Phân tích tương quan Pearson trong SPSS – Kiểm tra mối tương quan giữa các biến

Hệ số tương quan SPSS là công cụ mạnh mẽ trong phân tích dữ liệu, giúp đo lường mối quan hệ giữa các biến. Với SPSS, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tương quan và ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến kết quả nghiên cứu. Hãy khám phá cách sử dụng hệ số tương quan SPSS để phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và tin cậy.

1. Phân tích tương quan Pearson trong SPSS

Phân tích tương quan Pearson là một phép đo độ mạnh và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng phân tích tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến số và xác định xem liệu chúng có tương quan với nhau hay không.

Để thực hiện phân tích tương quan Pearson trong SPSS, chúng ta cần có dữ liệu từ ít nhất hai biến số định lượng. Sau khi nhập dữ liệu vào SPSS, chúng ta có thể sử dụng menu “Analyze” và sau đó chọn “Correlate” để tiếp tục với phân tích này.

Các bước thực hiện phân tích tương quan Pearson trong SPSS:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu vào.
 2. Chọn menu “Analyze” và sau đó chọn “Correlate”.
 3. Trong cửa sổ “Correlations”, di chuyển các biến số muốn kiểm tra vào ô “Variables”.
 4. Chọn loại phân tích tương quan (Pearson hoặc Spearman) và nhấn nút “OK”.
 5. SPSS sẽ hiển thị kết quả phân tích tương quan trong cửa sổ “Output”.

Lợi ích của phân tích tương quan Pearson trong SPSS:

 • Giúp xác định mối quan hệ giữa các biến số.
 • Cho phép dự đoán một biến số dựa trên giá trị của biến số khác.
 • Cung cấp thông tin quan trọng cho việc xây dựng mô hình và dự báo.

2. Mục đích chạy tương quan Pearson

Mục đích chung:

Mục đích chạy tương quan Pearson là để xác định mức độ tương quan giữa hai biến số. Tương quan Pearson được sử dụng để đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa các biến số, tức là mối liên hệ theo hình thẳng. Kết quả của phân tích tương quan Pearson cho ta biết liệu có sự tương quan và mức độ tương quan như thế nào giữa các biến số.

Mục đích cụ thể:

Chạy tương quan Pearson có thể giúp ta trả lời các câu hỏi sau:

 • Liệu có một mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến số hay không?
 • Tỷ lệ thay đổi của biến số Y khi biến số X thay đổi là bao nhiêu?
 • Có thể dùng biến số X để dự đoán giá trị của biến số Y không?

3. Lý thuyết về tương quan Pearson

Tổng quan về tương quan Pearson:

Tương quan Pearson là một phép toán trong thống kê dùng để đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Kết quả của tương quan Pearson nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Giá trị 0 cho thấy không có mối quan hệ tuyến tính, giá trị gần -1 cho thấy mối quan hệ âm tuyến tính và giá trị gần 1 cho thấy mối quan hệ dương tuyến tính.

Công thức tính tương quan Pearson:

Công thức tính tương quan Pearson là:

r = (Σ((X – X̄)(Y – Ȳ))) / sqrt(Σ(X – X̄)² * Σ(Y – Ȳ)²)

Trong đó:

 • r là hệ số tương quan Pearson
 • X và Y là các giá trị của biến số X và Y
 • X̄ và Ȳ là giá trị trung bình của biến số X và Y

4. Phân tích tương quan Pearson trên SPSS 26

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu:

Trước khi chạy phân tích tương quan Pearson trên SPSS, cần chuẩn bị dữ liệu theo đúng định dạng. Dữ liệu cần phải là số và không có giá trị thiếu. Nếu có giá trị thiếu, cần xử lý trước khi tiến hành phân tích.

Bước 2: Chạy phân tích tương quan Pearson:

Để chạy phân tích tương quan Pearson trên SPSS 26, ta thực hiện các bước sau:

 1. Mở SPSS và mở file dữ liệu cần phân tích.
 2. Chọn menu “Analyze” và chọn “Correlate”.
 3. Trong hộp thoại “Correlate”, chọn các biến số cần phân tích và di chuyển vào ô “Variables”.
 4. Chọn loại tương quan là “Pearson” và nhấn nút “OK”.

5. Đọc kết quả tương quan Pearson

Sau khi chạy phân tích tương quan Pearson, ta nhận được kết quả trong bảng “Correlations” của SPSS. Bảng này cho ta thông tin về hệ số tương quan Pearson giữa các cặp biến số đã được chọn.

Cột “N”:

Cột này cho ta biết số lượng quan sát được sử dụng để tính toán hệ số tương quan Pearson cho từng cặp biến số.

Cột “Pearson Correlation”:

Cột này chứa giá trị của hệ số tương quan Pearson. Giá trị này nằm trong khoảng từ -1 đến 1 và cho biết mức độ tương quan giữa hai biến số. Giá trị gần -1 cho thấy mối quan hệ âm tuyến tính, giá trị gần 1 cho thấy mối quan hệ dương tuyến tính và giá trị 0 cho thấy không có mối quan hệ tuyến tính.

Cột “Sig. (2-tailed)”:

Cột này chứa giá trị p-value, là xác suất để nhận được kết quả tương quan Pearson ngẫu nhiên khi không có mối quan hệ thực sự giữa hai biến số. Nếu giá trị p-value nhỏ hơn một ngưỡng ý nghĩa (thường là 0.05), ta có thể kết luận rằng có mối quan hệ tuyến tính đáng kể giữa hai biến số.

6. Ý nghĩa của ký hiệu * và ** trong kết quả Pearson

Trong bảng kết quả tương quan Pearson, các ký hiệu * và ** được sử dụng để chỉ ra mức ý nghĩa thống kê của kết quả.

 • Ký hiệu * được sử dụng khi giá trị p-value nhỏ hơn 0.05, cho biết mối quan hệ tuyến tính là ý nghĩa thống kê.
 • Ký hiệu ** được sử dụng khi giá trị p-value nhỏ hơn 0.01, cho biết mối quan hệ tuyến tính là rất ý nghĩa thống kê.

Việc sử dụng các ký hiệu này giúp ta đánh giá mức độ ý nghĩa thống kê của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến số trong phân tích tương quan Pearson.

Tổng kết, hệ số tương quan SPSS là một công cụ quan trọng trong phân tích dữ liệu, giúp đo lường mối quan hệ giữa các biến. Sử dụng SPSS để tính toán và hiểu rõ hơn về sự tương quan giúp nghiên cứu và đưa ra quyết định chính xác hơn trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội hay y tế.