Thang đo Likert trong SPSS: Tìm hiểu, ưu và nhược điểm

Đo Likert trong SPSS là một phương pháp thống kê quan trọng để đánh giá ý kiến và nhận định của người tham gia nghiên cứu. Thông qua việc sử dụng các câu hỏi có bậc đo, phương pháp này giúp đo lường mức độ đồng ý hoặc không đồng ý của người tham gia với một tuyên bố cho trước. Với SPSS, việc xử lý và phân tích dữ liệu từ thang điểm Likert trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
1.

Thang đo Likert 5 mức độ

Định nghĩa và cách sử dụng thang đo Likert 5 mức độ

Thang đo Likert 5 mức độ là một phương pháp thống kê để đo lường ý kiến, quan điểm hoặc hành vi của người tham gia nghiên cứu. Thang này được gọi là “5 mức độ” vì có 5 câu trả lời cho từng câu hỏi, từ “Hoàn toàn không đồng ý” tới “Hoàn toàn đồng ý”. Các câu hỏi trong thang này thường được thiết kế theo dạng khẳng định hoặc phủ định với một số lựa chọn trung gian.

Các câu trả lời trong thang đo Likert 5 mức độ

Các câu trả lời trong thang Likert 5 mức độ bao gồm:

  • Hoàn toàn không đồng ý
  • Không đồng ý
  • Bình thường (không có ý kiến)
  • Đồng ý
  • Hoàn toàn đồng ý

Ví dụ về việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ

Ví dụ về việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ có thể là trong một nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ. Câu hỏi có thể được đặt như sau: “Bạn có hài lòng với chất lượng sản phẩm/dịch vụ này?” và các câu trả lời theo thang đo Likert 5 mức độ từ “Hoàn toàn không đồng ý” tới “Hoàn toàn đồng ý”. Kết quả từ câu hỏi này cho phép nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về sự hài lòng của khách hàng và điều chỉnh để cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

2.

Mục đích và ưu nhược điểm của thang đo Likert 5 mức độ

Mục tiêu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ

Mục tiêu chính của việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ là thu thập ý kiến, quan điểm hoặc hành vi của người tham gia nghiên cứu. Thang đo này giúp định lượng các biến không đo lường được một cách tương đối và cho phép nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu số liệu thu thập được.

Lợi ích của việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ

Việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ có nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Đơn giản và dễ hiểu: Thang đo này rất dễ sử dụng và hiểu, người tham gia chỉ cần chọn một trong 5 câu trả lời phù hợp với ý kiến của họ.
  • Phân tích dữ liệu: Dữ liệu từ thang Likert có thể được phân tích bằng các phương pháp thống kê để tìm ra xu hướng chung hoặc mối quan hệ giữa các biến.
  • Tính tin cậy: Thang Likert đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và được coi là có tính tin cậy cao.

Nhược điểm của thang đo Likert 5 mức độ

Mặc dù có nhiều lợi ích, thang đo Likert 5 mức độ cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

  • Giới hạn lựa chọn: Thang đo này chỉ có 5 câu trả lời, giới hạn khả năng của người tham gia để diễn đạt ý kiến của mình.
  • Không phản ánh sự phân tán: Thang Likert không cho phép người tham gia biểu hiện sự phân tán trong ý kiến của họ. Ví dụ, nếu có nhiều người chọn “Đồng ý”, nhưng có sự khác biệt lớn về mức độ đồng ý, thì thông tin này không được phản ánh trong kết quả.

3.

Ví dụ về thang đo Likert 5 mức độ

Giới thiệu ví dụ cụ thể về việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ là trong một nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên với chế độ làm việc và điều kiện công việc. Câu hỏi có thể được đặt như sau: “Bạn có hài lòng với chế độ làm việc và điều kiện công việc hiện tại của bạn?” và các câu trả lời theo thang đo Likert 5 mức độ từ “Hoàn toàn không đồng ý” tới “Hoàn toàn đồng ý”. Nhà nghiên cứu có thể sử dụng kết quả từ câu hỏi này để xác định mức độ hài lòng của nhân viên và tìm cách cải thiện chế độ làm việc và điều kiện công việc.

Phân tích kết quả từ ví dụ đã cho

Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu từ câu hỏi trên, nhà nghiên cứu có thể xem xét tỷ lệ phần trăm người hài lòng trong mỗi mức độ. Ví dụ, nếu 40% người tham gia chọn “Đồng ý”, 30% chọn “Hoàn toàn không đồng ý”, và 30% chọn các câu trả lời khác, nhà nghiên cứu có thể suy ra rằng chỉ khoảng 40% nhân viên hài lòng với chế độ làm việc và điều kiện công việc hiện tại. Dựa trên kết quả này, nhà nghiên cứu có thể đề xuất các biện pháp cải thiện để nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

4.

Xử lý số liệu thang đo Likert 5 điểm trong SPSS

Hướng dẫn nhập liệu số liệu từ thang đo Likert vào SPSS

Để nhập liệu từ thang đo Likert 5 mức độ vào SPSS, bạn có thể tạo một cột cho mỗi câu hỏi và gán giá trị từ 1 đến 5 cho mỗi câu trả lời tương ứng. Ví dụ, nếu câu hỏi có các câu trả lời “Hoàn toàn không đồng ý”, “Không đồng ý”, “Bình thường (không có ý kiến)”, “Đồng ý” và “Hoàn toàn đồng ý”, bạn có thể gán giá trị 1 cho “Hoàn toàn không đồng ý”, 2 cho “Không đồng ý”, và tiếp tục như vậy.

Cách xử lý và phân tích số liệu từ thang do Likert trong SPSS

Sau khi nhập liệu, bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu trong SPSS để xử lý và phân tích số liệu từ thang do Likert. Một trong những phương pháp phân tích phổ biến là tính trung bình và độ lệch chuẩn cho mỗi câu hỏi. Bằng cách tính toán các chỉ số này, bạn có thể xem xét mức độ đồng nhất hoặc khác biệt giữa các câu trả lời của người tham gia. Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp khác như kiểm định t và kiểm định ANOVA để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm.

Tóm lại, thang đo Likert trong SPSS là một công cụ hữu ích để đánh giá ý kiến và sự đồng ý của người tham gia nghiên cứu. Qua việc phân tích dữ liệu bằng SPSS, ta có thể thu được thông tin quan trọng về quan điểm và tiêu chuẩn của nhóm mẫu. Điều này giúp nâng cao chất lượng và độ tin cậy của nghiên cứu.