Mã hóa và nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS: Hướng dẫn chi tiết

Tìm hiểu về Câu hỏi nhiều lựa chọn SPSS và tại sao nó quan trọng trong nghiên cứu. Từ khóa: phân tích dữ liệu, thống kê, ứng dụng SPSS, định tính và định lượng.
1.

Table of Contents

Mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Khi làm việc với dữ liệu khảo sát, chúng ta thường gặp các câu hỏi nhiều lựa chọn, trong đó người tham gia có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn. Để phân tích và xử lý dữ liệu này trong SPSS, ta cần mã hóa các câu trả lời của từng người tham gia.

Cách tiếp cận thông thường để mã hóa câu trả lời nhiều lựa chọn là sử dụng các biến giả đại diện cho từng lựa chọn. Ví dụ, nếu câu hỏi có 5 lựa chọn A, B, C, D và E, ta tạo ra 5 biến giả có tên tương ứng như A_dummy, B_dummy, C_dummy, D_dummy và E_dummy. Nếu người tham gia đã chọn lựa chọn A và C, ta gán giá trị 1 cho biến A_dummy và C_dummy của người đó.

Quy trình mã hóa câu trả lời:

 1. Tạo các biến giả đại diện cho từng lựa chọn.
 2. Gán giá trị 1 cho biến tương ứng với lựa chọn mà người tham gia đã chọn.
 3. Gán giá trị 0 cho các biến còn lại.

2.

Nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Khi nhập liệu cho câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, ta cần tạo ra các biến giả đại diện cho từng lựa chọn và gán giá trị 1 cho biến tương ứng với lựa chọn mà người tham gia đã chọn. Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình nhập liệu:

Bước 1: Tạo biến giả

Trong SPSS, bạn có thể tạo các biến mới để mã hóa câu trả lời nhiều lựa chọn. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng công cụ “Define Variable” hoặc “Recode into Different Variables”. Bạn chỉ cần tạo ra các biến mới và đặt giá trị mặc định là 0 cho tất cả các biến này.

Bước 2: Nhập liệu

Sau khi đã tạo các biến giả, bạn có thể bắt đầu nhập liệu. Đối với mỗi người tham gia khảo sát, hãy xác định các lựa chọn mà họ đã chọn và gán giá trị 1 cho các biến tương ứng. Đối với những lựa chọn không được chọn, bạn có thể để giá trị mặc định là 0.

Bước 3: Kiểm tra nhập liệu

Sau khi hoàn thành việc nhập liệu, hãy kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng và không có sai sót nào. Bạn có thể sử dụng công cụ “Data View” trong SPSS để xem dữ liệu của mình.

Xử lý câu hỏi nhiều trả lời trong SPSS

Giới thiệu về câu hỏi nhiều trả lời

Câu hỏi nhiều trả lời là loại câu hỏi trong khảo sát mà người tham gia có thể chọn nhiều phương án đáp án. Đây là một dạng câu hỏi phổ biến trong các bài khảo sát xã hội, nhưng việc xử lý và phân tích dữ liệu từ câu hỏi này có thể gặp khó khăn. Trong SPSS, có một số cách để xử lý và phân tích dữ liệu từ câu hỏi nhiều trả lời.

Cách xử lý câu hỏi nhiều trả lời trong SPSS

Có hai cách chính để xử lý câu hỏi nhiều trả lời trong SPSS: sử dụng biến dummy hoặc biến tổng hợp. Biến dummy được tạo ra bằng cách tạo ra một biến mới cho mỗi phương án đáp án và gán giá trị 0 hoặc 1 tương ứng với việc người tham gia chọn hay không chọn phương án đó. Biến tổng hợp là một biến mới được tạo ra bằng cách kết hợp các phương án đáp án thành một biến duy nhất.

Để xử lý câu hỏi nhiều trả lời trong SPSS, bạn có thể sử dụng các câu lệnh như “RECODE” để tạo biến dummy hoặc sử dụng câu lệnh “COMPUTE” để tạo biến tổng hợp. Sau khi đã tạo được biến dummy hoặc biến tổng hợp, bạn có thể tiếp tục phân tích dữ liệu bằng các phương pháp thống kê thông thường trong SPSS.

Ưu điểm và hạn chế của cách xử lý câu hỏi nhiều trả lời

– Ưu điểm của việc sử dụng biến dummy là bạn có thể xem xét mỗi phương án đáp án riêng rẽ và so sánh giữa các nhóm người tham gia khác nhau. Điều này cho phép bạn tìm hiểu chi tiết về mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau.
– Tuy nhiên, việc sử dụng biến dummy cũng có hạn chế. Khi số lượng phương án đáp án nhiều, việc tạo và quản lý các biến dummy có thể trở nên phức tạp. Ngoài ra, việc sử dụng biến dummy cũng làm tăng kích thước của bảng dữ liệu và có thể gây khó khăn trong việc phân tích và hiển thị kết quả.

Thống kê tần số biến nhiều trả lời trên SPSS

Giới thiệu về thống kê tần số

Thống kê tần số là một phương pháp để mô tả và phân tích dữ liệu từ biến định lượng hoặc biến rời rạc. Khi xử lý câu hỏi nhiều trả lời trong SPSS, bạn có thể sử dụng phương pháp này để hiểu rõ hơn về sự phân bố của các phương án đáp án.

Cách thực hiện thống kê tần số cho biến nhiều trả lời trong SPSS

Để thực hiện thống kê tần số cho biến nhiều trả lời trong SPSS, bạn có thể sử dụng câu lệnh “FREQUENCIES”. Trong câu lệnh này, bạn chỉ cần chọn biến nhiều trả lời và SPSS sẽ tự động tính toán số lượng và tỷ lệ của mỗi phương án đáp án.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn để trực quan hóa kết quả thống kê tần số. Các biểu đồ này giúp bạn dễ dàng so sánh tỷ lệ của các phương án đáp án và hiểu rõ hơn về mức độ ưu tiên của từng phương án.

Ưu điểm và hạn chế của thống kê tần số

– Ưu điểm của việc sử dụng thống kê tần số là nó giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sự phân bố của các phương án đáp án trong câu hỏi nhiều trả lời. Điều này cho phép bạn nhận ra được những xu hướng hay mẫu chuyển động trong dữ liệu.
– Tuy nhiên, thống kê tần số không cho phép bạn xem xét mối quan hệ giữa các biến khác nhau hoặc tìm hiểu chi tiết về mỗi phương án đáp án. Nếu muốn làm điều này, bạn cần sử dụng các phương pháp khác như kiểm định thống kê hoặc phân tích chuỗi.

Hướng dẫn mã hóa, nhập liệu và xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn

Khi làm việc với câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, bạn cần mã hóa các giá trị của từng lựa chọn để có thể phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. Đầu tiên, bạn cần tạo biến cho mỗi câu hỏi nhiều lựa chọn. Sau đó, bạn có thể sử dụng tính năng “Transform” trong SPSS để mã hóa các giá trị của từng lựa chọn thành các số hoặc nhãn.

Ví dụ, nếu câu hỏi của bạn có 4 lựa chọn: “Rất không đồng ý”, “Không đồng ý”, “Đồng ý” và “Rất đồng ý”, bạn có thể gán số 1 cho “Rất không đồng ý”, số 2 cho “Không đồng ý”, số 3 cho “Đồng ý” và số 4 cho “Rất đồng ý”. Bằng cách này, khi phân tích dữ liệu, bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm người trả lời từng lựa chọn và so sánh giữa các nhóm.

Nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn

Khi nhập liệu cho câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, bạn cần tạo một cột riêng cho mỗi lựa chọn. Ví dụ, nếu câu hỏi của bạn có 4 lựa chọn như trên, bạn sẽ tạo 4 cột để nhập liệu cho từng lựa chọn. Trong mỗi cột, bạn có thể gán giá trị 1 hoặc 0 để chỉ ra xem người được khảo sát đã chọn hay không chọn từng lựa chọn.

Ví dụ, nếu người được khảo sát đồng ý với câu hỏi, bạn gán giá trị 1 cho cột “Đồng ý” và giá trị 0 cho các cột khác. Bằng cách này, khi phân tích dữ liệu, bạn có thể tính tổng số người đồng ý và tỷ lệ phần trăm của nhóm này.

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn

Khi xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, bạn có thể sử dụng các phép toán và tính toán để tạo ra các biến mới hoặc tính toán các chỉ số thống kê. Ví dụ, bạn có thể tính tổng số lựa chọn được chọn bằng cách tổng các giá trị của từng cột lựa chọn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính tỷ lệ phần trăm của từng lựa chọn trong toàn bộ mẫu hoặc so sánh giữa các nhóm. Bằng cách này, bạn có thể hiểu rõ hơn về ý kiến và quan điểm của người được khảo sát và tìm ra sự khác biệt giữa các nhóm.

Ví dụ:

Để minh họa cho việc mã hóa, nhập liệu và xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, hãy xem ví dụ sau đây:

Giả sử bạn đang tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn đã từng du lịch đến các quốc gia sau đây không?”. Có 5 quốc gia được liệt kê là “Mỹ”, “Anh”, “Pháp”, “Trung Quốc” và “Nhật Bản”. Bạn muốn biết tỷ lệ phần trăm người đã du lịch đến từng quốc gia.

Đầu tiên, bạn tạo 5 biến mới trong SPSS để mã hóa từng quốc gia. Sau đó, khi nhập liệu, bạn gán giá trị 1 cho những người đã du lịch đến từng quốc gia và giá trị 0 cho những người chưa du lịch đến. Cuối cùng, bạn có thể tính tỷ lệ phần trăm của từng quốc gia bằng cách tính tổng các giá trị của từng biến và chia cho tổng số người tham gia khảo sát.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (Multiple Response Sets) là một loại biến dữ liệu được sử dụng khi chúng ta muốn thu thập thông tin từ người tham gia nghiên cứu về việc họ có thể chọn nhiều phương án đáp án cho một câu hỏi. Thông thường, các câu hỏi có tính chất như “Bạn đã từng sử dụng những sản phẩm sau đây không?” hoặc “Bạn đã từng du lịch đến các quốc gia sau đây không?” sẽ yêu cầu người tham gia chọn nhiều phương án đáp án.

Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở file dữ liệu trong SPSS và chọn tab “Data”.
 2. Chọn “Define Multiple Response Sets” từ menu.
 3. Trong cửa sổ mới hiện ra, nhập tên cho biến nhiều trả lời và mô tả của nó.
 4. Chọn các biến đơn trả lời mà bạn muốn bao gồm trong biến nhiều trả lời.
 5. Đặt các giá trị cho từng phương án đáp án.
 6. Lưu lại cấu hình và sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong các phân tích SPSS.

