Phân tích thử nghiệm KMO trong SPSS

Kiểm tra KMO trong SPSS là một quy trình quan trọng để đánh giá tính phù hợp của mô hình thống kê. Bằng cách sử dụng chỉ số KMO, chúng ta có thể đánh giá xem dữ liệu của chúng ta có thích hợp cho phân tích yếu tố hay không. Bài viết này sẽ giới thiệu về quy trình kiểm tra KMO trong SPSS và cách hiểu kết quả của nó.

1. Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định các mối quan hệ giữa các biến trong một tập dữ liệu lớn. Mục tiêu của EFA là tìm ra các nhân tố ẩn (latent factors) mà có thể giải thích sự biến đổi trong các biến quan sát được. EFA rất hữu ích trong việc nén thông tin và giảm số lượng biến, từ đó giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc và ý nghĩa của dữ liệu.

Trong phân tích nhân tố khám phá, chúng ta không có các giả định cụ thể về số lượng và mối quan hệ giữa các nhân tố ẩn. Thay vào đó, chúng ta dựa vào kết quả của EFA để xác định số lượng và ý nghĩa của các nhân tố ẩn. Khi thực hiện EFA trong SPSS, chúng ta sẽ thu được ma trận quan hệ giữa các biến và nhân tố ẩn, gọi là ma trận yếu tố (factor matrix). Ma trận yếu tố này cho phép chúng ta xác định mức độ tương quan giữa các biến và nhân tố ẩn, từ đó giải thích sự biến đổi trong dữ liệu.

Giá trị hội tụ trong phân tích nhân tố EFA

Một yếu tố quan trọng khi thực hiện EFA là kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình. Giá trị hội tụ cho biết mức độ mà các nhân tố ẩn có thể giải thích sự biến đổi trong dữ liệu. Để kiểm tra giá trị hội tụ, chúng ta có thể sử dụng chỉ số Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) và chiều Bartlett.

Chỉ số Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Chỉ số KMO được sử dụng để đánh giá khả năng phân tích nhân tố của các biến. Chỉ số này có giá trị từ 0 đến 1, với giá trị gần 1 cho thấy rằng các biến có mối quan hệ cao với nhau và phù hợp để thực hiện EFA. Một chỉ số KMO dưới 0.5 cho thấy rằng không nên tiếp tục với phân tích nhân tố.

Chiều Bartlett

Chiều Bartlett được sử dụng để kiểm tra giả thuyết rằng ma trận hiệp phương sai của các biến là ma trận đơn vị. Nếu giá trị p của chiều Bartlett nhỏ hơn mức ý nghĩa (thường là 0.05), ta có thể bác bỏ giả thuyết và tiếp tục với phân tích nhân tố.

Giá trị phân biệt trong phân tích nhân tố EFA

Giá trị phân biệt (eigenvalue) cho biết mức độ mà mỗi nhân tố ẩn giải thích sự biến đổi trong dữ liệu. Một giá trị phân biệt lớn hơn 1 cho thấy rằng nhân tố ẩn đó có khả năng giải thích lượng biến đổi lớn hơn so với các nhân tố khác. Khi xác định số lượng nhân tố, chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc Kaiser hoặc scree plot.

Nguyên tắc Kaiser

Theo nguyên tắc Kaiser, chúng ta chỉ nên giữ lại các nhân tố có giá trị phân biệt lớn hơn 1. Điều này có nghĩa là chỉ số hiệu suất tích lũy (cumulative proportion of variance) của các nhân tố trước khi giữ lại nhân tố đó phải lớn hơn 1.

Scree plot

Scree plot là một đồ thị biểu diễn giá trị phân biệt của các nhân tố theo thứ tự từ cao đến thấp. Chúng ta có thể xác định số lượng nhân tố bằng cách chọn điểm gập (elbow point) trên scree plot, tức là điểm mà giá trị phân biệt bắt đầu giảm chậm sau khi vượt qua điểm này.

Các tiêu chí đánh giá kết quả phân tích nhân tố EFA

Khi đã xác định được số lượng và ý nghĩa của các nhân tố ẩn, chúng ta cần đánh giá kết quả phân tích nhân tố EFA để hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu. Các tiêu chí thông thường để đánh giá kết quả EFA gồm:

 • Độ tin cậy (reliability): Đo lường mức độ tin cậy của các biến và nhân tố ẩn trong ma trận yếu tố.
 • Tương quan (correlation): Xem xét mức độ tương quan giữa các biến và nhân tố ẩn để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa chúng.
 • Ý nghĩa (significance): Kiểm tra ý nghĩa thống kê của các nhân tố ẩn để xác định xem chúng có ý nghĩa trong việc giải thích sự biến đổi trong dữ liệu hay không.

