Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả hồi quy tuyến tính bội trong SPSS

Chạy SPSS hồi quy là một phương pháp thống kê quan trọng để phân tích mối quan hệ giữa các biến. Bằng cách sử dụng công cụ mạnh mẽ này, chúng ta có thể đo lường và dự đoán tác động của các yếu tố đến biến phụ thuộc. Hãy khám phá cách chạy SPSS hồi quy để có cái nhìn sâu sắc về dữ liệu và tăng khả năng hiểu rõ về quan hệ trong nghiên cứu của bạn.

1. Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp trong thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Mô hình hồi quy tuyến tính giả định rằng có một mối liên hệ tuyến tính giữa các biến, tức là khi giá trị của các biến độc lập thay đổi, giá trị của biến phụ thuộc cũng thay đổi theo cùng một cách.

Trong hồi quy tuyến tính, chúng ta cố gắng xây dựng một đường cong (đường hồi quy) sao cho khoảng cách từ các điểm dữ liệu tới đường cong này là nhỏ nhất. Đường cong này được xác định bằng phương trình hồi quy, trong đó các hệ số được ước lượng thông qua phương pháp OLS (ordinary least squares).

Ưu điểm của hồi quy tuyến tính:

 • Dễ hiểu và áp dụng: Hồi quy tuyến tính là một công cụ thống kê tiêu chuẩn và rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Phương pháp này dễ hiểu và áp dụng cho các mô hình đơn giản.
 • Giả định đơn giản: Hồi quy tuyến tính giả định rằng có một mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, điều này thuận tiện cho việc diễn giải kết quả.
 • Độ chính xác cao: Khi điều kiện của mô hình được thỏa mãn, phương pháp OLS cung cấp các ước lượng có hiệu suất cao và không bị sai số lớn.

Nhược điểm của hồi quy tuyến tính:

 • Giả định về tuyến tính: Mô hình hồi quy tuyến tính giả định rằng mối quan hệ giữa các biến là tuyến tính. Điều này có nghĩa là nếu mối quan hệ thực sự không phải là tuyến tính, kết quả từ mô hình có thể không chính xác hoặc thiếu ý nghĩa.
 • Phụ thuộc vào dữ liệu: Hiệu suất của mô hình hồi quy tuyến tính phụ thuộc vào dữ liệu. Nếu dữ liệu có nhiễu hoặc không tuân theo các giả định của mô hình, kết quả có thể không chính xác.
 • Không phù hợp cho mô hình phức tạp: Hồi quy tuyến tính thường chỉ phù hợp cho các mô hình đơn giản với số lượng biến nhỏ. Đối với các mô hình phức tạp, cần sử dụng các biến giả để xác định mối quan hệ.

2. Phương pháp ước lượng hồi quy OLS (ordinary least squares)

Phương pháp ước lượng hồi quy OLS là một trong những phương pháp thông dụng nhất để ước lượng các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính. Phương pháp này cố gắng tìm ra bộ các giá trị của các hệ số sao cho tổng bình phương sai số (residuals) là nhỏ nhất.

Cách thức ước lượng OLS bao gồm hai giai đoạn chính: giai đoạn I và giai đoạn II. Trong giai đoạn I, ta ước lượng các giá trị ban đầu của các hệ số thông qua việc giải bài toán tối ưu bằng đạo hàm riêng của hàm mục tiêu. Trong giai đoạn II, ta sử dụng các giá trị ban đầu này để tính toán lại các hệ số và kiểm tra tính chính xác của kết quả.

Công thức OLS:

Phương pháp OLS được biểu diễn bằng công thức sau:

y = β0 + β1×1 + β2×2 +… + βnxn + ε

 • y: Biến phụ thuộc (dependent variable).
 • x1, x2,…, xn: Các biến độc lập (independent variables).
 • β0, β1,…, βn: Hệ số ước lượng.
 • ε: Sai số ngẫu nhiên (residuals).

Ưu điểm của phương pháp OLS:

 • Dễ hiểu và áp dụng: Phương pháp OLS là một công cụ thống kê tiêu chuẩn và dễ hiểu. Nó có thể áp dụng cho nhiều loại mô hình hồi quy tuyến tính khác nhau.
 • Kết quả chính xác: Khi các giả định của mô hình được thỏa mãn, phương pháp OLS cung cấp các ước lượng hợp lý nhất cho các hệ số trong mô hình.
 • Khả năng kiểm tra giả thuyết: Phương pháp OLS cung cấp các công cụ để kiểm tra tính chính xác và ý nghĩa của các hệ số trong mô hình.

Nhược điểm của phương pháp OLS:

 • Giả định về tuyến tính: Phương pháp OLS giả định rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập là tuyến tính. Điều này có nghĩa là nếu mối quan hệ thực sự không tuyến tính, kết quả từ phương pháp OLS có thể không chính xác.
 • Phụ thuộc vào dữ liệu: Hiệu suất của phương pháp OLS phụ thuộc vào dữ liệu. Nếu dữ liệu có nhiễu hoặc không tuân theo các giả định của mô hình, kết quả có thể không chính xác.
 • Không nhạy với biến nhiễu: Phương pháp OLS không nhạy với biến nhiễu, tức là nếu có biến nhiễu trong mô hình, kết quả có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội trên SPSS

Phân tích hồi quy tuyến tính đơn

Trong phân tích hồi quy tuyến tính bội, chúng ta xem xét mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và hai hoặc nhiều biến độc lập. Để thực hiện phân tích này trên SPSS, ta cần chuẩn bị dữ liệu và sau đó sử dụng các công cụ thống kê trong phần mềm để tiến hành phân tích.

