Kiểm định Fisher Exact trong SPSS: Hướng dẫn và kết quả

Đánh giá Fisher Exact Test trong SPSS: Một phương pháp thống kê quan trọng để xác định mối liên hệ giữa hai biến không liên tục. Tìm hiểu cách sử dụng và diễn giải kết quả từ Fisher Exact Test trong SPSS để nâng cao khả năng phân tích và đánh giá dữ liệu.

Kiểm tra Fisher Exact

Phân tích Fisher Exact là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến nhị phân trong các mẫu nhỏ. Phương pháp này thường được áp dụng khi kích thước mẫu nhỏ và không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng kiểm định chi-square.

Phân tích Fisher Exact thường được sử dụng với bảng 2×2, trong đó có hai biến nhị phân và tỷ lệ dân số. Bảng này cho phép chúng ta so sánh tần suất quan sát và tần suất kỳ vọng của các biến nhị phân để xác định xem có mối quan hệ giữa chúng hay không.

Mẫu nhỏ

Phương pháp Fisher Exact rất hữu ích khi áp dụng cho các mẫu nhỏ, nghĩa là kích thước mẫu không đủ lớn để sử dụng kiểm định chi-square. Vì Fisher Exact tính toán trực tiếp xác suất của từng ô trong bảng 2×2, nên nó không bị giới hạn bởi kích thước mẫu.

Trong các tình huống mẫu nhỏ, Fisher Exact có thể cho kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn so với các phương pháp khác. Điều này làm cho nó trở thành công cụ lý tưởng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến nhị phân trong các nghiên cứu nhỏ hoặc trong các tình huống mà không có đủ dữ liệu để sử dụng kiểm định chi-square.

Ưu điểm của Fisher Exact:

 • Phù hợp cho mẫu nhỏ: Phương pháp này không bị giới hạn bởi kích thước mẫu.
 • Xác suất chính xác: Fisher Exact tính toán trực tiếp xác suất của từng ô trong bảng 2×2, do đó kết quả rất chính xác.
 • Độ tin cậy cao: Vì Fisher Exact tính toán trực tiếp xác suất, nên kết quả được coi là đáng tin cậy hơn so với kiểm định chi-square.

Bảng 2×2

Bảng 2×2 là một bảng thống kê được sử dụng trong phân tích Fisher Exact. Bảng này gồm hai biến nhị phân và tỷ lệ dân số. Các ô trong bảng biểu thị tần suất quan sát của từng phần tử.

Trong bảng 2×2, các biến nhị phân được chia thành hai nhóm (A và B) và tỷ lệ dân số được chia thành hai phần (C và D). Các ô trong bảng biểu thị tần suất quan sát của từng phần tử. Sử dụng các giá trị trong bảng, Fisher Exact tính toán xác suất để tìm ra mối quan hệ giữa hai biến nhị phân.

Ví dụ:

 • A: Số người có căn bệnh
 • B: Số người không có căn bệnh
 • C: Tổng số người trong mẫu có căn bệnh
 • D: Tổng số người trong mẫu không có căn bệnh

Mẫu nhỏ

Định nghĩa

Mẫu nhỏ là một tập hợp con của dữ liệu được lấy ra từ tổng thể để đại diện cho tổng thể. Mục đích của việc sử dụng mẫu nhỏ là tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực trong việc thu thập dữ liệu. Mẫu nhỏ cần được chọn một cách ngẫu nhiên và có tính đại diện cao để đảm bảo kết quả từ mẫu có thể áp dụng cho toàn bộ tổng thể.

Cách chọn mẫu nhỏ

Có nhiều phương pháp để chọn một mẫu nhỏ, bao gồm chọn ngẫu nhiên đơn giản, chọn ngẫu nhiên theo cụm, hoặc sử dụng các phương pháp khác như mô hình tuyến tính hoặc chuỗi Markov. Quan trọng là phải đảm bảo rằng quy trình chọn mẫu được thực hiện theo cách không thiên vị và có khả năng tái sản xuất kết quả.

