Hướng dẫn chạy hồi quy đơn biến trong SPSS: Tìm hiểu và áp dụng công cụ SPSS

Hồi quy đơn biến trong SPSS là một phương pháp thống kê dùng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập. Với khả năng phân tích dữ liệu hiệu quả, SPSS được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách thực hiện hồi quy đơn biến trong SPSS và cung cấp các bước thực hiện chi tiết.

Mục đích của hồi quy đơn biến trong SPSS

Hồi quy đơn biến trong SPSS được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập. Mục tiêu chính của hồi quy là tìm hiểu và dự báo sự thay đổi của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của biến độc lập. Hồi quy cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc, giúp hiểu rõ hơn về quan hệ giữa các biến.

Ưu điểm của hồi quy đơn biến trong SPSS:

 • Cho phép xác định mức độ ảnh hưởng của từng biến tiên lượng lên biến phụ thuộc.
 • Cung cấp thông tin về tính ý nghĩa thống kê và sự khác nhau giữa các nhóm trong các biến danh nghĩa.
 • Dễ hiểu và áp dụng, không yêu cầu kiến thức toán cao.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa số giờ học và điểm thi của sinh viên. Bạn có thể sử dụng hồi quy đơn biến trong SPSS để xác định mức độ ảnh hưởng của số giờ học lên điểm thi. Kết quả từ phân tích này có thể cho bạn biết liệu việc nâng cao số giờ học có thể cải thiện điểm thi hay không.

Cách chạy hồi quy đơn biến trong SPSS từ A-Z

Để chạy hồi quy đơn biến trong SPSS, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu và mở file trong SPSS

 • Chuẩn bị dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được chuẩn bị sẵn sàng để phân tích. Dữ liệu phải được tổ chức thành các biến riêng lẻ và được nhập vào SPSS.
 • Mở file trong SPSS: Mở file dữ liệu của bạn trong SPSS bằng cách nhấp vào menu “File” và chọn “Open” hoặc sử dụng nút Open trên thanh công cụ.

Bước 2: Chọn menu “Analyze” và “Regression”

 • Chọn menu “Analyze” trên thanh công cụ chính của SPSS.
 • Trong danh sách các phân tích, chọn “Regression”.

Bước 3: Chọn “Linear” để chạy hồi quy tuyến tính

 • Trong cửa sổ Regression, chọn “Linear”.
 • Điều này cho phép bạn chạy mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến.

Bước 4: Chọn biến phụ thuộc và các biến độc lập

 • Chọn biến phụ thuộc: Trong danh sách các biến, kéo và thả biến phụ thuộc vào ô “Dependent” (biến phụ thuộc).
 • Chọn các biến độc lập: Kéo và thả các biến độc lập vào ô “Independent(s)” (biến độc lập).

Bước 5: Kiểm tra các điều kiện tiên đoán của mô hình

 • Kiểm tra giả định về sự tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc và từng biến độc lập bằng cách xem ma trận tương quan hoặc sử dụng kiểm tra tương quan như tương quan Pearson.
 • Kiểm tra giả định về sự độc lập và phân phối chuẩn của sai số bằng cách xem biểu đồ Residuals hoặc sử dụng các kiểm tra thống kê như Kiểm định Shapiro-Wilk.

Bước 6: Đọc và hiểu kết quả của hồi quy

 • Xem bảng Summary Model để kiểm tra sự ảnh hưởng của các biến tiên lượng lên biến phụ thuộc. Bạn có thể xem giá trị R-square để biết tỷ lệ phương sai được giải thích bởi mô hình.
 • Xem bảng ANOVA để kiểm tra tính ý nghĩa thống kê của mô hình. Bạn có thể xem giá trị Sig. để biết liệu mô hình có ý nghĩa hay không.
 • Xem bảng Coefficients để xem mức độ ảnh hưởng của từng biến tiên lượng lên biến phụ thuộc. Bạn có thể xem giá trị Std. Beta để biết mức độ ảnh hưởng tương đối của từng biến.
 • Xem đồ thị Residuals để kiểm tra giả định về sai số của mô hình. Nếu các điểm trên đồ thị phân bố ngẫu nhiên và không có xu hướng, mô hình được cho là khớp tốt.

