Phân tích đa biến trong SPSS: Kiểm tra sự tương quan đa biến

Kiểm định đa tuyến tính SPSS là một phương pháp quan trọng để xác định sự tương quan giữa các biến trong mô hình hồi quy. Bằng cách phân tích sự tương quan này, chúng ta có thể kiểm tra xem liệu có sự tồn tại của hiện tượng đa tuyến tính hay không. Với việc áp dụng kiểm định này, chúng ta có thể đánh giá và điều chỉnh mô hình hồi quy sao cho chính xác và tin cậy nhất.

Table of Contents

1. Đa tuyến tính trong phân tích hồi quy

Đa tuyến tính là một vấn đề thường gặp trong phân tích hồi quy, khi có sự tương quan cao giữa các biến dự đoán. Khi xảy ra đa tuyến tính, việc ước lượng và diễn giải hệ số của các biến dự đoán trở nên khó khăn và không tin cậy. Điều này có thể dẫn đến sai sót trong việc hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến và ảnh hưởng của chúng lên biến phản ứng.

Để xác định có sự hiện diện của đa tuyến tính, ta có thể sử dụng chỉ số VIF (Variance Inflation Factor). Chỉ số VIF cho biết mức độ tăng phương sai của ước lượng hệ số do sự tương quan giữa biến dự đoán và các biến còn lại. Nếu VIF cao hơn 5, tức là có sự hiện diện của đa tuyến tính.

Hệ số gia tăng phương sai (VIF)

Hệ số gia tăng phương sai (VIF) được sử dụng để xác định mức độ tương quan giữa biến dự đoán và các biến còn lại trong mô hình hồi quy. VIF được tính bằng cách chia phương sai của ước lượng hệ số cho phương sai của ước lượng hệ số khi không có biến dự đoán nào khác.

Giá trị VIF thường được đánh giá như sau:

 • Nếu VIF = 1, tức là không có tương quan giữa biến dự đoán và các biến còn lại.
 • Nếu VIF > 1 và < 5, tức là có mức tương quan trung bình giữa biến dự đoán và các biến còn lại.
 • Nếu VIF > 5, tức là có mức tương quan cao giữa biến dự đoán và các biến còn lại, có sự hiện diện của đa tuyến tính.

Phát hiện đa tuyến tính trong SPSS

Để phát hiện sự hiện diện của đa tuyến tính trong SPSS, ta có thể sử dụng tính năng “Collinearity Diagnostics” trong phân tích hồi quy. Khi chạy mô hình hồi quy trong SPSS, ta chỉ cần chọn tùy chọn “Collinearity Diagnostics” để kiểm tra giá trị VIF của các biến dự đoán.

Trong kết quả của phân tích hồi quy trong SPSS, giá trị VIF sẽ được hiển thị cho từng biến dự đoán. Nếu giá trị VIF vượt quá ngưỡng 5, ta có thể kết luận rằng có sự hiện diện của đa tuyến tính và cần xem xét lại mô hình hồi quy.

2. Biến dự đoán

2.1. Định nghĩa

Biến dự đoán là các biến được sử dụng để dự đoán giá trị của biến phản ứng trong mô hình hồi quy. Chúng thường được chọn dựa trên lý thuyết và kiến thức về mối quan hệ giữa các biến trong lĩnh vực nghiên cứu. Việc chọn biến dự đoán phù hợp và có ý nghĩa là rất quan trọng để xây dựng một mô hình hồi quy hiệu quả.

2.2. Các loại biến dự đoán

Có hai loại chính của biến dự đoán: liên tục và rời rạc.
– Biến liên tục: Đây là các biến có giá trị liên tục, ví dụ như tuổi, thu nhập hoặc điểm số.
– Biến rời rạc: Đây là các biến có giá trị không liên tục, ví dụ như giới tính (nam/nữ), tình trạng hôn nhân (đã kết hôn/chưa kết hôn) hoặc ngành nghề (kỹ sư, bác sĩ, giáo viên).

Việc chọn loại biến dự đoán phù hợp cũng phụ thuộc vào loại biến phản ứng mà chúng ta quan tâm. Ví dụ, nếu biến phản ứng là liên tục, chúng ta có thể sử dụng cả biến dự đoán liên tục và rời rạc trong mô hình hồi quy.

