Phân tích kết quả hồi quy tuyến tính bội trong SPSS và đánh giá sự ảnh hưởng của biến độc lập.

Phân tích hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS: Hướng dẫn ngắn gọn và súc tích

1. Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Ý tưởng chính của hồi quy tuyến tính là tìm ra một đường thẳng (hay siêu mặt phẳng trong trường hợp đa chiều) sao cho khoảng cách từ các điểm dữ liệu đến đường thẳng này là nhỏ nhất.

Trong hồi quy tuyến tính, biến phụ thuộc được giả định là có liên hệ tuyến tính với các biến độc lập. Mục tiêu của hồi quy tuyến tính là xác định các hệ số ước lượng sao cho tổng bình phương sai số (sum of squared residuals) là nhỏ nhất. Công thức toán học của hồi quy tuyến tính dựa trên phương trình sau:

Phương trình hồi quy tuyến tính:

y = β0 + β1×1 + β2×2 +… + βnxn + ε

 • y: Biến phụ thuộc (dependent variable)
 • β0, β1, β2,…, βn: Các hệ số ước lượng (estimated coefficients)
 • x1, x2,…, xn: Các biến độc lập (independent variables)
 • ε: Sai số ngẫu nhiên (random error)

Phương trình hồi quy tuyến tính cho phép ta dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của các biến độc lập. Bằng cách ước lượng các hệ số β0, β1, β2,…, βn từ dữ liệu mẫu, ta có thể xây dựng mô hình hồi quy để phân tích và dự đoán.

2. Phương trình hồi quy đơn biến và hồi quy bội

Trong hồi quy tuyến tính, có hai loại phương trình chính là phương trình hồi quy đơn biến và phương trình hồi quy bội.

Phương trình hồi quy đơn biến:

Phương trình này chỉ có một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Ví dụ:

y = β0 + β1x + ε

 • y: Biến phụ thuộc (dependent variable)
 • β0, β1: Các hệ số ước lượng (estimated coefficients)
 • x: Biến độc lập (independent variable)
 • ε: Sai số ngẫu nhiên (random error)

Phương trình hồi quy đơn biến được sử dụng khi ta muốn xác định mối quan hệ giữa hai biến trong trường hợp chỉ có một biến độc lập.

Phương trình hồi quy bội:

Phương trình này có nhiều hơn một biến độc lập. Ví dụ:

y = β0 + β1×1 + β2×2 +… + βnxn + ε

 • y: Biến phụ thuộc (dependent variable)
 • β0, β1, β2,…, βn: Các hệ số ước lượng (estimated coefficients)
 • x1, x2,…, xn: Các biến độc lập (independent variables)
 • ε: Sai số ngẫu nhiên (random error)

Phương trình hồi quy bội được sử dụng khi ta muốn xác định mối quan hệ giữa các biến trong trường hợp có nhiều hơn một biến độc lập.

3. Các hệ số trong phương trình hồi quy

Hệ số góc (slope coefficient)

Hệ số góc trong phương trình hồi quy đo lường mức độ thay đổi của biến phụ thuộc khi có sự thay đổi của biến độc lập. Nếu hệ số góc dương, có nghĩa là mối quan hệ giữa hai biến là tuyến tính và cùng hướng, tức là khi biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc cũng tăng. Ngược lại, nếu hệ số góc âm, có nghĩa là mối quan hệ giữa hai biến là tuyến tính nhưng ngược hướng, tức là khi biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc giảm.

Hệ số chặn (intercept coefficient)

Hệ số chặn trong phương trình hồi quy cho ta thông tin về giá trị của biến phụ thuộc khi các biến độc lập bằng 0. Hệ số chặn không luôn có ý nghĩa thực tiễn và cần được xem xét kỹ lưỡng để hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Ví dụ:

Giả sử ta có một mô hình hồi quy đơn giản để dự đoán điểm thi cuối kỳ dựa trên số giờ học và số lần tham gia buổi học. Kết quả từ mô hình cho ta biết rằng hệ số góc của biến số giờ học là 0.5, tức là với mỗi giờ học thêm, điểm thi cuối kỳ tăng 0.5 điểm. Hệ số chặn là 2, có nghĩa là khi không có giờ học và không tham gia buổi học nào, điểm thi cuối kỳ sẽ là 2 điểm.

