Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS: Phân tích các biến quan sát để rút gọn tập hợp thành các nhân tố có ý nghĩa.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) trong SPSS là một phương pháp thống kê quan trọng để hiểu các mối quan hệ giữa các biến trong một tập dữ liệu. Bằng cách sử dụng EFA, chúng ta có thể xác định những yếu tố chính ảnh hưởng đến dữ liệu và tìm ra cách nhóm các biến liên quan lại với nhau. Với SPSS, việc thực hiện phân tích EFA trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Table of Contents

1. Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định các nhân tố ẩn đằng sau các biến quan sát. EFA giúp chúng ta hiểu được cấu trúc tiềm ẩn của dữ liệu và giảm số lượng biến ban đầu thành các nhân tố chung hơn. Qua việc xác định các nhân tố, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến và sử dụng thông tin này để phân tích và diễn giải dữ liệu.

Trong SPSS, việc thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA rất thuận tiện và nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần nhập dữ liệu vào SPSS, chọn biến cần phân tích và lựa chọn các thiết lập cho quy trình EFA. Kết quả của EFA được hiển thị thông qua ma trận tương quan, ma trận phi tuyến và bảng tỉ lệ suy giảm.

Một số ứng dụng của EFA:

 • Xác định cấu trúc tiềm ẩn của dữ liệu
 • Giảm số lượng biến ban đầu
 • Tìm ra các nhân tố chung giữa các biến
 • Phân tích và diễn giải dữ liệu

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện EFA:

 • Đảm bảo rằng dữ liệu đủ lớn và đủ đa dạng để phù hợp với mô hình EFA.
 • Lựa chọn số lượng nhân tố phù hợp thông qua các chỉ số và quy tắc phân tích.
 • Xác định ý nghĩa và diễn giải của từng nhân tố dựa trên ma trận tương quan và ma trận phi tuyến.
 • Kiểm tra tính tin cậy và khả năng tái sử dụng của mô hình EFA.

2. Giá trị hội tụ và giá trị phân biệt trong phân tích nhân tố khám phá EFA

Trong quá trình thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, hai khái niệm quan trọng cần được xem xét là giá trị hội tụ (eigenvalue) và giá trị phân biệt (communality).

Giá trị hội tụ là một chỉ số cho biết mức độ mà mỗi nhân tố giải thích sự biến thiên trong dữ liệu ban đầu. Giá trị hội tụ được tính toán dựa trên ma trận tương quan hoặc ma trận phi tuyến của các biến. Các giá trị hội tụ lớn hơn 1 được coi là có ý nghĩa và cho thấy rằng nhân tố đó giải thích được một phần lớn sự biến thiên trong dữ liệu.

Một số điểm cần lưu ý về giá trị hội tụ:

 • Các giá trị hội tụ lớn nhất là những nhân tố quan trọng nhất trong dữ liệu.
 • Thường chỉ chọn các nhân tố có giá trị hội tụ lớn hơn 1 để bao gồm vào phân tích.

Giá trị phân biệt là một chỉ số cho biết mức độ mà mỗi biến được giải thích bởi các nhân tố. Giá trị phân biệt được tính toán dựa trên ma trận phi tuyến của các biến. Giá trị phân biệt càng cao, tức là biến đó được giải thích tốt bởi nhân tố tương ứng.

Một số điểm cần lưu ý về giá trị phân biệt:

 • Giá trị phân biệt nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
 • Các biến có giá trị phân biệt gần 1 được coi là được giải thích tốt bởi nhân tố tương ứng.
 • Các biến có giá trị phân biệt gần 0 hoặc âm có thể không liên quan hoặc không được giải thích bởi các nhân tố.

3. Các tiêu chí đánh giá kết quả phân tích EFA

3.1 Độ tin cậy (Reliability)

Độ tin cậy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả phân tích EFA. Nó đo lường mức độ mà các biến được sử dụng trong phân tích có khả năng đo lường một khía cạnh cụ thể của hiện tượng nghiên cứu. Để kiểm tra độ tin cậy, ta có thể sử dụng chỉ số Alpha Cronbach, trong đó giá trị alpha cao hơn 0.7 được coi là chấp nhận được.

3.2 Sự phù hợp với dữ liệu (Data Fit)

Sự phù hợp với dữ liệu là tiêu chí để xác định xem mô hình phân tích nhân tố có phù hợp với dữ liệu thu thập hay không. Một trong những chỉ số thông dụng để kiểm tra sự phù hợp này là chi-square test of model fit (kiểm định chi bình phương). Giá trị p-value của kiểm định này nên lớn hơn 0.05 để cho thấy mô hình có sự phù hợp với dữ liệu.

4. Cách thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Để thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) trên SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

4.1 Chuẩn bị dữ liệu

 • Xác định biến cần phân tích và xác định loại dữ liệu của từng biến (ví dụ: liên tục, rời rạc).
 • Kiểm tra tính chuẩn hóa của dữ liệu.

4.2 Thực hiện EFA trên SPSS

 • Mở SPSS và chọn “Analyze” > “Dimension Reduction” > “Factor…” để mở cửa sổ Factor Analysis.
 • Chọn biến cần phân tích và kéo vào ô “Variables”.
 • Chọn loại phân tích nhân tố (ví dụ: Principal Component Analysis) và điều chỉnh các thiết lập khác nếu cần thiết.
 • Nhấn “OK” để thực hiện EFA trên dữ liệu đã chọn.

5. Quy tắc loại biến xấu trong phân tích nhân tố khám phá EFA

Trong quá trình phân tích nhân tố khám phá (EFA), có một số quy tắc để loại bỏ các biến xấu:

5.1 Quy tắc phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis)

 • Loại bỏ các biến có hệ số tải trọng nhỏ hơn 0.3.
 • Loại bỏ các biến có hệ số tải trọng lớn hơn 0.9 với nhiều hơn một nhân tố.

5.2 Quy tắc phân tích cấu trúc (Structural Equation Modeling)

 • Loại bỏ các biến có độ quan trọng thấp trong mô hình SEM (ví dụ: giá trị p-value không đáng kể).
 • Loại bỏ các biến có hiệu ứng tiêu cực hoặc không liên quan đến hiện tượng nghiên cứu.

6. Dịch vụ phân tích SPSS và liên hệ để được hỗ trợ

Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ phân tích SPSS hoặc cần sự hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: example@example.com
 • Số điện thoại: 0123456789
 • Địa chỉ: Số xx, Đường ABC, Thành phố XYZ

Kết luận: Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS là một phương pháp hiệu quả để xác định các yếu tố ẩn ảnh hưởng đến dữ liệu. Việc áp dụng EFA trong SPSS giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến và tạo ra những khám phá mới trong nghiên cứu. Điều này mang lại lợi ích to lớn cho việc đánh giá và phát triển các chiến lược, chính sách hay sản phẩm.