Hướng dẫn chạy regression trong SPSS – Phân tích và đọc kết quả hồi quy tuyến tính bội

Chạy regression trong SPSS là một phương pháp phân tích thống kê quan trọng để tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến đầu vào và biến phụ thuộc. Bằng cách sử dụng SPSS, bạn có thể dễ dàng xác định được mức độ ảnh hưởng của các biến này lên kết quả cuối cùng. Hãy khám phá cách chạy regression trong SPSS để nắm bắt thông tin quan trọng cho nghiên cứu của bạn!

1. Phân tích hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và kinh doanh để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các biến độc lập.

Trong phân tích hồi quy tuyến tính, chúng ta sử dụng công thức toán học để tìm ra một đường thẳng (đường hồi quy) sao cho sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế của biến phụ thuộc là nhỏ nhất. Công thức này được gọi là công thức OLS (Ordinary Least Squares).

Các bước trong phân tích hồi quy tuyến tính:

 1. Xác định biến phụ thuộc: Đây là biến mà chúng ta muốn dự đoán hoặc giải thích.
 2. Xác định các biến độc lập: Đây là các biến mà chúng ta tin rằng có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
 3. Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu cho các biến phụ thuộc và các biến độc lập từ một mẫu hoặc quần thể.
 4. Xây dựng mô hình hồi quy: Sử dụng công thức OLS, tìm ra đường hồi quy tốt nhất để giải thích sự biến đổi của biến phụ thuộc.
 5. Đánh giá mô hình: Kiểm tra tính phù hợp của mô hình và xác định sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc.

Lợi ích của phân tích hồi quy tuyến tính:

 • Dự báo: Hồi quy tuyến tính cho phép chúng ta dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của các biến độc lập.
 • Giải thích: Phân tích hồi quy tuyến tính giúp chúng ta hiểu rõ sự tương quan giữa các biến và cách mỗi biến đóng góp vào sự biến thiên của biến phụ thuộc.
 • Đánh giá tác động: Chúng ta có thể đánh giá tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc bằng cách xem hệ số hồi quy của chúng.

2. Đọc kết quả hồi quy tuyến tính

2.1 Phân tích kết quả hồi quy tuyến tính

Khi đã thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính, việc đọc và phân tích kết quả là rất quan trọng để hiểu sự liên hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Kết quả của mô hình bao gồm các thông số như hệ số hồi quy, sai số tổng thể và sai số phần dư. Để đọc kết quả, ta cần xem xét các giá trị p-value để kiểm tra tính ý nghĩa thống kê của các biến độc lập trong mô hình.

2.1.1 Hệ số hồi quy

Hệ số hồi quy là một trong những thông số chính trong mô hình hồi quy tuyến tính. Nó cho biết sự thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi có sự thay đổi 1 đơn vị trong biến độc lập tương ứng. Hệ số dương cho thấy có mối liên hệ thuận giữa hai biến, tức là khi giá trị của biến độc lập tăng, giá trị của biến phụ thuộc cũng tăng. Ngược lại, hệ số âm cho thấy có mối liên hệ nghịch giữa hai biến.

2.1.2 Sai số tổng thể và sai số phần dư

Sai số tổng thể là sự khác biệt giữa giá trị dự đoán của mô hình và giá trị thực tế của biến phụ thuộc. Nó cho biết mức độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán giá trị của biến phụ thuộc. Sai số phần dư là sự khác biệt giữa giá trị quan sát và giá trị dự đoán của mô hình. Nó cho biết sự chênh lệch cụ thể của từng điểm dữ liệu so với mô hình.

3. SPSS (phần mềm thống kê)

3.1 Giới thiệu về SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thống kê và phân tích dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ để tiến hành các phép tính thống kê, kiểm tra giả thuyết, xây dựng và kiểm tra các mô hình dữ liệu. SPSS có giao diện đồ họa dễ sử dụng, cho phép người dùng thực hiện các phân tích thống kê một cách trực quan và nhanh chóng.

3.1.1 Các tính năng của SPSS

 • Thực hiện các phép tính thống kê cơ bản như tính trung bình, phương sai, t-test, ANOVA.
 • Xây dựng và kiểm tra các mô hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính.
 • Tạo biểu đồ và biểu đồ hộp để trực quan hóa dữ liệu.
 • Thực hiện phân tích nhân tố và phân tích chuỗi thời gian.

