Hồi quy với biến giả: Hướng dẫn thực hiện và đọc kết quả trên SPSS

“Hồi quy với biến giả trong SPSS là một phương pháp thống kê quan trọng để tìm hiểu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và các biến độc lập. Bằng cách sử dụng công cụ phân tích này, chúng ta có thể xác định ảnh hưởng của mỗi biến độc lập đến biến phụ thuộc và dự đoán kết quả trong nghiên cứu. Hãy khám phá cách thức áp dụng hồi quy với biến giả trong SPSS để nâng cao hiệu suất nghiên cứu của bạn.”

1. Biến độc lập định tính

Biến độc lập định tính là một loại biến trong thống kê mô tả, nó chỉ có thể nhận một số giá trị rời rạc và không phải là các số liên tục. Ví dụ, giới tính (nam/nữ), hôn nhân (đã kết hôn/chưa kết hôn) và quốc tịch (Việt Nam/Quốc tế) là các biến độc lập định tính.

Khi sử dụng biến độc lập định tính trong phân tích, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê như kiểm định chi bình phương, kiểm định Fisher hoặc kiểm định t-test để xác định mối quan hệ giữa biến này với các biến khác.

2. Biến giả Dummy

Biến giả Dummy là một loại biến được sử dụng trong phân tích hồi quy và mô hình hóa dữ liệu. Nó được tạo ra từ các biến độc lập định tính bằng cách gán cho mỗi giá trị của biến ban đầu một giá trị 0 hoặc 1. Ví dụ, nếu chúng ta có một biến giới tính với hai giá trị là “nam” và “nữ”, chúng ta có thể tạo ra hai biến giả Dummy, một cho giới tính nam và một cho giới tính nữ.

Biến giả Dummy được sử dụng để biểu thị các biến độc lập định tính trong phân tích hồi quy và có thể giúp chúng ta xác định mối quan hệ giữa các biến độc lập định tính với biến phụ thuộc. Chúng cũng có thể được sử dụng để so sánh các nhóm khác nhau trong phân tích nhóm hoặc t-test.

3. Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các biến độc lập.

Trong hồi quy tuyến tính, chúng ta cố gắng tìm ra một công thức toán học (mô hình) mà thông qua việc nhập các giá trị của các biến độc lập, chúng ta có thể dự đoán giá trị của biến phụ thuộc. Công thức này có thể được sử dụng để tạo ra một hàm tuyến tính, trong đó các biến độc lập được nhân với các hệ số và cộng với một hệ số chặn.

Phương trình hồi quy tuyến tính:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βnXn

 • Y là biến phụ thuộc
 • X1, X2,…, Xn là các biến độc lập
 • β0, β1, β2,…, βn là các hệ số của mô hình

4. SPSS

Giới thiệu về SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội và khoa học xã hội. Nó cung cấp các công cụ và tính năng để thực hiện các phân tích số liệu, từ đơn giản đến phức tạp, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu và tạo ra các báo cáo thống kê chính xác.

Các tính năng chính của SPSS

 • Thực hiện các phép tính thống kê cơ bản như trung bình, phương sai, tỷ lệ phần trăm.
 • Xây dựng và kiểm tra mô hình hồi quy để tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến.
 • Tạo biểu đồ và biểu đồ để trực quan hoá dữ liệu.
 • Xử lý và làm sạch dữ liệu bằng cách loại bỏ dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu sót.
 • Thực hiện các phân tích nhân tố và phân tích chuỗi thời gian.

5. Phân tích hồi quy

Giới thiệu về phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy là một phương pháp thống kê được sử dụng để tìm hiểu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc và dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của các biến độc lập.

Các loại phân tích hồi quy

 • Hồi quy tuyến tính: Mô hình hóa mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập.
 • Hồi quy logistic: Sử dụng khi biến phụ thuộc là nhị phân (ví dụ: có hoặc không có).
 • Hồi quy đa cấp: Xem xét mối quan hệ giữa các biến trong nhiều cấp độ.
 • Hồi quy chuỗi thời gian: Áp dụng cho dữ liệu có tính chu kỳ theo thời gian.

6. Biến định danh

Định nghĩa

Biến định danh là một loại biến trong thống kê mô tả, được sử dụng để phân loại các đối tượng hoặc cá nhân vào các nhóm khác nhau dựa trên các đặc điểm cụ thể. Các biến định danh không có giá trị số và thường được biểu diễn bằng các nhãn hoặc chữ cái.

Ví dụ

Ví dụ về biến định danh có thể là giới tính, quốc tịch, ngành học, v.v. Với biến giới tính, chúng ta có thể phân loại người dùng thành hai nhóm: nam và nữ. Với biến quốc tịch, chúng ta có thể phân loại người dùng thành các quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh, Pháp, v.v.

