Kiểm định giả thuyết thống kê với sử dụng phần mềm SPSS: Cách thực hiện và ứng dụng

Kiểm định giả thuyết thống kê SPSS là một phương pháp quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Bài viết này sẽ giới thiệu về kiểm định giả thuyết, cách sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện kiểm định và ý nghĩa của kết quả kiểm định trong việc xác nhận hay bác bỏ các giả thuyết nghiên cứu.

1. IBM SPSS

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ và chức năng để thực hiện các phép đo, kiểm tra giả thuyết, xây dựng mô hình và trực quan hóa dữ liệu. IBM SPSS có giao diện người dùng đồ họa dễ sử dụng, cho phép người dùng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện các phân tích thống kê phức tạp.

Với IBM SPSS, người dùng có thể thực hiện các phân tích như kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, phân tích biến số nhị phân và nhiều loại khác. Ngoài ra, nó cũng cho phép người dùng tạo biểu đồ và biểu đồ để trực quan hoá kết quả của mình.

IBM SPSS được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như khoa học xã hội, y tế, kinh doanh và tiếp thị. Với khả năng xử lý dữ liệu lớn và tính năng mạnh mẽ, nó giúp người dùng phân tích và hiểu các mối quan hệ trong dữ liệu của họ để đưa ra quyết định thông minh.

2. Kiểm định giả thuyết thống kê

Kiểm định giả thuyết là quá trình sử dụng các phép toán và phương pháp thống kê để kiểm tra xem một giả thuyết cụ thể có được chấp nhận hay không. Trong kiểm định giả thuyết, chúng ta luôn có hai giả thuyết: Giả thuyết H0 (giả thuyết không) và Giả thuyết Ha (giả thuyết khác).

– Giả thuyết H0: Đây là giả thiết ban đầu hoặc giả định rằng không có sự khác biệt hoặc tương tác nào tồn tại trong dữ liệu.
– Giả thuyết Ha: Đây là giả thiết mà chúng ta muốn chứng minh hoặc tìm ra sự khác biệt hoặc tương tác trong dữ liệu.

Quá trình kiểm định giả thuyết bao gồm việc thu thập dữ liệu, áp dụng phép toán và phân tích số liệu, sau đó so sánh kết quả với một ngưỡng xác định để đưa ra quyết định về việc chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết H0. Thông thường, ngưỡng này được gọi là mức ý nghĩa (significance level) và thường được đặt ở mức 0,05.

Kiểm định giả thuyết thống kê là công cụ quan trọng trong phân tích dữ liệu và nghiên cứu khoa học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khác biệt và tương tác trong dữ liệu của chúng ta.

3. Mệnh đề có chân trị

3.1 Khái niệm

Mệnh đề có chân trị là một mệnh đề được xác định dựa trên dữ liệu và được sử dụng để kiểm tra tính chất hoặc quan hệ giữa các biến trong phân tích thống kê. Một mệnh đề có chân trị thường đi kèm với giả thuyết không và giả thuyết thay thế, và được sử dụng để xác định xem liệu có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không hay không.

3.2 Ví dụ về mệnh đề có chân trị

Ví dụ, trong nghiên cứu về tác động của viện trợ tài chính lên năng suất lao động, một mệnh đề có chân trị có thể là “Viện trợ tài chính ảnh hưởng tích cực đến năng suất lao động”. Để kiểm tra mệnh đề này, người ta sẽ thiết lập giả thuyết không là “Viện trợ tài chính không ảnh hưởng tích cực đến năng suất lao động” và giả thuyết thay thế là “Viện trợ tài chính ảnh hưởng tích cực đến năng suất lao động”. Sau đó, dựa trên dữ liệu thu thập được, người ta sẽ sử dụng các phương pháp thống kê để kiểm tra xem có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không hay không.

Danh sách:

 • Mệnh đề có chân trị
 • Khái niệm
 • Ví dụ về mệnh đề có chân trị

4. Giả thuyết H0

4.1 Khái niệm

Giả thuyết H0 (giả thuyết không) là một giả thuyết được thiết lập trong phân tích thống kê để kiểm tra và xác định xem liệu có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết này hay không. Giả thuyết H0 được coi là giả định ban đầu và thông thường là giả định rằng không có sự khác biệt hoặc tương quan giữa các biến.

