Kiểm định Independent-Samples T Test trên SPSS: Thống kê nhóm trong SPSS.

Thống kê nhóm SPSS: Hiểu số liệu một cách đơn giản và nhanh chóng với phần mềm SPSS.

Mục đích sử dụng và giả thuyết Kiểm định Independent-Samples T Test

Kiểm định Independent-Samples T Test được sử dụng để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập với nhau. Mục đích chính của kiểm định này là xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm hay không. Trong trường hợp này, mục đích của chúng ta là so sánh trung bình mức độ hài lòng công việc giữa nhân viên nam và nhân viên nữ.

Giả thuyết kiểm định trong trường hợp này có thể được phát biểu như sau:

  • Giả thuyết không: Trung bình mức độ hài lòng công việc giữa nhân viên nam và nhân viên nữ không khác biệt.
  • Giả thuyết thay thế: Trung bình mức độ hài lòng công việc giữa nhân viên nam và nhân viên nữ có sự khác biệt.

So sánh trung bình mức độ hài lòng công việc giữa nhân viên nam và nhân viên nữ

Một yếu tố quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực là hiểu rõ mức độ hài lòng của nhân viên với công việc hiện tại. Việc so sánh trung bình mức độ hài lòng công việc giữa nhân viên nam và nhân viên nữ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khác biệt giới tính trong cảm nhận về công việc.

Để thực hiện kiểm định Independent-Samples T Test, chúng ta thu thập dữ liệu từ hai nhóm nhân viên nam và nữ. Mỗi người trong các nhóm sẽ được yêu cầu đánh giá mức độ hài lòng công việc của mình bằng thước đo Likert 5 mức độ. Dữ liệu thu được từ hai nhóm này sau đó sẽ được phân tích để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa trung bình mức độ hài lòng công việc của hai nhóm hay không.

Biến định lượng sự hài lòng công việc được đo bằng thước đo Likert 5 mức độ

Trong quá trình thu thập dữ liệu về mức độ hài lòng công việc, chúng ta sử dụng thước đo Likert 5 mức độ. Thước đo này cho phép người được khảo sát lựa chọn một trong nhiều câu trả lời có sẵn để biểu thị mức độ cảm nhận của họ về công việc.

Thước đo Likert 5 mức độ thường bao gồm các câu trả lời từ “Rất không hài lòng” cho đến “Rất hài lòng”. Người được khảo sát sẽ chọn một trong năm câu trả lời này phản ánh mức độ hài lòng của họ. Các câu trả lời sau đó được chuyển thành điểm số từ 1 đến 5, với 1 tương ứng với “Rất không hài lòng” và 5 tương ứng với “Rất hài lòng”.

So sánh trung bình số tiền chi tiêu hàng tháng giữa các gia đình chưa có con và có con dưới 6 tuổi

Mục tiêu của chúng ta trong trường hợp này là so sánh trung bình số tiền chi tiêu hàng tháng giữa hai nhóm gia đình: nhóm chưa có con và nhóm có con dưới 6 tuổi. Sự khác biệt trong số tiền chi tiêu hàng tháng giữa hai nhóm này có thể cho thấy tác động của việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái tới khả năng tài chính của gia đình.

Để thực hiện kiểm định Independent-Samples T Test trong trường hợp này, chúng ta thu thập dữ liệu về số tiền chi tiêu hàng tháng từ hai nhóm gia đình. Mỗi gia đình sẽ được yêu cầu báo cáo số tiền chi tiêu hàng tháng của mình. Dữ liệu thu được sau đó sẽ được phân tích để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa trung bình số tiền chi tiêu hàng tháng của hai nhóm hay không.

Biến định lượng là số tiền chi tiêu mỗi tháng, biến định tính gồm hai giá trị phân loại với 1 là chưa có con và 2 là có con dưới 6 tuổi

Trong quá trình thu thập dữ liệu, chúng ta sẽ ghi nhận hai biến: biến định lượng và biến định tính. Biến định lượng trong trường hợp này là số tiền chi tiêu mỗi tháng của các gia đình. Chúng ta sẽ yêu cầu các gia đình báo cáo số tiền chi tiêu hàng tháng của mình.

Biến định tính trong trường hợp này chỉ ra tình trạng có con hay không và tuổi của con. Chúng ta sẽ sử dụng hai giá trị phân loại: 1 để chỉ ra rằng gia đình chưa có con và 2 để chỉ ra rằng gia đình có con dưới 6 tuổi. Giá trị này cho phép chúng ta phân loại các gia đình vào hai nhóm khác nhau để so sánh số tiền chi tiêu hàng tháng giữa các nhóm.

Quy trình kiểm định Independent-Samples T Test trên SPSS 26

Để thực hiện kiểm định Independent-Samples T Test trên SPSS 26, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
  2. Nhập dữ liệu về mức độ hài lòng công việc của nhân viên nam và nữ vào cột riêng biệt trong bảng dữ liệu.
  3. Chọn Analyze từ thanh menu và chọn Compare Means, sau đó chọn Independent-Samples T Test.
  4. Trong cửa sổ Independent-Samples T Test, di chuyển biến đầu tiên (mức độ hài lòng công việc của nhân viên nam) vào ô Variable(s) – Grouping Variable.
  5. Di chuyển biến thứ hai (mức độ hài lòng công việc của nhân viên nữ) vào ô Test Variables – Dependent List.
  6. Chọn Options và chọn các tùy chọn phân tích thêm nếu cần thiết, sau đó nhấn OK.
  7. Nhấn OK trong cửa sổ Independent-Samples T Test để thực hiện kiểm định.
  8. Kết quả của kiểm định sẽ được hiển thị trong cửa sổ Output. Bạn có thể xem kết quả chi tiết như giá trị p, trung bình và sai số chuẩn của hai nhóm.

Tổng kết, SPSS là một công cụ quan trọng giúp phân tích số liệu nhóm hiệu quả. Với khả năng xử lý dữ liệu và tạo ra các thống kê chính xác, SPSS đáng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và doanh nghiệp. Việc hiểu và áp dụng SPSS sẽ mang lại những kết quả đáng tin cậy cho việc phân tích số liệu nhóm.