Bằng cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể thu thập và phân tích thông tin từ người tham gia một cách linh hoạt và tiện lợi, giúp tăng khả năng hiểu rõ hơn về quan điểm và hành vi của nhóm người tham gia trong nghiên cứu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu với mục đích phân tích và tìm hiểu xu hướng, mối quan hệ giữa các nhóm.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là câu hỏi: “Bạn đã từng sử dụng các ứng dụng xã hội sau đây không? (Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)” với danh sách các tùy chọn là Facebook, Instagram, Twitter và Snapchat. Người tham gia có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời từ danh sách này.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và định nghĩa các tùy chọn cho biến này. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu từ người tham gia nghiên cứu hoặc nhập dữ liệu đã thu thập vào biến này.

Trong SPSS, bạn có thể sử dụng các phép tính và phân tích thống kê để khám phá mối quan hệ giữa các nhóm trong biến nhiều trả lời tổng hợp. Ví dụ, bạn có thể tính toán số lượng người chọn mỗi tùy chọn, tính toán tỷ lệ phần trăm của từng tùy chọn so với tổng số người tham gia, hoặc so sánh sự khác biệt giữa các nhóm bằng cách sử dụng kiểm định thống kê phù hợp.

Các bước để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS:

 1. Tạo một biến mới và đặt tên cho biến này.
 2. Định nghĩa danh sách các tùy chọn cho biến này.
 3. Nhập dữ liệu từ người tham gia hoặc nhập dữ liệu đã thu thập vào biến này.
 4. Sử dụng các phép tính và phân tích thống kê để khám phá mối quan hệ giữa các nhóm trong biến nhiều trả lời tổng hợp.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu với mục đích phân tích và tìm hiểu xu hướng, quan hệ giữa các yếu tố.

Ví dụ:

 • Một cuộc khảo sát về sở thích âm nhạc có thể sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp để thu thập thông tin về các thể loại nhạc mà người tham gia yêu thích, bao gồm pop, rock, hip-hop, jazz và classical.
 • Một nghiên cứu về tiêu dùng có thể sử dụng biến này để xác định các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất trong danh sách các sản phẩm có sẵn.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và xác định danh sách các tùy chọn cho người tham gia chọn. Sau đó, bạn có thể gán giá trị cho từng câu trả lời được chọn hoặc tính toán các chỉ số thống kê dựa trên biến này.

Các bước để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Tạo một biến mới với kiểu dữ liệu “Multiple Response Sets”.
 3. Xác định danh sách các tùy chọn cho biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Gán giá trị cho từng câu trả lời được chọn hoặc tính toán các chỉ số thống kê liên quan.
 5. Phân tích và hiển thị kết quả theo yêu cầu của bạn.

Với việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể thu thập và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt, giúp bạn hiểu rõ hơn về ý kiến và quan điểm của người tham gia nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là “Các môn học yêu thích của bạn?” và danh sách các tùy chọn bao gồm “Toán”, “Văn”, “Lý”, “Hóa” và “Sinh”. Người tham gia có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời từ danh sách này.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Automatic Recode…” để mở hộp thoại Automatic Recode.
 3. Trong hộp thoại Automatic Recode, chọn biến ban đầu mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Chọn biến đích để lưu kết quả của quá trình tự động mã hóa.
 5. Nhấn “OK” để hoàn tất quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi hoàn thành các bước trên, SPSS sẽ tạo ra một biến mới có dạng biến nhiều trả lời tổng hợp từ biến ban đầu. Bạn có thể sử dụng biến này trong các phân tích và báo cáo dữ liệu của mình.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là câu hỏi “Bạn đã từng sử dụng những sản phẩm công nghệ sau đây không?”. Danh sách các tùy chọn có thể bao gồm: điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số và máy nghe nhạc MP3. Người tham gia chỉ cần chọn các tùy chọn phù hợp với trải nghiệm cá nhân của họ.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và định nghĩa các tùy chọn có sẵn cho biến này. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu từ người tham gia nghiên cứu bằng cách chọn các tùy chọn phù hợp.

Để phân tích dữ liệu từ biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể sử dụng các phương pháp như tính số lượng và tỷ lệ của mỗi tùy chọn được chọn, tạo biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn để trực quan hóa kết quả.

Lưu ý:

 • Khi sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp, hãy đảm bảo rằng danh sách các tùy chọn được thiết kế một cách rõ ràng và toàn diện để thu thập thông tin chính xác từ người tham gia.
 • Nếu có quá nhiều tùy chọn, việc phân tích và hiển thị kết quả có thể trở nên phức tạp. Hãy xem xét việc nhóm lại các tùy chọn liên quan để giảm bớt khối lượng công việc.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (hay còn được gọi là biến multiple response) là một loại biến mà cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Đây thường được sử dụng trong các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu khi muốn thu thập thông tin về sự ưu tiên hoặc ý kiến của người tham gia.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi: “Bạn đã từng đi du lịch đến những quốc gia nào?” và danh sách các quốc gia bao gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Úc. Bạn muốn người tham gia có thể chọn nhiều quốc gia mà họ đã từng đến. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo ra một biến nhiều trả lời tổng hợp để thu thập thông tin này.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp:

 • Mở SPSS và mở tập tin dữ liệu của bạn.
 • Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Automatic Recode”.
 • Chọn biến ban đầu (ví dụ: quốc gia) và kéo vào ô “Input Variable(s)”.
 • Chọn biến mới để lưu kết quả (ví dụ: biến_nhiều_trả_lời).
 • Nhấn “OK” để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

2. Xem kết quả:

 • Sau khi tạo xong, bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách nhìn vào cột của biến mới.
 • Mỗi giá trị trong cột này sẽ được mã hóa theo các tùy chọn đã chọn của người tham gia.

Với việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể thu thập và phân tích thông tin từ người tham gia một cách linh hoạt và tiện lợi.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều phương án trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu trong các cuộc khảo sát hoặc điều tra xã hội.

Ví dụ:

Một ví dụ về việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp là khi bạn muốn khảo sát ý kiến của người tiêu dùng về các sản phẩm khác nhau. Bạn có thể tạo ra một danh sách các sản phẩm và yêu cầu người tiêu dùng chọn tất cả các sản phẩm mà họ đã từng mua hoặc quan tâm đến. Kết quả thu được từ biến này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sự ưa chuộng và xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một dự án mới.
 2. Tại thanh công cụ, chọn “Variable View” để chuyển sang chế độ xem biến.
 3. Thêm một cột mới bằng cách nhấp chuột phải vào danh sách biến và chọn “Insert”.
 4. Đặt tên cho biến và chọn kiểu dữ liệu là “Multiple Response Sets”.
 5. Nhấp đúp vào ô giá trị của biến để mở hộp thoại “Multiple Response Sets Editor”.
 6. Trong hộp thoại này, bạn có thể tạo danh sách các tùy chọn trả lời bằng cách nhập từng tùy chọn vào ô “Value” và nhấn Enter sau mỗi tùy chọn. Bạn cũng có thể sắp xếp lại thứ tự các tùy chọn bằng cách kéo và thả.
 7. Sau khi hoàn thành danh sách các tùy chọn, nhấn OK để đóng hộp thoại.

Bây giờ bạn đã tạo được một biến nhiều trả lời tổng hợp và có thể nhập liệu cho nó bằng cách chọn các tùy chọn trả lời từ danh sách mà bạn đã tạo. Bạn cũng có thể xem kết quả của biến này trong chế độ xem dữ liệu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

 • Một cuộc khảo sát yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ hài lòng với sản phẩm từ 1 đến 5.
 • Một bảng câu hỏi với các tuyển chọn “rất đồng ý”, “đồng ý”, “không chắc chắn”, “không đồng ý” và “rất không đồng ý”.

2. Tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh công cụ chính và chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Chọn biến ban đầu mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Chọn các giá trị của biến ban đầu và gán cho từng giá trị một mã số duy nhất. Ví dụ: gán số 1 cho “rất đồng ý”, số 2 cho “đồng ý”, và cứ tiếp tục như vậy.
 5. Tạo biến mới để lưu kết quả sau khi đã gán mã số cho các giá trị ban đầu.

Sau khi đã tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể tiếp tục phân tích dữ liệu bằng SPSS để thu được thông tin hữu ích từ các câu trả lời của người tham gia nghiên cứu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia với một số lựa chọn khác nhau.

Ví dụ:

Một nghiên cứu muốn xem xét sở thích của người tiêu dùng đối với các loại sản phẩm điện tử. Biến nhiều trả lời tổng hợp có thể được sử dụng để ghi lại những sản phẩm điện tử mà người tiêu dùng đã sử dụng hoặc muốn sở hữu, bao gồm các tùy chọn như “điện thoại di động”, “máy tính xách tay”, “tivi”, “máy ảnh” và “loa không dây”. Người tham gia chỉ cần chọn các tùy chọn phù hợp với ý kiến của họ.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Trong hộp thoại Recode into Different Variables, chọn biến gốc mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Nhập tên cho biến mới và nhấp vào nút “Change”.
 5. Trong cửa sổ Recode into Same Variables, chọn “Multiple Response Sets” và nhấp vào nút “Define Sets”.
 6. Trong cửa sổ Multiple Response Sets, thêm các tùy chọn cho biến mới của bạn bằng cách chọn từ danh sách các giá trị có sẵn hoặc nhập giá trị mới.
 7. Sau khi hoàn thành việc định nghĩa các tùy chọn, nhấn OK để áp dụng các thay đổi và tạo ra biến nhiều trả lời tổng hợp.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng nhập nhiều câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Thông thường, khi sử dụng biến này, người dùng có thể chọn nhiều phương án trả lời từ một danh sách được cung cấp. Ví dụ, trong một khảo sát về sở thích âm nhạc, người ta có thể tạo ra một biến nhiều trả lời tổng hợp để ghi nhận các thể loại âm nhạc mà người tham gia khảo sát yêu thích.

Ví dụ:

 • Rock
 • Pop
 • Hiphop
 • R&B
 • Jazz

2. Cách tạo và sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo và sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1:

Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới hoặc mở bảng dữ liệu hiện có.

Bước 2:

Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Automatic Recode”.

Bước 3:

Chọn biến bạn muốn chuyển đổi thành biến nhiều trả lời tổng hợp từ danh sách các biến có sẵn trong bảng dữ liệu.

Bước 4:

Chọn “Into Different Variables” và đặt tên cho biến nhiều trả lời tổng hợp mới.

Bước 5:

Chọn các phương án trả lời từ danh sách các biến ban đầu để gán cho các giá trị của biến nhiều trả lời tổng hợp. Bạn cũng có thể chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phương án trả lời theo ý muốn.

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể sử dụng nó để phân tích dữ liệu trong SPSS như bất kỳ loại biến khác. Ví dụ, bạn có thể tính toán tần suất, số liệu thống kê mô tả, hoặc thực hiện các phân tích liên quan đến biến này.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS là một loại biến dữ liệu mà người tham gia khảo sát có thể chọn nhiều phương án trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Ví dụ, trong một cuộc khảo sát về sở thích âm nhạc, người tham gia có thể được yêu cầu chọn tất cả các thể loại âm nhạc mà họ thích từ danh sách gồm rock, pop, jazz và hip-hop.

Ví dụ:

 • Rock
 • Pop
 • Jazz
 • Hip-hop

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Khi làm việc với biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể tiến hành các phân tích và xem xét sự phân bố của các phương án trả lời. Bạn có thể tính toán số lượng người chọn từng phương án, tính toán tỷ lệ phần trăm hoặc tạo đồ thị để trực quan hóa dữ liệu.

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần đảm bảo rằng biến đã được nhập vào phần mềm SPSS dưới dạng biến chuỗi (string variable). Sau đó, bạn có thể sử dụng các câu lệnh và chức năng của SPSS để xử lý và phân tích dữ liệu từ biến này.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

 • Một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn thích môn học nào nhất?” có các tùy chọn là Toán, Lý, Hóa và Sinh.
 • Một bài khảo sát với câu hỏi “Bạn đã từng du lịch đến đâu?” có các tùy chọn là Paris, London, New York và Tokyo.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới để nhập dữ liệu.
 2. Chọn cột nơi bạn muốn tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.
 3. Click chuột phải vào cột và chọn “Variable View” để mở bảng chỉnh sửa biến.
 4. Trong bảng chỉnh sửa biến, nhập tên cho biến trong ô “Name”.
 5. Ở phần “Type”, chọn “Multiple Response Sets”.
 6. Nhập các tùy chọn của biến trong ô “Values”. Mỗi tùy chọn được nhập trên một dòng riêng.
 7. Lưu lại các thay đổi và quay lại bảng dữ liệu để nhập dữ liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS. Bạn có thể sử dụng biến này để phân tích dữ liệu và khám phá mối quan hệ giữa các câu trả lời khác nhau từ người tham gia nghiên cứu.

1. Khái niệm về biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp (Multiple Response Variable) trong SPSS là một loại biến dùng để ghi nhận các câu trả lời của người tham gia nghiên cứu cho một hoặc nhiều câu hỏi có thể có nhiều lựa chọn. Thông thường, khi một câu hỏi có nhiều lựa chọn, ta sẽ sử dụng các biến đơn trả lời để ghi nhận kết quả. Tuy nhiên, việc này sẽ tạo ra rất nhiều biến và khó khăn trong việc phân tích dữ liệu. Vì vậy, biến nhiều trả lời tổng hợp ra đời để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ:

Một ví dụ cụ thể về biến nhiều trả lời tổng hợp là khi ta muốn tìm hiểu về sở thích âm nhạc của người tham gia. Ta có thể đặt câu hỏi: “Bạn thích loại nhạc nào?”. Câu hỏi này có thể có nhiều lựa chọn như Pop, Rock, R&B, Hip-hop. Thay vì tạo ra 4 biến đơn trả lời để ghi nhận kết quả, ta có thể sử dụng một biến nhiều trả lời tổng hợp để tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phân tích dữ liệu.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, ta cần làm các bước sau:

 1. Mở file dữ liệu trong SPSS và chọn “Transform” từ thanh menu chính.
 2. Chọn “Recode into Different Variables” để mở cửa sổ Recode Into Different Variables.
 3. Chọn các biến đơn trả lời mà bạn muốn kết hợp thành một biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Nhập tên cho biến mới vào ô “Name”.
 5. Chọn “Add” để thêm các biến đã chọn vào danh sách Recode Into Different Variables.
 6. Nhấn “OK” để hoàn thành quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi hoàn thành các bước này, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS. Bạn có thể sử dụng biến này để tiến hành phân tích dữ liệu và trả lời các câu hỏi nghiên cứu của mình.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) được sử dụng để thu thập thông tin từ người tham gia nghiên cứu với các câu trả lời có thể chọn từ một danh sách các tùy chọn. Thông qua việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp, chúng ta có thể phân tích và tìm hiểu ý kiến, quan điểm hoặc sự ưu tiên của người tham gia đối với một số vấn đề cụ thể.

Ví dụ:

Một ví dụ về việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS là khi chúng ta muốn khảo sát ý kiến của người dùng về các tính năng của một sản phẩm. Chúng ta có thể tạo ra một danh sách các câu hỏi và cho phép người tham gia chọn câu trả lời từ danh sách này. Sau đó, thông qua việc phân tích dữ liệu bằng SPSS, chúng ta có thể xác định được những tính năng được người dùng đánh giá cao nhất hoặc những tính năng cần được cải thiện.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo biến: Đầu tiên, chúng ta cần tạo một biến mới trong SPSS để lưu trữ thông tin từ người tham gia. Chúng ta có thể đặt tên cho biến và xác định loại dữ liệu phù hợp (ví dụ: chuỗi ký tự).
 2. Tạo danh sách câu trả lời: Tiếp theo, chúng ta cần tạo danh sách các câu trả lời mà người tham gia có thể chọn. Chúng ta có thể nhập các câu trả lời này vào SPSS và gán một mã số cho mỗi câu trả lời.
 3. Nhập dữ liệu: Sau khi đã tạo biến và danh sách câu trả lời, chúng ta có thể nhập dữ liệu từ người tham gia vào SPSS. Chúng ta chỉ cần ghi lại mã số của các câu trả lời mà người tham gia đã chọn cho mỗi biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Phân tích dữ liệu: Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng các công cụ phân tích trong SPSS để tìm hiểu ý kiến và xu hướng từ dữ liệu thu thập được. Chúng ta có thể tính toán tần suất, phân phối hoặc xây dựng biểu đồ để trực quan hóa kết quả.

Với việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, chúng ta có thể thu thập và phân tích thông tin từ người tham gia một cách linh hoạt và hiệu quả.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (Multiple Response Sets) là một loại biến dữ liệu đặc biệt được sử dụng để thu thập thông tin từ người tham gia nghiên cứu về các câu trả lời có thể không độc lập. Thông thường, khi thu thập dữ liệu từ một câu hỏi có nhiều phương án trả lời, ta chỉ có thể chọn một phương án duy nhất. Tuy nhiên, trong một số tình huống, người tham gia có thể chọn nhiều phương án cùng một lúc. Để xử lý và phân tích dữ liệu này trong SPSS, ta cần sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn đã từng đi du lịch đến các quốc gia sau đây không?”. Trong câu hỏi này, bạn liệt kê các quốc gia khác nhau và người tham gia có thể chọn nhiều quốc gia mà họ đã từng đi du lịch. Khi thu thập dữ liệu, bạn cần lưu ý rằng mỗi phương án trả lời là một biến riêng biệt. Để xử lý dữ liệu này trong SPSS, ta sẽ sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp.

Trong ví dụ trên, ta có thể tạo ra các biến nhiều trả lời tổng hợp như “Đã đi du lịch đến Mỹ”, “Đã đi du lịch đến Pháp”, “Đã đi du lịch đến Ý” và v.v. Các biến này sẽ có giá trị 0 hoặc 1, trong đó 0 thể hiện rằng người tham gia không chọn quốc gia tương ứng và 1 thể hiện rằng người tham gia đã chọn quốc gia tương ứng.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, ta cần tuân theo các bước sau:

 1. Tạo các biến nhiều trả lời tổng hợp: Ta cần tạo ra các biến mới để đại diện cho từng phương án trả lời của câu hỏi. Ví dụ, nếu câu hỏi có 5 phương án trả lời, ta cần tạo ra 5 biến mới.
 2. Nhập dữ liệu: Ta cần nhập dữ liệu từ cuộc khảo sát hoặc bảng câu trả lời vào SPSS. Đảm bảo rằng mỗi biến mới tương ứng với một phương án trả lời và có giá trị là 0 hoặc 1.
 3. Phân tích dữ liệu: Sau khi nhập dữ liệu, ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê trong SPSS để phân tích dữ liệu. Ví dụ, ta có thể tính tổng số người chọn mỗi phương án trả lời, tính tỷ lệ phần trăm của từng phương án trả lời, hay so sánh các nhóm người tham gia khác nhau theo từng phương án trả lời.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu với mục tiêu phân tích và hiểu rõ hơn về nhóm mục tiêu.

Ví dụ:

 • Một cuộc khảo sát với câu hỏi: “Bạn thích loại phim nào sau đây?” và danh sách các tùy chọn bao gồm: Hành động, Tình cảm, Kinh dị, Hài kịch.
 • Một bài khảo sát với câu hỏi: “Bạn đã từng du lịch đến đâu?” và danh sách các tùy chọn bao gồm: Paris, London, New York, Tokyo.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và xác định danh sách các tùy chọn cho biến này. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu từ người tham gia nghiên cứu bằng cách chọn các tùy chọn phù hợp.

Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể sử dụng tính năng phân tích của SPSS để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến nhiều trả lời tổng hợp và các biến khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng kiểm định chi bình phương (chi-square test) để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm trong biến nhiều trả lời tổng hợp.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp (Multiple Response Set) trong SPSS là một loại biến dùng để thu thập thông tin từ người tham gia nghiên cứu với khả năng chọn nhiều câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Ví dụ, trong một cuộc khảo sát về sở thích phim của người dùng, có thể có các câu hỏi như “Bạn thích xem các loại phim nào?” và người dùng có thể chọn nhiều câu trả lời như “Hành động”, “Tình cảm”, “Kinh dị” và “Hài kịch”. Biến nhiều trả lời tổng hợp giúp thu thập thông tin chi tiết về sự ưa thích của người dùng.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần làm các bước sau:

a) Tạo biến mới

Bạn cần tạo một biến mới để chứa thông tin về các câu trả lời của người dùng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng tính năng “Transform” và chọn “Recode into Different Variables” trong SPSS.

b) Xác định các giá trị cho biến mới

Sau khi tạo biến mới, bạn cần xác định các giá trị cho biến này. Ví dụ, nếu câu hỏi của bạn có 4 lựa chọn: A, B, C và D, bạn có thể gán giá trị 1 cho lựa chọn A, giá trị 2 cho lựa chọn B, giá trị 3 cho lựa chọn C và giá trị 4 cho lựa chọn D.

c) Ghi lại thông tin về các câu trả lời

Khi đã xác định các giá trị cho biến mới, bạn cần ghi lại thông tin về các câu trả lời của người dùng vào biến này. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập liệu từ cuộc khảo sát hoặc import dữ liệu từ file Excel hoặc CSV.

Với những bước trên, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS để thu thập thông tin chi tiết từ người tham gia nghiên cứu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Đây thường được sử dụng trong các khảo sát hoặc bài viết nghiên cứu để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp là khi bạn muốn khảo sát ý kiến của người dùng về các sản phẩm điện thoại di động. Bạn có thể tạo ra một danh sách các tính năng như pin, camera, bộ nhớ, hiệu suất và yêu cầu người tham gia chọn tất cả các tính năng mà họ quan tâm.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tuân thủ các bước sau:

 1. Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp: Bạn cần tạo một biến mới trong SPSS và đặt kiểu dữ liệu là “Multiple Response Sets”. Sau đó, bạn có thể thêm các câu trả lời tùy chọn vào danh sách.
 2. Thiết lập câu hỏi và tùy chọn: Bạn cần xác định câu hỏi hoặc tuyên bố mà người tham gia sẽ phải trả lời. Đồng thời, bạn cũng cần thiết lập các tùy chọn cho biến nhiều trả lời tổng hợp như số lượng câu trả lời tối đa mà người dùng có thể chọn.
 3. Phân tích dữ liệu: Khi đã thu thập thông tin từ người tham gia, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích trong SPSS để xem xét các mẫu và xu hướng liên quan đến biến nhiều trả lời tổng hợp. Ví dụ, bạn có thể tính toán số lượng người chọn từng câu trả lời hoặc tạo biểu đồ để hiển thị phân phối của các câu trả lời.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia khảo sát.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp là câu hỏi “Bạn thích những môn học nào?” với các tùy chọn là “Toán”, “Văn”, “Lý”, “Hóa” và “Sinh”. Người tham gia khảo sát có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ danh sách này.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một cột mới trong bảng dữ liệu và đặt kiểu dữ liệu cho cột đó là “Multiple Response Set”. Sau đó, bạn có thể tạo danh sách các tùy chọn cho biến này.

Sau khi đã tạo biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể sử dụng các phép tính và phân tích thống kê để khám phá mối quan hệ giữa biến này với các biến khác trong bảng dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể tính toán số lượng người chọn từng tùy chọn hoặc so sánh ý kiến của nhóm người khác nhau.

Lợi ích của việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp:

 • Thu thập thông tin chi tiết về ý kiến hoặc sở thích của người tham gia khảo sát.
 • Dễ dàng phân tích và so sánh các mẫu dữ liệu khác nhau.
 • Tăng tính linh hoạt trong việc xử lý và phân tích dữ liệu.

1. Tổng quan về biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Đây là một công cụ hữu ích để thu thập thông tin từ người tham gia khảo sát hoặc phỏng vấn, đồng thời giúp phân tích và hiển thị kết quả dễ dàng.

Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở SPSS và mở file dữ liệu đã có hoặc tạo file mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Automatic Recode” để mở cửa sổ Automatic Recode.
 3. Trong cửa sổ Automatic Recode, chọn biến gốc (biến ban đầu) từ danh sách các biến có sẵn.
 4. Chọn “Into Same Variables” để ghi đè lên biến gốc hoặc “Into Different Variables” để tạo ra một biến mới.
 5. Chọn “Recode into Different Variables” và đặt tên cho biến nhiều trả lời tổng hợp.
 6. Chọn các tùy chọn câu trả lời từ danh sách các giá trị có sẵn hoặc nhập giá trị mới.
 7. Nhấn “OK” để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

2. Phân tích dữ liệu từ biến nhiều trả lời tổng hợp

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các câu trả lời và nhóm người tham gia khảo sát. Dưới đây là một số phương pháp phân tích dữ liệu từ biến nhiều trả lời tổng hợp:

a) Tần suất và phần trăm

Bạn có thể tính toán tần suất và phần trăm của mỗi câu trả lời trong biến nhiều trả lời tổng hợp. Điều này giúp bạn xác định được sự phân bố của các câu trả lời và nhận thức về ý kiến của người tham gia khảo sát.

b) Phân tích liên kết

Bạn có thể sử dụng phân tích liên kết để tìm hiểu mối quan hệ giữa biến nhiều trả lời tổng hợp và các biến khác trong dữ liệu. Phân tích liên kết giúp bạn xác định được sự tương quan hoặc khác biệt giữa các nhóm người tham gia khảo sát dựa trên câu trả lời của họ.

c) Phân tích nhóm

Phân tích nhóm cho phép bạn so sánh các câu trả lời trong biến nhiều trả lời tổng hợp theo từng nhóm người tham gia khảo sát. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra sự khác biệt trong ý kiến hoặc ưu tiên giữa các nhóm khác nhau.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu với mục đích phân tích và tìm hiểu các xu hướng hoặc mối quan hệ giữa các biến.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi có thể yêu cầu người tham gia chọn tất cả các sở thích cá nhân từ một danh sách gồm “đọc sách”, “xem phim”, “chơi thể thao” và “du lịch”.
 • Một câu hỏi khác có thể yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ hài lòng với sản phẩm từ rất không hài lòng (1) đến rất hài lòng (5).

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp

Trong SPSS, bạn có thể tạo biến nhiều trả lời tổng hợp bằng cách chọn “Transform” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Recode into Different Variables”. Tiếp theo, bạn cần chọn biến gốc mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp và sau đó chỉ định các giá trị mới cho từng tùy chọn.

Bước 2: Phân tích dữ liệu

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu khác nhau để khám phá mối quan hệ giữa các biến. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phân tích tần suất để xem tỷ lệ phần trăm của mỗi tùy chọn hoặc sử dụng phân tích liên kết để xem mối quan hệ giữa biến nhiều trả lời tổng hợp với các biến khác trong nghiên cứu của bạn.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia khảo sát.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi trong khảo sát yêu cầu người tham gia chọn các môn học mà họ quan tâm nhất từ danh sách các môn học có sẵn.
 • Một câu hỏi trong cuộc khảo sát xác định ý kiến của người tham gia về các sản phẩm công ty từ danh sách các tuyên bố có sẵn.

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo biến mới

Trong SPSS, chọn “Transform” từ thanh menu và sau đó chọn “Recode into Different Variables”. Điều này sẽ mở ra hộp thoại Recode Into Different Variables.

Bước 2: Chọn biến gốc

Trong hộp thoại Recode Into Different Variables, chọn biến gốc mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp. Sau đó, nhấp vào nút “Old and New Values” để tiếp tục.

Bước 3: Xác định các giá trị mới

Trong hộp thoại Old and New Values, nhập các giá trị mới cho từng giá trị cũ của biến gốc. Ví dụ: Nếu danh sách tùy chọn là “A”, “B” và “C”, bạn có thể nhập các giá trị mới là 1, 2 và 3 tương ứng.

Bước 4: Đặt tên biến mới

Sau khi xác định các giá trị mới, bạn cần đặt tên cho biến mới bằng cách nhấp vào nút “Change”. Sau đó, nhập tên cho biến mới trong ô “Name” và nhấp vào nút “Add”.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS và có thể nhập liệu cho biến này từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

Sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách được cung cấp. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thu thập thông tin về sở thích, ý kiến hoặc các yếu tố khác có thể có nhiều câu trả lời khác nhau.

Khi sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một danh sách các câu trả lời có thể được chọn. Sau đó, bạn chỉ cần chọn các câu trả lời phù hợp cho từng cá nhân hoặc quan sát và gán giá trị cho biến đó. Ví dụ, nếu bạn muốn thu thập thông tin về sở thích âm nhạc của mỗi người, bạn có thể tạo ra một danh sách các thể loại âm nhạc (như pop, rock, jazz) và cho phép người dùng chọn các thể loại mà họ yêu thích.

Lợi ích của việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp

 • Thu thập thông tin chi tiết: Sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp cho phép bạn thu thập thông tin chi tiết về sở thích, ý kiến hoặc các yếu tố khác mà không giới hạn chỉ trong một câu trả lời duy nhất.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì yêu cầu người tham gia điền vào nhiều biểu mẫu hoặc câu hỏi riêng lẻ, bạn chỉ cần tạo ra một danh sách các câu trả lời có thể được chọn và cho phép người dùng chọn từ đó.
 • Dễ dàng phân tích dữ liệu: Biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS cho phép bạn dễ dàng phân tích dữ liệu bằng cách xem tỷ lệ phần trăm của từng câu trả lời hoặc so sánh sự khác biệt giữa các nhóm.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia khảo sát. Ví dụ, trong một cuộc khảo sát về sở thích ẩm thực, bạn có thể sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp để cho phép người tham gia chọn nhiều loại món ăn yêu thích của họ từ danh sách các tùy chọn như “pizza”, “sushi”, “mì xào”,…

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần đầu tiên tạo một cột mới trong bảng dữ liệu của bạn và đặt tên cho biến này. Sau đó, bạn cần chỉ định danh sách các tùy chọn cho người dùng chọn. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng tính năng “Value Labels” trong SPSS.

Sau khi tạo biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể nhập liệu cho biến này bằng cách chọn các tùy chọn từ danh sách và gán giá trị tương ứng cho mỗi tùy chọn. Nếu người tham gia khảo sát không chọn bất kỳ tùy chọn nào, bạn có thể đặt giá trị mặc định cho biến này.

Dưới đây là các bước để tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp:

1. Mở SPSS và mở bảng dữ liệu của bạn.
2. Chọn “Transform” từ thanh menu và sau đó chọn “Recode into Different Variables”.
3. Trong hộp thoại mới xuất hiện, chọn biến ban đầu mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
4. Nhấp vào nút “Old and New Values” để chỉ định danh sách các tùy chọn.
5. Đối với mỗi giá trị ban đầu, nhập giá trị mới và nhãn tương ứng trong cột “New Value” và “Label”.
6. Nhấp vào nút “Add” để thêm các giá trị mới và nhãn vào danh sách.
7. Sau khi hoàn thành danh sách, nhấp vào nút “Change” để thay đổi biến ban đầu thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
8. Nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp bằng cách chọn các tùy chọn từ danh sách và gán giá trị tương ứng.

Dùng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu khảo sát và hiểu rõ hơn về ý kiến và sở thích của người tham gia.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều phương án trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu với mục đích phân tích và tìm hiểu xu hướng hoặc quan hệ giữa các biến.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi trong bảng khảo sát yêu cầu người tham gia chọn các hoạt động giải trí mà họ thường xuyên thực hiện: xem phim, đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch.
 • Một câu hỏi trong cuộc khảo sát về ý kiến công chúng yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ hài lòng với các dịch vụ công cộng: giao thông, y tế, giáo dục, an ninh.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và thiết lập các tùy chọn cho biến này.

Các bước thực hiện:

 1. Mở SPSS và mở bảng dữ liệu chứa các câu trả lời của người tham gia.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Trong hộp thoại Recode Into Different Variables, chọn các biến ban đầu (các câu hỏi) và kéo chúng vào ô “Input Variables”.
 4. Đặt tên cho biến mới trong ô “Output Variable Name”.
 5. Chọn “Old and New Values” để xác định các giá trị ban đầu và giá trị mới cho từng tùy chọn.
 6. Nhấn “Add” để thêm các giá trị ban đầu và giá trị mới cho từng tùy chọn.
 7. Sau khi hoàn thành việc thiết lập các giá trị, nhấn “Change” để áp dụng các thay đổi vào bảng dữ liệu.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có một biến nhiều trả lời tổng hợp mới trong bảng dữ liệu của mình. Bạn có thể sử dụng biến này để thực hiện các phân tích thống kê và tìm hiểu xu hướng hoặc quan hệ giữa các biến trong nghiên cứu của mình.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một nghiên cứu về sở thích ẩm thực có thể sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp để ghi nhận các loại món ăn mà người tham gia yêu thích như: pizza, sushi, pasta, bánh mì.

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới.
 2. Tạo một cột cho biến nhiều trả lời tổng hợp bằng cách chọn “Variable View” và thêm một biến mới.
 3. Đặt tên cho biến và chọn kiểu dữ liệu là “Multiple Response Sets”.
 4. Chọn các tùy chọn từ danh sách có sẵn hoặc tự định nghĩa các tùy chọn riêng.
 5. Nhập liệu cho từng người tham gia bằng cách đánh dấu các ô tương ứng với câu trả lời mà họ chọn.

Lưu ý:

Khi nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn cần đảm bảo rằng chỉ có một ô được đánh dấu cho mỗi câu trả lời. Nếu người tham gia không chọn câu trả lời nào, bạn có thể để ô trống hoặc đánh dấu “Không áp dụng” (N/A).

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Biến nhiều trả lời tổng hợp (Multiple Response Sets) trong SPSS là một loại biến dùng để thu thập thông tin từ người tham gia nghiên cứu với khả năng chọn nhiều phương án đáp án. Thông thường, các câu hỏi có biến nhiều trả lời tổng hợp sẽ yêu cầu người tham gia chọn một hoặc nhiều phương án từ danh sách các tùy chọn có sẵn.

Ví dụ:

Một câu hỏi có biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là: “Bạn đã từng sử dụng những ứng dụng sau đây không? (Chọn tất cả những phần mà bạn đã sử dụng)” và danh sách các tùy chọn bao gồm: ứng dụng A, ứng dụng B, ứng dụng C, và ứng dụng D. Người tham gia có thể chọn một hoặc nhiều phần từ danh sách này.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp: Trong SPSS, bạn có thể tạo một biến mới để chứa thông tin từ câu hỏi có biến nhiều trả lời tổng hợp. Biến này sẽ có giá trị là 0 hoặc 1 tương ứng với việc người tham gia đã chọn hay không chọn một phương án.
 2. Thiết lập danh sách các tùy chọn: Bạn cần xác định danh sách các tùy chọn cho câu hỏi có biến nhiều trả lời tổng hợp. Đây là các phần mà người tham gia có thể chọn từ.
 3. Nhập dữ liệu: Khi thu thập dữ liệu, bạn cần nhập thông tin từ người tham gia vào biến nhiều trả lời tổng hợp theo các phương án mà họ đã chọn.

Sau khi nhập dữ liệu, bạn có thể sử dụng các tính toán và phân tích dữ liệu khác trong SPSS để khám phá và hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa biến nhiều trả lời tổng hợp và các biến khác trong nghiên cứu của bạn.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là câu hỏi: “Bạn đã từng sử dụng các ứng dụng di động sau đây không? (vui lòng chọn tất cả những ứng dụng bạn đã từng sử dụng)” với danh sách các tùy chọn là: Facebook, Instagram, Twitter và Snapchat. Người tham gia chỉ cần chọn những ứng dụng mà họ đã từng sử dụng.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1:

Mở SPSS và tạo một bảng mới để chứa dữ liệu.

Bước 2:

Thêm một cột cho biến nhiều trả lời tổng hợp. Đặt tên cho cột này và định dạng nó là “Multiple Response Sets”.

Bước 3:

Chọn biến nhiều trả lời tổng hợp và nhấp chuột phải để mở menu. Chọn “Define Multiple Response Sets” để thiết lập danh sách các tùy chọn cho biến này.

Bước 4:

Trong hộp thoại “Define Multiple Response Sets”, nhập tên của từng tùy chọn trong danh sách vào ô “Value” và đặt mã số cho từng tùy chọn trong ô “Numeric Value”. Sau đó, nhấn “Add” để thêm các tùy chọn khác.

Bước 5:

Sau khi đã thêm tất cả các tùy chọn, nhấn “OK” để hoàn thành việc thiết lập biến nhiều trả lời tổng hợp.

Với các bước trên, bạn đã có thể sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS để thu thập và phân tích dữ liệu từ các câu hỏi có nhiều tùy chọn trả lời.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều phương án trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, khi sử dụng biến này, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều phương án từ danh sách và SPSS sẽ gán giá trị số cho mỗi phương án đã chọn. Biến nhiều trả lời tổng hợp rất hữu ích trong việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát hoặc câu hỏi có nhiều tùy chọn.

Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới để nhập dữ liệu.
 2. Chọn “Variable View” để hiển thị cấu trúc của bảng.
 3. Tạo một cột mới bằng cách nhấp chuột phải vào vị trí cần thêm cột và chọn “Insert”.
 4. Đặt tên cho cột mới và định dạng kiểu dữ liệu là “Multiple Response Sets”.
 5. Chọn “Values” và thêm các tùy chọn trả lời vào danh sách.
 6. Lưu và đóng cửa sổ biến.

2. Phân tích biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Sau khi đã tạo biến nhiều trả lời tổng hợp, người dùng có thể tiến hành phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các phương án trả lời. Dưới đây là một số phương pháp phân tích thông thường:

Phân tích tần suất:

Người dùng có thể xem tần suất của từng phương án trả lời bằng cách sử dụng các câu lệnh hoặc chức năng trong SPSS. Kết quả sẽ cho biết số lượng và tỷ lệ phần trăm của từng phương án đã được chọn.

Phân tích liên kết:

Bằng cách sử dụng các công cụ như bảng liên kết (crosstabs) hoặc kiểm định chi bình phương (chi-square test), người dùng có thể xác định mối quan hệ giữa biến nhiều trả lời tổng hợp và các biến khác trong dữ liệu. Điều này giúp phân tích sự tương quan và tìm ra các mẫu chung.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia khảo sát.

Ví dụ:

 • Một khảo sát về sở thích âm nhạc có thể bao gồm danh sách các thể loại như pop, rock, jazz và hip-hop. Người tham gia khảo sát có thể chọn nhiều câu trả lời tương ứng với các thể loại âm nhạc mà họ yêu thích.
 • Một cuộc khảo sát về xu hướng mua sắm có thể cung cấp danh sách các sản phẩm như quần áo, giày dép, đồ điện tử và đồ gia dụng. Người tham gia khảo sát có thể chọn nhiều sản phẩm mà họ đã mua hoặc quan tâm đến.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp

Mở SPSS và chọn “Variable View” để tạo một biến mới. Đặt tên cho biến và chọn kiểu dữ liệu là “Multiple Response Sets”. Sau đó, bạn có thể tạo danh sách các câu trả lời tùy chọn cho biến này.

Bước 2: Nhập dữ liệu

Sau khi đã tạo biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể nhập dữ liệu từ khảo sát hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đã gán giá trị cho mỗi câu trả lời tương ứng với từng người tham gia khảo sát.

Bước 3: Phân tích dữ liệu

Sau khi nhập dữ liệu, bạn có thể tiến hành phân tích bằng cách sử dụng các công cụ thống kê trong SPSS. Bạn có thể tính toán tần suất, phân phối, và thực hiện các phân tích so sánh giữa các nhóm khác nhau.

Với biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể thu thập và phân tích thông tin từ nhiều câu trả lời một cách dễ dàng. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về ý kiến và quan điểm của người tham gia khảo sát trong các nghiên cứu xã hội và hành vi con người.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng nhập nhiều câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Thông thường, các biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sự ưu tiên của người tham gia khảo sát.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là câu hỏi “Bạn thích những môn học nào?” và người tham gia khảo sát có thể chọn nhiều môn học trong danh sách được cung cấp, chẳng hạn như Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh văn.

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới để làm việc.
 2. Chọn “Variable View” để chuyển sang chế độ xem biến.
 3. Thêm một cột mới bằng cách nhấp chuột phải vào danh sách biến và chọn “Insert”.
 4. Đặt tên cho biến nhiều trả lời tổng hợp và chọn kiểu dữ liệu là “Multiple Response Sets”.
 5. Nhấp chuột vào ô trong cột “Multiple Response Sets” để hiển thị hộp thoại thiết lập các câu trả lời cho biến.
 6. Thêm các câu trả lời cho biến bằng cách nhập từng câu trả lời vào ô văn bản và nhấn Enter sau mỗi câu trả lời.
 7. Lưu lại thiết lập và quay lại chế độ xem dữ liệu (Data View) để nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi đã tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu bằng các phương pháp thống kê phù hợp trong SPSS như tần số, phần trăm, hoặc kiểm định thống kê.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các câu trả lời có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia khảo sát.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là “Các loại phương tiện di chuyển bạn đã sử dụng trong tuần qua”. Danh sách các câu trả lời có thể bao gồm: “Ô tô”, “Xe máy”, “Xe đạp”, “Đi bộ”. Người tham gia khảo sát có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời từ danh sách này.

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần làm các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một biến mới cho biến nhiều trả lời tổng hợp.
 2. Đặt tên cho biến và chọn kiểu dữ liệu là “String” (chuỗi).
 3. Tạo danh sách các câu trả lời có thể bằng cách sử dụng câu lệnh “Value Labels” trong SPSS hoặc nhập trực tiếp từ danh sách đã chuẩn bị.
 4. Nhập liệu cho từng người tham gia khảo sát bằng cách chọn các câu trả lời phù hợp từ danh sách đã tạo.

Sau khi nhập liệu, bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về quan điểm, ý kiến hoặc sở thích của người tham gia khảo sát.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (còn được gọi là biến đa trạng thái) là một loại biến mà các đối tượng có thể chọn nhiều giá trị từ một danh sách các phương án. Ví dụ, trong một cuộc khảo sát về sở thích âm nhạc, người ta có thể cho phép người tham gia chọn nhiều thể loại nhạc yêu thích của họ từ danh sách các thể loại như pop, rock, jazz và hip-hop. Biến nhiều trả lời tổng hợp rất hữu ích khi bạn muốn thu thập thông tin về sự ưa chuộng hoặc sự lựa chọn của người khác nhau trong một tập hợp các phương án.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và xác định danh sách các giá trị có thể được chọn. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu cho từng đối tượng bằng cách chọn các giá trị tương ứng từ danh sách. SPSS sẽ tự động gán một mã số cho mỗi giá trị được chọn và lưu trữ dữ liệu theo dạng số.

Bước 1: Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở SPSS và mở hoặc tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Trong hộp thoại mới xuất hiện, chọn biến ban đầu mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Nhập tên cho biến mới trong ô “Output Variable Name”.
 5. Chọn “Old and New Values” và nhập danh sách các giá trị có thể được chọn trong ô “Old Value” và “New Value”.
 6. Nhấn “Add” để thêm các giá trị vào danh sách.
 7. Sau khi đã nhập đủ các giá trị, nhấn “Change” để hoàn thành quy trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Bước 2: Nhập dữ liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Sau khi đã tạo biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể nhập dữ liệu cho từng đối tượng bằng cách chọn các giá trị từ danh sách. Để làm điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chọn hàng đối tượng mà bạn muốn nhập dữ liệu cho.
 2. Chọn giá trị tương ứng từ danh sách trong cột biến nhiều trả lời tổng hợp.
 3. Lặp lại quy trình cho các đối tượng khác (nếu cần).

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Đây là một công cụ quan trọng để thu thập dữ liệu và phân tích thông tin từ các cuộc khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phiếu điền thông tin.

Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu và chọn “Automatic Recode”.
 3. Chọn biến gốc chứa các câu trả lời và kéo vào ô “Input Variable”.
 4. Chọn “Output Variable” để đặt tên cho biến mới.
 5. Chọn “Old and New Values” để xác định các giá trị cũ và giá trị mới của biến.
 6. Nhấn “Add” để thêm giá trị cũ và giá trị mới cho từng câu trả lời.
 7. Nhấn “OK” để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

2. Ứng dụng của biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Biến nhiều trả lời tổng hợp có nhiều ứng dụng trong phân tích dữ liệu và nghiên cứu xã hội. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng biến này:

a) Phân tích tần suất:

Bằng cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp, người dùng có thể xem xét tần suất xuất hiện của từng câu trả lời và phân tích các mối quan hệ giữa các biến khác.

b) Phân tích nhóm:

Biến nhiều trả lời tổng hợp cũng cho phép người dùng so sánh các nhóm khác nhau bằng cách tạo các báo cáo hoặc đồ thị thống kê theo từng nhóm.

c) Phân tích liên quan:

Người dùng có thể sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến khác nhau và xác định sự tương quan hoặc ảnh hưởng của chúng đến kết quả nghiên cứu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là câu hỏi “Bạn thích những môn học nào?” với các tùy chọn là “Toán”, “Văn”, “Lý”, “Hóa” và “Sinh”. Người tham gia chỉ cần chọn các môn học mà họ yêu thích từ danh sách này.

2. Cách tạo và sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới để nhập dữ liệu.
 2. Chọn cột nơi bạn muốn tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.
 3. Trong thanh menu, chọn “Transform” và sau đó chọn “Automatic Recode”.
 4. Trong hộp thoại “Automatic Recode”, chọn các biến mà bạn muốn sử dụng để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.
 5. Chọn các giá trị mà bạn muốn gán cho mỗi câu trả lời trong danh sách tùy chọn. Ví dụ: gán giá trị 1 cho “Toán”, giá trị 2 cho “Văn”, và cứ tiếp tục như vậy.
 6. Nhấn OK để hoàn thành quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu của biến này. Ví dụ: bạn có thể tính toán số lượng người tham gia đã chọn từng câu trả lời, tính toán tỷ lệ phần trăm của từng câu trả lời, hoặc so sánh sự khác nhau trong sự lựa chọn giữa các nhóm khác nhau.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là “Các loại phương tiện bạn đã sử dụng trong tuần qua?” và danh sách các tùy chọn bao gồm “Ô tô”, “Xe máy”, “Xe đạp” và “Đi bộ”. Người tham gia chỉ cần chọn các tùy chọn phù hợp với trải nghiệm cá nhân của họ.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và xác định danh sách các tùy chọn mà người tham gia có thể chọn. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu từ các câu trả lời của người tham gia vào biến này.

Để phân tích dữ liệu từ biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể sử dụng các phương pháp như tần số (frequency), phần trăm (percentage) và biểu đồ cột (bar chart) để hiển thị sự phân bố của các câu trả lời.

Ví dụ:

 • Tạo một biến mới trong SPSS với tên là “PhuongTien” và xác định danh sách các tùy chọn: “Ô tô”, “Xe máy”, “Xe đạp” và “Đi bộ”.
 • Nhập dữ liệu từ người tham gia bằng cách chọn các tùy chọn phù hợp với trải nghiệm cá nhân của họ.
 • Sử dụng tính năng tần số trong SPSS để xem số lượng người sử dụng từng loại phương tiện.
 • Tạo biểu đồ cột để hiển thị sự phân bố của các câu trả lời.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Biến nhiều trả lời tổng hợp (Multiple Response Sets) trong SPSS là một loại biến dùng để thu thập thông tin từ người tham gia nghiên cứu với khả năng chọn nhiều câu trả lời có sẵn. Thông thường, khi ta tạo một câu hỏi đa lựa chọn, người tham gia có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời. Với biến nhiều trả lời tổng hợp, ta có thể phân tích và hiển thị dữ liệu này theo các tiêu chí khác nhau.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, ta cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Tạo biến mới

Ta cần tạo một biến mới để chứa thông tin từ câu hỏi đa lựa chọn. Đầu tiên, ta vào menu “Transform” và chọn “Recode into Different Variables”. Sau đó, ta chọn các biến ban đầu và di chuyển sang ô “Output Variable Name”. Cuối cùng, ta nhấn “Change” để tạo biến mới.

Bước 2: Thiết lập giá trị

Sau khi tạo biến mới, ta cần thiết lập giá trị cho từng câu trả lời. Ta vào menu “Transform” và chọn “Recode into Same Variables”. Tiếp theo, ta chọn biến mới và nhấn “Old and New Values”. Tại đây, ta gán giá trị 1 cho các câu trả lời được chọn và giá trị khác 1 cho các câu trả lời không được chọn.

Bước 3: Phân tích dữ liệu

Để phân tích dữ liệu từ biến nhiều trả lời tổng hợp, ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê như biểu đồ cột, biểu đồ thanh, hoặc bảng tần số. Ta có thể xem tỷ lệ phần trăm của mỗi câu trả lời hoặc so sánh sự khác biệt giữa các nhóm người tham gia.

1. Khái niệm về biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp (multiple response variable) là một dạng biến trong SPSS cho phép người dùng chọn nhiều phương án đáp án từ một danh sách các tùy chọn. Đây thường được sử dụng trong các khảo sát hoặc câu hỏi có tính chất đa lựa chọn, khi người tham gia có thể chọn nhiều phương án đồng thời.

Ví dụ:

Một ví dụ cụ thể về biến nhiều trả lời tổng hợp là câu hỏi “Bạn đã từng sử dụng những ứng dụng sau đây không?”. Trong câu hỏi này, danh sách các ứng dụng được liệt kê và người tham gia có thể chọn một hoặc nhiều ứng dụng mà họ đã từng sử dụng.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, ta cần tạo một biến mới và định nghĩa các tùy chọn cho biến này. Sau đó, ta có thể nhập dữ liệu từ khảo sát hoặc bảng câu trả lời vào biến này.

Trong SPSS, để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp, ta cần làm như sau:

 1. Mở SPSS và mở file dữ liệu cần làm việc.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Trong hộp thoại mới xuất hiện, chọn biến gốc (biến ban đầu) mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Nhập tên cho biến mới và chọn “Multiple Response Sets”.
 5. Thêm các phương án đáp án vào danh sách bằng cách nhấn “Add” và nhập thông tin cho từng phương án.
 6. Sau khi hoàn thành, nhấn “OK” để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, ta có thể tiếp tục phân tích dữ liệu bằng các công cụ thống kê phù hợp như biểu đồ cột, biểu đồ tròn, hoặc bảng tần số để hiển thị phân phối của các phương án đáp án.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, sở thích hoặc đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

 • Một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn thích loại phim nào nhất?” có các tùy chọn là: Hành động, Tình cảm, Kinh dị và Hài kịch.
 • Một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn đã từng du lịch đến quốc gia nào?” có các tùy chọn là: Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở SPSS và tạo một biến mới

Trong SPSS, chọn “Transform” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Recode into Different Variables”. Trong hộp thoại mới xuất hiện, nhập tên cho biến mới và nhấn “Change”.

Bước 2: Chọn các giá trị ban đầu để tạo danh sách tùy chọn

Trong hộp thoại “Recode into Different Variables”, bạn cần chọn biến ban đầu có các giá trị mà bạn muốn sử dụng trong danh sách tùy chọn. Sau đó, nhấn nút “Old and New Values” để tiếp tục.

Bước 3: Thiết lập các giá trị mới cho danh sách tùy chọn

Trong hộp thoại “Old and New Values”, bạn cần liệt kê các giá trị ban đầu và gán cho chúng các giá trị mới. Ví dụ, nếu bạn có một biến ban đầu với các giá trị là 1, 2, 3 và bạn muốn gán nhãn cho chúng là “A”, “B”, “C” tương ứng, thì bạn cần nhập vào ô Old Value và New Value theo thứ tự: 1 – A, 2 – B, 3 – C.

Bước 4: Hoàn thành tạo biến nhiều trả lời tổng hợp

Sau khi thiết lập các giá trị mới cho danh sách tùy chọn, nhấn “Add” để thêm chúng vào danh sách. Sau đó, nhấn “Continue” và sau đó “OK” để hoàn thành quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (hay còn được gọi là biến multiple response) là một loại biến mà người dùng có thể chọn nhiều phương án đáp án cho một câu hỏi. Ví dụ, trong một khảo sát về sở thích âm nhạc, người ta có thể cho phép người tham gia chọn nhiều thể loại âm nhạc yêu thích của họ như pop, rock, jazz, và hip-hop. Biến nhiều trả lời tổng hợp giúp thu thập thông tin chi tiết về sự ưa thích của người dùng và tạo ra các kết quả phân tích linh hoạt.

Ví dụ:

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS có thể liên quan đến khảo sát về các loại sản phẩm công nghệ. Người ta có thể tạo ra một câu hỏi cho người dùng chọn các sản phẩm công nghệ mà họ đã từng sử dụng như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh số, và máy nghe nhạc. Bằng cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp, người ta có thể thu thập thông tin về sự phổ biến của từng loại sản phẩm và tìm ra mối quan hệ giữa việc sử dụng các sản phẩm công nghệ khác nhau.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một biến mới để lưu trữ thông tin về các phương án đáp án được chọn.
 2. Chỉ định các phương án đáp án cho câu hỏi và gán mã số cho từng phương án.
 3. Nhập dữ liệu từ người tham gia khảo sát bằng cách chọn các phương án đáp án tương ứng.
 4. Sau khi nhập liệu hoàn thành, bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu bằng cách xem tỷ lệ phần trăm của từng phương án đáp án được chọn hoặc tạo báo cáo chi tiết về mối quan hệ giữa các biến.

Việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS giúp bạn phân tích dữ liệu một cách linh hoạt và chi tiết, từ đó tìm ra những thông tin quan trọng và mối quan hệ giữa các biến trong khảo sát của bạn.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (còn được gọi là biến multiple response) là một loại biến mà cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Điều này thường được sử dụng trong các khảo sát hoặc nghiên cứu khi có nhiều câu trả lời có thể áp dụng cho một câu hỏi cụ thể.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn đã từng sử dụng những ứng dụng sau đây không?”. Danh sách các ứng dụng bao gồm Facebook, Instagram, Twitter và Snapchat. Với biến nhiều trả lời tổng hợp, người tham gia khảo sát có thể chọn tất cả các ứng dụng mà họ đã từng sử dụng.

Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể phân tích và hiển thị kết quả theo từng ứng dụng riêng biệt hoặc tổng hợp tất cả các ứng dụng. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sự phổ biến của từng ứng dụng trong mẫu khảo sát của mình.

Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần làm các bước sau:

 1. Tạo một biến mới để lưu trữ kết quả chọn của người tham gia khảo sát. Biến này thường được đặt tên theo câu hỏi hoặc danh sách các tùy chọn.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Chọn biến gốc (biến ban đầu) và di chuyển nó vào ô “Input Variable(s)”.
 4. Chọn biến mới đã tạo và di chuyển nó vào ô “Output Variable”. Đồng thời, chọn “Multiple Response Sets” và nhập danh sách các tùy chọn cho câu hỏi.
 5. Nhấn OK để hoàn thành việc tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và chức năng của SPSS như biến số tần suất, biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn để hiển thị kết quả một cách trực quan.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập dữ liệu về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi có thể yêu cầu người tham gia chọn các mức độ đồng ý từ “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Hoàn toàn đồng ý”.
 • Một câu hỏi khác có thể yêu cầu người tham gia chọn các tùy chọn về loại sản phẩm mà họ quan tâm như “Điện thoại di động”, “Máy tính xách tay”, “Máy ảnh” và “Tivi”.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể nhập các giá trị của biến nhiều trả lời tổng hợp vào SPSS để phân tích. Dưới đây là các bước cơ bản để sử dụng biến này trong SPSS:

Bước 1:

Mở tập tin dữ liệu trong SPSS và chọn “Variable View” (Chế độ xem biến).

Bước 2:

Tạo một biến mới bằng cách nhấp chuột phải vào ô trống dưới cùng của cột “Name” (Tên) và chọn “Insert Variable” (Chèn biến). Đặt tên cho biến mới và chọn kiểu dữ liệu là “Multiple Response Set” (Tập trả lời nhiều).

Bước 3:

Trong hộp thoại “Multiple Response Sets”, bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho biến nhiều trả lời tổng hợp. Bạn có thể chỉ định danh sách các tùy chọn, nhãn cho từng tùy chọn và kiểu hiển thị của câu trả lời.

Bước 4:

Sau khi hoàn thành thiết lập, bạn có thể nhập giá trị của biến nhiều trả lời tổng hợp cho từng người tham gia vào cột tương ứng trong “Data View” (Chế độ xem dữ liệu).

Việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS giúp bạn phân tích và tìm hiểu ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia một cách chi tiết và thuận tiện.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng nhập nhiều câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Thông thường, khi sử dụng các biến thông thường, chúng ta chỉ có thể chọn một câu trả lời duy nhất. Tuy nhiên, với biến nhiều trả lời tổng hợp, chúng ta có thể chọn nhiều câu trả lời cùng một lúc.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi: “Bạn đã từng sử dụng các dịch vụ sau đây không? (Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)”
 • Các câu trả lời: a) Giao hàng tận nhà, b) Dịch vụ khách hàng 24/7, c) Giá cả phải chăng, d) Chất lượng sản phẩm tốt

Trong ví dụ này, người sử dụng có thể chọn tất cả các câu trả lời phù hợp với kinh nghiệm của họ. Điều này cho phép thu thập thông tin chi tiết về các yếu tố quan trọng mà người dùng đánh giá khi sử dụng các dịch vụ.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng mới.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Trong cửa sổ Recode into Different Variables, chọn biến ban đầu mà bạn muốn chuyển đổi thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Bấm vào nút “Old and New Values” để chỉnh sửa các giá trị ban đầu thành các giá trị mới tương ứng với câu trả lời của bạn.
 5. Nhập tên cho biến mới và nhấn “Add” để thêm biến mới vào danh sách.
 6. Nhấn “Change” để hoàn thành quá trình chuyển đổi.

Sau khi hoàn thành các bước này, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS. Bạn có thể sử dụng biến này để phân tích và hiển thị thông tin chi tiết về các câu trả lời của người tham gia khảo sát.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn được cung cấp. Thông thường, biến này được sử dụng trong các khảo sát hoặc nghiên cứu xã hội để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi trong khảo sát yêu cầu người tham gia chọn tất cả các môn học mà họ đã từng học (ví dụ: Toán, Lý, Hóa, Sinh).
 • Một câu hỏi yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ hài lòng của họ với các dịch vụ khác nhau (ví dụ: Rất không hài lòng, Không hài lòng, Bình thường, Hài lòng, Rất hài lòng).

2. Cách tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp

Để tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo biến mới

Trong SPSS, chọn “Transform” từ thanh công cụ chính và sau đó chọn “Recode into Different Variables”. Điều này sẽ mở một hộp thoại mới.

Bước 2: Chọn biến gốc

Trong hộp thoại “Recode into Different Variables”, chọn biến gốc mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp. Sau đó, nhấp vào nút “Old and New Values” để tiếp tục.

Bước 3: Thiết lập giá trị mới

Trong hộp thoại “Recode into Different Variables – Old and New Values”, nhập các giá trị ban đầu của biến gốc và tương ứng với mỗi giá trị, chỉ định giá trị mới cho biến nhiều trả lời tổng hợp. Nhấn “Add” để thêm các giá trị khác (nếu cần) và sau đó nhấn “Continue”.

Bước 4: Đặt tên và hoàn thành

Trong hộp thoại cuối cùng, đặt tên cho biến nhiều trả lời tổng hợp và chọn vị trí để lưu biến mới. Sau đó, nhấn “OK” để hoàn thành quá trình tạo và nhập liệu cho biến nhiều trả lời tổng hợp.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng nhập nhiều câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Thông thường, khi sử dụng biến này, người dùng có thể chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách được cung cấp. Biến nhiều trả lời tổng hợp rất hữu ích trong việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát hoặc bài viết.

Ví dụ:

Một ví dụ về việc sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp là khi bạn muốn khảo sát ý kiến của người tham gia về các loại đồ uống yêu thích của họ. Bạn có thể tạo một danh sách các loại đồ uống như “Cà phê”, “Trà”, “Nước ép” và “Soda”. Người tham gia chỉ cần chọn các loại đồ uống mà họ yêu thích và bạn có thể thu thập thông tin này để phân tích sau này.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần làm các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Tạo một biến mới và đặt tên cho nó.
 3. Chọn loại biến là “Multiple Response Set”.
 4. Xác định danh sách các câu trả lời có thể được chọn từ danh sách được cung cấp.
 5. Lưu lại các thay đổi và tiếp tục nhập dữ liệu cho biến này từ người tham gia hoặc từ tập tin dữ liệu đã có sẵn.

Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích thống kê để khám phá mối quan hệ giữa các câu trả lời. Ví dụ, bạn có thể tính toán tần suất xuất hiện của từng câu trả lời hoặc so sánh ý kiến của nhóm người khác nhau với nhau.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều đáp án từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp có thể là câu hỏi: “Bạn đã từng du lịch đến những quốc gia sau đây không?”. Người tham gia có thể chọn nhiều quốc gia trong danh sách như Mỹ, Anh, Pháp, Úc và Nhật Bản.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở file dữ liệu trong SPSS và chọn “Transform” từ thanh menu.
 2. Chọn “Recode into Different Variables” để mở hộp thoại Recode.
 3. Chọn biến gốc mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Chọn “Old and New Values” và nhập các giá trị cũ và mới cho từng tùy chọn trong biến gốc. Ví dụ, nếu danh sách tùy chọn là “Mỹ”, “Anh”, “Pháp”, “Úc” và “Nhật Bản”, bạn có thể đặt giá trị cũ là 1,2,3,4,5 và giá trị mới là 0 hoặc 1 để chỉ ra sự hiện diện hay vắng mặt của từng quốc gia.
 5. Nhấn “Continue” để tiếp tục.
 6. Đặt tên cho biến mới và nhấn “OK”.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS. Bạn có thể sử dụng biến này để phân tích dữ liệu hoặc tính toán các chỉ số thống kê liên quan đến ý kiến hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu.

Ví dụ:

 • Một câu hỏi có thể yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ hài lòng với một sản phẩm từ 1 đến 5.
 • Một câu hỏi khác có thể yêu cầu người tham gia chọn tất cả các công ty mà họ đã từng làm việc trong quá khứ từ một danh sách được cung cấp.

2. Cách tạo và sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1:

Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới hoặc mở bảng dữ liệu hiện có.

Bước 2:

Chọn “Transform” từ thanh công cụ chính và sau đó chọn “Automatic Recode” để mở hộp thoại Automatic Recode.

