Phân tích số liệu SPSS: Hướng dẫn chi tiết với 5 bước và ví dụ

Phân tích số liệu SPSS là quá trình tìm hiểu và đánh giá các dữ liệu số thu thập từ nhiều nguồn thông qua phần mềm SPSS. Bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê và biểu đồ, phân tích số liệu SPSS giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ và xu hướng trong dữ liệu, từ đó đưa ra những quyết định và hướng đi phù hợp.

1. Thực hành phân tích số liệu với phần mềm SPSS

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu, việc sử dụng phần mềm SPSS là rất quan trọng để xử lý và phân tích số liệu. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực liên quan đến xã hội. Với giao diện đồ hoạ thân thiện, SPSS cho phép người dùng thực hiện các phép tính thống kê cơ bản và phức tạp.

Để thực hiện phân tích số liệu với SPSS, bạn cần có kiến thức về các khái niệm cơ bản trong thống kê như tần số, trung bình, độ lệch chuẩn, hồi quy, ANOVA,… Bước đầu tiên là nhập dữ liệu vào SPSS từ file Excel hoặc file văn bản. Sau đó, bạn có thể tiến hành kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và xử lý các giá trị thiếu hoặc ngoại lai.

Một số bước cơ bản khi thực hiện phân tích số liệu với SPSS:

 1. Nhập dữ liệu vào SPSS
 2. Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu
 3. Xử lý giá trị thiếu hoặc ngoại lai
 4. Thực hiện các phép tính thống kê cơ bản như tần số, trung bình, độ lệch chuẩn
 5. Vẽ biểu đồ và trình bày kết quả phân tích
 6. Đánh giá và diễn giải kết quả phân tích

2. Hướng dẫn cách xử lý số liệu SPSS

Xử lý số liệu trong SPSS là một bước quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu. Khi làm việc với dữ liệu thô, có thể gặp phải các vấn đề như giá trị thiếu, ngoại lai, hoặc sai sót nhập liệu. Để xử lý các vấn đề này, bạn có thể sử dụng các công cụ và chức năng có sẵn trong SPSS.

Một số cách xử lý số liệu trong SPSS:

 • Xóa hàng hoặc cột chứa giá trị thiếu: Bạn có thể loại bỏ các hàng hoặc cột chứa giá trị thiếu bằng cách sử dụng lệnh FILTER hoặc SELECT IF trong SPSS.
 • Thay thế giá trị thiếu: Bạn có thể thay thế giá trị thiếu bằng một giá trị khác, chẳng hạn như trung bình của biến đó.
 • Xử lý ngoại lai: Bạn có thể xác định và xử lý các giá trị ngoại lai bằng cách sử dụng các phép tính thống kê như z-score hoặc IQR (Interquartile Range).
 • Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu: Bạn có thể kiểm tra tính chính xác của dữ liệu bằng cách sử dụng các phép kiểm định thống kê như Kiểm định t hoặc Kiểm định ANOVA.

1. Thực hành phân tích số liệu với phần mềm SPSS

Hướng dẫn sử dụng SPSS

Phần mềm SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một công cụ mạnh mẽ để phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học và xã hội. Để thực hiện phân tích số liệu với SPSS, bạn cần có kiến thức cơ bản về các khái niệm thống kê và quy trình phân tích dữ liệu. Hướng dẫn sử dụng SPSS sẽ giúp bạn làm quen với giao diện của phần mềm, nhập dữ liệu, thực hiện các phép tính thống kê cơ bản và tạo biểu đồ.

Các bước thực hiện phân tích số liệu với SPSS

Để thực hiện phân tích số liệu với SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Nhập dữ liệu vào SPSS: Bạn có thể nhập dữ liệu từ file Excel hoặc tạo mới trên giao diện của SPSS.
 2. Xác định biến: Xác định các biến trong tập dữ liệu và xác định loại biến (số học hay danh sách).
 3. Thực hiện phép tính thống kê: Sử dụng các lệnh SPSS để thực hiện phân tích số liệu như tần số, trung bình, độ lệch chuẩn, hồi quy, và kiểm định giả thuyết.
 4. Tạo biểu đồ: Sử dụng chức năng biểu đồ của SPSS để trực quan hóa dữ liệu và kết quả phân tích.
 5. Đọc và diễn giải kết quả: Đọc và diễn giải kết quả phân tích số liệu để rút ra những kết luận có ý nghĩa từ dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách xử lý số liệu SPSS

Xử lý dữ liệu thiếu trong SPSS

Khi làm việc với dữ liệu trong SPSS, bạn có thể gặp phải tình huống một số giá trị bị thiếu hoặc không hợp lệ. Xử lý dữ liệu thiếu là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của kết quả phân tích. Dưới đây là một số cách xử lý dữ liệu thiếu trong SPSS:

 • Xóa các hàng hoặc cột chứa giá trị thiếu: Nếu số lượng giá trị thiếu không quá nhiều, bạn có thể xóa các hàng hoặc cột chứa giá trị thiếu để không ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
 • Thay thế giá trị thiếu bằng giá trị khác: Bạn có thể thay thế các giá trị thiếu bằng một giá trị khác như “NA” hoặc giá trị trung bình của biến.
 • Sử dụng phương pháp imputation: Phương pháp này liên quan đến việc dự đoán và điền vào các giá trị thiếu dựa trên thông tin từ các biến khác trong tập dữ liệu.

