liệu gần như không có sự biến thiên.

Đánh giá so sánh giữa các nhóm dữ liệu:

Khi so sánh độ lệch chuẩn của các nhóm dữ liệu khác nhau, ta có thể áp dụng các phương pháp thống kê để kiểm tra tính chất phân phối và xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa về mức độ biến thiên hay không. Các phương pháp thống kê như kiểm định t và phân tích phương sai (ANOVA) có thể được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu.

4. Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS

Để tính độ lệch chuẩn trong SPSS, ta có thể sử dụng các công cụ và chức năng tính toán của phần mềm này. Dưới đây là các bước cơ bản để tính độ lệch chuẩn trong SPSS:

 1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS.
 2. Chọn menu “Analyze” và chọn “Descriptive Statistics”.
 3. Trong hộp thoại “Descriptive Statistics”, chọn biến muốn tính độ lệch chuẩn.
 4. Bấm vào nút “Options” để hiển thị các tùy chọn thêm.
 5. Tích chọn ô “Standard Deviation” và bấm OK.
 6. Bấm OK để hoàn thành việc tính toán độ lệch chuẩn.

5. Ý nghĩa của độ lệch chuẩn trong SPSS

Độ lệch chuẩn trong SPSS có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mức độ biến thiên của dữ liệu. Nó cho phép chúng ta đánh giá sự phân tán của các quan sát và xác định mức độ đồng nhất hoặc không đồng nhất của dữ liệu.

Độ lệch chuẩn cũng có thể được sử dụng để so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau và kiểm tra tính chất phân phối của biến số. Nếu độ lệch chuẩn giữa các nhóm khác biệt, ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt về mức độ biến thiên giữa các nhóm.

6. Tính toán và đánh giá số liệu độ lệch chuẩn trong SPSS

Sau khi tính toán được số liệu độ lệch chuẩn trong SPSS, chúng ta có thể tiến hành đánh giá để hiểu rõ hơn về mức độ biến thiên của dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách so sánh kết quả với các giá trị tham chiếu hoặc thông qua việc so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau.

Đối với việc so sánh với giá trị tham chiếu, chúng ta có thể xem xét xem kết quả có nằm trong khoảng chấp nhận được hay không. Nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn giá trị tham chiếu, ta có thể kết luận rằng biến thiên là nhỏ và dữ liệu gần như không có sự biến thiên.

Khi so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp thống kê để kiểm tra tính chất phân phối và xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa về mức độ biến thiên hay không. Các phương pháp thống kê như kiểm định t và phân tích phương sai (ANOVA) có thể được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu.

Tóm lại, việc tính độ lệch chuẩn trong SPSS là quan trọng để phân tích và hiểu sự biến đổi dữ liệu. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tính độ lệch chuẩn và áp dụng nó vào các biến số trong SPSS. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về sự phân tán của dữ liệu và hỗ trợ quyết định trong quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu.