Chạy số liệu miêu tả trong SPSS: Hướng dẫn cụ thể và đầy đủ

Hướng dẫn chạy thống kê mô tả trong SPSS: Hãy khám phá cách chạy các số liệu mô tả chi tiết với phần mềm SPSS. Dễ dàng và hiệu quả, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng SPSS để xác định trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và nhiều thông số khác. Cùng khám phá công cụ mạnh mẽ này cho nghiên cứu và phân tích dữ liệu của bạn!
1.

SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội và khoa học xã hội. Nó cung cấp các công cụ và phương pháp để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu. SPSS có giao diện đồ họa dễ sử dụng, cho phép người dùng thực hiện các phân tích thống kê một cách trực quan.

SPSS có khả năng xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm biến liên tục, biến nhị phân và biến rời rạc. Nó cung cấp các công cụ để tính toán các đại lượng trung tâm (như trung bình, trung vị và mode) và các đại lượng phân tán (như phạm vi, độ lệch chuẩn và phương sai). Ngoài ra, SPSS cũng có khả năng thực hiện các kiểm định thống kê như kiểm định t và kiểm định ANOVA.

Với SPSS, người dùng có thể tạo ra báo cáo, biểu đồ và biểu đồ để minh họa kết quả của phân tích. Nó cũng cho phép người dùng xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như Excel và Word để chia sẻ kết quả với người khác. SPSS là một công cụ hữu ích cho các nhà nghiên cứu và nhà quản lý dữ liệu để phân tích và hiểu dữ liệu của họ.

2.

Thống kê mô tả

Thống kê mô tả là quá trình tổng hợp và mô tả các đặc điểm chính của một tập dữ liệu. Nó giúp ta hiểu rõ hơn về phân phối, trung bình, độ lệch chuẩn và các thông số khác của tập dữ liệu.

Các phép toán thống kê mô tả thường bao gồm:
– Tổng số quan sát: Đếm số lượng quan sát trong tập dữ liệu.
– Trung bình: Tính trung bình của các giá trị trong tập dữ liệu.
– Trung vị: Tìm giá trị ở vị trí giữa trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
– Phương sai: Đo lường độ biến thiên của các giá trị so với giá trị trung bình.
– Độ lệch chuẩn: Mức độ biến thiên của các giá trị so với giá trị trung bình.
– Phân vị: Tìm giá trị ở phần trăm xác định trong tập dữ liệu.

Thống kê mô tả cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu và giúp ta hiểu rõ hơn về tính chất của nó. Nó là một công cụ quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra nhận xét và kết luận từ các quan sát.

Các đại lượng trung tâm

Trung bình

Trong thống kê, trung bình là một đại lượng trung tâm được tính bằng cách chia tổng của các giá trị trong một tập dữ liệu cho số lượng các giá trị đó. Trung bình thường được sử dụng để biểu diễn giá trị trung tâm của một tập dữ liệu và có thể được tính toán cho các biến liên tục và rời rạc.

Trung vị

Trong thống kê, trung vị là giá trị ở vị trí giữa trong một tập dữ liệu đã được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Nó chia nhóm thành hai phần bằng nhau, với nửa phía bên trái có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng trung vị và nửa phía bên phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng trung vị. Trung vị không quan tâm đến các giá trị cực đại hay cực tiểu của tập dữ liệu, do đó nó ít nhạy cảm với các ngoại lệ (outliers) so với trung bình.

Ví dụ:

 • Trong một tập dữ liệu gồm 10 số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, và 10. Trung bình của tập dữ liệu này là (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 = 5.5.
 • Trong tập dữ liệu trên, trung vị là giá trị thứ năm trong danh sách đã sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Vì vậy trung vị là số 5.

Các đại lượng phân tán

Tổng phạm vi

Tổng phạm vi là hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong một tập dữ liệu. Nó cho biết khoảng cách giữa các giá trị cực đại và cực tiểu của tập dữ liệu.

Phương sai

Phương sai là một đại lượng phân tán được tính bằng cách tính toán trung bình của bình phương sai chênh lệch giữa mỗi giá trị trong tập dữ liệu và giá trị trung bình của tập dữ liệu. Phương sai cho biết mức độ biến thiên của các giá trị so với giá trị trung bình.

