Hướng dẫn chi tiết cách nhập liệu SPSS cho phân tích – Cập nhật 2022

Nhập dữ liệu SPSS: Hướng dẫn cơ bản cho việc nhập và sắp xếp dữ liệu trong phần mềm SPSS.

Cách nhập dữ liệu SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê và phân tích dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội. Để bắt đầu sử dụng SPSS, bạn cần nhập dữ liệu vào phần mềm này. Có hai cách chính để nhập dữ liệu vào SPSS: nhập số liệu bằng tay hoặc đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác.

Nhập số liệu bằng tay vào SPSS

Để nhập số liệu bằng tay vào SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một file mới.
 2. Tạo biến cho các trường thông tin bạn muốn thu thập. Ví dụ: nếu bạn muốn nhập thông tin về tuổi, giới tính và điểm số của sinh viên, bạn có thể tạo ba biến riêng lẻ cho từng loại thông tin.
 3. Nhập dữ liệu cho từng biến. Bạn có thể di chuyển qua lại giữa các ô để điền thông tin hoặc sử dụng các phím di chuyển như Tab hoặc Enter.
 4. Kiểm tra lại các giá trị đã nhập để đảm bảo tính chính xác.
 5. Lưu file dữ liệu của bạn để sử dụng cho các phân tích sau này.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

Nếu bạn đã có một tập tin dữ liệu từ nguồn khác như Excel, CSV hoặc SQL, bạn có thể đọc nó vào SPSS bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tạo một file mới.
 2. Chọn “File” trong thanh menu và chọn “Open”.
 3. Tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu và chọn nó.
 4. Lựa chọn các thiết lập nhập khẩu phù hợp, ví dụ: loại tệp tin, ký tự phân cách, kiểu dữ liệu, v.v.
 5. Bấm “OK” để đọc tập tin dữ liệu vào SPSS.

Mở tập tin dữ liệu SPSS

Khi bạn đã nhập số liệu hoặc đọc tập tin dữ liệu vào SPSS, bạn có thể mở lại các file này để xem và chỉnh sửa thông tin. Để mở tập tin dữ liệu SPSS đã lưu trước đó, bạn có thể làm theo các bước sau:

Mở tập tin dữ liệu SPSS từ trình đơn

 1. Mở SPSS.
 2. Chọn “File” trong thanh menu và chọn “Open”.
 3. Tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu SPSS và chọn nó.
 4. Bấm “OK” để mở tập tin dữ liệu vào SPSS.

Mở tập tin dữ liệu SPSS từ cửa sổ quản lý file

 1. Mở SPSS.
 2. Chọn “File” trong thanh menu và chọn “Open”.
 3. Tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu SPSS và chọn nó.
 4. Bấm “Open” để mở tập tin dữ liệu vào SPSS.

Nhập số liệu bằng tay vào SPSS

1. Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi nhập số liệu vào SPSS, bạn cần chuẩn bị dữ liệu một cách cẩn thận. Đầu tiên, hãy xác định các biến mà bạn muốn nhập và đặt tên cho chúng. Sau đó, kiểm tra lại các giá trị của biến để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất. Nếu có giá trị ngoại lệ hoặc thiếu sót, hãy xử lý chúng trước khi nhập vào SPSS.

2. Mở SPSS và tạo dự án mới

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, bạn có thể mở phần mềm SPSS và tạo một dự án mới. Để làm điều này, bạn có thể nhấp vào “File” trên thanh công cụ chính và chọn “New” hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + N. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho dự án và lưu nó trong vị trí mong muốn trên máy tính của bạn.

Danh sách:

 • Xác định các biến cần nhập
 • Kiểm tra lại giá trị của biến
 • Xử lý giá trị ngoại lệ hoặc thiếu sót
 • Mở SPSS và tạo dự án mới

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

1. Chuẩn bị tập tin dữ liệu

Trước khi đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS, bạn cần chuẩn bị tập tin đó một cách chính xác. Đảm bảo rằng tập tin có định dạng phù hợp với SPSS (ví dụ:.sav,.csv) và các biến được đặt tên và sắp xếp theo đúng thứ tự.

2. Mở SPSS và nhập tập tin dữ liệu

Sau khi chuẩn bị tập tin dữ liệu, bạn có thể mở phần mềm SPSS và nhập tập tin đó vào. Để làm điều này, bạn có thể nhấp vào “File” trên thanh công cụ chính và chọn “Open” hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + O. Tìm và chọn tập tin dữ liệu trong cửa sổ mở file của máy tính của bạn.

Danh sách:

 • Chuẩn bị tập tin dữ liệu
 • Đảm bảo định dạng phù hợp với SPSS
 • Đặt tên và sắp xếp biến theo thứ tự
 • Mở SPSS và nhập tập tin dữ liệu

Khai báo biến trong SPSS

1. Mở dự án SPSS hiện có hoặc tạo dự án mới

Trước khi khai báo biến trong SPSS, bạn cần mở một dự án đã tồn tại hoặc tạo một dự án mới. Để làm điều này, bạn có thể nhấp vào “File” trên thanh công cụ chính và chọn “Open” để mở một dự án hiện có hoặc chọn “New” để tạo một dự án mới.

2. Chọn biến và khai báo kiểu dữ liệu

Sau khi mở hoặc tạo dự án, bạn có thể chọn các biến mà bạn muốn khai báo trong SPSS. Bạn cần xác định kiểu dữ liệu cho từng biến (ví dụ: số nguyên, số thực, chuỗi ký tự) và đặt tên cho chúng.

Danh sách:

 • Mở hoặc tạo dự án SPSS
 • Chọn các biến cần khai báo
 • Xác định kiểu dữ liệu cho từng biến
 • Đặt tên cho các biến

Chia sẻ 2 bước nhập dữ liệu vào SPSS

1. Chuẩn bị dữ liệu và mở SPSS

Trước khi nhập dữ liệu vào SPSS, bạn cần chuẩn bị dữ liệu một cách cẩn thận. Đảm bảo rằng bạn đã xác định các biến cần nhập và kiểm tra lại giá trị của chúng. Sau đó, hãy mở phần mềm SPSS.

2. Nhập số liệu vào SPSS

Sau khi chuẩn bị dữ liệu và mở SPSS, bạn có thể tiến hành nhập số liệu vào phần mềm. Bạn có thể chọn nhập số liệu bằng tay hoặc đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS.

Danh sách:

 • Chuẩn bị dữ liệu và mở SPSS
 • Nhập số liệu vào SPSS

Tổng kết, SPSS là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy, giúp người dùng nhập dữ liệu và thực hiện các phân tích thống kê hiệu quả. Với giao diện trực quan và nhiều tính năng tiện ích, SPSS là lựa chọn hàng đầu cho việc xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và công việc thống kê.