4.2 Ví dụ về giả thuyết H0

Ví dụ, trong một nghiên cứu về hiệu quả của một loại thuốc mới, giả thuyết H0 có thể là “Thuốc mới không khác biệt với thuốc cũ trong việc điều trị bệnh”. Để kiểm tra giả thuyết này, người ta sẽ thu thập dữ liệu và sử dụng các phương pháp thống kê để xác định xem liệu có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết H0 hay không.

Danh sách:

 • Giả thuyết H0
 • Khái niệm
 • Ví dụ về giả thuyết H0

(Note: The Vietnamese language does not have specific terms for “subheading” or “list,” so the translation provided here is a general interpretation.)

5. P value

Giải thích:

P value là một giá trị thống kê được sử dụng trong phân tích thống kê để đánh giá mức độ ý nghĩa của một kết quả nghiên cứu. Giá trị P cho biết xác suất để nhận được kết quả quan sát hoặc tốt hơn so với kết quả ngẫu nhiên, nếu giả định không có sự khác biệt giữa các nhóm.

Giá trị P được so sánh với một ngưỡng ý nghĩa (thường là 0,05) để quyết định xem có chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết không có sự khác biệt. Nếu giá trị P nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa, ta có căn cứ để bác bỏ giả thuyết và kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.

Ví dụ:

 • Nghiên cứu A so sánh hiệu quả của hai loại thuốc trong việc điều trị bệnh X. Khi phân tích dữ liệu, ta thu được giá trị P = 0,03. Vì giá trị P này nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa 0,05, ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả giữa hai loại thuốc.
 • Nghiên cứu B so sánh mức độ tiếp xúc với chất độc A của hai nhóm công nhân. Khi phân tích dữ liệu, ta thu được giá trị P = 0,12. Vì giá trị P này lớn hơn ngưỡng ý nghĩa 0,05, ta không có căn cứ để bác bỏ giả thuyết không có sự khác biệt về mức độ tiếp xúc với chất độc A giữa hai nhóm công nhân.

6. Kiểm định Chi bình phương

Giải thích:

Kiểm định Chi bình phương (Chi-square test) là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến định tính trong một tập dữ liệu. Phương pháp này so sánh tần số quan sát và tần số dự kiến để xem xét xem có sự khác biệt đáng kể hay không.

Trong kiểm định Chi bình phương, ta thiết lập hai giả thuyết: giả thuyết không có sự khác biệt (H0) và giả thuyết có sự khác biệt (H1). Sau đó, ta tính toán giá trị kiểm định Chi bình phương dựa trên tần số quan sát và tần số dự kiến. Nếu giá trị kiểm định lớn hơn ngưỡng ý nghĩa (thường là 0,05), ta có căn cứ để bác bỏ giả thuyết không có sự khác biệt và kết luận rằng có mối quan hệ giữa các biến định tính.

Ví dụ:

 • Một nghiên cứu muốn xem xét mối quan hệ giữa việc hút thuốc lá và mắc bệnh ung thư phổi. Dữ liệu được thu thập từ hai nhóm: nhóm hút thuốc lá và nhóm không hút thuốc lá. Sau khi phân tích dữ liệu, ta thu được giá trị kiểm định Chi bình phương là 15,6 với mức ý nghĩa 0,01. Vì giá trị kiểm định này lớn hơn ngưỡng ý nghĩa 0,01, ta có căn cứ để bác bỏ giả thuyết không có sự khác biệt và kết luận rằng việc hút thuốc lá có mối quan hệ với mắc bệnh ung thư phổi.
 • Một nghiên cứu muốn xem xét mối quan hệ giữa việc sử dụng smartphone và tình trạng mắc bệnh cận thị. Dữ liệu được thu thập từ hai nhóm: nhóm sử dụng smartphone nhiều và nhóm không sử dụng smartphone nhiều. Sau khi phân tích dữ liệu, ta thu được giá trị kiểm định Chi bình phương là 2,1 với mức ý nghĩa 0,05. Vì giá trị kiểm định này nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa 0,05, ta không có căn cứ để bác bỏ giả thuyết không có sự khác biệt và kết luận rằng không có mối quan hệ giữa việc sử dụng smartphone và tình trạng mắc bệnh cận thị.