3. Tương quan giữa các biến

3.1. Định nghĩa

Tương quan là một khái niệm trong thống kê để đo lường mối quan hệ giữa hai biến. Nó cho biết mức độ tương đồng hoặc tương phản giữa các giá trị của hai biến trong một tập dữ liệu.

3.2. Các loại tương quan

Có hai loại chính của tương quan: tương quan đơn và tương quan bội.
– Tương quan đơn: Đây là kiểu tương quan giữa hai biến riêng lẻ, không liên quan đến các biến khác trong mô hình.
– Tương quan bội: Đây là kiểu tương quan giữa hai biến khi đã điều chỉnh cho sự ảnh hưởng của các biến khác trong mô hình.

Việc xác định và đánh giá tương quan giữa các biến rất quan trọng để hiểu mối quan hệ giữa chúng và xây dựng mô hình hồi quy chính xác.

4. Thông tin duy nhất và độc lập trong mô hình hồi quy

4.1 Ý nghĩa của thông tin duy nhất và độc lập

Trong mô hình hồi quy, thông tin duy nhất và độc lập là hai khái niệm quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mô hình. Thông tin duy nhất đề cập đến việc không có sự trùng lặp hoặc tương quan hoàn toàn giữa các biến dự đoán, điều này giúp tránh việc dư thừa thông tin trong mô hình. Trong khi đó, thông tin độc lập ám chỉ rằng các biến dự đoán không phụ thuộc hoặc không ảnh hưởng lẫn nhau, điều này cho phép ta xác định được tác động riêng biệt của từng biến dự đoán lên biến phản ứng.

4.2 Cách kiểm tra thông tin duy nhất và độc lập

Để kiểm tra tính duy nhất và độc lập của các biến dự đoán trong mô hình hồi quy, ta có thể sử dụng các phương pháp như ma trận tương quan, kiểm tra VIF (hệ số gia tăng phương sai) và kiểm tra đa tuyến tính. Ma trận tương quan giúp ta xác định mức độ tương quan giữa các biến dự đoán, trong khi kiểm tra VIF cho ta biết mức độ phụ thuộc của từng biến vào các biến khác. Nếu giá trị VIF lớn hơn 1, có thể cho thấy sự tồn tại của đa tuyến tính. Kiểm tra đa tuyến tính cũng là một cách để xác minh tính duy nhất và độc lập của các biến dự đoán.

5. Vấn đề khi khớp và diễn giải mô hình hồi quy

5.1 Khái niệm về khớp mô hình

Trong mô hình hồi quy, khớp mô hình là quá trình điều chỉnh các tham số của mô hình sao cho phù hợp với dữ liệu huấn luyện. Mục tiêu của việc khớp mô hình là tìm ra bộ tham số có thể dự đoán được biến phản ứng với sai số nhỏ nhất.

5.2 Diễn giải kết quả từ mô hình hồi quy

Sau khi đã khớp mô hình hồi quy, việc diễn giải kết quả từ mô hình là một bước quan trọng để hiểu rõ tác động của các biến dự đoán lên biến phản ứng. Các hệ số ước lượng trong mô hình cho ta biết mức độ tác động của từng biến dự đoán, trong khi giá trị p giúp xác định tính chính xác và ý nghĩa thống kê của các hệ số này. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến sai số chuẩn (standard error) và khoảng tin cậy của các ước lượng để có cái nhìn toàn diện về sự diễn giải của mô hình.

6. Hệ số gia tăng phương sai (VIF)

6.1 Định nghĩa

Hệ số gia tăng phương sai (VIF) là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mức độ tương quan giữa các biến dự đoán trong mô hình hồi quy tuyến tính. VIF cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của từng biến dự đoán lên biến phản ứng và cũng cho biết liệu có sự tồn tại của hiện tượng đa tuyến tính hay không.

6.2 Cách tính toán VIF

Để tính toán VIF, ta sử dụng công thức sau: VIF = 1 / (1 – R^2), trong đó R^2 là hệ số xác định (coefficient of determination) của mô hình hồi quy giữa biến dự đoán và các biến khác. Giá trị VIF thường nằm trong khoảng từ 1 trở đi, và giá trị càng cao thì mức độ tương quan giữa các biến dự đoán càng lớn.

6.2.1 Ý nghĩa của giá trị VIF

Giá trị VIF được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của hiện tượng đa tuyến tính trong mô hình hồi quy. Nếu giá trị VIF của một biến dự đoán lớn hơn 1, tức là biến này có sự tương quan với các biến khác trong mô hình. Giá trị VIF càng lớn, mức độ tương quan càng cao và hiện tượng đa tuyến tính càng nghiêm trọng.

6.2.2 Cách diễn giải giá trị VIF

Khi giá trị VIF của một biến dự đoán vượt qua ngưỡng cho phép (thường là 5), ta có thể kết luận rằng biến này gây ra hiện tượng đa tuyến tính trong mô hình. Để khắc phục hiện tượng này, ta có thể loại bỏ biến dự đoán có giá trị VIF cao hoặc kết hợp các biến lại thành một biến mới để giảm thiểu sự tương quan.

7. Phát hiện đa tuyến tính trong SPSS

7.1 Sử dụng kiểm tra VIF

Để phát hiện sự tồn tại của hiện tượng đa tuyến tính trong SPSS, ta có thể sử dụng kiểm tra VIF. Trong SPSS, ta có thể tính toán giá trị VIF cho từng biến dự đoán trong mô hình hồi quy bằng cách sử dụng phân tích tương quan.

7.2 Phân tích kết quả kiểm tra VIF

Sau khi tính toán giá trị VIF cho các biến dự đoán, ta có thể phân tích kết quả để xác định mức độ tương quan giữa các biến. Nếu giá trị VIF của một biến vượt qua ngưỡng cho phép (thường là 5), ta có thể kết luận rằng biến này gây ra hiện tượng đa tuyến tính và cần được xem xét lại trong mô hình hồi quy.

7.2.1 Xử lý hiện tượng đa tuyến tính

Khi phát hiện sự tồn tại của hiện tượng đa tuyến tính, ta có thể xử lý bằng cách loại bỏ biến dự đoán có giá trị VIF cao hoặc kết hợp các biến lại thành một biến mới. Điều này giúp giảm thiểu sự tương quan và cải thiện chất lượng của mô hình hồi quy.

8. Ví dụ về đa tuyến tính trong SPSS

Hướng dẫn sử dụng SPSS để phân tích đa tuyến tính

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm SPSS để phân tích đa tuyến tính. Đầu tiên, chúng ta cần nhập bộ dữ liệu chứa các biến độc lập và biến phản ứng. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng công cụ hồi quy tuyến tính trong SPSS để xây dựng mô hình hồi quy.

Bước 1: Nhập bộ dữ liệu

Chúng ta cần chuẩn bị một bộ dữ liệu có ít nhất hai biến độc lập và một biến phản ứng. Bạn có thể nhập bộ dữ liệu từ file Excel hoặc tạo mới trực tiếp trong SPSS.

Bước 2: Xây dựng mô hình hồi quy

Sau khi nhập bộ dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng công cụ hồi quy tuyến tính trong SPSS để xây dựng mô hình hồi quy. Chọn biến phản ứng làm biến phụ thuộc và các biến độc lập làm biến dự đoán. SPSS sẽ tính toán các hệ số hồi quy và giá trị p tương ứng.

9. Bộ dữ liệu về điểm thi và biến dự đoán

Mô tả bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu này chứa thông tin về điểm thi của một nhóm sinh viên cùng với các biến dự đoán có thể ảnh hưởng đến kết quả thi. Các biến trong bộ dữ liệu bao gồm:

 • Điểm thi: Điểm số của sinh viên trong kỳ thi cuối kỳ.
 • Thời gian ôn tập: Số giờ mà sinh viên đã dành cho việc ôn tập trước kỳ thi.
 • Số giờ ngủ: Số giờ mà sinh viên đã ngủ trước kỳ thi.
 • Điểm kiểm tra trước: Điểm số của sinh viên trong một bài kiểm tra trước khi thi cuối kỳ.

Bộ dữ liệu này được thu thập từ 100 sinh viên và sẽ được sử dụng để phân tích tương quan giữa các biến và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán điểm thi.