3.1.2 Cách sử dụng SPSS

Để sử dụng SPSS, người dùng cần nhập dữ liệu vào chương trình hoặc mở file chứa dữ liệu đã có sẵn. Sau đó, người dùng có thể lựa chọn các công cụ và phép tính thống kê tương ứng để tiến hành phân tích. Kết quả được hiển thị trong bảng số liệu và biểu đồ, giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu và kết quả của phân tích.

4. Hồi quy đơn biến và hồi quy bội

Hồi quy đơn biến

Hồi quy đơn biến là một phương pháp thống kê được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập. Trong hồi quy đơn biến, chúng ta xác định một hàm toán học (thường là một đường thẳng) để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của biến độc lập. Phương trình hồi quy đơn biến có dạng: Y = a + bX, trong đó Y là biến phụ thuộc, X là biến độc lập, a là hệ số góc và b là hệ số chặn.

Hồi quy bội

Hồi quy bội cũng tìm hiểu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta xác định một phương trình tuyến tính để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của các biến độc lập. Phương trình hồi quy bội có dạng: Y = a + b1X1 + b2X2 +… + bnXn, trong đó Y là biến phụ thuộc, X1, X2,…, Xn là các biến độc lập và a, b1, b2,…, bn là các hệ số tương ứng.

Ưu điểm của hồi quy đơn biến và hồi quy bội:

– Hồi quy đơn biến và hồi quy bội cho phép chúng ta xác định mối quan hệ giữa các biến.
– Chúng ta có thể sử dụng kết quả từ phân tích hồi quy để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của các biến độc lập.
– Phân tích hồi quy cung cấp thông tin về sức mạnh và ý nghĩa của mối quan hệ giữa các biến.

Nhược điểm của hồi quy đơn biến và hồi quy bội:

– Hồi quy chỉ xác định mối liên hệ tuyến tính giữa các biến. Nếu mối liên hệ không phải tuyến tính, kết quả từ phân tích có thể không chính xác.
– Phân tích hồi quy không xác định mối quan hệ nhân quả giữa các biến. Chúng chỉ cho chúng ta biết có một mối quan hệ thống kê giữa các biến, nhưng không xác định được nguyên nhân và hiệu ứng của mối quan hệ đó.
– Phân tích hồi quy yêu cầu giả định về sự độc lập tuyệt đối giữa các biến. Nếu các biến không độc lập hoặc có tương quan cao, kết quả từ phân tích có thể không tin cậy.

5. Phương trình hồi quy đơn biến và hồi quy bội

Phương trình hồi quy đơn biến

Trong phân tích hồi quy, phương trình hồi quy đơn biến là một công cụ quan trọng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập. Phương trình này có dạng: Y = a + bX, trong đó Y là biến phụ thuộc, X là biến độc lập, a là hệ số chặn và b là hệ số góc. Phương trình này cho phép chúng ta ước lượng giá trị của Y dựa trên giá trị của X.

Phương trình hồi quy bội

Trong một số trường hợp, có thể tồn tại nhiều hơn một biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Trong những trường hợp như vậy, ta sử dụng phương trình hồi quy bội để xác định mối quan hệ giữa các biến này. Phương trình này có dạng: Y = a + b1X1 + b2X2 +… + bnXn, trong đó Y là biến phụ thuộc, X1, X2,…, Xn là các biến độc lập, a là hệ số chặn và b1, b2,…, bn là các hệ số góc tương ứng. Phương trình này cho phép chúng ta ước lượng giá trị của Y dựa trên giá trị của các biến độc lập.

6. Hệ số hồi quy (hằng số, hệ số góc)

Hệ số hồi quy (hằng số)

Trong phương trình hồi quy, hệ số chặn (hay còn được gọi là hằng số) thể hiện giá trị của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập đều bằng 0. Hệ số này cho biết giá trị khởi điểm của đường thẳng hồi quy.