Ví dụ:

– Một công ty muốn tìm hiểu ý kiến của khách hàng về sản phẩm mới của họ. Thay vì tiếp xúc với tất cả khách hàng, công ty này có thể chọn một mẫu nhỏ gồm một số khách hàng ngẫu nhiên để thu thập thông tin. Kết quả từ mẫu nhỏ này sau đó có thể được áp dụng cho toàn bộ khách hàng.

– Một nhà nghiên cứu muốn xác định tỷ lệ người dùng smartphone ở thành phố A. Thay vì điều tra tất cả các người dân trong thành phố, nhà nghiên cứu có thể chọn một mẫu nhỏ bao gồm các hộ gia đình ngẫu nhiên để thu thập thông tin. Kết quả từ mẫu nhỏ này sau đó có thể được sử dụng để ước tính tỷ lệ người dùng smartphone trong toàn thành phố.

Bảng 2×2

Định nghĩa

Bảng 2×2 là một biểu đồ hoặc bảng biểu diễn sự liên kết giữa hai biến rời rạc. Bảng này được chia thành 4 ô, trong đó các ô biểu thị sự xuất hiện hoặc không xuất hiện của các sự kiện hoặc trạng thái của hai biến. Bảng 2×2 thường được sử dụng trong các nghiên cứu y học, xã hội học và thống kê để phân tích mối quan hệ giữa hai biến.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xem xét mối quan hệ giữa việc uống rượu và mắc bệnh gan. Chúng ta có thể tạo ra một bảng 2×2 với hai biến “uống rượu” (có hoặc không) và “mắc bệnh gan” (có hoặc không). Bằng cách điền số liệu vào các ô của bảng, chúng ta có thể tính toán tỷ lệ người uống rượu và mắc bệnh gan so với tổng số người trong mẫu nhỏ.

– Ô trái trên: Số người uống rượu và mắc bệnh gan.
– Ô phải trên: Số người uống rượu nhưng không mắc bệnh gan.
– Ô trái dưới: Số người không uống rượu nhưng mắc bệnh gan.
– Ô phải dưới: Số người không uống rượu và không mắc bệnh gan.

Bằng cách phân tích các con số trong bảng 2×2, chúng ta có thể đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa việc uống rượu và mắc bệnh gan.

Tỷ lệ dân số

Định nghĩa

Tỷ lệ dân số là một chỉ số thống kê quan trọng để đo lường sự phân bố của dân số trong một khu vực cụ thể. Nó được tính bằng cách chia tổng số người trong một nhóm dân cư cho tổng số dân trong khu vực đó và sau đó nhân 100 để có được phần trăm. Tỷ lệ dân số không chỉ giúp ta hiểu về sự tăng trưởng hoặc suy giảm của dân số, mà còn có thể áp dụng để nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Các loại tỷ lệ dân số

Có nhiều loại tỷ lệ dân số khác nhau được sử dụng trong nghiên cứu và thống kê. Một số ví dụ bao gồm:
– Tỷ lệ sinh: Đo lường tỉ lệ người mới sinh so với tổng số người trong một khoảng thời gian nhất định.
– Tỷ lệ tử vong: Đo lường tỉ lệ người chết so với tổng số người trong một khoảng thời gian nhất định.
– Tỷ lệ di cư: Đo lường tỉ lệ người di cư vào hoặc ra khỏi một khu vực so với tổng số dân trong khu vực đó.

Ví dụ

Ví dụ, nếu chúng ta muốn tính tỷ lệ sinh của một quốc gia trong một năm nhất định, chúng ta sẽ chia số trẻ em mới sinh trong năm đó cho tổng số dân và nhân 100 để có được phần trăm. Tỷ lệ sinh này có thể giúp chúng ta hiểu về tình hình gia tăng dân số và có thể được sử dụng để xác định các chính sách gia đình và y tế công cộng.