Đầu tiên, ta cần nhập dữ liệu vào SPSS và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. Sau đó, ta sẽ chọn biến phụ thuộc và các biến độc lập để thực hiện phân tích. Tiếp theo, ta sử dụng công cụ “Hồi quy tuyến tính” trong SPSS để tiến hành phân tích. Kết quả của phân tích này sẽ cho ta thông tin về mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc.

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị dữ liệu: Nhập dữ liệu vào SPSS và kiểm tra tỷ lệ dữ liệu thiếu.
2. Chọn biến phụ thuộc: Xác định biến phụ thuộc mà ta muốn dự đoán hoặc giải thích.
3. Chọn biến độc lập: Xác định các biến độc lập có thể ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
4. Thực hiện phân tích: Sử dụng công cụ “Hồi quy tuyến tính” trong SPSS để tiến hành phân tích.
5. Đánh giá kết quả: Xem xét các thông số như R-square, F-statistic và p-value để đánh giá mô hình.

4. Kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy

Giới thiệu về kiểm định giả thuyết

Trong mô hình hồi quy, chúng ta thường muốn kiểm tra xem có sự tương quan ý nghĩa giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập hay không. Để làm điều này, chúng ta sử dụng kiểm định giả thuyết để xác nhận hoặc bác bỏ các giả thuyết về mối quan hệ này.

Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng công cụ “Kiểm tra t” hoặc “Kiểm tra ANOVA” để kiểm tra ý nghĩa của các biến độc lập trong mô hình hồi quy. Công cụ này sẽ tính toán giá trị p-value, dựa trên đó ta có thể đưa ra kết luận về ý nghĩa của biến độc lập.

Các bước thực hiện:

1. Xác định giả thuyết: Đặt giả thuyết về mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.
2. Chọn công cụ kiểm định: Dựa trên loại dữ liệu và số lượng nhóm, chọn công cụ “Kiểm tra t” hoặc “Kiểm tra ANOVA”.
3. Thực hiện kiểm định: Sử dụng công cụ tương ứng trong SPSS để tính toán giá trị p-value.
4. Đánh giá kết quả: So sánh giá trị p-value với mức ý nghĩa đã chọn (thường là 0.05) để xác định xem có bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết.

5. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy

Đánh giá R-square

R-square là một chỉ số được sử dụng để đo lường mức độ phù hợp của mô hình hồi quy. Giá trị R-square nằm trong khoảng từ 0 đến 1, và càng gần 1 thì mô hình càng phù hợp với dữ liệu.

Để đánh giá R-square trong SPSS, ta có thể xem kết quả của phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả này sẽ hiển thị giá trị R-square, cho ta biết tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

Các bước thực hiện:

1. Thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính: Sử dụng công cụ “Hồi quy tuyến tính” trong SPSS để tiến hành phân tích.
2. Xem kết quả: Xem giá trị R-square trong kết quả phân tích để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
3. Đánh giá kết quả: So sánh giá trị R-square với các ngưỡng chấp nhận được (thường là 0.6-0.8) để xác định mức độ phù hợp của mô hình.

6. Đánh giá ý nghĩa của các biến độc lập trong mô hình hồi quy

Đánh giá giá trị p-value

Trong mô hình hồi quy, giá trị p-value được sử dụng để đánh giá ý nghĩa của các biến độc lập. Giá trị p-value cho ta biết xác suất có được kết quả như hiện tại hoặc mạnh hơn chỉ bằng cờ lê ngẫu nhiên.

Để đánh giá giá trị p-value trong SPSS, ta có thể xem kết quả của phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả này sẽ hiển thị giá trị p-value cho từng biến độc lập, cho ta biết xem biến đó có ảnh hưởng ý nghĩa đến biến phụ thuộc hay không.

Các bước thực hiện:

1. Thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính: Sử dụng công cụ “Hồi quy tuyến tính” trong SPSS để tiến hành phân tích.
2. Xem kết quả: Xem giá trị p-value cho từng biến độc lập trong kết quả phân tích để đánh giá ý nghĩa của chúng.
3. Đánh giá kết quả: So sánh giá trị p-value với mức ý nghĩa đã chọn (thường là 0.05) để xác định xem biến độc lập có ảnh hưởng ý nghĩa đến biến phụ thuộc hay không.

Tổng kết, việc sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi quy là một công cụ hiệu quả giúp nghiên cứu và dự đoán mối quan hệ giữa các biến. Điều này mang lại lợi ích vượt trội cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong việc hiểu rõ hơn về tương quan và ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đối với kết quả mong muốn.