Danh sách Video của Mạnh Hùng SPSS (ManhHungDigi)

Dưới đây là danh sách các video của Mạnh Hùng SPSS. Các bạn thường xuyên ghé thăm và cập nhật nhé

Kênh Youtube chính thức: https://www.youtube.com/@Phantichso247-pj9mq

Giới thiệu dịch vụ 2023: https://youtu.be/UplBguZ8o3g?si=uHEfDbreFj5EFjwp

Video giới thiệu giáo trình online: https://www.youtube.com/watch?v=S3Qey_YdV2k&t=315s

Danh sách các video

Thiết kế nghiếu cứu, bảng hỏi và các vấn đề liên quan: https://www.youtube.com/watch?v=KTRHHbdChYM&list=PL9GArcC7A67RPW6hNLwEAlXUoUHlBMrhn

SPSS cơ bản và thống kê mô tả: https://www.youtube.com/watch?v=Sc0HQSt5cVA&list=PL9GArcC7A67QajZtVkVJP0IxYA9OIJICp&ab_channel=ManhHungDigi%28SPSS-AMOS-SmartPLS%29

Kiếm định so sánh sự khác biệt: https://www.youtube.com/watch?v=7rZFk76dCis&list=PL9GArcC7A67QFS1eeaf0wBRLbKq5fMMin

Phân tích thang đo trong nghiên cứu: https://www.youtube.com/watch?v=V1Y8vIU-PYU&list=PL9GArcC7A67QvO_cbu-u1kXazV9i2Effq

Smart Pls: https://www.youtube.com/watch?v=I0dFiLLPHN8&list=PL9GArcC7A67SKhwuuEuOkK3wj73fZr0e1&ab_channel=ManhHungDigi%28SPSS-AMOS-SmartPLS%29

Hồi quy tuyến tính: https://www.youtube.com/watch?v=WMki8baEyag&list=PL9GArcC7A67RgURqFlxzM4hreqMlU8QVG&ab_channel=ManhHungDigi%28SPSS-AMOS-SmartPLS%29

Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính: https://www.youtube.com/watch?v=dJyzXqwyxaI&list=PL9GArcC7A67TUpVmzSN1yVUGyT29z4qCK&ab_channel=ManhHungDigi%28SPSS-AMOS-SmartPLS%29

Phân tích data demo ở shop data:  https://www.youtube.com/watch?v=zV1R3aRAL_o&list=PL9GArcC7A67QZOHnYxxgxWYVp3SahTQ70&index=1&ab_channel=ManhHungDigi%28SPSS-AMOS-SmartPLS%29

Bảng hỏi và các vấn đề

Phân biệt câu hỏi nghiên cứu và bảng câu hỏi: https://www.youtube.com/watch?v=KTRHHbdChYM

So sánh sự khác biệt

Kiểm định Independent Sample T-test SPSS: https://www.youtube.com/watch?v=7rZFk76dCis

Kiểm định Independent Sample T-test với amos- phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=wED2TQqVA4o

Kiểm định Independent Sample T-test với amos- phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=tixhO4eeBBU

One-way ANOVA: https://youtu.be/iDdjHocUj4w?si=4NoHU4dkcSpIl6WY

 

Phân tích thang đo

Khái niệm “thang đo” = Group of items: https://www.youtube.com/watch?v=V1Y8vIU-PYU

Phân tích Cronbach’s Alpha- phần 1: Một số vấn đề cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=j03FNDxRpYk

Hiện tương hệ số alpha quá cao >0.9 hoặc 0.95: https://youtu.be/HGR8sYagfGA?si=VJwx761ZMWvmtkOV

Cronbach alpha với thang đo 2 biến quan sát: https://youtu.be/X3wBFDgyHXs?si=tachEuf7uxspiJNO

Sử dụng phân tích nhân tố khám phá EFA đánh giá độ t in cậy thang đo: https://youtu.be/bepKkSW1w8Y?si=XrzSOmfL-zgB1XyQ

Bổ sung – video 1: https://youtu.be/8CHrTCM3l44?si=-NLHOVly6Q4q-6uB

Sử dụng phân tích nhân tố khám phá EFA đánh giá tính đơn hướng của thang đo https://youtu.be/erx5ZW4VTV8?si=7e-v6lThdh87jC_-

Sử dụng phân tích nhân tố khám phá EFA đánh giá tính phân biệt giữa các biến tiềm ẩn: https://youtu.be/l9d6omesuMg?si=JjNBEwyg0UtWFR3l

Phân tích AMOS

Kiểm định Independent Sample T-test với amos- phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=wED2TQqVA4o

Kiểm định Independent Sample T-test với amos- phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=tixhO4eeBBU

 

Smart PLS

Thao tác cơ bản: https://youtu.be/I0dFiLLPHN8?si=YbGGk_a5iXP4Zdoy

Mô hình đo lường kết quả: https://youtu.be/SOmov5gAuYo?si=1NTB166j4qycSikY

Mô hình cấu trúc tuyến tính: https://youtu.be/0aITQH9fbWs?si=0VyPqkv8SAgK3aYK

Giải đáp thắc mắc