Tính OR trong SPSS: Hướng dẫn chi tiết và ý nghĩa của chỉ số OR

Tính và Trong SPSS: Cải thiện phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và đáng tin cậy. SPSS là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý và phân tích dữ liệu, giúp nhà nghiên cứu và người làm việc với số liệu tạo ra kết quả chính xác và thống kê. Hãy khám phá các tính năng và công cụ trong SPSS để nâng cao khả năng phân tích dữ liệu của bạn!

1. Chỉ số OR (Odds Ratio) là gì?

Chỉ số Odds Ratio (OR) là một phép đo thống kê được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa hai biến phân loại trong nghiên cứu. Nó cho biết khả năng xảy ra của một sự kiện trong nhóm có yếu tố nguyên nhân so với nhóm không có yếu tố nguyên nhân. OR được tính bằng cách chia tỷ lệ xác suất của sự kiện xảy ra trong nhóm có yếu tố nguyên nhân cho tỷ lệ xác suất của sự kiện xảy ra trong nhóm không có yếu tố nguyên nhân.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn điều tra mối quan hệ giữa việc hút thuốc lá và ung thư phổi. Chúng ta chia 1000 người thành hai nhóm: một nhóm hút thuốc lá và một nhóm không hút thuốc lá. Sau đó, chúng ta theo dõi số lượng người trong từng nhóm phát triển ung thư phổi.

Trong trường hợp này:

 • Sự kiện: Phát triển ung thư phổi
 • Nhóm có yếu tố nguyên nhân: Nhóm hút thuốc lá
 • Nhóm không có yếu tố nguyên nhân: Nhóm không hút thuốc lá

Chỉ số OR sẽ cho biết khả năng một người hút thuốc lá phát triển ung thư phổi so với một người không hút thuốc lá.

2. Cách tính chỉ số OR trong SPSS

Để tính chỉ số Odds Ratio (OR) trong SPSS, bạn có thể sử dụng phân tích bảng chéo (cross-tabulation) hoặc sử dụng mô hình logistic regression.

Tính OR bằng phân tích bảng chéo:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu của bạn vào.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Descriptive Statistics” và “Crosstabs”.
 3. Chọn biến độc lập (yếu tố nguyên nhân) và biến phụ thuộc (sự kiện).
 4. Bấm vào nút “Statistics” và chọn ô “Chi-square” để tính chỉ số OR.
 5. Nhấn OK để xem kết quả của phân tích bảng chéo, bao gồm cả giá trị của chi-squared test statistic và chỉ số OR.

Tính OR bằng mô hình logistic regression:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu của bạn vào.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Regression” và “Binary Logistic”.
 3. Chọn biến phụ thuộc (sự kiện) và biến độc lập (yếu tố nguyên nhân).
 4. Nhấn OK để xem kết quả của mô hình logistic regression, bao gồm cả giá trị của OR.

3. Ý nghĩa của OR đối với kết luận thống kê

OR là gì?

Odds Ratio (OR) là một chỉ số thống kê được sử dụng để đo lường mối quan hệ giữa hai biến phân loại trong nghiên cứu. Nó cho biết xác suất của một sự kiện xảy ra ở nhóm có yếu tố quan tâm so với nhóm không có yếu tố đó.

Ý nghĩa của OR trong kết luận thống kê

OR rất quan trọng trong việc đưa ra kết luận thống kê vì nó cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các biến và đánh giá sự ảnh hưởng của chúng lên sự kiện xảy ra. Khi giá trị OR lớn hơn 1, tức là tỷ lệ xảy ra sự kiện trong nhóm có yếu tố quan tâm cao hơn so với nhóm không có yếu tố. Trong khi đó, khi giá trị OR nhỏ hơn 1, tỷ lệ xảy ra sự kiện trong nhóm có yếu tố quan tâm thấp hơn so với nhóm không có yếu tố.

Ngoài ra, giá trị OR cũng cho phép chúng ta đánh giá sự tương quan giữa các biến và dự đoán khả năng xảy ra sự kiện trong tương lai. Điều này rất hữu ích trong việc đưa ra quyết định và thiết kế chiến lược để ứng phó với các yếu tố có liên quan.

4. Mối quan hệ giữa OR và RR trong SPSS

OR (Odds Ratio) và RR (Relative Risk) là hai chỉ số thống kê được sử dụng để đo lường mối quan hệ giữa hai biến phân loại trong SPSS.

Mối quan hệ giữa OR và RR có thể được diễn giải như sau:

 • OR tính toán tỷ lệ xác suất của một sự kiện xảy ra ở nhóm có yếu tố so với nhóm không có yếu tố.
 • RR tính toán tỷ lệ xác suất của một sự kiện xảy ra ở nhóm có yếu tố so với nhóm không có yếu tố, nhưng theo cách khác.

Trong SPSS, OR thường được tính toán bằng cách sử dụng phân tích logistic regression, trong khi RR được tính toán bằng cách sử dụng phân tích Cox regression. Hai phương pháp này đều cho kết quả tương tự nhưng có những khác biệt về cách tính toán và diễn giải.

5. Ví dụ về cách tính OR trong SPSS với phân tích kết quả đơn biến

Để tính toán OR trong SPSS với phân tích kết quả đơn biến, ta có thể sử dụng mô hình logistic regression. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

 1. Nhập dữ liệu vào SPSS và chọn “Analyze” > “Regression” > “Binary Logistic”.
 2. Chọn biến phụ thuộc (outcome variable) và biến độc lập (independent variable).
 3. Chọn các tùy chọn thống kê và xem kết quả.
 4. Kết quả sẽ bao gồm giá trị OR, khoảng tin cậy và p-value để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố lên sự kiện xảy ra.

6. Ví dụ về cách tính OR trong SPSS với phân tích kết quả đa biến

Để tính toán OR trong SPSS với phân tích kết quả đa biến, ta có thể sử dụng mô hình logistic regression hoặc mô hình multinomial logistic regression. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

 1. Nhập dữ liệu vào SPSS và chọn “Analyze” > “Regression” > “Multinomial Logistic”.
 2. Chọn biến phụ thuộc (outcome variable) và các biến độc lập (independent variables).
 3. Chọn các tùy chọn thống kê và xem kết quả.
 4. Kết quả sẽ bao gồm giá trị OR, khoảng tin cậy và p-value để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên sự kiện xảy ra.

Tổng kết, SPSS là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nó cung cấp các tính năng và công cụ phục vụ cho việc xử lý, phân tích và hiểu các dữ liệu khó khăn. Với khả năng này, SPSS đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu, từ đó đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả.