Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS: Các điểm quan sát hội tụ và phân biệt về nhân tố

Phân tích yếu tố thăm dò (EFA) trong SPSS là một phương pháp quan trọng để tìm hiểu các yếu tố ẩn trong dữ liệu. Bài viết này sẽ giới thiệu về EFA và cách thực hiện nó bằng phần mềm SPSS, giúp bạn rõ ràng hơn về cách nghiên cứu và phân tích dữ liệu.

1. Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định các yếu tố ẩn tiềm năng đằng sau các biến quan sát. EFA giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc và mối quan hệ giữa các biến trong một bộ dữ liệu. Trong SPSS, việc thực hiện EFA được thực hiện thông qua module “Factor Analysis”. Kết quả của EFA có thể giúp cho người nghiên cứu hiểu rõ hơn về tổ chức và ý nghĩa của các biến trong một nghiên cứu.

Hướng dẫn thực hiện EFA trong SPSS:

 1. Mở SPSS và tải bộ dữ liệu muốn phân tích lên.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính, sau đó chọn “Dimension Reduction” và cuối cùng là “Factor”.
 3. Trong cửa sổ “Factor Analysis”, chọn các biến muốn phân tích từ danh sách các biến có sẵn.
 4. Tùy chỉnh các thiết lập cho EFA như số lượng yếu tố mong muốn, phương pháp ước lượng và các yêu cầu khác.
 5. Nhấp vào nút “OK” để bắt đầu quá trình phân tích nhân tố khám phá.

Lưu ý:

 • Trước khi thực hiện EFA, cần kiểm tra tính phù hợp của dữ liệu với EFA, đảm bảo rằng các biến có mối quan hệ tương quan đủ mạnh để có thể áp dụng EFA.
 • Việc lựa chọn số lượng yếu tố trong EFA là một quyết định quan trọng và có thể được dựa trên các tiêu chí như giá trị Eigenvalue, tổng phương sai trích hoặc kiểm tra sự giải thích của yếu tố cho biến ban đầu.

2. Giá trị hội tụ trong phân tích nhân tố khám phá EFA

2.1 Định nghĩa

Trong phân tích nhân tố khám phá (EFA), giá trị hội tụ là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự phù hợp của mô hình với dữ liệu. Giá trị hội tụ đo lường tỷ lệ giải thích của các yếu tố (factors) trong mô hình EFA so với tổng biến thiên của các biến ban đầu. Một giá trị hội tụ cao cho thấy rằng mô hình EFA có khả năng giải thích một phần lớn biến thiên trong dữ liệu.

2.2 Ưu điểm và ý nghĩa

Giá trị hội tụ trong phân tích nhân tố khám phá cho phép chúng ta xác định được số lượng yếu tố cần thiết để giải thích dữ liệu một cách hiệu quả. Nếu giá trị hội tụ của một yếu tố là rất nhỏ, có thể xem xét loại bỏ yếu tố này khỏi mô hình để cải thiện hiệu suất và đơn giản hoá quy trình phân tích.

Đồng thời, giá trị hội tụ cũng giúp chúng ta đánh giá tính phù hợp của mô hình EFA với dữ liệu. Nếu giá trị hội tụ là rất cao (gần 1), có thể kết luận rằng mô hình EFA đã tìm ra các yếu tố quan trọng và phù hợp để giải thích biến thiên trong dữ liệu.

3. Giá trị phân biệt trong phân tích nhân tố khám phá EFA

3.1 Định nghĩa

Giá trị phân biệt là một chỉ số được sử dụng để đánh giá độ khác biệt giữa các yếu tố trong mô hình EFA. Chỉ số này cho biết mức độ mà mỗi yếu tố đóng góp vào việc giải thích biến thiên của các biến ban đầu.

3.2 Ý nghĩa và ứng dụng

Giá trị phân biệt cho phép chúng ta xác định được yếu tố nào có sự khác biệt lớn nhất so với các yếu tố khác trong mô hình EFA. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu và diễn giải các yếu tố và mối quan hệ giữa chúng.

Giá trị phân biệt cũng có thể được sử dụng để lựa chọn các yếu tố quan trọng nhất để nghiên cứu hoặc đánh giá. Các yếu tố có giá trị phân biệt cao hơn có thể được coi là có ảnh hưởng lớn đến biến thiên của các biến ban đầu và cần được xem xét kỹ hơn trong quy trình phân tích.

4. Các tiêu chí đánh giá kết quả phân tích EFA

4.1 Độ tin cậy (Reliability)

Độ tin cậy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả phân tích EFA. Nó đo lường mức độ ổn định và nhất quán của các biến được sử dụng trong phân tích. Để kiểm tra độ tin cậy, ta có thể sử dụng chỉ số alpha Cronbach, một phương pháp thống kê thông dụng để xác định mức độ tin cậy nội tại của các biến.

Chỉ số alpha Cronbach

 • Chỉ số alpha Cronbach có giá trị từ 0 đến 1, với giá trị gần 1 cho thấy mức độ tin cậy cao.
 • Nếu chỉ số alpha Cronbach của các biến trong một nhóm vượt qua ngưỡng 0.7, ta có thể coi rằng nhóm này có mức độ tin cậy cao.
 • Tuy nhiên, nếu chỉ số alpha Cronbach quá cao (vượt qua ngưỡng 0.9), điều này có thể cho thấy sự trùng lặp hoặc tương quan mạnh giữa các biến.

4.2 Sự phân cụm (Clustering)

Sự phân cụm là một tiêu chí quan trọng khác để đánh giá kết quả phân tích EFA. Nó đo lường khả năng của phân tích EFA trong tạo ra các nhóm biến có sự tương đồng về mặt ý nghĩa hoặc thuộc tính.

Phương pháp K-means clustering

 • K-means clustering là một trong những phương pháp thống kê thông dụng để phân cụm các biến dựa trên sự tương đồng giữa chúng.
 • Phương pháp này sử dụng khoảng cách Euclidean để xác định các nhóm biến.
 • Khi áp dụng K-means clustering, ta cần xác định số lượng nhóm biến mong muốn trước khi thực hiện.

5. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett trong phân tích EFA

5.1 Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)

Hệ số KMO là một chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng của các biến trong việc thực hiện phân tích yếu tố chung (EFA). Nó cho biết mức độ tương quan giữa các biến và khả năng phân tích EFA của chúng.

Giá trị hệ số KMO

 • Hệ số KMO có giá trị từ 0 đến 1, với giá trị gần 1 cho thấy mức độ tương quan cao và khả năng phân tích EFA tốt.
 • Nếu hệ số KMO dưới ngưỡng 0.5, điều này cho thấy các biến không có sự tương quan đủ để thực hiện phân tích EFA.

5.2 Kiểm định Bartlett

Kiểm định Bartlett là một phép kiểm tra được sử dụng để xác định xem ma trận hiệp phương sai của các biến có tương quan không? Nếu ma trận hiệp phương sai không có tương quan, việc thực hiện phân tích yếu tố chung (EFA) sẽ không có ý nghĩa.

Kết quả kiểm định Bartlett

 • Nếu giá trị p-value của kiểm định Bartlett nhỏ hơn một ngưỡng xác định (thường là 0.05), ta có thể bác bỏ giả thiết rằng ma trận hiệp phương sai không có tương quan và tiếp tục thực hiện phân tích EFA.
 • Ngược lại, nếu giá trị p-value lớn hơn ngưỡng, ta không thể bác bỏ giả thiết và việc thực hiện phân tích EFA sẽ không có ý nghĩa.

6. Trị số Eigenvalue và tổng phương sai trích trong phân tích EFA

6.1 Trị số Eigenvalue

Trị số Eigenvalue là một chỉ số quan trọng trong phân tích yếu tố chung (EFA). Nó đo lường mức độ biến thiên được giải thích bởi từng yếu tố và cho biết độ quan trọng của từng yếu tố trong mô hình.

Giá trị trị số Eigenvalue

 • Các yếu tố với trị số Eigenvalue lớn hơn 1 được coi là quan trọng và cần được giữ lại trong mô hình.
 • Các yếu tố với trị số Eigenvalue nhỏ hơn 1 có thể được loại bỏ khỏi mô hình vì chúng không đóng góp đáng kể vào sự biến thiên của dữ liệu.

6.2 Tổng phương sai trích

Tổng phương sai trích là tổng của các phương sai trích từ các yếu tố được giữ lại trong phân tích yếu tố chung (EFA). Nó cho biết tỷ lệ phương sai của dữ liệu ban đầu mà các yếu tố đã giải thích được.

Giá trị tổng phương sai trích

 • Tổng phương sai trích càng cao, tức là các yếu tố đã giải thích được một phần lớn sự biến thiên của dữ liệu ban đầu.
 • Đối với mô hình EFA, ta muốn tổng phương sai trích càng cao để đảm bảo rằng mô hình giải thích được một lượng lớn sự biến thiên của dữ liệu.

Kết quả phân tích yếu tố khám phá (EFA) trên SPSS cho thấy, EFA là một công cụ rất hữu ích để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các biến. Qua quá trình nghiên cứu, chúng ta có thể xác định được những yếu tố ảnh hưởng lớn và tạo ra sự phân loại rõ ràng. EFA mang lại những thông tin quan trọng để nghiên cứu và đưa ra các quyết định trong lĩnh vực này.