Hướng dẫn khai báo biến và nhập liệu trong SPSS

Khai báo biến trong SPSS là quá trình xác định và đặt tên cho các biến trong phần mềm SPSS. Bằng cách này, chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt và sử dụng thông tin từ các biến để thực hiện các phân tích và xử lý dữ liệu hiệu quả hơn. Hãy tìm hiểu cách khai báo biến trong SPSS để nâng cao khả năng làm việc với dữ liệu của bạn!

1. Khai báo biến trong SPSS

Khai báo biến trong SPSS là quá trình xác định các biến mà chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình phân tích dữ liệu. Biến có thể là số, văn bản hoặc ngày tháng và được xác định theo một tập hợp các thuộc tính như tên, kiểu dữ liệu, giới hạn giá trị và mô tả.

Trong SPSS, chúng ta có thể khai báo biến bằng cách sử dụng lệnh “DEFINE VARIABLE” hoặc thông qua giao diện người dùng. Khi khai báo biến, chúng ta cần chỉ định kiểu dữ liệu của biến (số, văn bản hoặc ngày tháng), đặt tên cho biến và xác định các thuộc tính khác nếu cần thiết.

Các loại kiểu dữ liệu trong SPSS:

 • Số: Sử dụng để lưu trữ giá trị số như tuổi, điểm số…
 • Văn bản: Sử dụng để lưu trữ chuỗi ký tự như tên, địa chỉ…
 • Ngày tháng: Sử dụng để lưu trữ thông tin về ngày tháng như ngày sinh, ngày kết hôn…

Ví dụ:

Để khai báo một biến số trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau:

DEFINE VARIABLE age (NUMERIC).

Trong đó, “age” là tên của biến và “NUMERIC” chỉ định kiểu dữ liệu của biến là số.

2. Nhập liệu trong SPSS

Nhập liệu là quá trình nhập các giá trị cho các biến đã được khai báo vào SPSS để tiếp tục phân tích dữ liệu. Chúng ta có thể nhập liệu bằng cách sử dụng giao diện người dùng hoặc thông qua lệnh nhập liệu.

Khi nhập liệu, chúng ta cần tuân theo các quy tắc về định dạng và giới hạn giá trị của từng biến. Nếu có sai sót trong quá trình nhập liệu, chúng ta có thể sửa lại hoặc xóa điểm dữ liệu không hợp lệ.

Cách nhập liệu thông qua giao diện người dùng:

 1. Mở file SPSS (.sav) hoặc tạo file mới.
 2. Chọn tab “Data” và click vào ô “Variable View”.
 3. Xác định các thuộc tính của biến như tên, kiểu dữ liệu và giới hạn giá trị.
 4. Chuyển sang tab “Data View” và nhập liệu cho từng biến theo từng hàng.

Cách nhập liệu thông qua lệnh:

Để nhập liệu thông qua lệnh, chúng ta có thể sử dụng lệnh “INPUT PROGRAM” hoặc “INSERT”. Ví dụ:

INPUT PROGRAM.

LOOP #i = 1 TO 10.

COMPUTE age = #i * 10.

END CASE.

END FILE.

EXECUTE.

Lệnh trên sẽ tạo ra một chuỗi các giá trị tuổi từ 10 đến 100 và gán vào biến “age”.

3. Thuộc tính của biến trong SPSS

3.1. Loại biến

Trong SPSS, có nhiều loại biến khác nhau mà bạn có thể sử dụng để phân tích dữ liệu. Các loại biến chính bao gồm: biến số, biến nhị phân và biến chuỗi. Biến số là các giá trị liên tục hoặc rời rạc, ví dụ như tuổi, điểm số hoặc thu nhập. Biến nhị phân chỉ có hai giá trị có thể xảy ra, ví dụ như “đúng” hoặc “sai”, “nam” hoặc “nữ”. Biến chuỗi là các ký tự hoặc văn bản được sử dụng để mô tả thông tin, ví dụ như tên người hoặc địa chỉ.

3.2. Thuộc tính của biến

Mỗi biến trong SPSS cũng có các thuộc tính riêng để xác định cách nó được sử dụng và phân tích. Một số thuộc tính quan trọng bao gồm:

– Tên biến: Đây là tên duy nhất được sử dụng để xác định biến trong SPSS.
– Nhãn: Nhãn là một đoạn văn bản ngắn mô tả ý nghĩa của biến. Điều này giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của biến khi xem kết quả phân tích.
– Giới hạn giá trị: Bạn có thể đặt giới hạn cho các giá trị mà biến có thể nhận. Ví dụ, nếu bạn chỉ quan tâm đến tuổi từ 18 đến 65, bạn có thể đặt giới hạn này để loại bỏ các giá trị không hợp lệ.
– Đơn vị đo lường: Đây là đơn vị được sử dụng để đo lường biến số, ví dụ như “cm” cho chiều cao hoặc “kg” cho cân nặng.

4. Mã hóa dữ liệu trong SPSS

Mã hóa dữ liệu là quá trình chuyển đổi các giá trị của biến thành các mã số hoặc nhóm. Trong SPSS, bạn có thể mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng các biến nhị phân hoặc biến chuỗi.

