Video: Kiểm định Independent Samples T-Test trong AMOS

Kiểm định Independent Samples T-Test trong AMOS có thể thực hiện được không?

AMOS (Analysis of Moment Structures) không phải là công cụ phù hợp để thực hiện kiểm định t-Test cho Independent Samples. AMOS thường được sử dụng cho các phân tích SEM (Structural Equation Modeling) để kiểm tra mô hình dữ liệu phức tạp hơn.

Đối với kiểm định t-Test cho Independent Samples, bạn thường sẽ sử dụng các công cụ thống kê khác như SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) hoặc các ngôn ngữ lập trình thống kê như R hoặc Python.

Dưới đây là cách thực hiện kiểm định t-Test cho Independent Samples bằng SPSS:

 1. Mở SPSS và Nhập Dữ Liệu:
  • Nhập dữ liệu của bạn vào SPSS.
 2. Chọn Phân Tích T-Test:
  • Chọn “Analyze” trên thanh menu.
  • Chọn “Compare Means” > “Independent-Samples T Test…”
 3. Chọn Biến và Nhóm:
  • Di chuyển biến của bạn vào ô “Test Variables” và di chuyển biến nhóm vào ô “Grouping Variable.”
 4. Thiết Lập Options (Tuỳ Chọn):
  • Nếu bạn muốn kiểm tra các giả định cho kiểm định t-Test (như phân phối chuẩn, phương sai đồng nhất), bạn có thể chọn các tùy chọn ở phần “Options.”
 5. Nhấn OK:
  • Nhấn “OK” để thực hiện kiểm định t-Test và xem kết quả.

AMOS có thể được sử dụng để kiểm tra mô hình tương quan hoặc mô hình kết cấu phức tạp hơn, nhưng nó không phải là công cụ chính để thực hiện kiểm định t-Test cho Independent Samples.

Nếu bạn hỏi AI bạn sẽ nhận được câu trả lời như vậy

Nhưng Mạnh Hùng Digi vẫn có thể giúp bạn với 2 video hướng dẫn dưới đây

Video 1

Video 2