Sự khác biệt giữa hồi quy đơn biến và tương quan Pearson

Hồi quy đơn biến và tương quan Pearson là hai phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các biến. Tuy cùng liên quan đến việc xác định mối tương quan giữa các biến, nhưng chúng có những điểm khác biệt sau:

1. Mục tiêu của phân tích:

 • Hồi quy đơn biến: Mục tiêu chính của hồi quy đơn biến là xác định mức độ ảnh hưởng của một hoặc nhiều biến độc lập lên một biến phụ thuộc và dự báo giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của các biến độc lập.
 • Tương quan Pearson: Mục tiêu chính của tương quan Pearson là xác định mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến và chỉ ra sự thay đổi trong một biến khi có sự thay đổi trong biến kia.

2. Kết quả hiển thị:

 • Hồi quy đơn biến: Kết quả của hồi quy đơn biến được hiển thị thông qua các hệ số hồi quy, bao gồm hệ số góc (slope) và hệ số chặn (intercept). Các hệ số này cho biết mức độ ảnh hưởng của từng biến tiên lượng lên biến phụ thuộc.
 • Tương quan Pearson: Kết quả của tương quan Pearson được hiển thị thông qua hệ số tương quan (correlation coefficient). Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1 và cho biết mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến, với giá trị gần -1 hoặc 1 cho thấy mối tương quan mạnh và giá trị gần 0 cho thấy không có mối tương quan.

3. Dự báo giá trị:

 • Hồi quy đơn biến: Hồi quy đơn biến cho phép dự báo giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của các biến độc lập. Bằng cách sử dụng các hệ số hồi quy, ta có thể tính toán giá trị dự báo cho biến phụ thuộc khi biết giá trị của các biến độc lập.
 • Tương quan Pearson: Tương quan Pearson chỉ cho ta biết mức độ tương quan giữa hai biến, nhưng không cho phép dự báo giá trị của một biến dựa trên giá trị của biến kia.

Trong tổng quát, hồi quy đơn biến là một công cụ mạnh để tìm hiểu và dự báo sự thay đổi của một biến phụ thuộc dựa trên các yếu tố tiên lượng. Trong khi đó, tương quan Pearson chỉ cho ta biết mối tương quan giữa hai biến mà không có khả năng dự báo giá trị.

Sự khác biệt giữa hồi quy đơn biến và tương quan Pearson

Hồi quy đơn biến

Hồi quy đơn biến là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa hai biến, trong đó một biến được gọi là biến phụ thuộc và biến còn lại được gọi là biến độc lập. Mục tiêu của hồi quy đơn biến là dự đoán hoặc giải thích sự thay đổi trong biến phụ thuộc dựa trên giá trị của biến độc lập.

Trong hồi quy đơn biến, chúng ta tìm kiếm một mô hình toán học để diễn tả mối quan hệ giữa hai biến. Mô hình này có thể là một công thức toán học hoặc một đường cong. Chúng ta sử dụng các phương pháp như bình phương tối thiểu để điều chỉnh các thông số trong mô hình sao cho nó phù hợp với dữ liệu.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xem xét mối liên hệ giữa số giờ ôn tập và điểm số kỳ thi. Chúng ta có thể sử dụng hồi quy đơn biến để xác định liệu có một mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến này hay không. Nếu có, chúng ta có thể sử dụng mô hình hồi quy để dự đoán điểm số kỳ thi dựa trên số giờ ôn tập.

Tương quan Pearson

Tương quan Pearson là một phép đo thống kê được sử dụng để xác định mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến. Tương quan Pearson được biểu diễn bằng một con số nằm trong khoảng từ -1 đến 1, với -1 cho biết mối tương quan âm hoàn toàn, 0 cho biết không có tương quan và 1 cho biết mối tương quan dương hoàn toàn.

Tương quan Pearson chỉ xác định mức độ liên hệ tuyến tính giữa hai biến và không phản ánh bất kỳ loại liên hệ phi tuyến nào. Nó cũng không chỉ ra nguyên nhân của sự liên hệ. Tuy nhiên, nó rất hữu ích để hiểu các xu hướng tổng thể và cung cấp thông tin về sự thay đổi của các biến theo cách nhìn tổng thể.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xem xét mối quan hệ giữa tuổi và chiều cao của một nhóm người. Chúng ta có thể tính toán tương quan Pearson để xác định mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến này. Nếu tương quan là dương, điều này cho thấy rằng khi tuổi tăng, chiều cao cũng có xu hướng tăng lên. Ngược lại, nếu tương quan là âm, điều này cho thấy rằng khi tuổi tăng, chiều cao có xu hướng giảm đi.

Trong SPSS, phương pháp hồi quy đơn biến là một công cụ mạnh mẽ để phân tích sự tương quan giữa biến phụ thuộc và biến độc lập. Việc hiểu và áp dụng phương pháp này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc và tạo ra các dự đoán chính xác.