10. Hồi quy tuyến tính với biến phản ứng và biến dự đoán

Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phản ứng và các biến dự đoán. Nó giúp chúng ta hiểu được cách các biến dự đoán có thể ảnh hưởng đến biến phản ứng và cho phép chúng ta dự đoán giá trị của biến phản ứng dựa trên các giá trị của các biến dự đoán.

Ví dụ về hồi quy tuyến tính

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng hồi quy tuyến tính để xác định mối quan hệ giữa số giờ ôn tập và điểm thi của sinh viên. Kết quả từ mô hình hồi quy có thể cho thấy rằng mỗi giờ ôn tập bổ sung sẽ tăng điểm thi trung bình của sinh viên lên 0.5 điểm.

11. Kiểm tra sự tương quan bằng giá trị VIF

11.1 Giá trị VIF là gì?

Giá trị VIF (Variance Inflation Factor) là một phép đo được sử dụng trong phân tích hồi quy để kiểm tra mức độ tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình. Nó cho biết mức độ biến thiên của một biến độc lập do các biến khác trong mô hình gây ra. Giá trị VIF càng cao, tức là tương quan giữa các biến càng lớn.

11.2 Cách kiểm tra sự tương quan bằng giá trị VIF

Để kiểm tra sự tương quan bằng giá trị VIF, ta tính toán giá trị VIF cho từng biến trong mô hình hồi quy. Một giá trị VIF lớn hơn 1 cho thấy có tương quan giữa biến đó và các biến khác trong mô hình. Thông thường, nếu giá trị VIF vượt qua ngưỡng 5 hoặc 10, ta có thể kết luận rằng có hiện tượng đa tuyến tính trong mô hình.

11.2.1 Công thức tính toán giá trị VIF

Giá trị VIF của một biến được tính bằng cách chia tổng phương sai của biến đó cho phương sai dự đoán của biến đó từ các biến khác trong mô hình. Công thức tính toán giá trị VIF của biến X là: VIF(X) = 1 / (1 – R^2), trong đó R^2 là hệ số xác định (coefficient of determination) khi ta sử dụng các biến khác để dự đoán biến X.

12. Diễn giải giá trị VIF

12.1 Giá trị VIF cao có ý nghĩa gì?

Khi giá trị VIF của một biến cao, tức là tương quan giữa biến đó và các biến khác trong mô hình lớn. Điều này có thể gây ra hiện tượng đa tuyến tính, khi các biến trong mô hình không hoàn toàn độc lập với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tượng này có thể làm sai lệch kết quả và không tin cậy.

12.2 Tác động của giá trị VIF lên mô hình

Khi có hiện tượng tương quan nghiêm trọng giữa các biến dự đoán, việc diễn giải hệ số ước lượng và giá trị p của mô hình sẽ trở nên khó khăn. Điều này làm cho kết quả của mô hình không tin cậy và có thể dẫn đến việc đưa ra những quyết định sai lầm. Do đó, việc kiểm tra và diễn giải giá trị VIF là rất quan trọng trong phân tích hồi quy.

13. Quy tắc chung để diễn giải VIFs

Quy tắc 1: Giá trị VIF lớn hơn 10

Khi giá trị VIF của một biến vượt quá 10, điều này cho thấy rằng biến đó có mối quan hệ tuyến tính mạnh với các biến dự đoán khác. Trong trường hợp này, cần xem xét loại bỏ biến đó khỏi mô hình để tránh hiện tượng đa tuyến tính.

Quy tắc 2: Giá trị VIF lớn nhất là ngưỡng

Nếu giá trị VIF lớn nhất trong mô hình không vượt qua ngưỡng quy định (thường là 10), có thể tiếp tục sử dụng các biến dự đoán trong mô hình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá trị VIF cao có thể ảnh hưởng đến sự chính xác của các ước lượng và giá trị p.

Ví dụ:

 • Giả sử ta có một mô hình hồi quy với ba biến dự đoán: X1, X2 và X3.
 • Giá trị VIF của X1 là 8, X2 là 12 và X3 là 6.
 • Do giá trị VIF lớn nhất (12) không vượt qua ngưỡng 10, ta có thể tiếp tục sử dụng tất cả các biến trong mô hình.

