Đánh giá điểm trung bình dựa trên thống kê mô tả trong SPSS

Thống kê mô tả trong SPSS là công cụ quan trọng để phân tích và hiểu dữ liệu. Bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê như độ lệch chuẩn, trung bình, và phân vị, chúng ta có thể tóm tắt và diễn giải thông tin quan trọng từ các số liệu thu thập được. Hãy khám phá cách sử dụng tính năng này trong SPSS để nắm bắt bức tranh toàn cảnh của dữ liệu một cách hiệu quả.

1. Giới thiệu về thống kê mô tả trên SPSS

Thống kê mô tả là quá trình sắp xếp, tổ chức và mô tả dữ liệu thông qua các số liệu thống kê và biểu đồ. Nó giúp ta hiểu rõ hơn về tính chất và phân bố của dữ liệu. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu xã hội để thực hiện các phân tích thống kê.

Trong SPSS, ta có thể sử dụng các câu lệnh hoặc giao diện đồ họa để thực hiện thống kê mô tả. Các số liệu thống kê mô tả chính bao gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, trung vị và tỷ lệ phần trăm.

2. Mục đích sử dụng giá trị trung bình trong thống kê

Giá trị trung bình là một chỉ số quan trọng trong thống kê mô tả. Nó được tính bằng cách tổng các giá trị của biến rồi chia cho số lượng quan sát. Giá trị này cho ta cái nhìn tổng quan về trung tâm của dữ liệu.

Mục đích sử dụng giá trị trung bình trong thống kê là để:

 1. Đánh giá mức độ tập trung của dữ liệu: Giá trị trung bình cho ta biết nơi mà phần lớn các quan sát tập trung. Nếu giá trị trung bình cao, có nghĩa là dữ liệu có xu hướng tập trung ở mức cao hơn. Ngược lại, nếu giá trị trung bình thấp, dữ liệu có xu hướng tập trung ở mức thấp hơn.
 2. So sánh các nhóm: Giá trị trung bình cũng cho phép so sánh các nhóm khác nhau. Bằng cách so sánh giá trị trung bình của các nhóm, ta có thể xem xét sự khác biệt trong các biến số quan tâm.
 3. Xác định xu hướng và tiến triển theo thời gian: Giá trị trung bình cũng cho ta biết xu hướng và tiến triển của dữ liệu qua các giai đoạn thời gian khác nhau.

3. Đánh giá điểm trung bình sử dụng thang đo Likert

Thang đo Likert là một phương pháp đánh giá ý kiến hoặc thái độ của người tham gia nghiên cứu. Nó được sử dụng rộng rãi trong các cuộc khảo sát, nghiên cứu xã hội và tâm lý học. Thang đo Likert thường có 5-7 mức đánh giá từ “Rất không đồng ý” đến “Rất đồng ý”.

Khi sử dụng thang đo Likert, điểm trung bình được tính bằng cách tổng các điểm của từng câu hỏi sau đó chia cho số lượng câu hỏi. Điểm trung bình này cho ta biết mức độ tán thành hoặc không tán thành của nhóm người tham gia với câu hỏi hoặc tuyên bố được đưa ra.

4. Hai phương pháp thông thường để đánh giá điểm trung bình trên thang đo Likert

a) Phương pháp trung vi (Median)

Trong phương pháp này, ta sắp xếp các điểm từ bé đến lớn và chọn giá trị ở vị trí giữa làm điểm trung vi. Phương pháp này ít nhạy cảm với các giá trị ngoại lai và có thể sử dụng trong trường hợp phân bố không đối xứng.

b) Phương pháp giá trị trung bình (Mean)

Phương pháp này tính điểm trung bình của các câu hỏi. Nó cho ta biết mức độ tán thành hoặc không tán thành của nhóm người tham gia với từng câu hỏi. Tuy nhiên, phương pháp này có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai và yếu tố khác như kích thước mẫu.

5. Thực hiện thống kê mô tả trên SPSS 26

Để thực hiện thống kê mô tả trên SPSS 26, ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu vào hoặc mở file dữ liệu đã có.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính, sau đó chọn “Descriptive Statistics” và “Frequencies”.
 3. Chọn biến muốn phân tích từ danh sách biến sẵn có.
 4. Nhấn nút “OK” để hoàn thành việc tính toán và hiển thị kết quả.

6. Giải thích kết quả của điểm trung bình trên thang đo Likert

Khi giải thích kết quả của điểm trung bình trên thang đo Likert, ta có thể sử dụng các mức đánh giá sau:

 • Trung bình từ 1-2: Mức độ không tán thành hoặc không đồng ý.
 • Trung bình từ 2-3: Mức độ hơi không tán thành hoặc hơi không đồng ý.
 • Trung bình từ 3-4: Mức độ trung lập, không có ý kiến rõ ràng.
 • Trung bình từ 4-5: Mức độ hơi tán thành hoặc hơi đồng ý.
 • Trung bình từ 5-6: Mức độ tán thành hoặc đồng ý.

Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng các phân vị (percentiles) để hiểu rõ hơn về phân phối của dữ liệu và xác định các nhóm người tham gia có ý kiến khác biệt trong câu hỏi nào.

Tóm lại, Descriptive Statistics trong SPSS là một công cụ quan trọng để phân tích dữ liệu. Nó giúp chúng ta hiểu và mô tả các đặc điểm chính của dữ liệu như trung bình, phương sai và phân phối. Sử dụng Descriptive Statistics trong SPSS giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về dữ liệu và hỗ trợ quyết định trong quá trình nghiên cứu và phân tích.