Ví dụ:

 • Trong tập dữ liệu gồm 5 số: 1, 2, 3, 4, và 5. Tổng phạm vi là giá trị lớn nhất (5) trừ đi giá trị nhỏ nhất (1), tức là 5-1 = 4.
 • Phương sai của tập dữ liệu này được tính bằng cách tính toán trung bình của các bình phương sai chênh lệch giữa mỗi số trong tập dữ liệu và trung bình của tập dữ liệu. Trung bình của các bình phương sai chênh lệch này là ((1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2)/5 = 2/5 = 0.4.

Biến liên tục

Định nghĩa

Biến liên tục là loại biến trong thống kê mà giá trị của nó có thể là bất kỳ số nào trong một khoảng xác định. Đây là loại biến mà có thể được đo và đếm với mức độ chính xác cao. Ví dụ, chiều cao, cân nặng, tuổi của một nhóm người là các ví dụ về biến liên tục.

Ví dụ

Một ví dụ về biến liên tục là chiều cao của học sinh trong một lớp học. Mỗi học sinh có thể có chiều cao khác nhau và giá trị của chiều cao này có thể là bất kỳ con số nào trong khoảng từ 0 đến vô cùng. Khi phân tích dữ liệu về chiều cao này, chúng ta có thể tính toán các chỉ số thống kê như trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn để hiểu rõ hơn về phân phối của biến này trong lớp học.

Phân tích

Định nghĩa

Phân tích là quá trình tách ra thành các thành phần nhỏ hơn để hiểu rõ hơn về một vấn đề hoặc một tập dữ liệu. Trong ngữ cảnh thống kê, phân tích dữ liệu là quá trình sử dụng các phương pháp và công cụ thống kê để khám phá, diễn giải và rút ra những kết luận từ dữ liệu.

Ví dụ

Một ví dụ về phân tích là khi chúng ta muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa thu nhập và tuổi của một nhóm người. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ thống kê để tính toán hệ số tương quan giữa hai biến này và xác định xem có mối liên hệ nào không. Bằng cách phân tích dữ liệu, chúng ta có thể đưa ra những kết luận như “Có mối liên hệ âm giữa thu nhập và tuổi, tức là khi tuổi tăng lên, thu nhập giảm đi.”

Thủ tục mô tả

1. Mục đích

Thủ tục mô tả được sử dụng để trình bày chi tiết về cách thức thực hiện một công việc, quy trình hoặc quá trình nào đó. Mục đích của thủ tục mô tả là giúp người đọc hiểu rõ và có thể áp dụng các bước theo đúng trình tự.

2. Cấu trúc

Một thủ tục mô tả thông thường bao gồm các phần sau:

 • Tiêu đề: Đặt tên cho thủ tục để người đọc biết được nội dung chính.
 • Mục tiêu: Trình bày mục tiêu của thủ tục, những gì cần đạt được khi áp dụng nó.
 • Các bước: Liệt kê chi tiết từng bước trong quá trình thực hiện, đi kèm với hướng dẫn cụ thể và lưu ý quan trọng.
 • Kết luận: Tóm tắt lại những điểm chính và nhấn mạnh lại mục tiêu của thủ tục.

Biến(s)

Trong lĩnh vực lập trình và toán học, biến là một khái niệm quan trọng. Biến là một ô nhớ được cấp phát để lưu trữ giá trị hoặc thông tin nào đó. Mỗi biến có một tên duy nhất và có thể chứa các giá trị khác nhau trong quá trình thực thi chương trình.

Có hai loại biến chính:

 • Biến cục bộ: Được khai báo và sử dụng trong một phạm vi cụ thể, thường là trong một hàm hoặc phương thức.
 • Biến toàn cục: Được khai báo và sử dụng trong toàn bộ chương trình, có thể được truy cập từ bất kỳ đâu.

Tùy chọn

Tùy chọn là các yếu tố hoặc tính năng cho phép người dùng tuỳ chỉnh hoặc điều chỉnh các thiết lập theo ý muốn cá nhân. Tùy chọn giúp người dùng cá nhân hóa giao diện hoặc cài đặt theo sở thích riêng của họ.

Có nhiều loại tùy chọn khác nhau, bao gồm:

 • Tùy chọn ngôn ngữ: Cho phép người dùng chọn ngôn ngữ hiển thị trên giao diện.
 • Tùy chọn màu sắc: Cho phép người dùng thay đổi màu sắc của giao diện hoặc các thành phần trong đó.
 • Tùy chọn âm thanh: Cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng hoặc chọn các hiệu ứng âm thanh khác nhau.

