Cách mã hóa, nhập liệu và xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Giải quyết câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS là một phần quan trọng trong việc phân tích dữ liệu. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách xử lý các câu hỏi có nhiều lựa chọn bằng cách sử dụng phần mềm SPSS, giúp bạn hiểu rõ và áp dụng thành công vào công việc nghiên cứu của mình.
1.

Mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Trong SPSS, để mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn, ta cần sử dụng biến kiểu chuỗi (string) hoặc biến kiểu số (numeric). Đầu tiên, ta tạo một biến mới cho câu hỏi nhiều lựa chọn và đặt tên cho biến này. Sau đó, ta sử dụng các giá trị số hoặc ký tự để mã hóa từng lựa chọn trong câu hỏi.

Ví dụ, nếu câu hỏi có 3 lựa chọn “Có”, “Không” và “Không rõ”, ta có thể mã hóa như sau:

 • Giá trị 1: Có
 • Giá trị 2: Không
 • Giá trị 3: Không rõ

Mã hóa bằng biến kiểu chuỗi:

Nếu ta sử dụng biến kiểu chuỗi, ta chỉ cần gán giá trị tương ứng với mỗi lựa chọn vào từng quan sát. Ví dụ, nếu quan sát thứ nhất chọn “Có”, ta gán giá trị “Có” cho quan sát đó trong biến mới.

Mã hóa bằng biến kiểu số:

Nếu ta sử dụng biến kiểu số, ta cần gán giá trị số tương ứng với mỗi lựa chọn vào từng quan sát. Ví dụ, nếu quan sát thứ nhất chọn “Có”, ta gán giá trị 1 cho quan sát đó trong biến mới.

2.

Nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Để nhập liệu cho câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, ta có thể sử dụng các công cụ như Data Editor hoặc Syntax Editor. Đầu tiên, ta tạo một cột mới cho câu hỏi nhiều lựa chọn và đặt tên cho cột này. Sau đó, ta nhập giá trị tương ứng với từng lựa chọn vào từng hàng của cột.

Sử dụng Data Editor:

 1. Mở SPSS và mở Data Editor.
 2. Tạo một cột mới bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề cột cuối cùng và chọn “Insert Variable”.
 3. Đặt tên cho cột mới theo câu hỏi nhiều lựa chọn.
 4. Nhập giá trị tương ứng với từng lựa chọn vào từng hàng của cột.

Sử dụng Syntax Editor:

 1. Mở SPSS và mở Syntax Editor.
 2. Sử dụng câu lệnh “VARIABLE LABELS” để đặt tên cho biến mới.
 3. Sử dụng câu lệnh “DATA LIST” để nhập giá trị tương ứng với từng lựa chọn vào từng hàng của biến mới.

3.

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Khi đã mã hóa và nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, ta có thể tiến hành xử lý và phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số phương pháp xử lý thông thường:

Tính tần số:

Để tính tần số của các lựa chọn trong câu hỏi nhiều lựa chọn, ta sử dụng công cụ “Frequencies”. Công cụ này sẽ hiển thị số liệu thống kê về số quan sát và phần trăm của mỗi giá trị trong biến nhiều lựa chọn.

Tạo bảng liên kết:

Để tạo bảng liên kết giữa câu hỏi nhiều lựa chọn và biến khác, ta sử dụng công cụ “Crosstabs”. Công cụ này sẽ hiển thị một bảng liên kết với các giá trị của biến khác làm hàng và các lựa chọn trong câu hỏi nhiều lựa chọn làm cột.

Tính tổng điểm:

Nếu câu hỏi nhiều lựa chọn có tính điểm, ta có thể tính tổng điểm cho mỗi quan sát bằng cách sử dụng công thức tính tổng. Sau đó, ta có thể phân loại quan sát dựa trên tổng điểm để tạo ra các nhóm.

4.

Thống kê tần số biến nhiều trả lời trên SPSS

Trong SPSS, để thống kê tần số của biến nhiều trả lời (câu hỏi nhiều lựa chọn), ta có thể sử dụng công cụ “Frequencies”. Công cụ này cho phép ta xem số liệu thống kê chi tiết về từng giá trị trong biến.

 1. Mở SPSS và mở Data Editor.
 2. Chọn biến nhiều trả lời muốn thống kê tần số.
 3. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và chọn “Descriptive Statistics”, sau đó chọn “Frequencies”.
 4. Trong hộp thoại “Frequencies”, kéo biến nhiều trả lời vào ô “Variable(s)”.
 5. Nhấp vào nút “Charts” để hiển thị biểu đồ tần số.
 6. Nhấp vào nút “OK” để thực hiện tính toán và hiển thị kết quả.

Kết quả sẽ hiển thị số liệu thống kê về từng giá trị trong biến, bao gồm số quan sát, phần trăm và tần số tích lũy. Ta có thể sử dụng các công cụ khác như biểu đồ cột (bar chart) hoặc biểu đồ hình bánh (pie chart) để trực quan hóa kết quả.

5.

Cách mã hóa và nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Để mã hóa và nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS, ta cần làm như sau:

Mã hóa:

 1. Tạo một biến mới cho câu hỏi nhiều lựa chọn.
 2. Đặt tên cho biến mới.
 3. Mã hóa từng lựa chọn trong câu hỏi bằng cách gán giá trị tương ứng cho mỗi quan sát trong biến mới.

Nhập liệu:

 1. Mở SPSS và mở Data Editor.
 2. Tạo một cột mới cho câu hỏi nhiều lựa chọn.
 3. Đặt tên cho cột mới theo câu hỏi nhiều lựa chọn.
 4. Nhập giá trị tương ứng với từng lựa chọn vào từng hàng của cột.

6.

Hướng dẫn sử dụng SPSS để xử lý câu hỏi nhiều trả lời

Để xử lý câu hỏi nhiều trả lời trong SPSS, ta có thể sử dụng các công cụ như “Frequencies”, “Crosstabs” và “Compute”. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản:

Tính tần số:

 1. Mở SPSS và mở Data Editor.
 2. Chọn biến nhiều trả lời muốn thống kê tần số.
 3. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và chọn “Descriptive Statistics”, sau đó chọn “Frequencies”.
 4. Trong hộp thoại “Frequencies”, kéo biến nhiều trả lời vào ô “Variable(s)”.
 5. Nhấp vào nút “OK” để thực hiện tính toán và hiển thị kết quả.

Tạo bảng liên kết:

 1. Mở SPSS và mở Data Editor.
 2. Chọn biến nhiều trả lời muốn tạo bảng liên kết.
 3. Chọn biến khác muốn so sánh với biến nhiều trả lời.
 4. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và chọn “Descriptive Statistics”, sau đó chọn “Crosstabs”.
 5. Trong hộp thoại “Crosstabs”, kéo biến nhiều trả lời vào ô “Rows” và kéo biến khác vào ô “Columns”.
 6. Nhấp vào nút “OK” để thực hiện tính toán và hiển thị bảng liên kết.

Tính tổng điểm:

 1. Mở SPSS và mở Data Editor.
 2. Tạo một biến mới cho tổng điểm.
 3. Sử dụng công thức tính tổng để tính tổng điểm cho mỗi quan sát.
 4. Đặt tên cho biến mới.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu về cách xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong phần mềm SPSS. Bằng cách sử dụng các phương pháp thích hợp và công cụ của SPSS, chúng ta có thể phân tích và đánh giá kết quả từ câu hỏi nhiều lựa chọn một cách dễ dàng và hiệu quả. Điều này giúp ta có cái nhìn tổng quan về sự ưa thích hoặc ý kiến của người tham gia nghiên cứu.