Hệ số hồi quy (hệ số góc)

Hệ số góc trong phương trình hồi quy thể hiện mức độ thay đổi của biến phụ thuộc khi có sự thay đổi nhỏ trong biến độc lập. Hệ số này cho biết mức tăng/giảm của biến phụ thuộc khi một đơn vị tăng/giảm trong biến độc lập. Nếu hệ số góc dương, có mối quan hệ thuận; nếu hệ số góc âm, có mối quan hệ nghịch.

7. Sai số trong hồi quy (sai số tổng thể, sai số phần dư)

Sai số tổng thể

Sai số tổng thể là sự khác biệt giữa giá trị thực tế của biến phụ thuộc và giá trị được ước lượng bằng phương trình hồi quy. Sai số này có thể do các yếu tố không xác định hoặc không đo lường được trong mô hình.

Sai số phần dư

Sai số phần dư là sự khác biệt giữa giá trị thực tế của biến phụ thuộc và giá trị được ước lượng bằng phương trình hồi quy sau khi đã xét đến tất cả các biến độc lập. Sai số này cho biết mức độ không thể giải thích được bởi các biến độc lập trong mô hình.

8. Ước lượng hồi quy tuyến tính bằng OLS

Ước lượng hồi quy tuyến tính

Trong phân tích hồi quy, ước lượng hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Phương pháp này sử dụng công thức Ordinary Least Squares (OLS) để tìm ra đường hồi quy tốt nhất cho dữ liệu. Đường hồi quy này được xác định bằng cách tìm cực tiểu của tổng bình phương sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

Công thức OLS

Công thức OLS được sử dụng để tính toán các hệ số của đường hồi quy. Công thức này có dạng: Y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βnXn + ε, trong đó Y là biến phụ thuộc, X1, X2,…, Xn là các biến độc lập, β0, β1,…, βn là các hệ số và ε là sai số ngẫu nhiên. Mục tiêu của OLS là tìm ra các hệ số β0, β1,…, βn sao cho tổng bình phương sai số ε là nhỏ nhất.

Dưới đây là các bước để ước lượng hồi quy tuyến tính bằng OLS:
1. Chuẩn bị dữ liệu: Thu thập và chuẩn bị dữ liệu cho phân tích hồi quy.
2. Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập: Xác định biến mà bạn muốn dự đoán (biến phụ thuộc) và các biến mà bạn sử dụng để dự đoán (biến độc lập).
3. Tạo ma trận thiết kế: Tạo ma trận thiết kế từ các giá trị của biến độc lập.
4. Ước lượng hệ số: Sử dụng công thức OLS để ước lượng các hệ số của đường hồi quy.
5. Kiểm tra giả thuyết: Kiểm tra giả thuyết về sự liên quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình hồi quy.

9. Kiểm định giả thuyết trong phân tích hồi quy

Kiểm định giả thuyết

Trong phân tích hồi quy, kiểm định giả thuyết được sử dụng để đánh giá tính chính xác của mô hình hồi quy và xác định sự ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Kiểm định giả thuyết giúp chúng ta biết liệu có mối quan hệ ý nghĩa thống kê giữa các biến hay không.

Phương pháp kiểm định

Có nhiều phương pháp kiểm định giả thuyết trong phân tích hồi quy, nhưng hai phương pháp thông dụng nhất là kiểm định t-Student và kiểm định F. Kiểm định t-Student được sử dụng để kiểm tra tính ý nghĩa thống kê của từng hệ số trong mô hình hồi quy. Kiểm định F được sử dụng để kiểm tra tính ý nghĩa toàn bộ mô hình.

Dưới đây là các bước để thực hiện kiểm định giả thuyết trong phân tích hồi quy:
1. Xác định giả thuyết: Xác định giả thuyết về sự liên quan giữa các biến trong mô hình.
2. Chọn mức ý nghĩa: Xác định mức ý nghĩa (alpha) cho kiểm định.
3. Tính toán thống kê: Sử dụng phương pháp kiểm định t-Student hoặc kiểm định F để tính toán giá trị thống kê.
4. So sánh giá trị thống kê với ngưỡng quyết định: So sánh giá trị thống kê với ngưỡng quyết định để xác định liệu giả thuyết được chấp nhận hay bác bỏ.
5. Rút ra kết luận: Dựa vào kết quả kiểm định, rút ra kết luận về tính chính xác của mô hình hồi quy và ảnh hưởng của các biến.