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê là các con số hoặc dữ liệu được thu thập và xử lý để phân tích và tìm hiểu về một hiện tượng, sự kiện hoặc quá trình nào đó. Số liệu thống kê giúp cung cấp thông tin quan trọng và hỗ trợ trong việc ra quyết định hay đưa ra nhận định về một vấn đề cụ thể.

Có nhiều loại số liệu thống kê khác nhau, bao gồm:

 • Số liệu thống kê mô tả: Bao gồm các chỉ số như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn để mô tả và tổng quan về dữ liệu.
 • Số liệu thống kê suy diễn: Dùng để đưa ra kết luận hoặc giả thuyết về một quần thể dựa trên mẫu dữ liệu thu thập được.
 • Số liệu thống kê biểu đồ: Biểu diễn dữ liệu bằng các biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ hình bán nguyệt để giúp hiển thị và phân tích dữ liệu một cách trực quan.

Thủ tục tần số

Thủ tục tần số là một phương pháp trong thống kê được sử dụng để tính toán và phân tích tần suất xuất hiện của các giá trị trong một tập dữ liệu. Thủ tục này cho phép xác định số lượng và tỷ lệ của từng giá trị hoặc nhóm giá trị trong tập dữ liệu.

Các bước chính trong thủ tục tần số gồm:

 1. Xác định các giá trị hoặc nhóm giá trị cần tính toán tần suất.
 2. Đếm số lần xuất hiện của từng giá trị hoặc nhóm giá trị trong tập dữ liệu.
 3. Tính toán tỷ lệ phần trăm của từng giá trị hoặc nhóm giá trị theo tổng số phần tử trong tập dữ liệu.

Tổng hợp biểu đồ

Tổng hợp biểu đồ là một công cụ trong thống kê để hiển thị và so sánh các thông tin số liệu bằng cách sử dụng các biểu đồ khác nhau. Tổng hợp biểu đồ giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về mối quan hệ, xu hướng hoặc sự phân bố của dữ liệu.

Có nhiều loại biểu đồ được sử dụng trong tổng hợp số liệu, bao gồm:

 • Biểu đồ cột: Biểu diễn dữ liệu bằng các cột để so sánh giá trị của các nhóm hoặc biến khác nhau.
 • Biểu đồ hình bán nguyệt: Biểu diễn dữ liệu bằng các hình bán nguyệt để thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần.

Biểu đồ cột

Biểu đồ cột là một loại biểu đồ thống kê được sử dụng để so sánh giá trị của các nhóm hoặc biến khác nhau. Biểu đồ này thường được vẽ dưới dạng các cột dọc, với chiều cao của mỗi cột biểu thị giá trị tương ứng.

Các bước để vẽ biểu đồ cột:

 1. Xác định các nhóm hoặc biến muốn so sánh.
 2. Chọn loại biểu đồ cột phù hợp (ví dụ: biểu đồ cột dọc, biểu đồ cột ngang).
 3. Gán giá trị cho từng cột và hiển thị chú thích nếu cần thiết.
 4. Vẽ biểu đồ và chỉnh sửa giao diện theo ý muốn.

Biểu đồ hình bán nguyệt

Biểu đồ hình bán nguyệt là một loại biểu đồ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần hoặc phần trăm của một tổng số. Biểu đồ này thường có hình dạng giống một hình bán nguyệt, với các phần trăm được chia thành các phần tương ứng.

Các bước để vẽ biểu đồ hình bán nguyệt:

 1. Xác định tổng số và các thành phần muốn thể hiện.
 2. Tính toán phần trăm của từng thành phần theo tổng số.
 3. Vẽ biểu đồ và gán nhãn cho từng phần tương ứng.
 4. Hiển thị chú thích nếu cần thiết và chỉnh sửa giao diện theo ý muốn.

Khi sử dụng SPSS, bạn có thể dễ dàng áp dụng các phân tích thống kê miêu tả để hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình. Các biểu đồ và số liệu thống kê giúp bạn phân tích và diễn giải thông tin một cách đơn giản và trực quan. Sử dụng SPSS sẽ giúp bạn nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra những kết luận chính xác.
https://www.youtube.com/watch?v=lXG7HWGdKNk&pp=ygUpaG93IHRvIHJ1biBkZXNjcmlwdGl2ZSBzdGF0aXN0aWNzIGluIHNwc3M%3D