4. Sai số trong hồi quy và ước lượng OLS

Sai số (residuals)

Sai số trong phương trình hồi quy đo lường sự khác biệt giữa giá trị dự đoán của mô hình và giá trị thực tế của biến phụ thuộc. Sai số càng nhỏ thì mô hình càng chính xác.

Ước lượng OLS (Ordinary Least Squares)

Ước lượng OLS là phương pháp thông dụng để tìm ra các hệ số trong phương trình hồi quy bằng cách tìm cực tiểu của tổng bình phương sai số. Phương pháp này được sử dụng để xác định mô hình tốt nhất cho dữ liệu và đưa ra các ước lượng về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Ví dụ:

Giả sử ta có một tập dữ liệu về giá nhà gồm các thông tin về diện tích, số phòng ngủ, và giá bán. Ta muốn xây dựng một mô hình hồi quy để dự đoán giá nhà dựa trên diện tích và số phòng ngủ. Sử dụng phương pháp ước lượng OLS, ta có thể tìm ra các hệ số tối ưu cho mô hình và đánh giá độ chính xác của nó bằng cách so sánh sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế của các căn nhà trong tập dữ liệu.

5. Phân tích hồi quy tuyến tính bằng SPSS

Phân tích hồi quy tuyến tính là quá trình sử dụng phần mềm SPSS để xây dựng mô hình hồi quy từ dữ liệu và đánh giá hiệu suất của mô hình. SPSS cung cấp các công cụ và chức năng để thực hiện các bước trong quy trình phân tích hồi quy, bao gồm nhập dữ liệu, xác định biến phụ thuộc và biến độc lập, tìm ra các hệ số và sai số, và đánh giá mô hình.

Các bước phân tích hồi quy tuyến tính bằng SPSS:

1. Nhập dữ liệu: Sử dụng SPSS để nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như file Excel hoặc file văn bản.
2. Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập: Chọn biến phụ thuộc (biến cần dự đoán) và biến độc lập (biến được sử dụng để dự đoán).
3. Xây dựng mô hình: Sử dụng chức năng Linear Regression trong SPSS để xây dựng mô hình hồi quy từ các biến đã chọn.
4. Đánh giá mô hình: Sử dụng các thống kê như R-squared, F-test, và p-value để đánh giá hiệu suất của mô hình.
5. Kiểm tra giả thiết: Sử dụng kiểm định t-Test để kiểm tra giả thiết về các hệ số trong mô hình.
6. Hiển thị kết quả: SPSS cung cấp các công cụ để hiển thị kết quả của phân tích hồi quy dưới dạng bảng và biểu đồ.

6. Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy

Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy là quá trình xác định xem mô hình có phù hợp với dữ liệu hay không và có thể sử dụng để dự đoán hiệu quả không. Có nhiều phương pháp để đánh giá độ phù hợp của mô hình, bao gồm R-squared, F-test, và kiểm tra sai số.

Các phương pháp đánh giá độ phù hợp mô hình:

1. R-squared: Đây là chỉ số thường được sử dụng để đo lường tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Giá trị R-squared càng cao, tức là mô hình càng tốt.
2. F-test: Kiểm tra F-test được sử dụng để kiểm tra xem các biến độc lập trong mô hình có ảnh hưởng ý nghĩa tới biến phụ thuộc hay không. Nếu giá trị p-value nhỏ (thường <0.05), ta có thể kết luận rằng các biến độc lập có ảnh hưởng ý nghĩa tới biến phụ thuộc.
3. Kiểm tra sai số: Kiểm tra sai số được sử dụng để kiểm tra giả thiết về các sai số trong mô hình, bao gồm kiểm tra phân phối chuẩn của sai số và kiểm tra tỷ lệ biến đổi không đổi của sai số.

Tóm lại, Linear Regression là một phương pháp mạnh mẽ trong SPSS để dự đoán và hiểu quan hệ giữa các biến. Nó cung cấp thông tin quan trọng để tăng hiệu suất và đưa ra những quyết định chính xác trong nghiên cứu và phân tích dữ liệu.