7. Biến định tính

Đặc điểm của biến định tính

Biến định tính là loại biến trong thống kê mô tả mà giá trị của nó chỉ có thể thuộc vào một số hữu hạn các danh mục hoặc nhóm. Điều này có nghĩa là biến định tính không có thứ tự hay khoảng cách giữa các giá trị. Ví dụ, giới tính (nam/nữ), tình trạng hôn nhân (đã kết hôn/chưa kết hôn), và ngành nghề (y tế/kỹ thuật/giáo dục) đều là các ví dụ về biến định tính.

Ví dụ về biến định tính

Một ví dụ khác về biến định tính là loại xe mà người ta sở hữu: ô tô, xe máy, xe đạp. Mỗi loại xe được xem như một danh mục riêng biệt và không có sự liên quan với các danh mục khác. Biến định tính thường được biểu diễn bằng cách sử dụng số liệu phần trăm hoặc số lượng để miêu tả phân phối của từng danh mục.

8. Thang đo danh nghĩa (nominal)

Đặc điểm của thang đo danh nghĩa

Thang đo danh nghĩa là một loại thang đo trong thống kê mô tả, trong đó các giá trị được sắp xếp vào các nhóm hoặc danh mục không có thứ tự. Các giá trị trong thang đo danh nghĩa không có tính chất số học và không có khoảng cách giữa chúng. Ví dụ, loại công việc (nhân viên văn phòng, kỹ sư, bác sĩ) và quốc gia (Việt Nam, Mỹ, Pháp) là các ví dụ về thang đo danh nghĩa.

Ví dụ về thang đo danh nghĩa

Một ví dụ khác về thang đo danh nghĩa là màu sắc: đỏ, xanh, và vàng. Mỗi màu sắc được coi là một nhóm riêng biệt và không có sự liên quan với các nhóm khác. Thang đo danh nghĩa cũng có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng số liệu phần trăm hoặc số lượng để miêu tả phân phối của từng nhóm.

9. Thang đo thứ bậc (ordinal)

Đặc điểm của thang đo thứ bậc

Thang đo thứ bậc là một loại thang đo trong thống kê mô tả, trong đó các giá trị được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Các giá trị trong thang đo thứ bậc có tính chất số học và có khoảng cách giữa chúng không như nhau. Ví dụ, hạng của một cuộc thi (1st, 2nd, 3rd) và mức độ hài lòng (rất hài lòng, hài lòng, không hài lòng) là các ví dụ về thang đo thứ bậc.

Ví dụ về thang đo thứ bậc

Một ví dụ khác về thang đo thứ bậc là cấp bậc quân sự: binh nhì, binh nhất, trung sĩ. Mỗi cấp bậc được coi là có mức độ cao hơn hoặc thấp hơn so với các cấp bậc khác. Thang đo thứ bậc cũng có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng số liệu phần trăm hoặc số lượng để miêu tả phân phối của từng cấp bậc.

10. Độc lập với nhau

10.1 Tính độc lập

Độc lập với nhau là một khái niệm quan trọng trong thống kê, nó cho phép chúng ta xác định mối quan hệ giữa các biến trong một nghiên cứu. Khi các biến độc lập với nhau, điều này có nghĩa là sự thay đổi của một biến không ảnh hưởng đến sự thay đổi của biến khác. Điều này cho phép chúng ta phân tích và hiểu rõ hơn về tác động của từng biến lên kết quả.

10.1.1 Ví dụ về tính độc lập

Ví dụ, trong một nghiên cứu về tác động của việc học online và số giờ ôn tập trước kỳ thi, hai biến này có thể được coi là độc lập với nhau. Việc học online không ảnh hưởng trực tiếp đến số giờ ôn tập trước kỳ thi và ngược lại.