Bước 3:

Trong hộp thoại Automatic Recode, chọn biến ban đầu mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp. Sau đó, nhấp vào nút “Old and New Values” để chỉ định các giá trị ban đầu và giá trị mới cho biến này.

Bước 4:

Thêm các giá trị ban đầu của biến vào cột “Old Value”, sau đó thêm các giá trị mới tương ứng vào cột “New Value”. Bạn có thể thêm nhiều giá trị cùng lúc bằng cách nhấn Enter sau khi nhập mỗi giá trị.

Bước 5:

Nhấp vào nút “Add” để thêm các giá trị đã chỉ định vào danh sách chuyển đổi. Tiếp theo, nhấp vào nút “OK” để áp dụng chuyển đổi và tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong bảng dữ liệu của bạn.

Bây giờ bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS và có thể sử dụng nó để phân tích dữ liệu hoặc tạo báo cáo.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các câu trả lời có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng trong các khảo sát hoặc bài viết yêu cầu người tham gia chọn nhiều câu trả lời phù hợp với tình huống hoặc ý kiến của họ.

Ví dụ:

 • Một khảo sát về sở thích âm nhạc có thể bao gồm danh sách các thể loại âm nhạc như pop, rock, jazz, và hip-hop. Người tham gia khảo sát có thể chọn một hoặc nhiều thể loại mà họ yêu thích.
 • Một cuộc điều tra về phương tiện di chuyển hàng ngày có thể liệt kê các phương tiện như ô tô, xe máy, xe bus, và xe đạp. Người được điều tra có thể chọn tất cả các phương tiện mà họ sử dụng để di chuyển hàng ngày.

2. Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1:

Mở SPSS và tạo một dự án mới hoặc mở dự án hiện có.

Bước 2:

Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Automatic Recode” từ menu xổ xuống.

Bước 3:

Trong hộp thoại Automatic Recode, chọn biến ban đầu mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.

Bước 4:

Nhập các giá trị của câu trả lời từ danh sách câu trả lời có sẵn vào ô “Old Value”. Đồng thời, nhập các giá trị mới mà bạn muốn gán cho từng câu trả lời vào ô “New Value”.

Bước 5:

Nhấn “Add” để thêm các giá trị đã nhập vào danh sách recode. Tiếp theo, nhấn “OK” để hoàn thành quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có một biến mới trong SPSS với các giá trị đã được gán theo ý muốn của bạn. Bạn có thể sử dụng biến này để phân tích dữ liệu và tạo báo cáo theo nhu cầu của mình.

Biến nhiều trả lời tổng hợp là gì?

Trong SPSS, biến nhiều trả lời tổng hợp (còn được gọi là biến đa trạng thái) là một loại biến mà mỗi quan sát có thể có nhiều giá trị. Thông thường, các biến này được sử dụng để thu thập thông tin về những ý kiến, sở thích hoặc hành vi của người tham gia nghiên cứu. Ví dụ, trong một cuộc khảo sát về sở thích âm nhạc, mỗi người có thể chọn nhiều thể loại âm nhạc yêu thích của họ.

Ví dụ:

 • Rock
 • Pop
 • Hiphop
 • R&B

Bằng cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, chúng ta có thể phân tích và hiển thị thông tin này theo cách phù hợp.

Cách tạo và xử lý biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo và xử lý biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể sử dụng các biến chỉ mục (index variables) hoặc biến nhị phân (binary variables).

Biến chỉ mục: Biến chỉ mục là một loại biến được sử dụng để lưu trữ thông tin về sự hiện diện hoặc vắng mặt của từng giá trị. Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng biến chỉ mục để lưu trữ thông tin về thể loại âm nhạc yêu thích, chúng ta có thể gán giá trị 1 cho các thể loại được chọn và giá trị 0 cho các thể loại không được chọn.

Biến nhị phân: Biến nhị phân là một loại biến được sử dụng để lưu trữ thông tin về sự hiện diện hoặc vắng mặt của từng giá trị. Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng biến nhị phân để lưu trữ thông tin về thể loại âm nhạc yêu thích, chúng ta có thể tạo ra một biến riêng cho từng thể loại và gán giá trị 1 cho các người yêu thích và giá trị 0 cho các người không yêu thích.

Sau khi tạo và xử lý biến nhiều trả lời tổng hợp, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê và trực quan hóa để phân tích dữ liệu và hiển thị kết quả một cách rõ ràng.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Thông thường, biến này được sử dụng để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc sở thích của người tham gia nghiên cứu. Với biến nhiều trả lời tổng hợp, người dùng có thể phân tích và tóm tắt dữ liệu một cách hiệu quả.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp là câu hỏi “Bạn đã từng sử dụng những sản phẩm công nghệ sau đây không?”. Danh sách các tùy chọn có thể bao gồm: điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số và máy nghe nhạc MP3. Người tham gia chỉ cần chọn các tùy chọn phù hợp với trải nghiệm cá nhân của mình.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và xác định danh sách các tùy chọn có thể được chọn. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu từ người tham gia nghiên cứu bằng cách đánh dấu các tùy chọn đã được chọn.

Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích thống kê để khám phá mối quan hệ giữa biến nhiều trả lời tổng hợp và các biến khác. Ví dụ, bạn có thể tính toán tần suất xuất hiện của từng tùy chọn hoặc so sánh sự khác nhau giữa các nhóm người tham gia.

Ví dụ:

 • Tần suất xuất hiện: Bạn có thể tính toán số lượng người đã chọn từng tùy chọn và xem xét phân bố của câu trả lời.
 • Phân tích so sánh: Bạn có thể so sánh sự khác nhau giữa các nhóm người tham gia bằng cách so sánh tần suất xuất hiện của các tùy chọn trong từng nhóm.
 • Phân tích đa biến: Bạn có thể kết hợp biến nhiều trả lời tổng hợp với các biến khác để tìm ra mối quan hệ phức tạp hơn trong dữ liệu.

1. Định nghĩa biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn có sẵn. Đây thường được sử dụng trong các khảo sát hoặc nghiên cứu xã hội để thu thập thông tin về ý kiến, quan điểm hoặc đánh giá của người tham gia.

Ví dụ:

Một ví dụ về biến nhiều trả lời tổng hợp là câu hỏi “Bạn đã từng sử dụng những sản phẩm công nghệ sau đây không?” với các tùy chọn là “Điện thoại di động”, “Máy tính xách tay”, “Máy ảnh kỹ thuật số”. Người tham gia khảo sát có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ danh sách này.

2. Cách tạo và phân tích biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để tạo và phân tích biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo biến nhiều trả lời tổng hợp

 1. Mở SPSS và mở tập tin dữ liệu cần làm việc.
 2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Recode into Different Variables”.
 3. Chọn biến gốc (biến đã có) mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
 4. Nhập tên cho biến mới và chọn “Multiple Response Sets” trong phần “Output Variable Properties”.
 5. Thêm các tùy chọn câu trả lời vào danh sách bằng cách nhấn vào nút “Add” và nhập các giá trị cho mỗi tùy chọn.
 6. Nhấn “OK” để hoàn thành quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Bước 2: Phân tích dữ liệu của biến nhiều trả lời tổng hợp

Sau khi đã tạo được biến nhiều trả lời tổng hợp, bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu của nó. Các phân tích thông thường bao gồm:

 • Tần số: Đếm số lần xuất hiện của từng tùy chọn câu trả lời.
 • Phân phối: Tính phần trăm hoặc tỷ lệ của từng tùy chọn câu trả lời trong tổng số.
 • Biểu đồ cột: Hiển thị tần số hoặc phân phối bằng biểu đồ cột để dễ nhìn và so sánh.

Bằng cách sử dụng các tính năng và công cụ trong SPSS, bạn có thể tiến hành các phân tích chi tiết khác như kiểm định thống kê, liên kết giữa biến nhiều trả lời tổng hợp với các biến khác, và nhiều hơn nữa để hiểu rõ hơn về dữ liệu thu thập được từ biến này.

Sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

1. Khái niệm về biến nhiều trả lời tổng hợp

Biến nhiều trả lời tổng hợp là một loại biến trong SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cho phép người dùng chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách các tùy chọn. Đây thường được sử dụng trong việc thu thập dữ liệu từ các cuộc khảo sát hoặc bài điều tra, khi người tham gia có thể chọn nhiều câu trả lời phù hợp với ý kiến của mình.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi “Bạn đã từng du lịch đến những quốc gia nào?” và danh sách các quốc gia bao gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. Nếu bạn muốn thu thập thông tin về những quốc gia mà người tham gia đã từng đến, bạn có thể sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp để cho phép người tham gia chọn nhiều quốc gia trong danh sách này.

2. Cách sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS

Để sử dụng biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS, bạn cần tạo một biến mới và xác định danh sách các tùy chọn cho biến này. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu từ cuộc khảo sát hoặc bài điều tra vào biến nhiều trả lời tổng hợp này.

Cách tạo biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS:
1. Mở SPSS và mở file dữ liệu của bạn.
2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính và chọn “Recode into Different Variables”.
3. Trong cửa sổ Recode into Different Variables, chọn biến gốc mà bạn muốn tạo thành biến nhiều trả lời tổng hợp.
4. Nhập tên cho biến mới và nhấn “Change”.
5. Trên cửa sổ Recode into Different Variables, chọn “Old and New Values” để xác định danh sách các tùy chọn cho biến nhiều trả lời tổng hợp.
6. Nhập giá trị ban đầu của các tùy chọn từ danh sách gốc và gán giá trị mới cho mỗi tùy chọn.
7. Nhấn “Add” sau khi nhập giá trị cho mỗi tùy chọn.
8. Nhấn “Continue” và sau đó nhấn “OK” để hoàn thành quá trình tạo biến nhiều trả lời tổng hợp.

Với các bước trên, bạn đã tạo thành công một biến nhiều trả lời tổng hợp trong SPSS và có thể sử dụng nó để phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát hoặc bài điều tra của bạn.

Trên thực tế, việc sử dụng SPSS trong phân tích dữ liệu là một lựa chọn thông minh cho các nhà nghiên cứu và người làm trong lĩnh vực khoa học xã hội. SPSS không chỉ mang lại hiệu quả và tiện ích trong việc xử lí dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng, mà còn đem lại khả năng phân tích sâu sắc và trực quan với các công cụ mạnh mẽ. Vì vậy, việc tìm hiểu và áp dụng SPSS là rất quan trọng để đạt được kết quả chính xác và tin cậy cho các nghiên cứu.
https://www.youtube.com/watch?v=5dKFo_eZa44&pp=ygUkY8OidSBo4buPaSBuaGnhu4F1IGzhu7FhIGNo4buNbiBzcHNz