Kiểm định Levene: Cách kiểm định Levene trong SPSS và ví dụ thực tế

Kiểm định Levene trong SPSS là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra tính đồng nhất của phương sai giữa các nhóm dữ liệu. Bằng cách sử dụng công cụ SPSS, ta có thể áp dụng kiểm định Levene để xác định sự khác biệt về phương sai trong các nhóm và đưa ra kết luận chính xác về tính đồng nhất của mẫu dữ liệu.

1. Kiểm định Levene

Kiểm định Levene là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra tính đồng nhất của phương sai giữa các nhóm trong một tập dữ liệu. Đây là một bước quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu, vì nếu không có tính đồng nhất của phương sai, các kết quả từ các phân tích khác nhau có thể không chính xác.

Phương pháp này được đặt theo tên của Oscar Kempthorne Levene, người đã giới thiệu nó vào năm 1960. Kiểm định Levene được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm khoa học xã hội, y học và kinh doanh.

Hypotheses of Levene’s test

Trong kiểm định Levene, giả thuyết không có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm được gọi là giả thuyết không. Giả thuyết thứ hai là giả thuyết cần chứng minh và cho biết rằng có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm.

Assumptions of Levene’s test

 • Dữ liệu phải được thu thập từ các nhóm độc lập.
 • Dữ liệu phải tuân theo phân phối chuẩn.

2. Phương pháp thống kê suy luận

Phương pháp thống kê suy luận là một quy trình để rút ra những kết luận chung về dữ liệu dựa trên mẫu dữ liệu cụ thể. Nó bao gồm việc xác định giả thuyết, sử dụng các kiểm định thống kê để kiểm tra giả thuyết và rút ra kết luận từ các kết quả kiểm định.

Có nhiều phương pháp thống kê suy luận khác nhau, bao gồm kiểm định t, kiểm định ANOVA, kiểm định chi bình phương và nhiều hơn nữa. Mỗi phương pháp có ứng dụng riêng trong việc xử lý các loại dữ liệu và giả thuyết khác nhau.

Hypothesis testing process

 1. Xác định giả thuyết không và giả thuyết cần chứng minh.
 2. Lựa chọn kiểu kiểm định và mức ý nghĩa (alpha).
 3. Thu thập dữ liệu và tính toán giá trị kiểm định.
 4. So sánh giá trị kiểm định với ngưỡng quyết định (giá trị p).
 5. Rút ra kết luận từ kết quả kiểm định.

3. Đánh giá tính thống nhất của phương sai

Định nghĩa:

Tính thống nhất của phương sai là một khái niệm trong thống kê dùng để đánh giá sự đồng nhất hay không đồng nhất về phương sai giữa các nhóm hoặc biến. Nếu các phương sai giữa các nhóm hoặc biến là bằng nhau, ta có thể kết luận rằng sự phân tán của dữ liệu trong các nhóm hoặc biến là tương tự. Ngược lại, nếu các phương sai không bằng nhau, ta có thể kết luận rằng sự phân tán của dữ liệu trong các nhóm hoặc biến không đồng đều.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn so sánh mức độ hài lòng với sản phẩm A và sản phẩm B thông qua việc thu thập điểm số từ 100 người tiêu dùng cho mỗi sản phẩm. Chúng ta muốn kiểm tra xem liệu sự phân tán điểm số giữa hai sản phẩm này có khác biệt hay không. Để làm điều này, chúng ta cần kiểm tra tính thống nhất của phương sai giữa hai biến điểm số cho hai sản phẩm.

4. SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội, kinh tế và y học. SPSS cung cấp các công cụ và chức năng để thực hiện các phân tích thống kê, xử lý dữ liệu và tạo báo cáo.

Các tính năng của SPSS:

 • Thực hiện các phân tích thống kê cơ bản như kiểm định t, ANOVA, hồi quy tuyến tính.
 • Xử lý và biến đổi dữ liệu.
 • Tạo biểu đồ và biểu đồ trực quan.
 • Tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác như Python và R để mở rộng khả năng phân tích.

5. Giả định của kiểm định Levene

Giả định 1: Phân phối chuẩn

Kiểm định Levene yêu cầu các biến được xét phải tuân theo phân phối chuẩn. Điều này có nghĩa là dữ liệu của mỗi nhóm hoặc mẫu con trong biến phải có sự phân bố gần giống với phân bố chuẩn. Nếu dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn, kết quả của kiểm định Levene có thể không chính xác.