14. Tương quan nghiêm trọng giữa các biến dự đoán

Khi các biến dự đoán trong mô hình có mức độ tương quan cao, điều này gây ra hiện tượng đa tuyến tính. Đa tuyến tính xảy ra khi hai hoặc nhiều biến dự đoán có mối quan hệ tuyến tính mạnh với nhau, gây khó khăn trong việc phân biệt sự ảnh hưởng riêng của từng biến lên biến phụ thuộc.

Các dấu hiệu của tương quan nghiêm trọng:

 • Hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê (giá trị p cao).
 • Biên độ của các hệ số hồi quy thay đổi lớn khi thêm hoặc loại bỏ một biến dự đoán khác.
 • Mô hình không ổn định và kết quả dự báo không tin cậy.

Ví dụ:

Giả sử ta có một mô hình hồi quy với hai biến dự đoán: X1 và X2. Sau khi phân tích, ta nhận thấy rằng giữa X1 và X2 có mối quan hệ tuyến tính mạnh. Điều này được xác định bởi giá trị VIF lớn (vượt qua ngưỡng 10) hoặc thông qua kiểm định tương quan giữa các biến. Trong trường hợp này, cần loại bỏ một trong hai biến để tránh hiện tượng đa tuyến tính.

15. Ước lượng hệ số không tin cậy và giá trị p

Khi xây dựng mô hình hồi quy, việc ước lượng các hệ số là rất quan trọng để hiểu sự ảnh hưởng của các biến dự đoán lên biến phụ thuộc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các ước lượng này có thể không tin cậy và giá trị p đi kèm không chính xác.

Nguyên nhân gây ra ước lượng không tin cậy:

 • Mô hình chứa các biến dự đoán có tương quan nghiêm trọng.
 • Mô hình chứa các biến dự đoán không độc lập hoặc không tuân theo giả định về phân phối chuẩn.
 • Mô hình chứa các biến dự đoán có hiện tượng đa tuyến tính.

Ví dụ:

Giả sử ta có một mô hình hồi quy với ba biến dự đoán: X1, X2 và X3. Sau khi ước lượng, ta nhận thấy rằng giá trị p của hệ số ước lượng cho biến X2 là cao (vượt qua ngưỡng 0.05). Điều này cho thấy rằng ước lượng này không tin cậy và không có ý nghĩa thống kê. Trong trường hợp này, cần xem xét loại bỏ biến X2 khỏi mô hình để có kết quả chính xác và tin cậy hơn.

16. Không phát hiện đa tuyến tính trong mô hình hồi quy

Đa tuyến tính là hiện tượng khi hai hoặc nhiều biến dự đoán trong mô hình có mối quan hệ tuyến tính mạnh với nhau, gây khó khăn trong việc phân biệt sự ảnh hưởng riêng của từng biến lên biến phụ thuộc. Điều này có thể dẫn đến ước lượng không chính xác và không tin cậy của các hệ số trong mô hình.

Các dấu hiệu của đa tuyến tính:

 • Hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê (giá trị p cao).
 • Biên độ của các hệ số hồi quy thay đổi lớn khi thêm hoặc loại bỏ một biến dự đoán khác.
 • Mô hình không ổn định và kết quả dự báo không tin cậy.

Ví dụ:

Giả sử ta có một mô hình hồi quy với hai biến dự đoán: X1 và X2. Sau khi phân tích, ta nhận thấy rằng giữa X1 và X2 có mối quan hệ tuyến tính mạnh. Điều này được xác định bởi giá trị VIF lớn (vượt qua ngưỡng 10) hoặc thông qua kiểm định tương quan giữa các biến. Trong trường hợp này, cần loại bỏ một trong hai biến để tránh hiện tượng đa tuyến tính.

Kết luận, bài viết đã trình bày về kiểm tra đa tuyến tính trong SPSS. Phương pháp kiểm tra này giúp xác định mối tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy. Kết quả từ phân tích sẽ cho thấy nếu có sự tương quan cao, cần xem xét lại các biến để tránh hiện tượng đa tuyến tính và ảnh hưởng đến kết quả của mô hình.