Biến nhị phân phụ thuộc

Định nghĩa

Trong thống kê, biến nhị phân phụ thuộc là một loại biến chỉ có hai giá trị hoặc hai loại. Nó được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Biến nhị phân phụ thuộc thường được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học xã hội để kiểm tra giả thiết và tìm hiểu tác động của một biến lên biến khác.

Ví dụ

Ví dụ, trong một nghiên cứu về tác động của việc hút thuốc lá đến sức khỏe, biến nhị phân phụ thuộc có thể là “bị bệnh” và có hai giá trị: “có bệnh” hoặc “không có bệnh”. Biến độc lập có thể là “hút thuốc lá” và cũng chỉ có hai giá trị: “hút thuốc lá” hoặc “không hút thuốc lá”. Bằng cách phân tích dữ liệu, chúng ta có thể xem xét mối quan hệ giữa việc hút thuốc lá và tỷ lệ người bị bệnh để hiểu rõ hơn về tác động của hút thuốc lá đến sức khỏe.

Tần suất kỳ vọng

Khái niệm

Tần suất kỳ vọng là một khái niệm quan trọng trong thống kê, được sử dụng để đo lường giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên. Tần suất kỳ vọng thường được ký hiệu là E(X), trong đó X là biến ngẫu nhiên cần tính tần suất kỳ vọng. Tần suất kỳ vọng có thể áp dụng cho các biến rời rạc và liên tục.

Công thức tính tần suất kỳ vọng

Công thức tính tần suất kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên X được xác định như sau:
E(X) = Σ(x * P(x))
Trong đó, x là giá trị của biến ngẫu nhiên X và P(x) là xác suất tương ứng với giá trị x. Đối với biến rời rạc, ta sử dụng tổ hợp để tính xác suất, còn đối với biến liên tục, ta sử dụng phân phối xác suất để tính toán.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một biến ngẫu nhiên X biểu thị số điểm mà một học sinh có thể đạt được trong một bài kiểm tra. Giá trị của X có thể là 0, 1, 2 hoặc 3 với xác suất tương ứng là 0.1, 0.3, 0.4 và 0.2. Để tính tần suất kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này, ta áp dụng công thức như sau:
E(X) = (0 * 0.1) + (1 * 0.3) + (2 * 0.4) + (3 * 0.2) = 1.9
Vậy tần suất kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X trong trường hợp này là 1.9.

SPSS

Giới thiệu SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê phổ biến được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học xã hội và kinh tế để phân tích dữ liệu và thực hiện các phép kiểm định thống kê.

Các chức năng của SPSS

SPSS cung cấp nhiều chức năng cho việc xử lý và phân tích dữ liệu, bao gồm:
– Nhập dữ liệu: SPSS cho phép người dùng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xử lý các vấn đề liên quan đến việc nhập dữ liệu như thiếu sót, sai sót.
– Biểu đồ và biểu đồ: SPSS cung cấp các công cụ để tạo biểu đồ và biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu và phân tích kết quả.
– Thống kê mô tả: SPSS có thể tính toán các thống kê mô tả như giá trị trung bình, phương sai, tỷ lệ, và tạo báo cáo tổng hợp cho dữ liệu.
– Phân tích tương quan: SPSS cho phép người dùng thực hiện các phân tích tương quan để xác định mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xem xét mối quan hệ giữa số giờ học (biến X) và điểm số kiểm tra (biến Y) của 100 sinh viên. Chúng ta có thể sử dụng SPSS để tính toán hệ số tương quan Pearson giữa hai biến này. Kết quả có thể được biểu diễn bằng một biểu đồ phân tán để minh họa mối quan hệ.

Giả thuyết vô hiệu

Khái niệm

Giả thuyết vô hiệu là một giả định được đưa ra trong quá trình kiểm định thống kê. Giả thuyết vô hiệu thường được ký hiệu là H0 và đại diện cho giả định rằng không có sự khác biệt hoặc tương quan giữa các biến trong dữ liệu.