Giả định 2: Độc lập

Kiểm định Levene giả sử rằng các mẫu con hoặc nhóm trong biến là độc lập với nhau. Điều này có nghĩa là dữ liệu thuộc về mỗi mẫu con hoặc nhóm không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu thuộc về các mẫu con hoặc nhóm khác.

6. Phương sai giữa các biến đang xét

Trong kiểm định Levene, chúng ta quan tâm tới việc so sánh sự khác biệt về phương sai giữa các biến đang xét. Phương sai là một thước đo cho biết mức độ biến thiên của dữ liệu trong một biến. Kiểm định Levene sẽ xác định xem phương sai giữa các biến có khác nhau hay không. Nếu phương sai giữa các biến là không đồng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới kết quả của các phân tích thống kê tiếp theo.

7. Mức ý nghĩa 0,05

Mức ý nghĩa 0,05 (hay còn gọi là mức ý nghĩa alpha) được sử dụng trong kiểm định Levene để quyết định xem có chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết không đồng nhất về phương sai giữa các biến. Nếu giá trị p thu được từ kiểm định Levene là lớn hơn mức ý nghĩa 0,05, ta không có bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không đồng nhất và có thể kết luận rằng các biến có phương sai tương tự. Ngược lại, nếu giá trị p nhỏ hơn hoặc bằng 0,05, ta có bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không đồng nhất và kết luận rằng các biến có phương sai khác nhau.

8. Ví dụ thực tế chạy kiểm định Levene trong SPSS

Để minh họa cách chạy kiểm định Levene trong SPSS, giả sử chúng ta có một nghiên cứu về hiệu quả của ba phương pháp giảm căng thẳng: A, B và C. Chúng ta muốn biết xem có sự khác biệt về phương sai giữa các phương pháp này hay không. Đầu tiên, chúng ta nhập dữ liệu vào SPSS và tạo biến cho từng phương pháp (A, B và C). Sau đó, chúng ta chọn “Analyze” trên thanh công cụ, sau đó “Compare Means” và “One-Way ANOVA”. Trong hộp thoại xuất hiện, chúng ta di chuyển biến A, B và C vào ô “Dependent List”, sau đó nhấn nút “Options”. Trong hộp thoại mới xuất hiện, chúng ta chọn tab “Post Hoc” và sau đó nhấn nút “Equal variances assumed”. Cuối cùng, chúng ta nhấn nút “OK” để xem kết quả của kiểm định Levene.

9. Thiết lập kiểm định Levene trong SPSS

Trong quá trình thiết lập kiểm định Levene trong SPSS, chúng ta cần chọn biến đầu vào cho kiểm định. Đầu tiên, chúng ta mở SPSS và nhập dữ liệu. Sau đó, chúng ta chọn “Analyze” trên thanh công cụ, sau đó “Compare Means” và “One-Way ANOVA”. Trong hộp thoại xuất hiện, chúng ta di chuyển biến muốn xét vào ô “Dependent List”. Tiếp theo, chúng ta nhấn nút “Options”. Trong hộp thoại mới xuất hiện, chúng ta có thể thiết lập các tùy chọn khác nhau cho kiểm định Levene như phương pháp tính toán (Mean hoặc Median) và phương sai (Levene’s Test hoặc Brown-Forsythe Test). Cuối cùng, chúng ta nhấn nút “OK” để thực hiện kiểm định Levene.

10. Kết quả của kiểm định Levene

Kết quả của kiểm định Levene được hiển thị trong bảng kết quả của SPSS. Bảng này bao gồm các thông tin như giá trị p (P-value), F-statistic và kích thước mẫu (Sample Size). Giá trị p là giá trị quan trọng để quyết định xem có bác bỏ giả thuyết không đồng nhất về phương sai hay không. Nếu giá trị p lớn hơn mức ý nghĩa 0,05, ta không có bằng chứng để bác bỏ giả thuyết và có thể kết luận rằng các biến có phương sai tương tự. Ngược lại, nếu giá trị p nhỏ hơn hoặc bằng 0,05, ta có bằng chứng để bác bỏ giả thuyết và kết luận rằng các biến có phương sai khác nhau. F-statistic là một thống kê kiểm định được sử dụng để tính toán giá trị p. Kích thước mẫu cho biết số lượng quan sát trong từng nhóm hoặc mẫu con của biến.

Trong SPSS, kiểm định Levene là một công cụ quan trọng để xác định tính đồng nhất của các phương sai trong mẫu dữ liệu. Việc áp dụng kiểm định này giúp chúng ta có thể tin cậy hơn khi phân tích và tạo ra kết quả chính xác.