Kiểm định Chi bình phương trong SPSS: Cách tăng số lượng đáp viên để đảm bảo kết quả chính xác

Kiểm định chi bình phương SPSS là một phương pháp thống kê quan trọng để xác định mức độ tương quan giữa các biến trong nghiên cứu. Bài viết này sẽ giới thiệu về kiểm định chi bình phương SPSS và cách áp dụng nó trong phân tích dữ liệu.

1. Kiểm định Chi bình phương trong SPSS

Kiểm định Chi bình phương (Chi-square test) là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mức độ tương quan giữa hai biến phân loại. Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng kiểm định Chi bình phương để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm trong bảng Crosstabulation hoặc để kiểm tra mối liên hệ giữa hai biến.

Quy trình thực hiện kiểm định Chi bình phương trong SPSS gồm các bước sau:

 1. Mở file dữ liệu trong SPSS và chọn Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs.
 2. Chọn biến cần kiểm tra vào ô “Row(s)” và biến so sánh vào ô “Column(s)”.
 3. Nhấn nút “Statistics” và chọn ô “Chi-square”.
 4. Nhấn nút “Cells” và chọn các tùy chọn cần thiết (ví dụ: tần số kỳ vọng, tần số quan sát).
 5. Nhấn nút “Continue” và sau đó nhấn nút “OK” để thực hiện kiểm định Chi bình phương.

2. Ý nghĩa của kiểm định Chi bình phương khi số quan sát đủ lớn

Kiểm định Chi bình phương được sử dụng để kiểm tra mức độ tương quan giữa hai biến phân loại. Khi số quan sát đủ lớn (thường là trên 5), kiểm định Chi bình phương có ý nghĩa thống kê và cho phép chúng ta rút ra kết luận về mối liên hệ giữa hai biến.

Ý nghĩa của kiểm định Chi bình phương khi số quan sát đủ lớn là:

 1. Xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm trong bảng Crosstabulation hay không.
 2. Xác định xem có mối liên hệ ý nghĩa giữa hai biến hay không.
 3. Cho phép chúng ta rút ra kết luận về mối liên hệ giữa hai biến, ví dụ: “Có một mối liên hệ ý nghĩa giữa việc hút thuốc lá và tỷ lệ mắc ung thư phổi.”

3. Cách xử lý khi có tần số nhỏ hơn 5 trong bảng Crosstabulation

3.1. Kết hợp các ô có tần số nhỏ

Khi thực hiện phân tích Crosstabulation, có thể xảy ra trường hợp một số ô trong bảng có tần số nhỏ hơn 5. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác và ý nghĩa của kết quả kiểm định. Một cách để xử lý vấn đề này là kết hợp các ô có tần số nhỏ lại với nhau.

Ví dụ, nếu có hai ô có tần số là 2 và 3, ta có thể kết hợp chúng thành một ô duy nhất với tần số là 5. Bằng cách này, ta giữ được thông tin từ các ô ban đầu và đồng thời đảm bảo rằng không có ô nào trong bảng có tần số nhỏ hơn 5.

3.1.1 Ví dụ:

 • Ô (A, X): Tần số = 2
 • Ô (B, Y): Tần số = 3
 • Sau khi kết hợp: Ô (A hoặc B, X hoặc Y): Tần số = 5

3.2. Sử dụng kiểm định Fisher Exact thay vì kiểm định Chi bình phương

Kiểm định Chi bình phương (Chi-square test) có yêu cầu tất cả các ô trong bảng Crosstabulation có tần số lớn hơn hoặc bằng 5 để đảm bảo tính chính xác của kết quả. Tuy nhiên, khi có tần số nhỏ hơn 5, ta có thể sử dụng kiểm định Fisher Exact là một phương pháp thay thế.

Phương pháp này không yêu cầu điều kiện về tần số và cho kết quả chính xác ngay cả khi có các ô có tần số nhỏ. Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để xác định mức độ liên quan giữa hai biến rời rạc.

3.2.1 Ví dụ:

 • Bảng Crosstabulation:
 • X Y
  A 2 3
  B 1 4
 • Kiểm định Fisher Exact cho ô (A, X): p-value = 0.571
 • Kiểm định Fisher Exact cho ô (B, Y): p-value = 1.000

4. Tăng số lượng đáp viên để đảm bảo ý nghĩa của kiểm định Chi bình phương

Khi thực hiện kiểm định Chi bình phương, một yêu cầu quan trọng là tất cả các ô trong bảng Crosstabulation có tần số lớn hơn hoặc bằng 5. Nếu có tần số nhỏ hơn 5, ta có thể tăng số lượng đáp viên để đảm bảo tính chính xác và ý nghĩa của kết quả.

Bằng cách tăng số lượng đáp viên, ta có thể tăng tần số của các ô trong bảng và từ đó đạt được điều kiện về tần số cho kiểm định Chi bình phương.

4.1 Lựa chọn mức tăng số lượng đáp viên

Mức tăng số lượng đáp viên cần phụ thuộc vào tỷ lệ giữa các ô có tần số nhỏ và tổng số lượng các ô trong bảng Crosstabulation.

 • Nếu tỷ lệ các ô có tần số nhỏ so với tổng số ô là nhỏ (<5%), ta có thể tăng số lượng đáp viên một cách nhỏ để đạt được điều kiện về tần số.
 • Nếu tỷ lệ các ô có tần số nhỏ so với tổng số ô là lớn (>5%), ta cần tăng số lượng đáp viên một cách đáng kể để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

5. Mã hóa lại biến để tăng số lượng người ở mỗi đáp án

Khi thực hiện phân tích Crosstabulation, việc có ít người trong mỗi đáp án có thể dẫn đến các ô trong bảng có tần số nhỏ hơn 5. Điều này ảnh hưởng đến tính chính xác và ý nghĩa của kết quả kiểm định Chi bình phương. Một cách để giải quyết vấn đề này là mã hóa lại biến để tăng số lượng người trong mỗi đáp án.

5.1 Tổ chức lại biến theo mức chi tiết hơn

Mã hóa lại biến theo mức chi tiết hơn sẽ giúp tăng số lượng người trong mỗi đáp án. Thay vì sử dụng các đáp án tổng hợp, ta có thể chia nhỏ các đáp án thành nhiều mức để thu thập thông tin chi tiết hơn từ đáp viên.

Ví dụ, nếu biến ban đầu có 3 đáp án (A, B, C), ta có thể mã hóa lại biến thành 5 mức (A1, A2, B1, B2, C) để tăng số lượng người trong mỗi đáp án và tránh tình trạng tần số nhỏ hơn 5.

6. Mua số liệu SPSS từ Phạm Lộc Blog để đảm bảo tiêu chí kiểm định

Khi không có đủ số liệu hoặc gặp khó khăn trong việc thu thập số liệu phục vụ cho phân tích Crosstabulation và kiểm định Chi bình phương, một giải pháp là mua số liệu SPSS từ Phạm Lộc Blog. Số liệu này đã được xác minh và tuân thủ các tiêu chí kiểm định cần thiết.

Mua số liệu SPSS từ Phạm Lộc Blog giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Đồng thời, sử dụng số liệu đã được xác minh cũng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả phân tích.

Kết luận, việc kiểm định chi bình phương SPSS là một phương pháp quan trọng để xác định sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm dữ liệu. Qua quá trình kiểm định này, chúng ta có thể đưa ra kết luận chính xác về mức độ ảnh hưởng của các biến và tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa chúng. Sử dụng SPSS cùng với kiểm định chi bình phương sẽ giúp tăng tính tin cậy và chính xác của nghiên cứu.