Tính độ lệch chuẩn trong SPSS: Công thức tính và đánh giá số liệu một cách khoa học

Tính độ lệch chuẩn trong SPSS là một phương pháp thống kê quan trọng để đo sự biến động của dữ liệu. Bài viết này giới thiệu cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS và giải thích ý nghĩa của nó trong phân tích số liệu.

1. Độ lệch chuẩn trong SPSS là gì?

Độ lệch chuẩn trong SPSS là một đại lượng thống kê dùng để đo độ biến thiên của một tập dữ liệu. Nó cho biết sự phân tán của các giá trị trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn càng cao, tức là các giá trị càng phân tán xa khỏi giá trị trung bình, và ngược lại.

Trong SPSS, độ lệch chuẩn được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Phương sai là trung bình của bình phương khoảng cách giữa từng giá trị và giá trị trung bình. Do đó, độ lệch chuẩn có thể được hiểu như một chỉ số đo sự chênh lệch giữa các giá trị và giá trị trung bình.

2. Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS

Cách 1: Sử dụng công thức

Công thức tính độ lệch chuẩn trong SPSS là căn bậc hai của phương sai:

Độ lệch chuẩn = √Phương sai

Cách 2: Sử dụng tính năng trong SPSS

Trong SPSS, bạn cũng có thể tính độ lệch chuẩn của một biến bằng cách sử dụng tính năng “Descriptive Statistics”. Bạn chỉ cần chọn biến muốn tính độ lệch chuẩn và chọn “Descriptives” trong menu “Analyse”. Kết quả sẽ hiển thị trong bảng Output.

3. Ý nghĩa của độ lệch chuẩn trong SPSS và cách đánh giá

Độ lệch chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sự phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu. Nó cho biết mức độ biến thiên giữa các giá trị và giá trị trung bình. Điều này có thể giúp xác định mức độ đồng nhất hoặc không đồng nhất của dữ liệu.

Khi xem xét kết quả của độ lệch chuẩn, người ta thường so sánh với một ngưỡng được chấp nhận để xác định xem sự phân tán là cao hay thấp. Tuy nhiên, ngưỡng này thường khác nhau tuỳ thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu. Vì vậy, không có một ngưỡng cố định để đánh giá độ lệch chuẩn trong SPSS.

4. Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS chỉ với 4 bước đơn giản

 1. Mở SPSS và mở tập tin dữ liệu muốn tính độ lệch chuẩn.
 2. Chọn biến muốn tính độ lệch chuẩn trong danh sách biến.
 3. Chọn “Descriptives” từ menu “Analyse”.
 4. Trong hộp thoại “Descriptives”, chọn biến muốn tính độ lệch chuẩn và nhấp OK. Kết quả sẽ hiển thị trong bảng Output.

5. Đánh giá mức chấp nhận được của độ lệch chuẩn trong SPSS

Đánh giá mức chấp nhận được của độ lệch chuẩn phụ thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, có một số hướng dẫn tổng quát để xác định xem sự phân tán là cao hay thấp:

 • Nếu độ lệch chuẩn rất gần 0, tức là các giá trị rất gần nhau, có thể cho rằng sự phân tán là thấp.
 • Nếu độ lệch chuẩn lớn hơn giá trị trung bình, tức là các giá trị phân tán xa khỏi giá trị trung bình, có thể cho rằng sự phân tán là cao.
 • So sánh độ lệch chuẩn của các biến khác nhau trong cùng một nghiên cứu để xác định mức độ chênh lệch.

6. Tính toán và sử dụng độ lệch chuẩn trong công trình nghiên cứu

Độ lệch chuẩn được tính toán và sử dụng trong công trình nghiên cứu để:

 • Đo đạc mức độ biến thiên của dữ liệu.
 • Xác định mức độ chênh lệch giữa các nhóm hoặc biến.
 • Phân tích kết quả và so sánh với ngưỡng chấp nhận được để xác định tính chất của dữ liệu.
 • Tạo ra các biểu đồ và biểu diễn dữ liệu theo cách hợp lý.

Tóm lại, tính độ lệch chuẩn trong SPSS là một công cụ quan trọng để phân tích dữ liệu và đo lường sự biến đổi của các giá trị trong tập dữ liệu. Việc hiểu và áp dụng chính xác tính toán này sẽ giúp nâng cao khả năng phân tích và hiểu rõ hơn về dữ liệu trong nghiên cứu.