Tìm hiểu Về Hồi Quy Logistic Sử Dụng SPSS Statistics

Giải pháp hồi quy logistic trong SPSS là một phương pháp mạnh mẽ để dự đoán kết quả nhị phân. Bài viết này giới thiệu về cách sử dụng hồi quy logistic trong SPSS để phân tích dữ liệu và đưa ra các dự đoán chính xác về khả năng xảy ra của một sự kiện.

1. Hồi quy logistic nhị phân

Hồi quy logistic nhị phân là một phương pháp thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất của biến phụ thuộc nhị phân dựa trên các biến độc lập. Biến phụ thuộc trong hồi quy logistic nhị phân chỉ có hai giá trị: 0 và 1, tương ứng với hai khả năng xảy ra hoặc không xảy ra của sự kiện quan tâm.

Phương pháp này được gọi là “logistic” vì nó sử dụng hàm logistic để biểu diễn mối quan hệ giữa biến độc lập và biến chuyển logit của biến phụ thuộc. Hàm logistic có dạng S-shaped curve, cho phép chúng ta ước tính xác suất của biến phụ thuộc trong khoảng từ 0 đến 1.

2. SPSS Statistics

SPSS Statistics là một công cụ phân tích số liệu và thống kê mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và ngành công nghiệp. Nó cung cấp các công cụ để thực hiện các bước từ tiền xử lý dữ liệu đến việc thực hiện các phân tích thống kê chi tiết.

SPSS Statistics có giao diện đồ họa dễ sử dụng, cho phép người dùng nhập dữ liệu, thực hiện các phân tích thống kê và tạo biểu đồ một cách trực quan. Nó cung cấp nhiều loại phân tích thống kê, bao gồm hồi quy logistic nhị phân, để giúp người dùng khám phá mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu của họ.

3. Biến phụ thuộc nhị phân

Biến phụ thuộc nhị phân là một loại biến trong nghiên cứu khoa học có chỉ hai giá trị hoặc hai khả năng xảy ra. Ví dụ, trong một nghiên cứu về việc áp dụng một biện pháp can thiệp y tế, biến phụ thuộc có thể là “có” hoặc “không” sử dụng biện pháp này.

Biến phụ thuộc nhị phân được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như y tế, kinh tế học và xã hội học để kiểm tra ảnh hưởng của các biến độc lập lên khả năng xảy ra của một sự kiện hoặc tình huống cụ thể. Hồi quy logistic nhị phân là một phương pháp thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất của biến phụ thuộc nhị phân dựa trên các biến độc lập.

4. Biến độc lập

Biến độc lập là các biến trong nghiên cứu khoa học không bị ảnh hưởng bởi các biến khác và được sử dụng để dự đoán hoặc giải thích biến phụ thuộc. Chúng có thể là các biến liên tục hoặc phân loại.

Trong hồi quy logistic nhị phân, chúng ta sử dụng các biến độc lập để xây dựng mô hình dự đoán xác suất của biến phụ thuộc nhị phân. Ví dụ, trong một nghiên cứu về yếu tố nguy cơ ung thư, các biến độc lập có thể là tuổi, giới tính và tiền sử hút thuốc.

5. Biến liên tục

Biến liên tục là loại biến trong nghiên cứu khoa học có giá trị rời rạc và không giới hạn trong khoảng giá trị. Chúng có thể là các biến số như tuổi, chiều cao hoặc điểm số trong một bài kiểm tra.

Trong hồi quy logistic nhị phân, chúng ta có thể sử dụng các biến liên tục để dự đoán xác suất của biến phụ thuộc nhị phân. Ví dụ, trong một nghiên cứu về tình trạng sức khỏe, chúng ta có thể sử dụng chỉ số BMI (Body Mass Index) làm biến độc lập để dự đoán khả năng mắc bệnh tim mạch.

6. Biến phân loại

Biến phân loại là loại biến trong nghiên cứu khoa học có giá trị rời rạc và được chia thành các nhóm hoặc danh mục không liên tục. Chúng có thể là các biến như giới tính (nam/nữ), tình trạng hôn nhân (đã kết hôn/chưa kết hôn) hoặc ngành học (khoa học xã hội/kỹ thuật).

Trong hồi quy logistic nhị phân, chúng ta có thể sử dụng các biến phân loại để dự đoán xác suất của biến phụ thuộc nhị phân. Ví dụ, trong một nghiên cứu về việc tuyển dụng nhân viên, chúng ta có thể sử dụng giới tính và trình độ học vấn làm biến độc lập để dự đoán khả năng được nhận vào công ty.

7. Giả định cho hồi quy logistic nhị phân

Trong hồi quy logistic nhị phân, có một số giả định cần được kiểm tra để đảm bảo tính toàn vẹn của kết quả. Các giả định này bao gồm:

a) Độc lập tuyến tính:

 • Giữa biến độc lập và biến chuyển logit của biến phụ thuộc tồn tại mối quan hệ tuyến tính.

b) Không có hiện tượng đa cộng tuyến:

 • Các biến độc lập không có mối quan hệ tương quan hoặc tương quan cao.

c) Không có hiện tượng nhiễu:

 • Không có yếu tố ngoại lai hoặc các yếu tố khác gây ảnh hưởng lớn đến kết quả.

8. Kiểm tra giả định trong SPSS Statistics

SPSS Statistics cung cấp các công cụ để kiểm tra các giả định trong hồi quy logistic nhị phân. Các công cụ này bao gồm:

a) Kiểm tra độc lập tuyến tính:

 • Sử dụng biểu đồ sự phân bố của biến chuyển logit và các biến độc lập để kiểm tra mối quan hệ tuyến tính.
 • Sử dụng thí nghiệm Anova để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm của biến độc lập.

b) Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến:

 • Sử dụng ma trận hiệp phương sai để xác định mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
 • Sử dụng chỉ số VIF (variance inflation factor) để xác định mức độ ảnh hưởng của hiện tượng đa cộng tuyến.

c) Kiểm tra hiện tượng nhiễu:

 • Sử dụng biểu đồ phân tích điểm ngoại lai (leverage plot) để xác định yếu tố ngoại lai.
 • Sử dụng chỉ số Cook’s distance để xác định mức độ ảnh hưởng của yếu tố ngoại lai.

9. Mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập liên tục và biến chuyển logit của biến phụ thuộc

Trong hồi quy logistic nhị phân, mối quan hệ giữa biến độc lập liên tục và biến chuyển logit của biến phụ thuộc được mô tả bằng một hàm tuyến tính. Hàm này có dạng:

logit(p) = β0 + β1x

Trong đó:

 • logit(p) là giá trị logarit của tỷ lệ xác suất p (từ 0 đến 1).
 • β0 và β1 là các tham số hồi quy.
 • x là giá trị của biến độc lập liên tục.

10. Thủ tục kiểm tra hồi quy logistic nhị phân trong SPSS Statistics

Để thực hiện hồi quy logistic nhị phân trong SPSS Statistics, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Mở SPSS Statistics và nhập dữ liệu vào hoặc mở file dữ liệu đã có.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu và chọn “Regression” và sau đó chọn “Binary Logistic”.
 3. Chọn biến phụ thuộc nhị phân trong hộp thoại “Dependent” và chọn các biến độc lập trong hộp thoại “Independent(s)”.
 4. Cấu hình các tùy chọn khác như giả định mô hình, phương pháp ước tính và kiểm tra giả định (nếu cần).
 5. Nhấn nút “OK” để thực hiện hồi quy logistic nhị phân.

11. Diễn giải và báo cáo kết quả từ hồi quy logistic nhị phân

Khi bạn đã thực hiện hồi quy logistic nhị phân trong SPSS Statistics, bạn có thể diễn giải kết quả bằng cách xem các thông số ước tính của mô hình. Các thông số này bao gồm:

 • Tham số Intercept (β0): Đây là giá trị logarit của tỷ lệ xác suất khi tất cả các biến độc lập đều bằng 0.
 • Tham số Coefficient (β1): Đây là sự thay đổi trong log-odds ratio của biến phụ thuộc cho mỗi sự thay đổi 1 đơn vị trong biến độc lập.
 • Chi-square test: Đây là một giá trị thống kê để kiểm tra tính chất dự đoán của mô hình.
 • Pseudo R-squared: Đây là một chỉ số cho biết phần trăm sự biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

Báo cáo kết quả từ hồi quy logistic nhị phân cần cung cấp thông tin về ý nghĩa thống kê của các tham số ước tính, khả năng dự đoán của mô hình và các giả định đã được kiểm tra. Bạn cũng có thể báo cáo về sự tương quan giữa biến độc lập và biến chuyển logit của biến phụ thuộc để diễn giải mối quan hệ tuyến tính.

Tổng kết, Logistic Regression trong SPSS là một phương pháp hữu ích để dự đoán và phân loại dữ liệu. Với khả năng xử lý hiệu quả và tính chính xác cao, nó có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như y tế, tài chính và marketing. Sử dụng SPSS giúp người dùng thực hiện quy trình này một cách nhanh chóng và tiện lợi.