Xử lý dữ liệu ngoại lai trong SPSS

Dữ liệu ngoại lai là các giá trị rời rạc hoặc không tuân theo mô hình của tập dữ liệu. Xử lý dữ liệu ngoại lai là một bước quan trọng để loại bỏ những ảnh hưởng không mong muốn đến kết quả phân tích. Dưới đây là một số cách xử lý dữ liệu ngoại lai trong SPSS:

 • Xóa các hàng chứa dữ liệu ngoại lai: Nếu số lượng dữ liệu ngoại lai không quá nhiều, bạn có thể xóa các hàng chứa dữ liệu ngoại lai để không ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
 • Thay thế giá trị ngoại lai bằng giá trị khác: Bạn có thể thay thế các giá trị ngoại lai bằng một giá trị khác như “NA” hoặc giá trị trung bình của biến.
 • Sử dụng phương pháp loại bỏ dữ liệu ngoại lai: Phương pháp này liên quan đến việc loại bỏ các giá trị ngoại lai khỏi tập dữ liệu để không ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

3. Phân tích thống kê mô tả bằng SPSS

Phân tích thống kê mô tả là gì?

Phân tích thống kê mô tả là quá trình sử dụng các phương pháp và công cụ trong lĩnh vực thống kê để mô tả, tổng hợp và hiểu rõ các đặc điểm của dữ liệu. Trong phân tích thống kê mô tả, chúng ta sẽ sử dụng các số liệu và biểu đồ để trình bày thông tin về trung bình, phương sai, phân vị, độ lệch chuẩn và các thông số khác của dữ liệu.

Các bước thực hiện phân tích thống kê mô tả bằng SPSS:

 1. Mở phần mềm SPSS và nhập dữ liệu vào.
 2. Chọn menu “Analyze” và sau đó chọn “Descriptive Statistics”.
 3. Chọn biến cần phân tích từ danh sách biến có sẵn.
 4. Chọn các thống kê mà bạn muốn áp dụng cho biến được chọn (ví dụ: trung bình, độ lệch chuẩn).
 5. Nhấn nút “OK” để hoàn thành quá trình phân tích thống kê mô tả.

4. Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện phân tích dữ liệu SPSS

Các bước thực hiện phân tích dữ liệu SPSS:

Để thực hiện phân tích dữ liệu trong SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Mở và nhập dữ liệu vào SPSS

– Mở phần mềm SPSS trên máy tính của bạn.

– Chọn “File” từ thanh công cụ chính và sau đó chọn “Open” để mở tệp tin dữ liệu.

– Tìm và chọn tệp tin dữ liệu mà bạn muốn phân tích.

– Nhập các giá trị dữ liệu vào các biến tương ứng trong SPSS.

Bước 2: Thực hiện phân tích dữ liệu

– Chọn menu “Analyze” từ thanh công cụ chính của SPSS.

– Chọn loại phân tích mà bạn muốn thực hiện (ví dụ: Descriptive Statistics, Chi-Square Test, Regression).

– Chọn biến hoặc nhóm biến mà bạn muốn phân tích từ danh sách có sẵn.

– Tuỳ chỉnh các thiết lập và lựa chọn phân tích dữ liệu theo nhu cầu của bạn.

– Nhấn nút “OK” để SPSS thực hiện phân tích dữ liệu.

5. Thống kê tần số và biểu đồ trên SPSS

Thống kê tần số là gì?

Thống kê tần số là quá trình đếm và mô tả sự xuất hiện của các giá trị trong một biến hoặc một nhóm biến. Kết quả của thống kê tần số thường được trình bày dưới dạng bảng và biểu đồ, giúp ta hiểu rõ hơn về phân phối và tỷ lệ xuất hiện của các giá trị trong dữ liệu.

Cách thực hiện thống kê tần số và biểu đồ trên SPSS:

 1. Mở phần mềm SPSS và nhập dữ liệu vào.
 2. Chọn menu “Analyze” và sau đó chọn “Descriptive Statistics”.
 3. Chọn biến cần thực hiện thống kê tần số từ danh sách biến có sẵn.
 4. Tích chọn ô “Frequencies” trong hộp thoại Descriptive Statistics Options.
 5. Nhấn nút “OK” để hoàn thành quá trình thống kê tần số và xem kết quả trên bảng và biểu đồ.

6. Phân tích và đọc kết quả hồi quy tuyến tính bội trong SPSS

Phân tích hồi quy tuyến tính bội là gì?

Phân tích hồi quy tuyến tính bội là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và hai hoặc nhiều biến độc lập. Kết quả của phân tích hồi quy tuyến tính bội cho ta thông tin về sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc, cũng như mức độ dự đoán của mô hình.

Cách thực hiện phân tích và đọc kết quả hồi quy tuyến tính bội trong SPSS:

 1. Mở phần mềm SPSS và nhập dữ liệu vào.
 2. Chọn menu “Analyze” và sau đó chọn “Regression”.
 3. Chọn “Linear” trong Regression Models.
 4. Chọn biến phụ thuộc và các biến độc lập từ danh sách có sẵn.
 5. Nhấn nút “OK” để SPSS thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội và xem kết quả trên bảng.

Tổng hợp, phân tích và hiểu rõ số liệu SPSS là quan trọng để đưa ra những kết luận chính xác và đáng tin cậy. Việc thực hiện các phân tích này giúp cải thiện hiệu suất và đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu. SPSS cung cấp công cụ mạnh mẽ để tìm ra mối quan hệ, xu hướng và những thông tin hữu ích từ số liệu thu thập, mang lại lợi ích lớn cho nghiên cứu và kinh doanh.