Lợi ích của việc sử dụng biến định danh

– Giúp xác định và phân loại các đối tượng hoặc cá nhân theo từng nhóm cụ thể.
– Dễ dàng hiển thị thông tin và so sánh giữa các nhóm khác nhau.
– Hỗ trợ trong việc phân tích và tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến khác nhau.

7. Đơn vị đo lường

Định nghĩa

Đơn vị đo lường là một khái niệm trong thống kê mô tả, dùng để xác định cách thức đo lường và biểu diễn dữ liệu. Có nhiều loại đơn vị đo lường khác nhau, bao gồm đơn vị số, đơn vị tỷ lệ và đơn vị phân loại.

Ví dụ

Ví dụ về các đơn vị đo lường bao gồm:
– Đơn vị số: Đây là loại đơn vị được sử dụng khi dữ liệu có giá trị số chính xác. Ví dụ: tuổi của một người, số tiền trong tài khoản ngân hàng.
– Đơn vị tỷ lệ: Đây là loại đơn vị được sử dụng khi các giá trị có thể so sánh và tính toán theo tỷ lệ. Ví dụ: tỉ lệ phần trăm, điểm số trong một bài kiểm tra.
– Đơn vị phân loại: Đây là loại đơn vị được sử dụng khi các giá trị không có ý nghĩa số học và chỉ được sử dụng để phân loại hoặc nhóm. Ví dụ: giới tính, quốc gia.

Lợi ích của việc sử dụng đơn vị đo lường

– Giúp xác định cách thức biểu diễn và phân loại dữ liệu một cách chính xác.
– Dễ dàng so sánh và tính toán các giá trị trong cùng một đơn vị.
– Hỗ trợ trong việc phân tích và tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến khác nhau.

8. Tạo biến giả Dummy trên SPSS

Định nghĩa

Biến giả Dummy là một biến được tạo ra từ một biến ban đầu để biểu thị các nhóm hoặc điều kiện khác nhau bằng các giá trị 0 và 1. Biến này thường được sử dụng trong phân tích hồi quy để xem xét tác động của các yếu tố không liên tục lên kết quả.

Cách tạo biến giả Dummy trên SPSS

1. Mở SPSS và mở tập tin dữ liệu muốn tạo biến giả Dummy.
2. Chọn “Transform” từ thanh menu chính, sau đó chọn “Recode into Different Variables”.
3. Chọn biến ban đầu muốn tạo thành biến giả Dummy và chọn “Old and New Values”.
4. Nhập các giá trị ban đầu của biến ban đầu và gán cho mỗi giá trị một giá trị mới tương ứng (thường là 0 và 1).
5. Chọn “Change” để thay đổi các giá trị ban đầu thành các giá trị mới.
6. Chọn “OK” để hoàn tất quá trình tạo biến giả Dummy.

Lợi ích của việc sử dụng biến giả Dummy

– Giúp biểu diễn các nhóm hoặc điều kiện khác nhau bằng cách sử dụng các giá trị 0 và 1, thuận tiện trong phân tích hồi quy.
– Dễ dàng so sánh tác động của các yếu tố không liên tục lên kết quả.
– Hỗ trợ trong việc phân tích và tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến khác nhau.

9. Đọc kết quả hồi quy với biến giả Dummy trên SPSS

Định nghĩa

Khi thực hiện phân tích hồi quy với biến giả Dummy trên SPSS, kết quả được hiển thị bao gồm nhiều thông tin quan trọng như hệ số hồi quy, sai số chuẩn, giá trị p, v.v. Đọc và hiểu kết quả hồi quy là một bước quan trọng để hiểu tác động của các biến lên kết quả.

Cách đọc kết quả hồi quy trên SPSS

1. Xem hệ số hồi quy (beta): Hệ số này cho biết mức độ tác động của từng biến lên kết quả. Một hệ số dương cho thấy mối tương quan dương, trong khi một hệ số âm cho thấy mối tương quan âm.
2. Xem giá trị p: Giá trị p cho biết tính chính xác của ước lượng hồi quy. Nếu giá trị p nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa (thường là 0.05), ta có thể bác bỏ giả thiết không có tác động.
3. Xem sai số chuẩn: Sai số chuẩn (standard error) cho biết mức độ biến thiên của ước lượng hồi quy. Càng nhỏ, ước lượng càng chính xác.

Lợi ích của việc đọc kết quả hồi quy

– Hiểu rõ tác động của các biến lên kết quả.
– Đánh giá tính chính xác và ý nghĩa thống kê của ước lượng hồi quy.
– Hỗ trợ trong việc phân tích và tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình hồi quy với biến giả trong SPSS. Biến giả là một công cụ mạnh mẽ để điều chỉnh và kiểm soát các biến ảnh hưởng đến kết quả của mô hình hồi quy. Bằng cách sử dụng biến giả, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của các yếu tố khác lên mô hình và tăng tính linh hoạt trong phân tích dữ liệu.