10. R Square và R Square hiệu chỉnh

R Square và R Square hiệu chỉnh

R Square (R^2) là một số từ 0 đến 1 được sử dụng để đo lường mức độ biến thiên của biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính. Giá trị R^2 càng gần 1, tức là càng cao, thì mô hình càng tốt trong việc giải thích biến thiên của biến phụ thuộc.

Tuy nhiên, R^2 không cho biết liệu các biến độc lập có ý nghĩa thống kê trong mô hình hay không. Để khắc phục điều này, ta sử dụng R Square hiệu chỉnh (Adjusted R^2). R Square hiệu chỉnh điều chỉnh giá trị R^2 dựa trên số lượng biến độc lập và kích thước mẫu. Giá trị R Square hiệu chỉnh càng gần 1, tức là càng cao, thì mô hình càng tốt trong việc giải thích biến thiên của biến phụ thuộc và các biến độc lập có ý nghĩa thống kê.

Dưới đây là công thức tính toán R Square và R Square hiệu chỉnh:
– R^2 = 1 – (SSR/SST), trong đó SSR là tổng bình phương sai số và SST là tổng bình phương sai số so với giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
– Adjusted R^2 = 1 – [(1-R^2)*(n-1)/(n-p-1)], trong đó n là kích thước mẫu và p là số lượng biến độc lập.

11. Hệ số Beta và VIF

Hệ số Beta

Hệ số Beta (β) được sử dụng để xác định mức độ tác động của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy tuyến tính. Hệ số Beta được tính toán bằng cách chuẩn hóa các hệ số của biến độc lập, giúp so sánh tác động của các biến với nhau.

Giá trị của hệ số Beta nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Một giá trị Beta dương cho thấy mối quan hệ thuận, tức là khi biến độc lập tăng, biến phụ thuộc cũng tăng. Một giá trị Beta âm cho thấy mối quan hệ nghịch, tức là khi biến độc lập tăng, biến phụ thuộc giảm. Giá trị Beta gần 0 cho thấy không có mối quan hệ giữa các biến.

Ví dụ:

Trong một nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên, ta có ba biến độc lập: số giờ ôn tập hàng tuần (X1), số buổi tham gia lớp (X2), và chất lượng dinh dưỡng (X3). Sau khi ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính, ta thu được các giá trị Beta như sau:
– β1 = 0.35
– β2 = 0.25
– β3 = -0.15

Dựa vào các giá trị Beta này, ta có thể kết luận rằng số giờ ôn tập hàng tuần có tác động lớn nhất đến điểm thi cuối kỳ, theo sau là số buổi tham gia lớp và chất lượng dinh dưỡng.

VIF (Variance Inflation Factor)

VIF là một chỉ số được sử dụng để xác định mức độ tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính. VIF cao cho thấy sự tương quan cao giữa các biến, gây ra hiện tượng nhiễu đa cộng tuyến trong mô hình.

Giá trị của VIF nằm trong khoảng từ 1 trở đi. Một giá trị VIF bằng 1 cho thấy không có sự tương quan giữa các biến. Một giá trị VIF lớn hơn 1 cho thấy sự tương quan cao giữa các biến.

Dưới đây là công thức tính toán VIF:
– VIF = 1/(1-R^2), trong đó R^2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy cho biến được xem xét.

Để kiểm tra sự tồn tại của nhiễu đa cộng tuyến, ta có thể so sánh giá trị VIF của từng biến. Nếu giá trị VIF vượt quá một ngưỡng nhất định (thường là 5 hoặc 10), ta có thể kết luận rằng có sự tồn tại của nhiễu đa cộng tuyến và cần xem xét lại mô hình hồi quy.

Tổng kết, việc chạy regression trong SPSS là một phương pháp quan trọng để phân tích dữ liệu và tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến. Qua quá trình này, ta có thể đưa ra dự đoán và kiểm tra sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau. Điều này giúp nâng cao hiệu suất và chính xác trong việc ra quyết định và đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu. Chạy regression trong SPSS cũng cần có sự hiểu biết về thống kê và xử lý dữ liệu, từ đó có thể áp dụng phương pháp này vào nghiên cứu và công việc của mình.