5. Cách thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Để thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu vào.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh công cụ trên cùng và chọn “Dimension Reduction” và sau đó “Factor”.
 3. Trong cửa sổ “Factor Analysis”, chọn biến bạn muốn phân tích từ danh sách biến có sẵn.
 4. Tùy chỉnh các thiết lập cho EFA, bao gồm số lượng nhân tố ước tính, phương pháp ước tính, và tiêu chuẩn loại bỏ biến không hợp lệ.
 5. Nhấp vào nút “OK” để thực hiện phân tích nhân tố EFA.
 6. Phân tích nhân tố EFA sẽ được thực hiện và kết quả sẽ được hiển thị trong cửa sổ “Factor Analysis”. Bạn có thể xem các ma trận yếu tố, giá trị phân biệt, và các chỉ số đánh giá khác trong kết quả.

6. Quy tắc loại biến xấu trong phân tích nhân tố khám phá EFA

Khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng ta cần loại bỏ các biến xấu hoặc không hợp lệ để đảm bảo kết quả chính xác. Có một số quy tắc chung để loại bỏ các biến này:

 • Biến có độ tin cậy (reliability) thấp: Nếu một biến không có độ tin cậy cao, tức là không đo lường được một cách chính xác, nó nên được loại bỏ khỏi phân tích.
 • Biến không liên quan: Nếu một biến không có mối quan hệ với các biến khác hoặc với nhân tố ẩn, nó cũng nên được loại bỏ.
 • Biến trùng lặp: Nếu có các biến tương tự hoặc trùng lặp trong tập dữ liệu, chúng ta chỉ nên giữ lại một trong số chúng để tránh sự đa cộng tuyến.
 • Biến không phù hợp: Nếu một biến không phù hợp với mục tiêu của nghiên cứu hoặc không mang ý nghĩa thống kê, chúng ta cũng nên loại bỏ nó.

4. Các tiêu chí đánh giá kết quả phân tích nhân tố EFA

4.1 Độ tin cậy của các nhân tố

Các tiêu chí đánh giá độ tin cậy của các nhân tố trong phân tích nhân tố khám phá (EFA) bao gồm hệ số alpha Cronbach, giá trị riêng và tỷ lệ phương sai giải thích. Hệ số alpha Cronbach được sử dụng để đo độ tin cậy nội bộ của các mục trong một nhóm. Giá trị riêng cho biết mức độ giải thích của từng nhân tố, với giá trị riêng cao hơn cho thấy sự quan trọng hơn của nhân tố đó. Tỷ lệ phương sai giải thích cho biết tổng phần trăm phương sai được giải thích bởi các nhân tố đã được xác định.

4.2 Độ liên kết giữa các biến và các nhân tố

Để xác định mối quan hệ giữa các biến và các nhân tố, ta có thể sử dụng ma trận liên kết phi tuyến (non-linear correlation matrix). Ma trận này cho phép xem xét mối quan hệ không chỉ là tuyến tính mà còn có thể là phi tuyến tính. Điều này giúp đánh giá mức độ liên kết giữa các biến và nhân tố, từ đó xác định được sự phù hợp của việc gom nhóm các biến vào cùng một nhân tố.

5. Cách thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

5.1 Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) trên SPSS, cần chuẩn bị dữ liệu bằng cách nhập các biến vào trong chương trình. Dữ liệu có thể được nhập từ file Excel hoặc file văn bản thông qua chức năng “Import Data” trên SPSS.

5.2 Thực hiện EFA trên SPSS

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, ta có thể tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) trên SPSS bằng cách chọn menu “Analyze” và sau đó chọn “Dimension Reduction” và “Factor”. Trong cửa sổ mới xuất hiện, ta có thể chọn các biến để tham gia vào phân tích nhân tố và thiết lập các thông số cho EFA như loại ma trận liên kết, số lượng nhân tố mong muốn và phương pháp ước lượng. Sau khi thiết lập xong, ta chỉ cần nhấn nút “OK” để SPSS thực hiện phân tích nhân tố khám phá và hiển thị kết quả.

6. Quy tắc loại biến xấu trong phân tích nhân tố khám phá EFA

6.1 Biến không đủ biểu đạt

Các biến không đủ biểu đạt là các biến có hệ số tương quan với các nhân tố dưới một ngưỡng cho trước (thường là 0.3). Các biến này không đóng góp đáng kể vào việc giải thích sự biến thiên của dữ liệu và có thể được loại bỏ khỏi phân tích.

6.2 Biến trùng lặp

Biến trùng lặp là các biến có mức độ liên kết cao với nhau, tức là chúng cung cấp thông tin tương tự và không mang lại sự đa dạng cho phân tích. Trong quá trình EFA, các biến trùng lặp có thể được loại bỏ để giảm chiều dữ liệu và tăng tính chất duy nhất của các nhân tố.

6.3 Biến không liên quan

Biến không liên quan là các biến không có mối quan hệ với các nhân tố hoặc có mức độ liên kết rất thấp. Các biến này không cần thiết cho phân tích và có thể được loại bỏ để tạo ra một mô hình EFA chính xác hơn và dễ hiểu hơn.

Kết quả của kỳ thi KMO trong SPSS cho thấy rằng phần mềm này đã chứng minh khả năng xử lý dữ liệu và phân tích thống kê hiệu quả. Việc sử dụng SPSS trong nghiên cứu và công việc liên quan đến dữ liệu được khuyến nghị để đạt được kết quả chính xác và tin cậy.