Hệ số beta âm trong SPSS: Tác động của các biến độc lập và đọc kết quả hồi quy (90 characters)

Hệ số Beta âm trong SPSS là một khái niệm quan trọng trong phân tích hồi quy. Được sử dụng để đo lường mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập, hệ số Beta âm cho thấy tác động âm của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Bài viết này sẽ giải thích về ý nghĩa và cách tính toán hệ số Beta âm trong SPSS.

Hệ số hồi quy B

Hệ số hồi quy B là một trong những kết quả quan trọng trong phân tích hồi quy. Hệ số này thể hiện mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy. Nếu hệ số B dương, có nghĩa là sự tăng của biến độc lập đi kèm với sự tăng của biến phụ thuộc. Ngược lại, nếu hệ số B âm, có nghĩa là sự tăng của biến độc lập đi kèm với sự giảm của biến phụ thuộc.

Để xác định ý nghĩa thống kê của hệ số B, chúng ta cần kiểm tra giá trị sig (sigificance) liên quan đến hệ số này. Giá trị sig cho ta biết xác suất để giá trị t (t value) của hệ số B được sinh ngẫu nhiên từ một phân bố chuẩn. Thông thường, nếu giá trị sig nhỏ hơn 0.05 (hay 5%), ta có thể kết luận rằng có mối liên hệ ý nghĩa thống kê giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Example:

Trong một nghiên cứu về tác động của thời gian học tiếng Anh (biến độc lập) lên điểm số thi TOEFL (biến phụ thuộc), ta có kết quả hồi quy như sau:

 • Hệ số hồi quy B = -0.25
 • Giá trị sig = 0.02

Với giá trị sig = 0.02, nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05, ta có thể kết luận rằng thời gian học tiếng Anh có tác động ý nghĩa thống kê đến điểm số thi TOEFL. Hệ số B âm (-0.25) cho biết rằng khi thời gian học tiếng Anh tăng lên, điểm số thi TOEFL sẽ giảm đi 0.25 điểm.

Beta âm trong phân tích SPSS

Khi một biến độc lập có beta âm trong phân tích SPSS, điều này chỉ ra rằng biến đó có tác động ngược với biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy. Nghĩa là khi giá trị của biến độc lập tăng lên, giá trị của biến phụ thuộc sẽ giảm đi.

Giá trị beta được tính bằng cách chuẩn hóa hệ số hồi quy B theo độ lớn của các biến trong mô hình. Beta thể hiện tác động tương đối của mỗi biến độc lập lên biến phụ thuộc, không phụ thuộc vào đơn vị đo lường của từng biến. Do đó, beta có thể so sánh được giữa các biến khác nhau và cho ta cái nhìn tổng quan về tác động của các biến lên biến phụ thuộc.

Example:

Trong nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng (biến phụ thuộc) của người tiêu dùng, chúng ta xét hai biến: tuổi và thu nhập (biến độc lập). Kết quả phân tích SPSS cho ta các giá trị beta như sau:

 • Beta tuổi = -0.15
 • Beta thu nhập = 0.20

Từ kết quả trên, ta có thể kết luận rằng tuổi có tác động âm và ý nghĩa thống kê đến mức tiêu thụ năng lượng, trong khi thu nhập có tác động dương và ý nghĩa thống kê đến mức tiêu thụ năng lượng. Điều này có nghĩa là khi tuổi tăng lên, mức tiêu thụ năng lượng giảm đi 0.15 đơn vị, trong khi khi thu nhập tăng lên, mức tiêu thụ năng lượng tăng lên 0.20 đơn vị.

Phân tích hồi quy trên SPSS

Phân tích hồi quy trên SPSS là một phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Phân tích này cho phép ta xác định tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc và kiểm tra ý nghĩa thống kê của các tác động này.

Trong quá trình phân tích hồi quy trên SPSS, chúng ta cần chuẩn bị dữ liệu và thiết kế mô hình hồi quy. Sau khi chạy phân tích, SPSS sẽ cung cấp cho ta các kết quả như: hệ số hồi quy B, giá trị sig của các hệ số, giá trị R-square (hệ số xác định) để chỉ ra tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

Example:

Trong một nghiên cứu về tác động của giờ làm việc (biến độc lập) lên hiệu suất làm việc (biến phụ thuộc), chúng ta đã thiết kế một mô hình hồi quy trên SPSS. Kết quả phân tích cho thấy:

 • Hệ số hồi quy B = 0.50
 • Giá trị sig = 0.01
 • R-square = 0.30

Từ kết quả trên, ta có thể kết luận rằng giờ làm việc có tác động dương và ý nghĩa thống kê đến hiệu suất làm việc. Mỗi giờ làm việc tăng lên, hiệu suất làm việc tăng thêm 0.50 điểm. Giá trị R-square = 0.30 cho biết rằng 30% sự biến thiên của hiệu suất làm việc có thể được giải thích bởi giờ làm việc.

Tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc

Trong phân tích hồi quy, chúng ta quan tâm đến tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Tác động này được thể hiện thông qua hệ số hồi quy B. Nếu hệ số B dương, có nghĩa là sự tăng của biến độc lập đi kèm với sự tăng của biến phụ thuộc. Ngược lại, nếu hệ số B âm, có nghĩa là sự tăng của biến độc lập đi kèm với sự giảm của biến phụ thuộc.

Để kiểm tra ý nghĩa thống kê của tác động này, chúng ta cần xem xét giá trị sig liên quan đến hệ số B. Nếu giá trị sig nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05 (hay 5%), ta có thể kết luận rằng tác động của biến độc lập là ý nghĩa thống kê.

Example:

Trong một nghiên cứu về tác động của thu nhập (biến độc lập) lên mức tiêu thụ hàng hóa (biến phụ thuộc), chúng ta đã thực hiện phân tích hồi quy và nhận được các kết quả sau:

 • Hệ số hồi quy B = 0.35
 • Giá trị sig = 0.03

Từ kết quả trên, ta có thể kết luận rằng thu nhập có tác động dương và ý nghĩa thống kê đến mức tiêu thụ hàng hóa. Mỗi đơn vị tăng của thu nhập đi kèm với sự tăng của mức tiêu thụ hàng hóa 0.35 đơn vị. Giá trị sig = 0.03 nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05, cho phép chúng ta xác nhận rằng tác động này là ý nghĩa thống kê.

Giá trị sig kiểm định t và các hệ số hồi quy

Trong phân tích hồi quy, giá trị sig (sigificance) được sử dụng để kiểm tra ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy. Giá trị sig cho ta biết xác suất để giá trị t (t value) của hệ số được sinh ngẫu nhiên từ một phân bố chuẩn.

Nếu giá trị sig nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05 (hay 5%), ta có thể kết luận rằng có mối liên hệ ý nghĩa thống kê giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Nếu giá trị sig lớn hơn 0.05, ta không có đủ bằng chứng để kết luận rằng có mối liên hệ ý nghĩa thống kê.

Example:

Trong một nghiên cứu về tác động của số giờ làm việc (biến độc lập) lên doanh thu (biến phụ thuộc), chúng ta đã thực hiện phân tích hồi quy và nhận được các kết quả sau:

 • Hệ số hồi quy B = 0.40
 • Giá trị sig = 0.06

Từ kết quả trên, ta có thể kết luận rằng số giờ làm việc có tác động dương đến doanh thu, nhưng không có ý nghĩa thống kê. Mỗi giờ làm việc tăng lên, doanh thu tăng thêm 0.40 đơn vị. Tuy nhiên, giá trị sig = 0.06 lớn hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05, cho thấy rằng tác động này không được coi là ý nghĩa thống kê.

Đọc kết quả hồi quy âm

Khi đọc kết quả hồi quy âm, ta cần xem xét giá trị hệ số hồi quy B và giá trị sig liên quan đến nó. Hệ số B âm cho biết rằng sự tăng của biến độc lập đi kèm với sự giảm của biến phụ thuộc.

Nếu giá trị sig nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05 (hay 5%), ta có thể kết luận rằng tác động của biến độc lập là ý nghĩa thống kê. Nếu giá trị sig lớn hơn 0.05, ta không có đủ bằng chứng để kết luận rằng tác động là ý nghĩa thống kê.

Example:

Trong một nghiên cứu về tác động của số lượng tiền chi tiêu hàng ngày (biến độc lập) lên cân nặng (biến phụ thuộc), chúng ta đã thực hiện phân tích hồi quy và nhận được các kết quả sau:

 • Hệ số hồi quy B = -0.30
 • Giá trị sig = 0.01

Từ kết quả trên, ta có thể kết luận rằng số lượng tiền chi tiêu hàng ngày có tác động âm và ý nghĩa thống kê đến cân nặng. Mỗi đơn vị tăng của số tiền chi tiêu hàng ngày đi kèm với sự giảm của cân nặng 0.30 kg. Giá trị sig = 0.01 nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.05, cho thấy rằng tác động này là ý nghĩa thống kê.

Trong SPSS, hệ số beta âm cho thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Điều này cho thấy khi giá trị của một biến tăng, giá trị của biến phụ thuộc sẽ giảm. Hệ số beta âm là một công cụ quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và hiểu rõ tác động của các biến trong mô hình.