10.1.2 Ưu điểm của tính độc lập

 • Tính toán dễ dàng: Khi các biến độc lập với nhau, chúng ta có thể dễ dàng tính toán và phân tích mỗi biến một cách riêng lẻ.
 • Hiểu rõ hơn về tác động: Độc lập giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tác động của từng biến lên kết quả.

11. Phân tích Chi bình phương

11.1 Khái niệm và ứng dụng

Phân tích Chi bình phương là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra sự liên quan giữa hai biến phân loại. Nó cho phép chúng ta xác định xem sự khác biệt giữa các nhóm là có ý nghĩa thống kê hay không. Phân tích Chi bình phương thường được áp dụng trong các nghiên cứu xã hội, y tế và khoa học xã hội.

11.1.1 Ví dụ về phân tích Chi bình phương

Ví dụ, trong một nghiên cứu về tác động của việc uống thuốc A và B đối với việc điều trị căn bệnh X, chúng ta có thể sử dụng phân tích Chi bình phương để xem liệu có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm uống thuốc A và B hay không.

11.1.2 Ưu điểm của phân tích Chi bình phương

 • Đơn giản và dễ hiểu: Phân tích Chi bình phương là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu, thích hợp cho các nghiên cứu có mục tiêu kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm.
 • Xác định ý nghĩa thống kê: Phân tích Chi bình phương cho phép chúng ta xác định xem sự khác biệt giữa các nhóm là có ý nghĩa thống kê hay không.

12. Bảng dữ liệu mới/đã có

12.1 Tạo bảng dữ liệu mới

Khi làm việc với dữ liệu, chúng ta có thể cần tạo ra một bảng dữ liệu mới để lưu trữ thông tin quan trọng hoặc để tiến hành các tính toán và phân tích. Tạo bảng dữ liệu mới cho phép chúng ta tổ chức và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

12.1.1 Ví dụ về tạo bảng dữ liệu mới

Ví dụ, trong một nghiên cứu về tác động của việc ăn uống và hoạt động thể chất đối với sức khỏe, chúng ta có thể tạo một bảng dữ liệu mới để lưu trữ thông tin về số lượng bữa ăn và thời gian hoạt động thể chất hàng ngày của từng người tham gia nghiên cứu.

12.1.2 Ưu điểm của tạo bảng dữ liệu mới

 • Tổ chức thông tin: Tạo bảng dữ liệu mới giúp tổ chức thông tin một cách rõ ràng và tiện lợi.
 • Dễ quản lý: Bằng cách tạo bảng dữ liệu mới, chúng ta có thể quản lý và truy xuất thông tin một cách dễ dàng.

13. Tùy chọn thống kê

13.1 Lựa chọn phương pháp thống kê

Khi tiến hành phân tích dữ liệu, chúng ta cần lựa chọn các phương pháp thống kê phù hợp để xác định sự khác biệt, liên quan hoặc tương quan giữa các biến. Tùy chọn thống kê đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra kết luận và khẳng định về mối quan hệ giữa các biến.

13.1.1 Ví dụ về lựa chọn phương pháp thống kê

Ví dụ, trong một nghiên cứu về tác động của việc sử dụng phần mềm A và B đối với hiệu suất làm việc, chúng ta có thể lựa chọn phương pháp thống kê như kiểm định t hoặc phân tích ANOVA để xác định sự khác biệt giữa hai nhóm.

13.1.2 Ưu điểm của tùy chọn thống kê

 • Chính xác: Lựa chọn phương pháp thống kê phù hợp giúp chúng ta có được kết quả chính xác và tin cậy.
 • Tiết kiệm thời gian: Tùy chọn thống kê giúp tiết kiệm thời gian trong việc xác định và áp dụng các phương pháp thống kê.

Tổng kết, việc kiểm định giả thuyết thống kê bằng phần mềm SPSS là một công cụ quan trọng và hiệu quả trong nghiên cứu. Sử dụng SPSS giúp xác định tính chính xác của kết quả, đánh giá tầm quan trọng của biến số và đưa ra những kết luận có cơ sở khoa học. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chương trình nghiên cứu và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu thống kê.