4.1. Mã hóa biến nhị phân

Đối với biến nhị phân, bạn có thể gán một mã số cho mỗi giá trị của biến. Ví dụ, nếu bạn có một biến “giới tính” với hai giá trị “nam” và “nữ”, bạn có thể gán số 1 cho “nam” và số 2 cho “nữ”. Điều này giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu sau này.

4.2. Mã hóa biến chuỗi

Đối với biến chuỗi, bạn có thể tạo các nhóm hoặc mã số để đại diện cho các giá trị của biến. Ví dụ, nếu bạn có một biến “tình trạng hôn nhân” với các giá trị “độc thân”, “kết hôn” và “ly hôn”, bạn có thể tạo mã số 1 cho “độc thân”, mã số 2 cho “kết hôn” và mã số 3 cho “ly hôn”.

Mã hóa dữ liệu giúp bạn tổ chức và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả trong SPSS.

5. Các kiểu biến và cách sử dụng trong SPSS

Kiểu biến số (Numeric variables)

Trong SPSS, có hai loại biến số chính là biến số liên tục và biến số rời rạc. Biến số liên tục là các giá trị có thể nằm trong một khoảng liên tục, ví dụ như tuổi, chiều cao hay điểm số. Trong khi đó, biến số rời rạc chỉ nhận các giá trị riêng lẻ không liền kề nhau, ví dụ như giới tính hoặc tình trạng hôn nhân.

Kiểu biến phân loại (Categorical variables)

Có hai loại biến phân loại chính trong SPSS là biến chuỗi và biến số nguyên. Biến chuỗi là các giá trị được xếp vào từng danh mục riêng lẻ, ví dụ như tình trạng hôn nhân có thể gồm các danh mục: đã kết hôn, độc thân, ly hôn. Biến số nguyên là các giá trị được xếp vào từng danh mục theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé, ví dụ như cấp bậc công việc có thể gồm các danh mục: nhân viên, trưởng nhóm, giám đốc.

Cách sử dụng các kiểu biến trong SPSS

Để sử dụng các kiểu biến trong SPSS, bạn cần khai báo loại biến tương ứng và nhập liệu cho chúng. Đầu tiên, bạn cần mở file dữ liệu trong SPSS và chọn “Variable View” để xem danh sách các biến. Tại đây, bạn có thể khai báo tên biến, loại biến (numeric hoặc string), độ dài của biến (nếu là string), và các thuộc tính khác như nhãn cho biến.

Sau khi đã khai báo các biến, bạn có thể nhập liệu cho từng biến bằng cách chọn “Data View” và điền giá trị tương ứng vào từng ô trong bảng dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu của SPSS để xem tổng quan về các biến và thực hiện các phân tích thống kê.

6. Hướng dẫn khai báo và nhập liệu cho các biến trong SPSS

Khai báo biến trong SPSS

Để khai báo một biến trong SPSS, bạn cần mở file dữ liệu và chuyển sang chế độ “Variable View”. Tại đây, bạn sẽ thấy một bảng với các cột tương ứng với các thuộc tính của biến.

 • Tên biến (Name): Điền tên cho biến vào cột này. Tên biến nên có ý nghĩa và dễ hiểu để dễ quản lý và phân tích sau này.
 • Loại biến (Type): Chọn loại biến tương ứng từ danh sách dropdown. Có thể chọn numeric (số) hoặc string (chuỗi).
 • Độ dài (Width): Nếu bạn chọn loại biến là string, điền số ký tự tối đa mà chuỗi có thể chứa vào cột này.
 • Nhãn (Label): Điền nhãn mô tả cho biến vào cột này. Nhãn giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng biến trong quá trình phân tích dữ liệu.

Nhập liệu cho các biến trong SPSS

Sau khi đã khai báo các biến, bạn có thể nhập liệu cho chúng trong chế độ “Data View”. Chuyển sang chế độ này bằng cách chọn tab “Data View” trên thanh công cụ.

 • Nhập liệu cho biến số (Numeric variables): Điền giá trị số vào ô tương ứng với từng biến. Nếu có giá trị thiếu, bạn có thể để trống hoặc nhập một giá trị đặc biệt như “999” để đại diện cho giá trị thiếu.
 • Nhập liệu cho biến phân loại (Categorical variables): Chọn giá trị từ danh sách dropdown hoặc điền giá trị tương ứng vào ô. Nếu có giá trị thiếu, bạn cũng có thể để trống hoặc chọn một giá trị đặc biệt như “Không rõ” để đại diện cho giá trị thiếu.

Sau khi đã nhập liệu cho các biến, bạn có thể tiếp tục thực hiện các phân tích dữ liệu và xem kết quả trong SPSS.

Tổng kết, khai báo biến trong SPSS là quy trình quan trọng để xử lý và phân tích dữ liệu. Việc khai báo đúng các biến sẽ giúp cho việc nghiên cứu và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, từ đó đem lại kết quả phân tích chính xác và tin cậy.