Phân loại của giả thuyết vô hiệu

Có hai loại chính của giả thuyết vô hiệu:
1. Giả thuyết vô hiệu không tương quan: Đây là trường hợp khi giả thuyết cho rằng không có mối tương quan nào tồn tại giữa các biến.
2. Giả thuyết vô hiệu không khác biệt: Đây là trường hợp khi giả thuyết cho rằng không có sự khác biệt ý nghĩa nào tồn tại giữa các nhóm hoặc điều kiện trong dữ liệu.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xem xét xem có sự khác biệt ý nghĩa trong điểm số trung bình của hai nhóm sinh viên, nhóm A và nhóm B. Giả thuyết vô hiệu trong trường hợp này sẽ là “không có sự khác biệt ý nghĩa giữa điểm số trung bình của nhóm A và nhóm B”. Chúng ta có thể sử dụng các phép kiểm định thống kê như t-test để kiểm tra giả thuyết này. Nếu giá trị p thu được từ phép kiểm định là nhỏ hơn một ngưỡng xác định (thường là 0.05), chúng ta có thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu và kết luận rằng có sự khác biệt ý nghĩa trong điểm số trung bình của hai nhóm sinh viên.

Tương quan thấp

1. Tương quan thấp trong nghiên cứu khoa học

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tương quan thấp đề cập đến mức độ liên kết hoặc sự tương ứng giữa hai biến số. Khi hai biến số có tương quan thấp, điều này cho thấy rằng không có mối quan hệ mạnh mẽ hoặc tương ứng chặt chẽ giữa chúng. Điều này có thể xảy ra khi dữ liệu thu được không tuân theo một mô hình nhất định hoặc khi các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về sự tương quan giữa tuổi và chỉ số BMI (Body Mass Index), nếu kết quả cho thấy tương quan thấp, điều này có thể cho thấy rằng tuổi không có ảnh hưởng lớn đến chỉ số BMI của người được nghiên cứu. Các yếu tố khác như di truyền, chế độ ăn uống và hoạt động vận động có thể góp phần vào sự biến thiên của chỉ số BMI.

Các ví dụ về tương quan thấp trong nghiên cứu khoa học:

 • Tương quan thấp giữa tiền lương và hạnh phúc của nhân viên.
 • Tương quan thấp giữa số giờ làm việc và hiệu suất công việc.
 • Tương quan thấp giữa lượng mưa hàng năm và sản lượng cây trồng.

2. Tương quan thấp trong kinh tế học

Trong lĩnh vực kinh tế học, tương quan thấp ám chỉ mức độ liên kết hoặc sự tương ứng giữa các biến số kinh tế. Khi hai biến số có tương quan thấp, điều này cho thấy rằng không có mối quan hệ mạnh mẽ hoặc tương ứng chặt chẽ giữa chúng. Điều này có thể xảy ra khi các yếu tố khác như biến đổi chính sách, sự biến động của thị trường hoặc yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến kết quả.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về sự tương quan giữa tỷ lệ lãi suất và tỷ lệ tiêu dùng, nếu kết quả cho thấy tương quan thấp, điều này có thể cho thấy rằng tỷ lệ lãi suất không có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ tiêu dùng. Các yếu tố khác như thu nhập, giá cả và tâm lý tiêu dùng có thể góp phần vào sự biến thiên của tỷ lệ tiêu dùng.

Các ví dụ về tương quan thấp trong kinh tế học:

 • Tương quan thấp giữa giá xăng và doanh số bán xe hơi.
 • Tương quan thấp giữa mức độ giáo dục và thu nhập cá nhân.
 • Tương quan thấp giữa tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số tăng trưởng GDP.

Kết luận, Fisher Exact Test là phương pháp quan trọng để kiểm định mối liên hệ giữa các biến phân loại trong SPSS. Nó giúp xác định sự tương quan chính xác và đáng tin cậy giữa các nhóm dữ liệu, từ đó cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định và phân tích dữ liệu. Việc áp dụng Fisher Exact Test trong SPSS sẽ nâng cao hiệu suất và chính xác của nghiên cứu thống kê.